Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

Núm. 8464
Resolució de l’Autoritat Portuària de les Balears per la qual s’aprova el Procediment regulador per a la prestació del servei d’amarratge de base per a embarcacions d’esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l’Autoritat Portuària de les Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Balears, en la sessió que va tenir lloc el dia 18 de maig de 2016, va adoptar, entre d’altres, l’acord del Procediment regulador per a la prestació del servei d’amarratge de base per a embarcacions d’esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l’Autoritat Portuària de les Balears.

PROCEDIMENT REGULADOR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AMARRATGE DE BASE PER A EMBARCACIONS D’ESBARJO NO PROFESSIONALS EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES DIRECTAMENT PER L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE LES BALEARS

OBJECTE

La finalitat d’aquest procediment és regular la tramitació dels actes declaratius necessaris per a la gestió, el seguiment, el control d’operacions, l’assignació d’amarratges i la liquidació de la taxa d’embarcacions esportives i d’esbarjo, i de la taxa d’ajuts a la navegació, i la facturació de les tarifes corresponents, per la prestació del servei d’amarratge, en dàrsenes o instal·lacions gestionades directament per l’Autoritat Portuària de les Balears.

Mitjançant aquest procediment es regula la prestació del servei d’amarratge de base, d’eslora màxima de 8 m (1), als titulars d’embarcacions d’esbarjo no professionals, en instal·lacions portuàries en règim de gestió directa.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El que es disposa en aquest procediment resultarà d’aplicació a tots els ports dependents de l’Autoritat Portuària de les Balears.

DEFINICIONS DELS CONCEPTES QUE S’UTILITZEN EN AQUEST PROCEDIMENT

Servei d’amarratge: Servei que consisteix en la prestació, per part de l’Autoritat Portuària de les Balears, d’amarratge per a embarcacions d’esbarjo no professionals en instal·lacions portuàries en règim de gestió directa, per a embarcacions d’eslora màxima de 8 m (1). El servei s’enquadra dins dels serveis que pot prestar l’Autoritat Portuària en virtut del que disposen els articles 138, 139 i 140 del Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per RDLEG 2/2011 (d’ara endavant TRLPEMM).

Comprèn la posada a disposició de l’ús d’un amarrador adequat a les característiques i dimensions d’una determinada embarcació, i l’ús dels elements d’amarratge (mort, tren d’ancoratge, cadena i guia, bol·lards i cornamuses) en el cas que es posin a disposició de l’usuari, amb la meritació de la corresponent tarifa.

Autorització de prestació de servei d’amarratge: Acte pel qual es resol la prestació del servei d’amarratge a les instal·lacions gestionades per l’Autoritat Portuària de les Balears, destinades a embarcacions d’esbarjo de base, amb assignació d’un amarrador, sense que suposi cessió de domini públic.

L’amarrador forma part del domini públic portuari i per tant, com a tal, és intransferible, inalienable i inembargable.

La prestació del servei es realitzarà mitjançant l’assignació de l’ús de l’amarrador que estigui disponible i s’adeqüi a les característiques de l’embarcació i a l’operativa portuària. L’Autoritat Portuària es reserva la possibilitat de poder canviar l’embarcació d’amarratge en qualsevol moment per necessitats tècniques o operatives, previ avís a l’autoritzat.

Llocs d’amarratges disponibles de base: Són els amarratges que poden ser ocupats per embarcacions d’esbarjo.

Embarcacions d’esbarjo: Són aquelles de construcció nacional o degudament importades, de qualsevol tipus, i l’ús exclusiu de les quals sigui la pràctica de la nàutica recreativa o la pesca no professional sense propòsit lucratiu, i que es trobin degudament registrades en la Llista Setena d’acord amb el que estableix el RD 1435/2010, de 5 de novembre, pel qual es regula l’abanderament i la matriculació de les embarcacions en les llistes sisena i setena del registre de matrícula de vaixells, i actualitzacions posteriors.

Embarcacions de bandera estrangera, l’ús exclusiu de les quals sigui la pràctica de la nàutica recreativa o la pesca no professional sense propòsit lucratiu, que aportin un document acreditatiu de la seva propietat expedit per l’autoritat marítima del país de bandera.

Tarifes: L’Autoritat Portuària exigirà el pagament de les corresponents tarifes, per la posada a disposició de serveis complementaris adequats a les característiques de l’embarcació en l’amarratge.

Taxes: La prestació del servei portuari d’amarratge a una embarcació reportarà les taxes corresponents: Taxa d’ajuts a la navegació regulada als articles 237 i següents del TRLPEMM i T5 (embarcacions esportives i d’esbarjo) regulada als articles 223 i següents del mateix text legal, o normativa que l’ampliï, modifiqui, corregeixi o substitueixi.

CAPÍTOL I
SOL·LICITUDS

Sol·licituds de nova adjudicació:

1. Els usuaris interessats que se’ls presti el servei d’amarratge han de realitzar una sol·licitud, degudament emplenada d’acord amb el model normalitzat.

2. Són subjectes passius a títol de contribuents i solidàriament el propietari, el consignatari i el capità o patró de l’embarcació.

El sol·licitant ha de ser l’armador/propietari de l’embarcació.

Si existissin diversos armadors/propietaris, tots i cada un d’ells han de subscriure la sol·licitud.

Si el sol·licitant resideix a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, es designarà un representant amb domicili en territori espanyol.

3. Les sol·licituds podran formular-se per a una embarcació de característiques i dimensions determinades (sol·licitud concreta), o bé, indicant un rang de tipus estàndard, eslores mínima i màxima i mànega mínima i màxima, calat mínim i màxim (sol·licitud genèrica).

En qualsevol moment anterior a l’autorització de prestació del servei, el sol·licitant pot modificar les característiques de l’embarcació que figuren a la seva sol·licitud, cosa que ha de posar en coneixement de l’Autoritat Portuària de les Balears.

4. Les dimensions manifestades a les sol·licituds s’entendran com a dimensions màximes.

5. Un cop s’hagi emplenat la sol·licitud, s’ha de presentar en el Registre de l’Autoritat Portuària de les Balears, a les dependències de qualsevol de les oficines de l’APB o a través de la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de les Balears.

6. Les sol·licituds s’han de renovar durant els dies 1 al 15 de gener i 1 al 15 de juliol de cada any, presencialment a les dependències de l’Autoritat Portuària de les Balears, per correu certificat o fax, o a través de la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de les Balears accedint al tràmit “Renovació sol·licitud d’amarratge”. En cas de no renovació, la sol·licitud causarà baixa automàtica sense necessitat de cap comunicació.

7. A efectes d’una adequada tramitació de les sol·licituds, s’ha de comunicar a l’Autoritat Portuària de les Balears qualsevol canvi de domicili, telèfon, etc. S’entendran vàlides les notificacions realitzades en la direcció que indiqui el sol·licitant i serà aquesta a la qual l’Autoritat Portuària de les Balears dirigirà les comunicacions referents a la sol·licitud esmentada.

8. Únicament s’admetrà una sol·licitud per sol·licitant i per a un port determinat.

Sol·licituds de canvi d’amarratge:

1. Els usuaris interessats a disposar d’un amarrador diferent a l’autoritzat han de realitzar una sol·licitud, degudament emplenada d’acord amb el model normalitzat, i han d’assenyalar el motiu del canvi esmentat. El sol·licitant ha de ser l’armador/propietari de l’embarcació.

2. Un cop s’hagi emplenat la sol·licitud de canvi, s’ha de presentar en el Registre de l’Autoritat Portuària de les Balears, a les dependències de qualsevol de les oficines de l’APB o a través de la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de les Balears.

3. La simple sol·licitud de canvi d’amarratge no n’implica l’autorització. L’Autoritat Portuària valorarà en cada cas la possibilitat efectiva en nom de l’adequada gestió del servei, d’accedir al canvi sol·licitat, i dictarà una resolució sobre això.

CAPÍTOL II
PRESTACIÓ DEL SERVEI I ASSIGNACIÓ D’AMARRADOR

1.- Llistes d’espera

L’Autoritat Portuària publicarà a la seva seu electrònica, a la qual podrà accedir a través de la pàgina web www.portsdebalears.com, les llistes d’espera per a la prestació del servei i assignació d’amarrador.

En la llista d’espera figuraran les sol·licituds ordenades per rigorós ordre de presentació, juntament amb el nom i llinatges del sol·licitant i la data de sol·licitud.

Aquestes llistes d’espera s’actualitzaran automàticament amb cada sol·licitud i semestralment en finalitzar cada un dels períodes establerts per a la renovació de sol·licituds de prestació del servei d’amarratge.

2.- Procediment d’adjudicació

En produir-se l’existència d’una vacant d’amarrador, s’acudirà a les sol·licituds existents en la llista d’espera i es procedirà de la manera següent:

2.1.- Valoració: S’aplicaran els criteris de valoració següents, a efectes de l’assignació de l’amarratge, en ordre decreixent:

a) Ordre cronològic de data de presentació de la sol·licitud, degudament emplenada i amb la documentació exigida completa.

b) Que el titular de la sol·licitud no estigui fent ús del servei d’amarratge, disposant d’un altre amarratge a les instal·lacions gestionades directament per l’Autoritat Portuària de les Balears.

c) Característiques concretes de l’embarcació, relatives a eslora, mànega, calat, puntal i tipus d’embarcació.

c.1) Les dimensions màximes de les embarcacions seran:

 - Eslora: la de l’amarrador (eslora màxima 8 m)

 - Mànega: el 90 % de l’amplada de l’amarrador (2)

c.2) En el cas dels velers podrà exigir-se un document acreditatiu del calat de l’embarcació.

d) Característiques concretes de l’amarrador a la recerca del seu aprofitament òptim.

e) Emissió d’informes tècnics per part de l’Autoritat Portuària de les Balears que es considerin necessaris o oportuns per a la valoració de la sol·licitud.

En cas d’empat dels criteris entre sol·licituds, havent-se presentat el mateix dia, es tindrà en compte l’hora de presentació en el registre de l’Autoritat Portuària de les Balears.

No seran objecte de valoració aquelles sol·licituds els titulars de les quals mantinguin deutes pendents de pagament amb l’Autoritat Portuària de les Balears.

2.2- Avís al sol·licitant: Una vegada determinada la sol·licitud que millor s’adaptaria a l’amarrador vacant, seguint els criteris de valoració anteriors i una vegada emesos els informes tècnics corresponents, si escau, s’avisarà el sol·licitant.

L’avís es realitzarà telefònicament al sol·licitant seleccionat per diligenciar l’assignació de l’amarrador. Si no s’obtingués resposta per telèfon es cursarà el pertinent avís mitjançant una notificació remesa al domicili facilitat pel sol·licitant, pels mitjans de notificació previstos en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la normativa que la substitueixi i/o modifiqui.

2.3- Un cop transcorreguts quinze dies (15) des de la data de l’avís telefònic o de la data de notificació, sense que el sol·licitant hagi comparegut a les dependències de l’Autoritat Portuària de les Balears, es procedirà a donar de baixa la sol·licitud amb la corresponent diligència, que es notificarà a l’usuari, i s’iniciarà novament el procediment d’assignació de l’amarrador d’acord amb el que s’estableix en els apartats anteriors.

2.4- La baixa de la sol·licitud suposa la pèrdua de torn, per la qual cosa l’interessat, en el seu cas, ha de formular una nova sol·licitud.

2.5- En cas que el sol·licitant no estigui d’acord amb l’amarrador que li designi l’Autoritat Portuària, per a la prestació del servei d’amarratge, i no l’accepti, perdrà el seu torn i haurà de formular una nova sol·licitud.

3.- Documentació i requisits

L’interessat ha de presentar la documentació i complir amb els requisits necessaris per a la prestació del servei i l’adjudicació d’un amarrador (3)

Una vegada s’hagi assignat al sol·licitant l’ús de l’amarrador se’l requerirà perquè presenti la documentació i empleni els requisits següents:

3.1.- Si es tracta de persones físiques: DNI o passaport i número d’identificació fiscal o número d’identificació d’estrangers, segons els casos del sol·licitant, i domicili a efectes de la pràctica de notificacions.

3.2.- Si l’autoritzat resideix a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, ha de designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions de naturalesa tributària amb la hisenda pública, i les obligacions que dimanin de l’autorització.

La representació podrà atorgar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. Les notificacions que es remetin a l’autoritzat es dirigiran al seu representant al domicili designat en territori espanyol.

Als efectes esmentats, el sol·licitant està obligat a comunicar a l’Autoritat Portuària qualsevol modificació referent a la identitat i el domicili del seu representant en territori espanyol.

3.3.- Si es tracta de persones jurídiques, es requerirà un document de constitució de la persona jurídica, degudament inscrit en el registre pertinent, i una certificació en la qual s’acrediti els socis que la componen i la seva participació social, així com un poder atorgat a favor del representant degudament inscrit en el registre pertinent.

3.4.- Una declaració jurada o promesa relativa a si el sol·licitant (o els socis si es tracta d’una persona jurídica) no disposa de dret/s d’ús preferent d’amarratge a qualsevol de les instal·lacions portuàries de les Illes Balears, tant de l’Estat, com de la Comunitat Autònoma, per a l’embarcació autoritzada.

3.5.- Documentació acreditativa de les característiques tècniques de l’embarcació: Full d’assentament i certificat de registre espanyol / certificat d’inscripció (permís de navegació vigent). En tot cas, les característiques tècniques de l’embarcació han de coincidir amb les dimensions i les característiques manifestades a la sol·licitud. Per a embarcacions de bandera estrangera, s’ha d’aportar un document acreditatiu de la propietat de la mateixa, expedit per l’autoritat marítima del país de bandera.

3.6.- Contracte de l’assegurança obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives de conformitat amb el que estableix el RD 607/1999, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives (o legislació que el modifiqui, corregeixi, ampliï o substitueixi en el temps). Aquesta documentació ha d’anar acompanyada per l’últim rebut de la pòlissa assegurada concertada per l’armador/propietari de l’embarcació.

3.7.- Certificat de navegabilitat o certificat d’inscripció amb inspecció de reconeixement vigent per a totes les embarcacions.

En el cas d’embarcacions iguals o majors a 6 m ha d’estar actualitzat. (RD 1434/1999, pel qual s’estableixen els reconeixements i les inspeccions de les embarcacions d’esbarjo per garantir la seguretat de la vida humana a la mar i es determinen les condicions que han de reunir les entitats col·laboradores d’inspecció, o aquell que el substitueixi en el temps.)

Per a embarcacions de bandera estrangera s’ha d’aportar un certificat de reconeixement i inspecció, equivalent al certificat de navegabilitat, realitzat per entitats col·laboradores d’inspecció reconegudes per la Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Transports del Ministeri de Foment (inspecció en sec del casc i de l’equip, maquinària principal i auxiliar, pals i eixàrcia, instal·lació elèctrica. Equip de radiocomunicacions, equip de salvament, equip contraincendis, material nàutic, llums de navegació, equip d’ancoratge), i s’ha d’actualitzar cada cinc anys com a màxim per a embarcacions iguals o majors de sis metres.

3.8.- Ordre de domiciliació de deute directe en zona de pagaments unificada en euros (SEPA), a la qual s’ha d’adjuntar un document bancari validat per l’entitat.

3.9.- Constitució de dipòsit previ o constitució d’aval, d’acord amb el que estableix l’Annex 1 d’aquest procediment.

3.10.- Fotografia en la qual s’observin pintats en ambdues amures de l’embarcació l’indicatiu de matrícula formada per ordre correlatiu per la llista, la província marítima, el districte marítim i el foli/any; o l’indicatiu d’inscripció.

Un cop examinada la sol·licitud, així com la documentació i els requisits sol·licitats, en el cas de no ser conformes, es requerirà l’interessat perquè en un termini de deu dies repari la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva petició. El termini esmentat podria ser ampliat a petició de l’interessat o a iniciativa de l’Autoritat Portuària de les Balears quan l’aportació dels documents requerits presenti dificultats especials.

CAPÍTOL III
RÈGIM DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AMARRATGE

1- La prestació del servei d’amarratge s’estableix amb caràcter personal i intransferible inter vivos, per a un titular i per a una embarcació determinada, de manera que causarà baixa l’assignació davant de qualsevol canvi de titular o d’embarcació, l’autorització quedarà sense efecte i s’haurà d’abandonar l’amarrador.

En cas que el titular de l’embarcació sigui una persona jurídica, qualsevol canvi d’accionariat que suposi la incorporació de nous membres es considerarà canvi de la titularitat de l’embarcació. De la mateixa manera s’entendrà en qualsevol canvi de la titularitat de l’embarcació, en el qual un dels comuners cedeixi un percentatge de la titularitat de l’embarcació i permeti la incorporació d’un comuner que no formava part de la titularitat inicial, recollida a la sol·licitud de prestació del servei.

2- L’autoritzat a utilitzar un amarrador no podrà ostentar simultàniament més d’una autorització d’ús d’amarradors a les instal·lacions de l’APB al port autoritzat o en un altre port gestionat per l’Autoritat Portuària de les Balears.

3- Excepcionalment podrà admetre’s la transmissió a causa de mort del titular de l’autorització, a favor del drethavent, en el termini d’un any, prèvia acreditació del dret esmentat mitjançant l’aportació del testament o de les últimes voluntats.

4- Així mateix, amb caràcter puntual i excepcional, podran analitzar-se sol·licituds que no s’ajustin a l’anteriorment recollit en aquest apartat, atenent sempre la correcta utilització del domini públic portuari, en funció del que indica la normativa vigent en els casos següents:

4.1. Sol·licituds de canvi d’embarcació

Només en els casos que sigui en benefici de la gestió i la prestació del servei d’amarratge, podran autoritzar-se canvis d’embarcació.

Amb caràcter general s’admetran aquells canvis d’embarcació en els quals la nova embarcació tingui les mateixes característiques que les de l’embarcació que gaudeixi d’autorització de prestació del servei d’amarratge, de manera que no es modifiqui l’aprofitament de l’amarrador assignat.

Amb caràcter excepcional s’admetran aquells canvis d’embarcació en els quals la nova embarcació tingui característiques diferents de les d’aquella que gaudeix d’autorització de prestació del servei d’amarratge, de manera que es modifiqui l’aprofitament de l’amarrador assignat o impliqui la prestació del servei en un amarrador diferent.

En ambdós casos, els usuaris interessats, a qui ja s’estigui prestant el servei d’amarratge, a sol·licitar un canvi d’embarcació han de tramitar una sol·licitud de canvi d’embarcació, degudament emplenada d’acord amb el model normalitzat, i assenyalar les característiques de la nova embarcació, mànega, eslora i calat (s’ha d’aportar documentació de la nova embarcació, catàlegs o referències de les característiques esmentades). El sol·licitant haurà de ser l’armador/propietari de l’embarcació.

Un cop emplenada la sol·licitud de canvi d’embarcació, s’ha de presentar en el Registre de l’Autoritat Portuària de les Balears.

Una vegada rebuda la sol·licitud, s’iniciarà l’oportú expedient de canvi d’embarcació, i se sol·licitarà l’emissió dels informes tècnics que es considerin necessaris o oportuns, als efectes d’assegurar l’adequat aprofitament de l’amarrador.

El fet de sol·licitar un canvi d’embarcació per a la prestació del servei d’amarratge no implica necessàriament la seva autorització, la qual quedarà condicionada a la disponibilitat d’amarradors adequats a les característiques de la nova embarcació.

En cas que es resolgui estimar la sol·licitud de canvi d’embarcació serà d’aplicació el que s’assenyalat en el punt 3 del capítol II d’aquest document.

4.2. Sol·licituds de canvi de titular

No s’admetran sol·licituds de canvi de titularitat de l’embarcació. La prestació del servei d’amarratge es concedeix amb caràcter personal i intransferible inter vivos al sol·licitant, i es pot admetre excepcionalment la transmissió a causa de mort, a favor del drethavent, en el termini d’un any, prèvia acreditació del dret esmentat mitjançant l’aportació del testament o últimes voluntats, i només en els casos en què sigui en benefici de la gestió i la prestació del servei d’amarratge.

Causarà baixa la prestació del servei d’amarratge amb assignació d’un lloc determinat en cas que es produeixi un canvi en la titularitat de l’embarcació.

Periòdicament, l’Autoritat Portuària sol·licitarà als prestataris del servei d’amarratge que aportin la documentació que consideri oportuna de la relacionada en el punt II. En cas que a conseqüència de l’aportació de la documentació esmentada resultés la transmissió de la titularitat de l’embarcació, l’Autoritat Portuària iniciarà el procediment establert per a la rescissió de la prestació del servei i assignació de l’amarrador.

5- Acabament de la prestació del servei

L’Autoritat Portuària podrà finalitzar en qualsevol moment la prestació del servei, sense dret a indemnització, quan la prestació del mateix resulti incompatible amb obres o plans aprovats posteriorment, entorpeixi l’explotació portuària o impedeixi la utilització de l’espai portuari per a activitats de millor interès.

També podrà ser motiu d’extinció el no ús de l’amarratge sense la justificació prevista al capítol IV, punt 7, per un període de sis mesos.

L’autorització es rescindirà per incompliment de qualsevol de les clàusules o condicions incloses en aquest Procediment, així com en els casos previstos en la legislació vigent que li siguin d’aplicació.

Un cop extingida la prestació del servei, l’autoritzat haurà de retirar l’embarcació fora de l’espai portuari. La Direcció podrà acordar la retirada de l’embarcació amb càrrec al titular de l’autorització revocada, caducada o extingida quan el mateix titular no l’efectuï en el termini que se li indiqui, tot això sense perjudici de la meritació de les tarifes/taxes, despeses i sancions que puguin procedir per infracció al Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel RDLEG 2/2011, de 5 de setembre.

CAPÍTOL IV
CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIÓ I ÚS DE L’AMARRADOR

1- La prestació del servei d’amarratge amb assignació del mateix en instal·lacions gestionades directament per l’Autoritat Portuària de les Balears, destinades a embarcacions d’esbarjo de base, i l’acceptació del mateix pel sol·licitant, no suposa limitació a les facultats de l’Autoritat Portuària de les Balears per retirar o moure l’embarcació, i fins i tot cessar en la prestació del servei, tot això conforme als procediments a l’efecte.

2- La prestació del servei amb assignació de determinat amarrador suposa la plena acceptació de les condicions de les taxes i les tarifes d’aplicació, així com la domiciliació bancària de l’abonament de les liquidacions i les factures.

3- No s’han d’abocar restes ni escombraries al mar ni sobre el moll, i s’ha de proveir el particular sobre la seva eliminació i retirada.

4- La modalitat d’atracada que s’autoritza és la “d’atracada de punta”.

5- S’ha d’ocupar el lloc assignat amb l’embarcació autoritzada.

6- S’ha d’informar i justificar, mitjançant la presentació d’un escrit a l’Autoritat Portuària de les Balears i amb la deguda antelació, les absències de l’embarcació a l’amarrador quan el període d’absència sigui superior a un mes, i s’ha d’informar de la data màxima de tornada prevista, que no pot excedir de sis mesos des de la data de sortida del port.

7- Arribats els dies 1 de gener o 1 de juliol, si l’embarcació està absent de l’amarratge i/o té pendent l’abonament de factures, sense que hagi justificat l’absència ni comunicat a l’Autoritat Portuària la seva voluntat de cessar en la prestació del servei, el titular perdrà el dret a l’amarrador, que quedarà a disposició de l’Autoritat Portuària.

8- El patró i el propietari de l’embarcació són els responsables directes de garantir a tota hora la seva flotabilitat i l’adequat sistema d’amarratge amb tota seguretat per suportar qualsevol eventualitat. Per això procediran immediatament a reflotar l’embarcació en el cas que sobrevingués l’enfonsament, i mantindran permanentment l’adequat sistema d’amarratge per a qualsevol condició meteorològica.

9- La distància de l’embarcació respecte la vora del lloc d’atracada no serà superior a 60 cm, sempre que les característiques de l’embarcació i de la instal·lació, a criteri de l’Autoritat Portuària, així ho aconsellin. Les defenses que es col·loquin per protegir les embarcacions de possibles cops contra el moll o contra altres vaixells, hauran de ser les adequades d’acord amb els criteris que estableixi l’Autoritat Portuària.

10- En la prestació del servei d’amarratge, l’Autoritat Portuària podrà proporcionar el mort, el tren d’ancoratge i la longitud mínima de la cadena que permeti l’amarratge de l’embarcació a la guia.

L’usuari ha d’aportar les amarres, el peu de gall, els grillons, les defenses i els altres elements de subjecció que permetin l’adequat amarratge de l’embarcació.

L’embarcació ha d’estar perfectament amarrada, amb les amarres prou tensades, i degudament centrada respecte a les anelles o els bol·lards del lloc assignat, i és responsabilitat de l’autoritzat el manteniment del bon estat dels elements esmentats.

11- Està prohibit l’ús de la guia del mort com a amarra de l’embarcació. Tampoc no podrà deixar-se senyalitzada amb una boia quan l’embarcació sigui absent.

12- No es deixaran connectades a la xarxa elèctrica o a la xarxa de subministrament d’aigua, aquelles embarcacions que no tinguin alguna persona a bord. No podran deixar-se sobre els pantalans elements que hi dificultin la circulació o l’accés a les embarcacions.

13- La Direcció de l’Autoritat Portuària podrà requerir l’adopció de les mesures corresponents als propietaris de les embarcacions que causin dificultats de maniobres nàutiques d’altres embarcacions o a la seva navegació, o bé danys a les embarcacions veïnes o a les instal·lacions portuàries, perquè reparin la situació. En el cas que el requeriment no fos atès, la Direcció podrà traslladar l’embarcació a un altre amarratge i fins i tot retirar-la, en ambdós casos a compte i risc del titular.

14- Els danys que, com a conseqüència de l’incompliment del procediment, s’ocasionin a altres embarcacions o a les instal·lacions portuàries hauran de ser assumits pel titular del dret d’ús d’amarratge.

15- L’embarcació s’ha de mantenir en perfectes condicions de manteniment, decòrum, neteja i amb activitat apreciable exteriorment.

16- En cap cas no podrà utilitzar-se l’embarcació com a habitatge.

17- En cas que l’Autoritat Portuària resolgui el cessament en la prestació del servei d’amarratge, l’autoritzat ha de procedir a abandonar l’amarrador que tenia assignat en els terminis establerts, de manera que si així no ho fes, l’Autoritat Portuària podrà procedir a traslladar l’embarcació a un altre amarratge i fins i tot retirar-la, en ambdós casos a compte i risc del titular, sense perjudici de la instrucció de l’expedient sancionador que correspongui.

Aquestes condicions poden completar-se amb altres que l’Autoritat Portuària consideri oportunes, atenent la prestació del servei de cada embarcació en particular, i que es recolliran en el seu cas, expressament, en les corresponents autoritzacions de prestació del servei.

CAPÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR

L’incompliment de qualsevol de les prescripcions indicades en aquest Procediment i en especial les especificades al Capítol IV, pot donar lloc a la instrucció d’un expedient sancionador, d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel RDLEG 2/2011, sense perjudici de l’adopció d’altres mesures que s’estimin pertinents de conformitat amb el referit Text, i aquelles que les ampliïn, modifiquin o substitueixin.

Disposició addicional primera

Es faculta el director de l’Autoritat Portuària de les Balears per modificar i actualitzar les disposicions contingudes en aquest Procediment, en el que resulti necessari per al desenvolupament i l’adequada aplicació de l’objecte del mateix o la seva adaptació a qualsevol normativa que pugui afectar-lo o resultar d’aplicació. En tot cas, qualsevol modificació o actualització que fos precís adoptar serà notificada als interessats per l’Autoritat Portuària de les Balears.

Disposició addicional segona

L’Autoritat Portuària de les Balears posarà a disposició dels sol·licitants els models normalitzats per a la tramitació del procediment, així mateix posarà a disposició dels usuaris autoritzats els mitjans tècnics o informàtics necessaris per a la tramitació electrònica de totes les actuacions que fossin precises.

Disposició derogatòria

Després de l’aprovació d’aquest Procediment, queda sense efecte la resolució del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Balears de 29 de maig de 2014, per la qual es van aprovar les Normes per a l’adjudicació i l’ús d’amarratges de base per a embarcacions d’esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l’Autoritat Portuària de les Balears.

Disposició final

Aquest Procediment entrarà en vigor a partir de l’endemà que s’hagi publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i estarà disponible al catàleg de normativa de la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de les Balears: www.portsdebalears.com.

(1) Aquest procediments serà també d'aplicació en instal·lacions en les que excepcionalment, en funció de les seves característiques, dita eslora màxima pugui ser modificada a criteri de l'Autoritat Portuària de Balears.

(2) Dit percentatge es pot modificar excepcionalment a criteri de l'Autoritat Portuària.

(3) La documentació i requisits amb data de caducitat hauran d'actualitzar per part del titular de l'autorització durant el període de vigència de la prestació del servei d'amarratge.

Palma de Mallorca, 03 de juny de 2016

El director
Juan Carlos Plaza Plaza