Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 571/2020 relativa a la Modificació de projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, parcel·la 182, polígon 25, TM Santa Eulària des Riu

    Número de registre 1114 - Pàgina 8544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/04723E relativa al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, parcel·les 720 i 716, polígon 8, TM Santanyí

    Número de registre 1603 - Pàgina 8545

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al projecte bàsic del nou edifici multiusos al port de Cala Rajada (Expdt. 6163/2023)

    Número de registre 1668 - Pàgina 8546

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2024/00001000B

    Número de registre 1581 - Pàgina 8547

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00023824T

    Número de registre 1582 - Pàgina 8548

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00021928J

    Número de registre 1586 - Pàgina 8549

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00021883Z

    Número de registre 1587 - Pàgina 8550

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00014300Y

    Número de registre 1590 - Pàgina 8551

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social, Família i Igualtat a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres, corresponent al mes de setembre de 2023 i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 1625 - Pàgina 8552

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 12 de febrer de 2024, relatiu a l’aprovació de la convocatòria del XX Premi Francesc de Borja Moll de creació de rondalles i llegendes, any 2024 (Exp. 1512-2024-000001)

    Número de registre 1539 - Pàgines 8553-8554

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Baixes d'ofici i per caducitat de la inscripció padronal

    Número de registre 1637 - Pàgines 8555-8556

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Acord d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient Contra la Contaminació per renous i vibracions, de l’Ajuntament d’Andratx

    Número de registre 1548 - Pàgines 8557-8591

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Informació pública de la llista rectificada de l’Inventari municipal de béns i drets de l’Ajuntament de Felanitx, epígraf 1, 5 i 8

    Número de registre 1612 - Pàgina 8592

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci d'exposició i cobrança Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2024

    Número de registre 1608 - Pàgina 8593

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Actuacions preparatòries del contracte de concessió de servei amb obra i explotació d’un parc d’oci ubicat a la parcel·la municipal 15 cs-01 de platja de Muro

    Número de registre 1648 - Pàgina 8594

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 826 - Pàgina 8595

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de l'acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu de data 15 de febrer de 2024, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per a col·legis públics ubicats en el terme municipal de Santa Eulària des Riu que participin en el programa de finançament de llibres de text i material didàctic de llibres durant el curs 2023/2024

    Número de registre 1658 - Pàgines 8596-8597

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de l'acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu de data 15 de febrer de 2024, pel qual s'aprova la convocatòria d’ajudes per a centres educatius públics i associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA) del municipi de Santa Eulària des Riu per a la realització d’activitats culturals, esportives i/o mediambientals durant el curs 2023/2024

    Número de registre 1660 - Pàgines 8598-8599

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de l'acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu de data 15 de febrer de 2024, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional d’Eivissa sense ànim de lucre per a l’any 2024

    Número de registre 1659 - Pàgines 8600-8601

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Valldemossa sobre la deguda justificació del Compte General de l'exercici 2023

    Número de registre 1657 - Pàgina 8602