Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 10 de maig de 2021 pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d’Inversions Estratègiques

    Número d'edicte 8428 - Pàgines 44505-44506

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 29 d’agost de 2023 sobre l’aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 27 de febrer de 2023 sobre mesures sociolaborals i millores educatives, en relació a determinats permisos i llicències

    Número d'edicte 8426 - Pàgines 44507-44515

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 29 d’agost de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

    Número d'edicte 8430 - Pàgines 44516-44520

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, a proposta de la cap del Servei de Dipositaria, per la qual es certifica i es notifica la renúncia definitiva a executar una sèrie de garanties per no haver estat possible la notificació

    Número d'edicte 8339 - Pàgines 44521-44524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l’exterior per a l’any 2023

    Número d'edicte 8373 - Pàgines 44525-44534

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 8345 - Pàgines 44535-44537

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es deneguen les subvencions per al foment de vehicles de mobilitat personal per a persones físiques, en el marc de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible

    Número d'edicte 8364 - Pàgines 44538-44539

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 28 de juliol de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació infantil CCEI San Francisco de Asís de Son Servera, amb l’autorització del canvi de la denominació específica i l’augment de 3 unitats d’educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 8420 - Pàgina 44540

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 31 d’agost de 2023 per la qual es prorroga per al curs 2023-2024 la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza el Programa específic de compatibilització d’estudis amb la pràctica esportiva d’alt nivell a l’illa d’Eivissa i se’n dicten les normes específiques per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 8418 - Pàgina 44541

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Resolució del conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua de 31 d’agost de 2023 per la qual s’estableix la suplència dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria

    Número d'edicte 8354 - Pàgina 44542

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 9 de maig de 2023 per la qual es convoca la subvenció per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2023

    Número d'edicte 8279 - Pàgines 44543-44544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears, durant el quadrimestre d’octubre de 2022 a febrer de 2023

    Número d'edicte 8411 - Pàgines 44545-44547

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 1ª concessió i denegació de beques de la convocatòria de beques formatives dirigida a persones desocupades majors de 30 anys, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) durant el quadrimestre d’octubre de 2022 a febrer de 2023

    Número d'edicte 8412 - Pàgines 44548-44553

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 1ª concessió i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa Illes Balears per al període 2021-2027, per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears, durant el quadrimestre d’octubre de 2022 a febrer de 2023

    Número d'edicte 8414 - Pàgines 44554-44560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 5è pagament i la 5a denegació de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 8415 - Pàgines 44561-44640

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives de certificats de professionalitat adreçades a treballadors preferentment desocupats («SOIB Formació: CP per a desocupats»), per al període 2022-2024

    Número d'edicte 8416 - Pàgines 44641-44643

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual de l’article 3 del Reglament de funcionament de la Comissió Específica d’Arqueologia (CEA) del Consell Insular de Formentera. Text Refós

    Número d'edicte 8323 - Pàgines 44644-44646

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Resolució definitiva de concessió de la convocatòria de subvencions per la programació estable de les sales d’exhibició cultural privades

    Número d'edicte 8425 - Pàgines 44647-44648

  • CONSELL CONSULTIU

   • Instrucció 1/2023, de 4 de setembre, del president del Consell Consultiu de les Illes Balears per la qual es fixen els criteris i les pautes que s'han de seguir en aquesta institució per adjudicar les comissions de serveis de caràcter voluntari relatives als llocs de treball dels cossos propis, exceptuant-ne el cos de lletrats i lletrades, del Consell Consultiu

    Número d'edicte 8306 - Pàgines 44649-44657

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern - Licitació servei públic primer cicle d'educació infantil Es Pouet

    Número d'edicte 8422 - Pàgina 44658

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Suspensió del preu públic disposat a l'ordenança municipal reguladora de la prestació dels serveis municipals d’escolarització bàsica de primer cicle d’educació infantil

    Número d'edicte 8333 - Pàgina 44659

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació preu públic Felanitx Tech Weekend 2023

    Número d'edicte 8336 - Pàgina 44660

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Cultura. Proposta de resolució definitiva relativa a la Convocatòria Pública de subvencions de 2023 per a Línia 2, suport a la producció i a l'activitat de dinamització cultural de la ciutat de projectes de 2022, publicades al BOIB núm. 58, de 6 de maig de 2023

    Número d'edicte 8338 - Pàgina 44661

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Cultura. Proposta de resolució definitiva relativa a la Convocatòria Pública de subvencions de 2023 per a la Línia 2.9 Espais de creació de projectes de 2022

    Número d'edicte 8342 - Pàgina 44662

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació plantilla personal 2023

    Número d'edicte 8355 - Pàgina 44663

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Correcció d'errades de la documentació gràfica del pla parcial del sector 4.21 (Montecarlos) de les normes subsidiàries de planejament municipal de Sant Josep de Sa Talaia, en relació a les illes 4, 5 i 6

    Número d'edicte 8358 - Pàgines 44664-44683