Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 3213 - Pàgina 15333

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 8 d’abril de 2024, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena professor titular d’universitat al senyor Antonio Borrás López

    Número de registre 3260 - Pàgina 15334

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 8 d’abril de 2024, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

    Número de registre 3261 - Pàgina 15335

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 8 d’abril de 2024, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

    Número de registre 3262 - Pàgina 15336

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 8 d’abril de 2024, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professors titulars d’universitat

    Número de registre 3263 - Pàgina 15337

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià, escala d'administració general, subescala administratiu/va, i s'adjudica lloc de treball

    Número de registre 3226 - Pàgina 15338

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord de l'aprovació dels concurs de trasllat de personal funcionari de carrera municipal per a la provisió definitiva de tres llocs d’administratiu/va de l’Ajuntament de Ciutadella

    Número de registre 3182 - Pàgina 15339

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament representants municipals al Consell Escolar Municipal de Palma

    Número de registre 3298 - Pàgina 15340

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Nomenament tècnic d’administració especial, assessor jurídic, funcionari de carrera, per estabilització

    Número de registre 3225 - Pàgines 15341-15343

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Nomenament com a funcionaris de carrera d’aquest Ajuntament de sa Pobla, de l’escala d’administració especial, subescala de Serveis Especials, grup C, subgrup C1, policia local

    Número de registre 3240 - Pàgina 15344

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Nomenament com a funcionaris de carrera d’aquest Ajuntament de sa Pobla, de l’escala d’administració especial, subescala de Serveis Especials, grup C, subgrup C1, policia local

    Número de registre 3241 - Pàgina 15345

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Nomenament personal funcionari de carrera de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, del subgrup C2, amb la categoria auxiliar de gestió tributària de l’Ajuntament de sa Pobla, procediment selectiu d’estabilització

    Número de registre 3251 - Pàgines 15346-15348

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista definitiva de l’ordre dels aspirants que conformen la Borsa 6, categoria administratiu, grup C (Borsins Extraordinaris MRR), corresponent a la convocatòria d’un procediment extraordinari per a la constitució de borses de personal laboral per cobrir places vacants de l’AETIB

    Número de registre 3228 - Pàgines 15349-15357

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es convoca el procediment de proveïment per concurs de mèrits del lloc de treball Cap del Negociat L02540009 adscrit al Servei d’Ajudes OCM, de l’Estat i de la Pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 3245 - Pàgines 15358-15364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es convoca el procediment de proveïment per concurs de mèrits del lloc de treball Cap del Negociat L02540013_2 adscrit a l’Àrea de Control Intern i Auditoria del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 3253 - Pàgines 15365-15372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 20 de març de 2024 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Psicòleg Clínic corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3040 - Pàgines 15373-15382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 20 de març de 2024 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Psicòleg Clínic corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3041 - Pàgines 15383-15391

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 20 de març de 2024 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Psicòleg Clínic corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3042 - Pàgines 15392-15400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 20 de març de 2024 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Psicòleg Clínic corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3043 - Pàgines 15401-15409

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de Àrea Matern Infantil

    Número de registre 3291 - Pàgina 15410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0H)

    Número de registre 3292 - Pàgina 15411

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat d’Hospitalització (UH1D)

    Número de registre 3293 - Pàgina 15412

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Gestió de Mostres (UGM) i estàndards de normalització

    Número de registre 3294 - Pàgina 15413

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat d’Hospitalització Medicina Interna – Pluripatològics

    Número de registre 3295 - Pàgines 15414-15415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea Ambulatòria i Urgències d’Adults

    Número de registre 3296 - Pàgines 15416-15417

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de peons agrícoles, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 3207 - Pàgines 15418-15424

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca per aprovar la convocatòria de borses mitjançant la realització d’una prova selectiva pels procediments extraordinari i específic de selecció de personal laboral temporal per cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar tècnica educativa

    Número de registre 3230 - Pàgines 15425-15429

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 46/2024 pel qual s’acorda comparèixer en el procediment abreujat 63/2023 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma i citar a termini les persones interessades (nomenaments de la convocatòria de la plaça de monitor/a d’educació infantil, per concurs, Grup B del Consell Insular de Menorca i ens dependents)

    Número de registre 3272 - Pàgina 15430

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Correcció d'errades de las bases del procediment selectiu per a la cobertura d'una plaça d'Enginyer Industrial

    Número de registre 3268 - Pàgines 15431-15432

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Modificació errada del Decret núm. 1184/2024 de constitució borsa de treball de secretari/a

    Número de registre 3280 - Pàgina 15433

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Modificació de les bases específiques que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa de feina de tècnic o tècnica de gestió de fons europeus com a personal funcionari interí de programa de l’Ajuntament d’Artà (codi TGFE2024)

    Número de registre 3202 - Pàgina 15434

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Bases reguladores específiques que han de regir el concurs oposició de promoció interna per proveir dues places de cuiner o cuinera com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà (codi CUINA2024)

    Número de registre 3283 - Pàgines 15435-15441

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Designació del tribunal qualificador de concurs oposició per a la cobertura amb caràcter d'interinitat de la plaça d'interventor/a de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 3236 - Pàgines 15442-15443

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Convocatòria d'una borsa de treball de Tècnic/a de Gestió de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià

    Número de registre 3231 - Pàgines 15444-15451

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral amb categoria d'informador turístic per l’Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 3201 - Pàgines 15452-15457

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Termini per presentar la documentació per poder ser nomenades treballadores socials com a personal funcionari de carrera

    Número de registre 3200 - Pàgines 15458-15459

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Convocatòria provisió Jutge de Pau Substitut de Muro

    Número de registre 3270 - Pàgina 15460

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball de personal funcionari interí de policies locals de l’Ajuntament de Porreres

    Número de registre 3227 - Pàgines 15461-15468

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament d’auxiliar del borsí d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant oposició

    Número de registre 3242 - Pàgina 15469