Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS

   • Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 22 de juliol de 2016 sobre la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports

    Número d'edicte 8664 - Pàgines 23130-23165

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2016

    Número d'edicte 8630 - Pàgines 23166-23167

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit SC004 en el Pressupost Propi de 2016

    Número d'edicte 8679 - Pàgina 23168

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit SC003 en el Pressupost Propi de 2016

    Número d'edicte 8680 - Pàgina 23169

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit CE012 en el Pressupost Propi de 2016

    Número d'edicte 8681 - Pàgina 23170

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Modificació de crèdit CE011 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2016

    Número d'edicte 8682 - Pàgina 23171

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pollença

    Número d'edicte 8659 - Pàgines 23172-23173

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pollença

    Número d'edicte 8660 - Pàgines 23174-23175

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'expte. 024-16 de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de distinta àrea de despesa que no afectin a baixes i altes de crèdits de personal

    Número d'edicte 8706 - Pàgina 23176

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 12/2016 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals

    Número d'edicte 8653 - Pàgina 23177