Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 26 de juliol de 2016, per la qual es convoca la concessió de subvencions amb el cofinançament en un 50 % a càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears (Codi BDNS: 313219. Referència: FEDER 2014/2020)

    Número d'edicte 8691 - Pàgines 23205-23227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s'amplia el termini d'informació pública d'instal·lacions elèctriques

    Número d'edicte 8692 - Pàgina 23228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifiquen els crèdits i els cofinançaments de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a les mesures contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

    Número d'edicte 8636 - Pàgines 23229-23241

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit de la Resolució del president del FOGAIBA de 9 de desembre de 2015, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’any 2016, i d’acord amb el Programa nacional apícola 2014-2016

    Número d'edicte 8637 - Pàgina 23242

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit previst a la Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l’any 2016

    Número d'edicte 8638 - Pàgina 23243

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juliol de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu que se segueix pel procediment abreujat núm. 191/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma

    Número d'edicte 8701 - Pàgina 23244

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret del president pel qual es nomenen els membres de la Comissió Especial per a la modificació del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i se’n delega la Presidència efectiva

    Número d'edicte 8620 - Pàgines 23245-23246

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret pel qual es deleguen de les funcions de la Secretaria de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) pel període comprès entre els dies 18 i 21 de juliol de 2016, ambdós inclosos

    Número d'edicte 8621 - Pàgina 23247

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l’Autoritat Portuària de les Balears per la qual s’aprova el Procediment regulador per a la prestació del servei d’amarratge de base per a embarcacions d’esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l’Autoritat Portuària de les Balears

    Número d'edicte 8464 - Pàgines 23248-23254

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Delegació atribucions Alcaldia

    Número d'edicte 8624 - Pàgina 23255

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Decret de Delegació de competències de batlia a favor del primer Tinent Batle els dies 23 a 27 de juliol de 2016

    Número d'edicte 8615 - Pàgina 23256

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Sol·licitud de llicència urbanística municipal 170/2016. Abstenció del batle i delegació en el primer tinent de batle

    Número d'edicte 8658 - Pàgines 23257-23258

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Sol·licitud de llicència urbanística municipal 169/2016. Abstenció del batle i delegació en el primer tinent de batle

    Número d'edicte 8657 - Pàgines 23259-23260

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne. Departament de Planejament i Gestió Urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp.: PA 2016/0006. El Ple de l’Ajuntament va acordar suspendre la tramitació i l’atorgament de qualsevol llicència o autorització urbanística que afecti algun dels elements que figuren a l’annex

    Número d'edicte 8480 - Pàgines 23261-23266

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament de Personal. Cessió espai activitat sindical

    Número d'edicte 8616 - Pàgines 23267-23271

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Decret de delegació de Competències

    Número d'edicte 8612 - Pàgina 23272

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva del pla econòmic financer per incompliment de la regla de despesa a la liquidació 2015

    Número d'edicte 8654 - Pàgina 23273

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Estatuts Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Sineu

    Número d'edicte 8665 - Pàgines 23274-23282

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Delegació de funcions de Presidència per absència

    Número d'edicte 8685 - Pàgina 23283