Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la secretària general de la conselleria de Presidència per la qual s’anuncia la licitació del servei per a la realització d’una campanya publicitària per al foment de l’ús del català, CONTR 2016 2989

    Número de registre 8721 - Pàgines 23329-23330

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la consellera de Presidència per la qual es desisteix del procediment d’adjudicació de l’expedient per contractar la realització d’una campanya publicitària per al foment de l’ús del català i s’ordena la modificació dels plecs, la conservació d’actuacions i l’inici d’un nou procediment d’adjudicació

    Número de registre 8724 - Pàgines 23331-23332

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Anunci per a la licitació del “Contracte reservat del servei, de caràcter social, per a la neteja de residus sòlids urbans (RSU) i altres, en lleres que discorren per zones urbanes i turístiques de la xarxa hidrològica de les Illes Balears (3 LOTS)”

    Número de registre 8293 - Pàgines 23333-23334

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears de formalització del contracte de subministrament de l’equipament general d’un centre de dia i activitats comunitàries al Carrer Travessia de Jesús, Palma. PSub Obert 1/2016

    Número de registre 8672 - Pàgina 23335

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Anunci del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per el que es convoca licitació pública del servei de controls de camp i a posteriori de les Ajudes al Desenvolupament Rural; de control de camp de les ajudes d’OCM i de l’estat; de control de camp de les ajudes directes de la PAC i condicionalitat a les Illes Balears. Campanya 2016/2017

    Número de registre 8629 - Pàgines 23336-23337

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació de la designació dels membres de la Mesa de Contractació per a la contractació de les obres del projecte “Reurbanització del passeig Marítim de Cala en Porter"

    Número de registre 8640 - Pàgina 23338

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Anunci de l'Ajuntament de Calvià pel qual es publica la formalització del contracte administratiu especial de “Organització d'un campus esportiu d'estiu 2016 al municipi de Calvià”

    Número de registre 8669 - Pàgina 23339

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secció de Contractació. Anunci d’adjudicació del contracte per l'execució de les obres a realitzar per via d'execució subsidiària derivades d'expedients de disciplina urbanística i protecció de l'edificació. Exp. 2016-006-O

    Número de registre 8650 - Pàgina 23340

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Aprovació i exposició pública dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del contracte del Servei d’actuacions comunitàries d’oci preventiu

    Número de registre 8641 - Pàgina 23341

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Anunci per a la contractació del subministrament de productes químics per a les piscines dependents de l’IME (Exp.01/2016)

    Número de registre 7613 - Pàgines 23342-23343

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Anunci de formalització del contracte de serveis de subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de cabines sanitàries de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 8655 - Pàgines 23344-23345

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Anunci de formalització del contracte exp de contractació 02-2016

    Número de registre 8639 - Pàgines 23346-23347

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Tràmit d’audiència i d’informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n deriven

    Número de registre 8642 - Pàgina 23348

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2016, de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2016

    Número de registre 8613 - Pàgina 23349

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació inicial de la modificació de la base d'execució número 24 del pressupot municipal 2016 de l'Ajuntament d'Alaior

    Número de registre 8626 - Pàgina 23350

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdits 21/2016 per transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferents àrees de despeses

    Número de registre 8661 - Pàgina 23351

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdits 19/2016 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número de registre 8662 - Pàgina 23352

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Exposició pública Comptes Generals 2015

    Número de registre 8684 - Pàgina 23353

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Baixa d'ofici al Padró d'Habitants

    Número de registre 8700 - Pàgina 23354

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació padró de clavegueram maig 2016, corresponent a la urbanització de Son Xoriguer

    Número de registre 8696 - Pàgina 23355

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació padró clavegueram, maig 2016, corresponent a les urbs. pol. I i II de cala en Blanes, pol. I de Torre del Ram i a la urbanització de calespiques

    Número de registre 8695 - Pàgina 23356

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial i exposició publica del Compte General de l'any 2015

    Número de registre 8617 - Pàgina 23357

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament de padró de subministrament d'aigua i servei de clavegueram 2n trimestre de 2016

    Número de registre 8656 - Pàgina 23358

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Anunci Compte General del Pressupost de l'exercici 2015

    Número de registre 8618 - Pàgina 23359

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Modificació Ordenançes

    Número de registre 8670 - Pàgina 23360

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Anunci aprovació inicial del canvi en la forma de gestió dels serveis publics encomenats a Llemsa i dissolució de la referida societat

    Número de registre 8643 - Pàgina 23361

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Anunci de l'aprovació inicial de modificació de la relació de llocs de feina

    Número de registre 8686 - Pàgina 23362

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació inicial contribucions especials dotació de clavegueram sanitari Son Moro Bona Vista

    Número de registre 8690 - Pàgina 23363

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació de crèdit 3/2016 per crèdit extraordinari i suplement

    Número de registre 8698 - Pàgina 23364