Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 273903
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, de 29 de juny de 2021 de cessament de personal eventual de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 20.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers, no reservats a personal funcionari de carrera; i que el president o la presidenta i els consellers nomenen lliurement el seu personal eventual.

Així mateix, l'article 20.3 de la Llei 3/2007 estableix que el president o la presidenta i els consellers nomenen el seu personal eventual i en disposen el cessament lliurement, i que els nomenaments i cessaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l'autoritat que el va nomenar, com també en cas de renúncia. El cessament no dóna, en cap cas, dret a indemnització.

Mitjançant la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de 17 de desembre de 2020 es va nomenar el Sr. Antoni Sansó Servera, personal eventual de la Conselleria de Medi Ambient i Territori en el lloc de feina de Cap de Gabinet d'aquesta Conselleria amb efectes de l'11 de gener de 2021.

Aquesta Resolució disposava que el nomenament sols tenia vigència mentre la titular del lloc es trobàs en situació de llicència per maternitat i fins a la data de la seva reincorporació.

Aquesta reincorporació es produirà el dia 5 de juliol de 2021.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Es disposa el cessament del Senyor Antoni Sansó Servera com a personal eventual de la Conselleria de Medi Ambient i territori en el lloc de feina de Cap de Gabinet, amb efectes de dia 4 de juliol de 2021, tot agraint-li els serveis prestats.

2. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de juny de 2021

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir Gual