Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament del gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia i de la designació i la contractació de la delegada territorial de la Fundació a l’illa de Menorca

    Número de registre 8427 - Pàgina 44447

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2023 de nomenament i cessament de diversos membres de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears

    Número de registre 8429 - Pàgina 44448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 8372 - Pàgines 44449-44462

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de desestiment i indemnització del contracte especial de treball de personal d’alta direcció

    Número de registre 8291 - Pàgines 44463-44465

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Cessament personal eventual Ajuntament des Castell

    Número de registre 8332 - Pàgina 44466

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent de 6 de setembre de 2023, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 d’abril de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022

    Número de registre 8370 - Pàgines 44467-44468

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), de 4 de setembre de 2023, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i s’adjudica el lloc de treball de peó de manteniment del grup E a l’illa de Mallorca pel torn de reserva de discapacitat

    Número de registre 8267 - Pàgines 44469-44470

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 8371 - Pàgines 44471-44486

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/223, de data 5 de setembre de 2023, per la qual es nomena nous membres del tribunal de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis

    Número de registre 8295 - Pàgines 44487-44488

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Correcció d’errada a la publicació de l’aprovació de bases i convocatòria d’una borsa de feina de peons

    Número de registre 8330 - Pàgina 44489

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia núm.249/ 2023, de data 8 de setembre de 2023, de l'Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’Administratiu/va d’Administració general d'aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs-oposició

    Número de registre 8413 - Pàgines 44490-44503

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Resolució constitució borsa de treball de personal laboral temporal d’operaris de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca

    Número de registre 8337 - Pàgina 44504