Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 274864
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de juny de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 de juny de 2021 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de treballadora/treballador social

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- El dia 26 de juny de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 84 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021  mitjançant la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de treballadora/treballador social.

2.- S'han apreciat errors en la mencionada resolució que s'han de corregir.

Fonaments de dret

1.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que aquestes poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.-  L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.  

Per tot això, dict la següent

Resolució 

1.- Rectificar els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de treballadora/treballador social, que figuren en l'annex d'aquesta resolució.  

2.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot presentar-se directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de juny de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020) 

 

ANNEX 

A l'annex 3: “Places que s'oferten en el concurs de trasllats de la categoria de treballadora/treballador social”

On diu 

ÀREA DE SALUT

SECTOR/GERÈNCIA

PLACES

CODI

Mallorca

 

Hospital Universitari Son Espases

1

     10401     

Hospital de Manacor

1

10404

  

SECTOR/GERÈNCIA

PLACES

UBICACIÓ

CIAS /CODI

Atenció Primària Mallorca

       3

Àrea de Salud de Mallorca

 

 

EAP Camp Redó

EAP Pere Garau

EAP Rafal Nou

1401001008-F

1401001004-A

1401001020-L

Ha de dir

ÀREA DE SALUT

SECTOR/GERÈNCIA

PLACES

CODI

Mallorca

 

Hospital Universitari Son Espases

1

10401

Hospital de Manacor

1

10404

  

SECTOR/GERÈNCIA

PLACES

UBICACIÓ

CODI

Atenció Primària Mallorca

2

Àrea de Salut de Mallorca

10406 (Àrea)

1

Àrea de Salut de Mallorca

10406 (UCA)