Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3217 - Pàgines 15231-15238

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Aprovació definitiva modificació de crèdit 2024TR03 de transferència de crèdit entre aplicacionsque pertànyen a diferents àrea de despesa, en el Pressupost propi per a 2024

    Número d'edicte 3254 - Pàgina 15239

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Aprovació definitiva modificació de crèdit 2024CE02 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi per a 2024

    Número d'edicte 3255 - Pàgina 15240

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Expedient: PA2022-0001. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que té per objecte, entre d’altres, en el cas del subsòl corresponent a la planta immediatament inferior a la Plaça Major (planta -1), el canvi de qualificació a zona d’equipament.

    Número d'edicte 3282 - Pàgines 15241-15249

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Aprovació definitiva modificació de crèdit 2024CE01 de crèdit extraordinari, en el pressupost propi per a 2024

    Número d'edicte 3256 - Pàgina 15250

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 713/2024 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 3285 - Pàgines 15251-15253

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització d’activitats administratives de control, supervisió i verificació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables amb motiu de l’obertura d’establiments (OF.T.02)

    Número d'edicte 3267 - Pàgines 15254-15255

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial del T.M. de Son Servera

    Número d'edicte 3188 - Pàgines 15256-15329

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Rectificació d'error material de l'Ordenança fiscal que regula el preu públic per prestació del servei de subministrament d'aigua potable

    Número d'edicte 3288 - Pàgines 15330-15332