Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errates advertides en la publicació de les versions catalana i castellana de l'Acord del Consell de Govern de 5 d’abril de 2024 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 46, de 6 d’abril de 2024)

    Número d'edicte 3216 - Pàgines 15470-15476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es fixen els criteris i els percentatges aplicables per fer el repartiment del fons de cooperació local de l’any 2024

    Número d'edicte 3233 - Pàgines 15477-15479

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024

    Número d'edicte 3123 - Pàgina 15480

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’atorga a Red Eléctrica de España, SAU l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció de l’ampliació de la Subestació Cala Millor 66 kV (exp. TR 10/2023)

    Número d'edicte 3210 - Pàgines 15481-15483

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

    Número d'edicte 3222 - Pàgines 15484-15490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’accepta la renuncia a una subvenció per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 3223 - Pàgines 15491-15493

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (NEXTG6)

    Número d'edicte 3211 - Pàgines 15494-15495

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (NEXTG6)

    Número d'edicte 3212 - Pàgines 15496-15503

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat amb ensenyaments de règim general Mestral, d'Eivissa, amb la transformació d’una unitat d’educació secundària obligatòria en una unitat de batxillerat

    Número d'edicte 3279 - Pàgines 15504-15506

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies de l’Alumnat

    Número d'edicte 3287 - Pàgines 15507-15509

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives per la qual s’estableixen determinats aspectes, per al curs 2024-2025, respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària i/o concertats als nivells de primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears

    Número d'edicte 3257 - Pàgines 15510-15572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives per la qual s’estableixen determinats aspectes, per al curs escolar 2024-2025, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

    Número d'edicte 3258 - Pàgines 15573-15688

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa per la qual es publica la llista definitiva de les persones que han obtingut una valoració favorable o desfavorable en la sol·licitud d’ampliació de funcions com a personal assessor i avaluador en els procediments d’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o altres vies no formals i informals

    Número d'edicte 3290 - Pàgines 15689-15692

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Normativa d'accés de les mascotes a les instal·lacions, trens i metros de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número d'edicte 3278 - Pàgines 15693-15694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Proposta de resolució definitiva del director general d’Afers Socials d’exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2024-2026

    Número d'edicte 3277 - Pàgines 15695-15704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’any 2024, subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

    Número d'edicte 2905 - Pàgines 15705-15717

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 20 de març de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2023

    Número d'edicte 3229 - Pàgines 15718-15728

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 12 de maig de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al programa «SOIB Desenvolupament Local» per dur a terme actuacions de promoció de l’activitat econòmica local

    Número d'edicte 3219 - Pàgines 15729-15732

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Bàsket Formentera

    Número d'edicte 3218 - Pàgines 15733-15737

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica. Any 2024

    Número d'edicte 3175 - Pàgines 15738-15761

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de suspensió aplicació Decret Llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge

    Número d'edicte 3238 - Pàgines 15762-15763

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batllessa accidental, 13 i 14 abril

    Número d'edicte 3266 - Pàgina 15764

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de les bases que han de regir l’exercici de la venda ambulant per el mercat de nit durant l’estiu de l’any 2024 en el municipi de Ferreries

    Número d'edicte 3244 - Pàgines 15765-15771

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Delegació assitència al Ple de l'Assemblea de batles i batlesses

    Número d'edicte 3259 - Pàgina 15772