Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment de documentació complementàriaen el tràmit de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número de registre 3209 - Pàgines 15773-15774

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/05572E relativa al Projecte bàsic Restaurant El Viejo Gallo obres de millora, C/València 2, TM Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2796 - Pàgina 15775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2024/00028E relativa al «Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu per a l’aparcament del Parc Bit», TM Palma

    Número de registre 3269 - Pàgina 15776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública sobre sol·licituds d'autoritzacions a zona de domini públic maritimoterrestre a les costes de Balears

    Número de registre 3274 - Pàgina 15777

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu sobre la Resolució de l'Ajuntament de Marratxí que acorda: "aprovar definitivament la modificació del pla parcial corresponent a l’actual sau rt 2.1 dels vigents nnss als efectes de l’execució de la sentència dictada pel jutjat contenciós-administratiu núm. 3 de palma de mallorca al procediment ordinari 118/2013"

    Número de registre 3246 - Pàgina 15778

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició d'interposat recurs contenciós administratiu contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de 28 d'abril de 2023, publicat en el BOBI núm. 71 de 30 de maig de 2023, que aprova la part diferenciada del Pla General del municipi de Palma

    Número de registre 3247 - Pàgina 15779

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric Artístic del Consell Insular d'Eivissa, de 13 de juliol de 2023, d'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa, publicat en el Butlletí Oficial de les illes Balears, en data 19 de setembre de 2023

    Número de registre 3248 - Pàgina 15780

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra vàries resolucions director general de Personal Docent i Centres Concertats, dictades per la Conselleria d'Educació de les Illes Balears, sobre Pla Estabilització Cos de Docents

    Número de registre 3249 - Pàgina 15781

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra varies resolucións director general de Personal Docent i Centres Concertats, dictades per la Conselleria d'Educació Dels Illes Balears., sobre Pla estabilització cos de docents

    Número de registre 3250 - Pàgina 15782

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP06-2024-IG)

    Número de registre 3224 - Pàgina 15783

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el el concurs públic d'explotació, en règim d'autorització administrativa, de locals amb destinació a servei de lloguer de bicicletes i vehicles elèctrics de dues rodes a passatgers de creuer en el port de Palma (AU-C-P-0001), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

    Número de registre 2571 - Pàgines 15784-15785

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Extracte convocatòria ajudes Xpande 2024

    Número de registre 3234 - Pàgina 15786

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Extracte convocatòria d'ajudes programa Xpande Digital 2024

    Número de registre 3232 - Pàgina 15787

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació inicial de la modificació núm. 12B de les NS relativa a les normes: 1.2.08, 2.2.01, 3.2.10 i Plànol: 3.2

    Número de registre 3189 - Pàgines 15788-15789

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l’Ajuntament de Banyalbufar pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2024

    Número de registre 3239 - Pàgina 15790

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Canvi titularitat sepultura nº 162 del cementiri de Costitx

    Número de registre 2564 - Pàgina 15791

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial pel Ple de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la tarifa de serveis de piscina municipal, expedient 379/2024

    Número de registre 3297 - Pàgina 15792

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 3265 - Pàgina 15793

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Notificació d'incoació d'expedient de baixa d'ofici del Padró municipal d'habitants per inclusió indeguda

    Número de registre 3264 - Pàgines 15794-15795

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública padró subministrament d'aigua, clavegueram i canon del 1r trimestre 2024

    Número de registre 3221 - Pàgina 15796

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit

    Número de registre 3275 - Pàgina 15797

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de les bases execució pressupost 2024

    Número de registre 3276 - Pàgina 15798

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Informació pública sobre l'aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UE 4.07

    Número de registre 3220 - Pàgina 15799

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial del projecte de Reglament que regula de Cartera de Serveis de Benestar Social de l’Ajuntament sa Pobla

    Número de registre 3281 - Pàgina 15800

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació inicial del projecte modificat i refós de «Millora, sectorització i telelectura de la xarxa d’aigua potable del nucli de Sant Joan»

    Número de registre 3235 - Pàgina 15801

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de data 26 de març de 2024, de l'Ajuntament de Santa Margalida, pel qual s'aprova inicialment la modificació puntual de les NNSS de Santa Margalida, relativa a l'eliminació de la prolongació del vial projectat del carrer Indústria des del carrer Clavet fins el Sector 1 de les NNSS, i obtenció de les finques registrals 8409 i 8489 del carrer Clavet i carrer Font i Roig de Santa Margalida

    Número de registre 3284 - Pàgina 15802

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Conveni urbanístic de planejament a subscriure entre l'Ajuntament de Son Servera i les socials Promocions Turístiques de Cala MIillor, S.L. i Son Floriana, S.L. (Expedient 5050/2022)

    Número de registre 3185 - Pàgines 15803-15805

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació provisional modificació de crèdits del pressupost 2024

    Número de registre 3273 - Pàgina 15806