Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 271337
Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn de promoció interna, a dues extensions del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de l’IDI

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 27 de maig de 2021, el president de l'IDI va dictar la Resolució mitjançant la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, el temari i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, a dos llocs de treball de tècnic/a

mitjà/ana de l'IDI.

2. L'annex 2 de la convocatòria estableix el perfil i la forma de designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'accés a dos llocs de treball de tècnic/a mitjà/ana de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).

3. El 20 de maig de 2021, es va sortejar d'entre el personal laboral fix en actiu amb categoria professional B de l'IDI els i les vocals del Tribunal de selecció de la convocatòria per promoció interna de les dues extensions del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana.

 

4. El 22 de juny de 2021, la directora gerent va designar Jordi Llabrés Bordoy president i Luis Vegas Alonso president suplent del Tribunal de selecció de la convocatòria per promoció interna de les dues extensions del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana.

Resolució

1. Designar els membres següents del Tribunal d'aquest procés selectiu:

Vocals:

— Primera: Cristina Santandreu Riera

— Segon: Ignacio Lladó Vidal

Vocals suplents:

— Primera: Alejandra Gelabert de la Rosa

— Segona: Marta Riutord Pérez

2. Informar de la designació del president (Jordi Llabrés Bordoy) i del president suplent (Luis Vegas Alonso) d'aquest procés selectiu mitjançant la Resolució de la directora gerent de l'IDI de 22 de juny de 2021.

3. Informar les persones nomenades de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si es produeix alguna de les causes previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de juny de 2021

El president de l'IDI Juan Pedro Yllanes Suárez