Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Nomenament de reclassificació de places de bomber/bombera del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 1665 - Pàgina 8002

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Relació definitiva d'aprovats i proposta de nomenament, com a personal funcionari en pràctiques, de 4 places de policia local del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 1662 - Pàgines 8003-8004

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Decret de nomenament de les persones representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca

    Número de registre 1579 - Pàgina 8005

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena el/la director/a de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric

    Número de registre 1580 - Pàgina 8006

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Nomenament personal eventual Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 1685 - Pàgines 8007-8008

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament de funcionària de carrera

    Número de registre 1650 - Pàgina 8009

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A.

   • Convocatòria i bases per a la provisió definitiva d'una plaça de conductor de maquinària de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA

    Número de registre 1517 - Pàgines 8010-8016

  • EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A.

   • Convocatòria i bases per a la provisió definitiva d'una plaça d'enginyeria industrial de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA

    Número de registre 1518 - Pàgines 8017-8024

  • EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A.

   • Convocatòria i bases per a la provisió definitiva de tres places d'operari/a aigües de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA

    Número de registre 1516 - Pàgines 8025-8030

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista definitiva de l’ordre dels aspirants que conformen la BORSA 5, categoria Administratiu, grup C (SICTED), corresponent a la convocatòria d’un procediment extraordinari per a la constitució de borses de personal laboral per cobrir places vacants de l’AETIB

    Número de registre 1611 - Pàgines 8031-8032

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència d’Atenció d’Urgències (SAMU 061) del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de febrer de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada del SAMU 061 del Servei de Salut

    Número de registre 1633 - Pàgines 8033-8038

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria arquitecte/arquitecta del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 1646 - Pàgines 8039-8041

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d'una borsa de terapeutes ocupacionals, personal laboral, grup A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d'Eivissa

    Número de registre 1600 - Pàgines 8042-8048

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual es modifica la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a l’escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnic-a superior del subgrup A1, derivat de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament d’Inca amb assignació de llocs de feina per torn d’accés a efectes del seu nomenament com a funcionaris de carrera

    Número de registre 1632 - Pàgines 8049-8051

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS43/2024 de coord. serveis governant/a del Servei d'Atenció Integral a Domicili de l'Àrea d'Atenció Comunitària i Promoció de l'Autonomia Personal de l’IMAS

    Número de registre 1653 - Pàgines 8052-8059

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Bases procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música especialitat Piano. exp.706_2024

    Número de registre 1593 - Pàgines 8060-8070

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenaments de personal de neteja (personal laboral fix), i constitució de la borsa de feina

    Número de registre 1647 - Pàgines 8071-8072

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de la convocatòria i les bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents d’enginyer/a tècnic/a industrial de l’Ajuntament d’Algaida

    Número de registre 1627 - Pàgines 8073-8081

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de la convocatòria i les bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents d’arquitecte/a tècnic/a de l’Ajuntament d’Algaida

    Número de registre 1631 - Pàgines 8082-8090

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Revocació procediment constitució borsí TAE

    Número de registre 1656 - Pàgina 8091

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Llista de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria d'una plaça de dinamitzador/a TIC's, pel sistema de concurs de mèrits del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 1555 - Pàgines 8092-8093

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Publicació de la llista de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de dues places de tècnic/a d'administració general, pel sistema de concurs de mèrits del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 1621 - Pàgines 8094-8095

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament de personal laboral fix

    Número de registre 1630 - Pàgina 8096

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Contractació personal laboral fix, treballadora familiar al 75% de la jornada

    Número de registre 1638 - Pàgina 8097

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Nomenament com a personal laboral fix, convocatòria conserge, concurs oposició, torn discapacitat, procés estabilització

    Número de registre 1606 - Pàgina 8098

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Nomenament com a personal laboral fix, convocatòria infermer/a concurs, procés estabilització

    Número de registre 1607 - Pàgina 8099

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Nomenament com a personal laboral fix, convocatòria porter/a d'escola concurs, procés estabilització

    Número de registre 1609 - Pàgina 8100

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 3 places d'inspector/a d'escomeses a EMAYA

    Número de registre 1642 - Pàgines 8101-8107

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça de tècnic/a intermedi/a informàtic/a en EMAYA

    Número de registre 1643 - Pàgines 8108-8114

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 14 places d'oficial/a 1a administratiu/a (especialitats: administració de personal, atenció a la ciutadania, comunicació/premsa, contractació, planificació, serveis jurídics i tresoreria) a EMAYA

    Número de registre 1644 - Pàgines 8115-8124

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 10 places d'oficial/a 1a de xarxes (escomeses, bor, fugides, lampista, manteniment, reparació i muntatge, reparacions) a EMAYA – CICLE DE L'AIGUA i TD

    Número de registre 1645 - Pàgines 8125-8133

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria del procés selectiu, per sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’arquitecte/a tècnic (A2), inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1596 - Pàgines 8134-8141

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria del procés selectiu, per sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’ ordenança instal·lacions escolars (AP), inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1597 - Pàgines 8142-8149

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria del procés selectiu, per sistema de concurs de mèrits, d’una plaça de monitor/a d’instal·lacions esportives (C2), inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1598 - Pàgines 8150-8157