Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 220959
Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives per la qual s’estableixen determinats aspectes, per al curs escolar 2024-2025, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El títol V de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, regula els processos d'escolarització des d'un marc d'escolarització equitativa i d'inclusió educativa. Determina que aquests processos s'han de regir per un principi d'equilibri que conjugui criteris d'equitat i de proximitat i faci possible, alhora, el dret de triar un projecte educatiu singular. La regulació del procés d'elecció de centre constitueix un element fonamental per assegurar la igualtat d'oportunitats i garanteix les mateixes condicions per a totes les famílies en els diferents moments o contextos d'escolarització. En aquesta matèria, la Llei 1/2022 destaca, entre d'altres, el principi de la lliure elecció de centre que atorgui a les famílies la possibilitat de sol·licitar l'escolarització dels seus fills als centres de la seva preferència d'acord amb el que determini la normativa vigent, en la mesura que sigui possible.

2. El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que deroga el Decret 37/2008 , és la normativa de desenvolupament dels processos d'escolarització, juntament amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.

3. Aquesta normativa autonòmica es troba vigent en tot allò que no s'oposi al contingut de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears ni a les modificacions que en matèria d'admissió d'alumnat va suposar l'aprovació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE).

4. El Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través d'un informe de data 4 de gener de 2021, assenyalava que el contingut de la present Resolució s'ha d'adaptar a les modificacions previstes en els articles 84, 86 i 87 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), segons la redacció establerta per la LOMLOE, i recomanava iniciar la modificació reglamentària corresponent. A hores d'ara s'ha iniciat la tramitació d'aquesta modificació reglamentària, la qual encara no ha conclòs.

5. La directora general de Planificació i Gestió Educatives ha de dictar una resolució per establir el període d'adscripció, admissió i matriculació, la qual cosa es du a terme mitjançant aquesta Resolució per al curs acadèmic 2024-2025.

6. L'article 84.2 de la LOE, sobre admissió d'alumnes, estableix que quan no hi ha places suficients el procés d'admissió es regirà pels criteris prioritaris d'existència de germans matriculats al centre; proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals, i la renda per càpita de la unitat familiar. Així mateix, es tindrà en compte que els pares, mares o tutors legals treballin al centre; la condició legal de família nombrosa, d'infants nascut de part múltiple o de família monoparental; la situació d'acolliment familiar de l'alumne; la concurrència de discapacitat en l'alumne o en algun dels seus pares, mares o germans, i la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Cap d'aquests criteris tindrà caràcter excloent ni podrà suposar més del 30 % del total de la puntuació màxima, excepte la proximitat del domicili, que pot superar aquest límit.

7. Pel que fa al total de la puntuació màxima prevista en l'article 84.2 de la LOE, en aquesta Resolució cap criteri no supera el límit del 30%.

8. L'article 7.2 del títol I, capítol I, secció segona, de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de tenir com a prioritat l'ús de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa. En especial, ha de facilitar l'accés de la ciutadania per mitjans electrònics a la informació i al procediment administratiu, amb les limitacions que es deriven de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic. La utilització dels mitjans electrònics no ha d'implicar, en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l'accés als serveis públics.

9. En el procés d'escolarització del curs 2024-2025 els participants podran triar entre la modalitat telemàtica i la presencial, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. L'article 13.1 del Decret 64/2019, de 2 d'agost estableix que la Conselleria d'Educació i Universitats ha d'habilitar els mitjans necessaris per poder fer les sol·licituds d'admissió per via telemàtica, la qual es regula en els annexos d'aquesta Resolució.

11. Els participants que optin per la modalitat presencial han d'utilitzar el model de la sol·licitud d'escolarització de l'annex 12. No obstant això, els centres escolars poden recordar als participants que preferentment poden fer ús de la tramitació telemàtica i els oferiran el suport necessari. Als centres d'educació especial només es pot fer la tramitació de manera presencial.

12. L'article 87 de la LOE regula l'equilibri en l'admissió d'alumnes i estableix, en el punt 1, que, amb la finalitat d'assegurar la qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, les administracions han de garantir una escolarització adequada i equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Per aquest motiu, han d'establir la proporció d'alumnes d'aquestes característiques que s'ha d'escolaritzar en cadascun dels centres sostinguts amb fons públics i han de garantir als centres els recursos personals i econòmics necessaris per oferir aquest suport.

13. L'article 87.3 de la mateixa Llei estableix que les administracions educatives han d'adoptar les mesures d'escolarització segons les condicions socioeconòmiques i demogràfiques de l'àrea respectiva, així com les de caire personal o familiar de l'alumne que suposi una necessitat específica de suport educatiu.

14. En conseqüència, per complir l'article 87 de la LOE, i prenent en consideració el context social, econòmic i demogràfic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més del període de preinscripció i matriculació dels mesos de juny i juliol, és necessari establir un segon període de preinscripció i matriculació d'alumnes en el mes de setembre. Mitjançant el segon període es garantirà, per a determinades zones, la reserva de places per a alumnes amb NESE, fet que redundarà en una escolarització equilibrada entre tots els centres públics i concertats. Així s'evitaran situacions de desequilibri i/o massificació d'alumnes amb NESE a determinats centres educatius. Per donar la màxima eficàcia al principi de l'escolarització equilibrada d'alumnes, l'Administració competent pot concedir la possibilitat de canviar de centre educatiu a les famílies o a l'alumne que ho sol·licitin, sempre que el canvi de centre equilibri el repartiment d'alumnat ordinari i alumnat amb NESE dins la zona.

15. L'article 14 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, aplicable al procés d'admissió d'alumnes del curs 2024-2025, estableix que en el cas que al centre escolar no existeixin places suficients per atendre totes les sol·licituds, l'admissió s'ha de regir per criteris prioritaris i criteris complementaris que s'han d'aplicar amb caràcter concurrent, d'acord amb l'aplicació del barem establert en l'annex 5. En cas d'empat, en relació amb la puntuació obtinguda per l'alumnat, s'ha d'aplicar el previst també en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

16. Atès que en els darrers processos d'admissió hi ha hagut més demanda de places que oferta en alguns centres específics d'educació especial (CEE), es continua regulant el procés d'admissió a aquesta tipologia de centres aplicant-hi, a més del barem general, un barem específic propi, amb la finalitat d'escolaritzar els infants als centres específics amb les màximes garanties. En el mateix sentit, l'Administració educativa ha d'aplicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 19 d'octubre de 2017 per la qual s'estableixen els tipus d'unitats de cada una de les etapes de l'educació especial per als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de l'educació especial (BOIB núm. 133, de 31 d'octubre); l'Ordre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats als alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial i s'estableixen els models de certificats per a l'alumnat que finalitzi un d'aquests programes (BOIB núm. 8, de 18 de gener de 2001), i la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 25 de març de 2015 per la qual es regulen les ràtios als centres específics d'educació especial, i s'estableixen les ràtios dels programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) per als alumnes escolaritzats als centres específics d'educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial) (BOIB núm. 61, de 17 de maig), que regula les ràtios dels centres d'educació especial.

17. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, recull la redefinició de les relacions entre les famílies actuals per l'aparició de noves situacions de necessitat a les quals la Llei tracta de fer front per aconseguir la protecció social, econòmica i jurídica d'aquesta realitat. Amb aquest objectiu s'incorporaren a la normativa d'escolarització criteris de barem per tenir en compte la realitat diversa de les famílies que mereixen atenció: famílies monoparentals, famílies amb persones en situació de dependència, famílies en risc social i víctimes de violència masclista, o famílies amb persones amb discapacitat i famílies en situació d'especial vulnerabilitat econòmica. Cal destacar que la LOMLOE recull alguns d'aquests supòsits.

18. D'acord amb l'article 84.9 de la LOE, la matriculació d'un alumne a un centre públic o privat concertat suposa respectar-ne el projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seves famílies en les lleis.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

3. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril).

4. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 9 de novembre), modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

5. La Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme (BOE núm. 229, de 23 de setembre).

6. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

7. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost de 2016).

8. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost).

9. Llei 19/2021, de 20 de desembre per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

10. La Llei 4/2023, de 27 de febrer de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

11. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 36, de 2 d'octubre).

12. El Decret 64/2019, de 2 d'agost pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que regula el procés i els criteris d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

13. El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig), modificat pel Decret 32/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

14. El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE núm. 177, de 25 de juliol), i el Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 14 de novembre).

15. El Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

16. El Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa (BOIB núm. 164, de 22 de setembre).

17. L'Ordre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats als alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial i s'estableixen els models de certificats per a l'alumnat que finalitzi un d'aquests programes (BOIB núm. 8, de 18 de gener de 2001).

18. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril), en tot allò que no s'oposa al contingut del  Decret 64/2019, de 2 d'agost o no el contradiu.

19. El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre).

20. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 25 de març de 2015, per la qual es regulen les ràtios als centres específics d'educació especial, i s'estableixen les ràtios dels programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) per als alumnes escolaritzats als centres específics d'educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial) (BOIB núm. 61, de 17 de maig).

21. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de setembre de 2022 per la qual s'aproven les instruccions d'organització i el funcionament dels ensenyaments musicals dels col·legis públics integrats d'educació infantil i primària amb ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM) per al curs 2022-2023.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions generals per als centres educatius de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial respecte als processos d'adscripció, d'admissió i de matriculació d'alumnes, que es recullen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el calendari dels processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnat del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i d'educació especial per al curs escolar 2024-2025, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Fixar les zones escolars vigents per als processos d'adscripció i d'admissió per al curs acadèmic 2024-2025, que es recullen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Establir les adscripcions de centres per al curs escolar 2024-2025, que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Publicar el barem de puntuació, que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Publicar el llistat de la documentació necessària per a aquests processos, la documentació que es pot consultar telemàticament i els aclariments per interpretar els criteris d'aplicació del barem, que figuren en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

7. Publicar els aclariments sobre els canvis de centre educatiu fora de termini, que figuren en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

8. Publicar la relació de centres d'educació especial i els criteris que s'han d'aplicar per a l'admissió als ensenyaments d'educació especial i als programes de transició a la vida adulta, que figuren en l'annex 8 d'aquesta Resolució.

9. Publicar els criteris per a la tramitació telemàtica del procediment d'adscripció en el curs 2024-2025, que figuren en l'annex 9 d'aquesta Resolució.

10. Publicar els criteris per a la tramitació telemàtica del procediment d'admissió del curs 2024-2025, que figuren en l'annex 10 d'aquesta Resolució.

11. Publicar i incorporar al procediment, en l'annex 11 d'aquesta Resolució, el model de la clàusula de protecció de dades.

12. Aprovar i publicar el model de sol·licitud d'admissió per participar en els processos d'escolarització, que figura en l'annex 12 d'aquesta Resolució.

13. Aprovar i publicar el model de declaració responsable que s'ha d'utilitzar en els casos que es determinin, que figura en l'annex 13 d'aquesta Resolució.

14. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (9 d'abril de 2024)

La directora general de Planificació i Gestió Educatives Catalina Maria Ginart Serrano

 

ANNEX 1 Instruccions generals per als centres educatius

Primer

Matriculació dels alumnes  en el GestIB

1. Els centres educatius han de matricular en el programa de gestió acadèmica i administrativa de centres de la Conselleria d'Educació i Universitats, GestIB, els alumnes que hagin obtingut plaça escolar al centre durant els períodes que estableix el calendari de l'annex 2. Els alumnes han d'estar donats d'alta en el GestIB el 28 de juny de 2024, en el cas d'educació infantil, educació primària, educació especial i ESO; i el 18 de juliol de 2024, en el cas de batxillerat.

2. Així mateix, al mes de setembre, a l'inici de curs, s'han d'haver matriculat al GESTIB la resta d'alumnes que s'han incorporat al centre després de les dates anteriors. D'altra banda, el segon període de matriculació, durant el mes de setembre, s'estableix a l'efecte de complir l'article 87.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), i assegurar la qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, així com l'escolarització equilibrada i proporcionada dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) entre tots els centres educatius sostinguts amb fons públics.

3. En el cas que per part dels centres no es compleixi el calendari de matriculació que consta en l'apartat precedent, la Conselleria d'Educació i Universitats s'ha de basar en les dades introduïdes en el GestIB pels centres educatius i assignar d'ofici, si és necessari, les places que figuren com a vacants als centres, als nivells i a les etapes educatives que s'imparteixen a cada centre.

Segon

Temporalització del procés

1.  La reserva de plaça en els casos d'adscripció i admissió, inclòs el batxillerat per a alumnes que han obtingut els requisits al mes de juny, serà vigent fins al 18 de juliol de 2024.

2.  Les llistes d'espera d'adscripció i admissió seran vigents fins al 30 de setembre de 2024 i romandran als centres en exposició pública fins a aquesta data. Els alumnes inclosos en la llista d'espera d'adscripció tenen prioritat davant els alumnes que romanen en la llista d'espera d'admissió.

Tercer

Reserva de places per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

1. D'acord amb el que disposa l'article 87 de la LOE, la Conselleria d'Educació i Universitats ha de vetllar per garantir l'adequada i equilibrada escolarització i atenció a l'alumnat amb NESE; per això, ha de garantir els recursos necessaris per als centres educatius.

2. En aquest sentit, el Decret 64/2019, de 2 d'agost pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que deroga el Decret 37/2008 disposa que, per facilitar l'escolarització equilibrada i garantir el dret a l'educació de l'alumnat amb NESE, la Conselleria d'Educació i Universitats ha de reservar fins a la finalització dels períodes de preinscripció i matrícula, tant ordinària com extraordinària, un nombre determinat de places escolars. Aquesta reserva es pot mantenir fins a l'inici del curs.

3. En els municipis amb acords d'escolarització equilibrada per a l'admissió d'alumnes del primer curs de segon cicle d'educació infantil, la Conselleria d'Educació i Universitats ha d'establir mecanismes de coordinació entre els seus equips d'orientació, els representants dels centres públics i privats concertats del municipi i les regidories de l'ajuntament corresponents.

4. La coordinació ha d'incloure, respecte dels òrgans de l'Administració educativa, el repartiment de tasques i, respecte dels signants dels acords, també la documentació i el calendari d'actuacions lligat al procés d'escolarització, que s'ha de fer amb transparència total. S'ha de facilitar als centres implicats tota la documentació justificativa i acreditativa de les actuacions i decisions que es prenen. La Comissió d'Escolarització disposarà d'informació prèvia completa referida als criteris de dotació de professorat específic de suport en els centres.

5. A partir de la disposició transitòria primera del Decret 64/2019, de 2 d'agost, els centres educatius han de reservar un nombre determinat de places per a alumnes amb NESE, tenint en compte les indicacions següents:

  1. En el segon cicle d'educació infantil, la reserva ha d'anar en funció de la ràtio prevista: 4 places per a grups de 20 a 22 alumnes, i 5 places per a grups de 23 a 25 alumnes. En ambdós casos una de les places pot ser ocupada per alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).

  2. En l'educació primària, la reserva ha de ser de 5 places. Dues poden ser ocupades per alumnes amb NEE.

  3. En l'educació secundària obligatòria, la reserva ha de ser de 6 places. Dues poden ser ocupades per alumnes amb NEE.

6. No obstant el que s'assenyala en l'apartat anterior, les comissions d'escolarització podran proposar a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives una reserva de places per a alumnes amb NESE superior entre els grups existents però, en qualsevol cas, la reserva haurà de ser la mateixa per a tots els centres de la mateixa zona escolar.

7. La Direcció General de Planificació i Gestió Educatives ha de mantenir la reserva de places per a alumnes amb NESE fins a l'inici del curs durant el període previst de preinscripció i matriculació del mes de setembre (art. 87.2 de la LOE), a fi de garantir l'escolarització equilibrada d'alumnat que faci possible l'educació integradora basada en la cohesió social i en la igualtat d'oportunitats, sense perjudici que es pugui autoritzar abans l'alliberament d'aquestes places per a alumnes amb NESE a favor d'alumnat ordinari en municipis o zones concretes en què no hi hagi demanda de places per a aquest col·lectiu.

8. El CEIP Camilo José Cela (07005994) i l'IES Antoni Maura (07003894), de Palma, pel fet de ser centres adaptats a alumnes amb discapacitat motora, han de reservar per a l'alumnat que presenta aquesta tipologia de discapacitat les places per a alumnes amb NEE durant tot el curs escolar. Excepcionalment, poden sol·licitar i/o ocupar aquestes places altres alumnes amb NEE que no presentin aquesta tipologia de discapacitat, quan la transcendència d'aquests casos ho faci aconsellable. A aquest efecte, és necessari adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa. El Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions resoldrà l'admissió de l'alumne en coordinació amb el Servei d'Atenció a la Diversitat.

Quart

Reserva de places per a alumnes que volen cursar el Programa d'Estudis Integrats (PEI) de Música

1. Els alumnes que el curs 2023-2024 cursin sisè d'educació primària al CEIPIEEM Son Serra (07005945), de Palma, i obtenguin el certificat d'ensenyaments elementals de música i, a més, vulguin cursar ensenyaments professionals de música mitjançant el PEI han de tenir una plaça reservada a primer d'ESO als grups PEI de l'IES Joan Maria Thomàs (07007152), de Palma, si ho sol·liciten expressament, sempre que superin la prova d'accés i obtenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

2. Els alumnes que el curs 2023-2024 cursin quart d'ESO al CC Escolania de Lluc (07000959), d'Escorca, i vulguin continuar els ensenyaments professionals de Música mitjançant el PEI, han de tenir una plaça reservada a primer de batxillerat a l'IES Joan Maria Thomàs si ho sol·liciten expressament, sempre que superin la prova d'accés i obtenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

Cinquè

Centres educatius amb domicili provisional

1. El CEIP Nou de Campos (07014910), amb domicili provisional al carrer de les Estrelles, 34 A, de Campos, ofereix únicament places a l'etapa d'educació infantil i a primer, segon, tercer, quart  i cinquè d'educació primària. Les sol·licituds d'admissió s'han de presentar a la secretaria del CEIP Joan Veny i Clar (07000583), de Campos.

2. El CEIP Nou d'Inca (07015641), amb domicili provisional a l'avinguda del Raiguer, s/n, d'Inca, ofereix únicament places a l'etapa d'educació infantil i a primer, segon, tercer, quart  i cinquè d'educació primària. Les sol·licituds d'admissió s'han de presentar a la secretaria del CEIP Ponent (07001575), d'Inca.

3. La secretaria del CEIP Es Putxet (07005453) té el domicili provisional a la Plaça Santa Catalina Thomàs, 3, de Selva.

Sisè

Gestió de les llistes d'espera

1. Tant en el procés d'adscripció com en el d'admissió, els alumnes que no hagin obtingut plaça només figuraran en la llista d'espera del centre que hagin triat en primera opció.

2. En el moment en què es generi una baixa a un centre, aquest ho ha de comunicar per telèfon, personalment o a través d'un missatge a la bústia de veu (als dos telèfons facilitats), al primer alumne de la llista d'espera. Si a través dels sistemes anteriors el centre no aconsegueix contactar amb la família, li ha d'enviar un SMS. Si en un termini de 24 hores comptadores a partir de l'enviament de l'SMS, la família de l'alumne, o l'alumne si és major d'edat, no ha estat localitzada o no ha acceptat la vacant, s'ha d'oferir la plaça al segon de la llista i, així, successivament.

3. L'alumne té fins al dia hàbil següent per formalitzar la matrícula a partir del moment en què expressi, verbalment o per escrit, l'acceptació de la plaça.  La no acceptació d'una plaça vacant comporta la renúncia automàtica a la llista d'espera.

4. Si no es compleix la tramitació, les oficines d'escolarització han de gestionar les llistes d'espera dels centres educatius.

Setè

Flexibilització en el procediment d'adscripció

En el cas d'alumnes amb altes capacitats intel·lectuals que cursin cinquè d'educació primària i siguin proposats per accedir a primer d'ESO, o cursin sisè d'educació primària i siguin proposats per accedir a segon d'ESO a través dels documents corresponents al procediment per sol·licitar aquesta flexibilització, amb caràcter previ a la fi del període de presentació d'instàncies, s'entendrà que és efectiva l'adscripció entre centres prevista en l'annex 4. 

Vuitè

Centres unitaris

En les localitats on hi ha centres unitaris, l'adjudicació de places vacants s'atendrà al principi de donar preferència a l'alumnat que cursi 4t, 5è i 6è d'educació infantil, per aquest ordre.

Novè

Principi de lliure elecció del centre educatiu

1. A fi de respectar la lliure elecció de centre (art. 84.5 de la LOE, i art. 55.1.b) de la LEIB, art. 2.2 del Decret 64/2019, de 2 d'agost) dels alumnes i les seves famílies, l'Administració educativa de les Illes Balears atorga un termini màxim de deu dies lectius, comptadors a partir de la data d'incorporació al centre, perquè puguin sol·licitar un nou centre educatiu quan el centre adjudicat d'ofici per l'Administració educativa no s'adapti a les seves necessitats o preferències.

2. No es poden beneficiar d'aquest dret els alumnes que hagin aconseguit una plaça sol·licitada voluntàriament.

3. Aquest principi resta condicionat, en tot cas, a l'existència de vacants disponibles en cada moment.

 

ANNEX 2 Calendari dels processos d'adscripció, d'admissió i de matriculació d'alumnes

D'acord amb l'article 30.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, el termini s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

L'ordre de presentació de la sol·licitud de plaça no implica cap prioritat quant a l'assignació de la plaça. Només es tendran en compte els criteris de baremació recollits a l'annex 5.

Primer

Calendari del procés d'adscripció de primària, ESO i educació especial

1. Presentació de sol·licituds:

Inici: 22/04/2024

Finalització: 24/04/2024

2. Llista de puntuacions provisionals: 10/05/2024

Reclamacions:

Inici: 13/05/2024

Finalització: 15/05/2024

Resolució de les reclamacions: 16/05/2024

3. Llistes definitives: 22/05/2024

a) Matriculació d'educació primària, educació especial:

Inici: 24/06/2024

Finalització: 28/06/2024

b) Matriculació d'ESO:

Inici: 26/06/2024

Finalització: 05/07/2024

4. Si un alumne té una plaça reservada pel procés d'adscripció, participa en el procés d'admissió i no obté cap plaça, mantindrà la plaça d'adscripció fins al 18 de juliol de 2024.

Segon

Calendari del procés d'admissió del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO i d'educació especial

1. Presentació de sol·licituds:

Inici: 20/05/2024

Finalització: 28/05/2024

2. Llista de puntuacions provisionals: 12/06/2024

Reclamacions:

Inici: 13/06/2024

Finalització: 17/06/2024

Resolució de les reclamacions: 18/06/2024

3. Llistes definitives: 21/06/2024

a) Matriculació del segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial:

     Inici: 24/06/2024

     Finalització: 28/06/2024

b) Matriculació d'ESO:

     Inici: 26/06/2024

     Finalització: 05/07/2024

Tercer

Calendari del procés d'adscripció de batxillerat

1. Presentació de sol·licituds:

Inici: 22/04/2024

Finalització: 24/04/2024

2. Llista de puntuacions provisionals: 10/05/2024

Reclamacions:

Inici: 13/05/2024

Finalització: 15/05/2024

Resolució de les reclamacions: 16/05/2024

3. Llistes definitives: 22/05/2024

Matriculació:

Inici: 16/07/2024

Finalització: 18/07/2024

Quart

Calendari del procés d'admissió de batxillerat, batxillerat internacional i Batxibac

1. Presentació de sol·licituds:

Inici: 20/06/2024

Finalització: 26/06/2024

2. Llista de puntuacions provisionals: 04/07/2024

Reclamacions:

Inici: 05/07/2024

Finalització: 09/07/2024

Resolució de les reclamacions: 10/07/2024

3. Llistes definitives: 15/07/2024

Matriculació:

Inici: 16/07/2024

Finalització: 18/07/2024

4. En el cas del batxillerat internacional, s'han de consultar en el web del centre els terminis per a l'admissió al programa i, en lloc de la llista de puntuacions provisionals, les llistes provisionals d'admesos.

Cinquè

Calendari del procés d'admissió de l'alumnat que presenta la sol·licitud fora de termini, abans de l'inici del curs escolar

1. Presentació de sol·licituds de segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO:

Inici: 29/05/2024

Finalització: 06/09/2024

2. Presentació de sol·licituds de batxillerat:

Inici: 27/06/2024

Finalització: 06/09/2024

3. Matriculació:

Inici: 22/07/2024

Finalització: 06/09/2024

4. En el cas de les sol·licituds presentades amb posterioritat a la data de finalització indicada, la matrícula s'ha de formalitzar, com a màxim, 48 hores després de l'adjudicació de la plaça.

Documents adjunts