Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat (RGE núm. 2773/23)

    Número de registre 8366 - Pàgines 44684-44689

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l’exterior per a l’any 2023

    Número de registre 8374 - Pàgines 44690-44691

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Correcció d'errades del BOIB núm. 116, de 22 d'agost de 2023 de la Informació pública sobre l'Estudi d'impacte ambiental i Projecte d'instal·lació d'una planta de formigó de l’explotació minera Son Amat, amb núm. de registre miner 3, del TM de Porreres

    Número de registre 8348 - Pàgina 44692

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’Administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Agència Tributària de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 8326 - Pàgina 44693

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació de subrogació als beneficiaris de l’ajuda, Exp. 04003250/21 AECU (anualitat 2022) de data 9 d’agost de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 8334 - Pàgines 44694-44696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, exps. 4001890, 4001934 i 4005349 (anualitat 2022) de data 9 d’agost de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de l’agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 8335 - Pàgines 44697-44699

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació de les ajudes, exps. 04003206 i 04005438 (pròrroga 2020) de data 9 d’agost de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de febrer de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de l’agricultura ecològica, per a l’ any 2015

    Número de registre 8404 - Pàgines 44700-44703

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits en el segon quadrimestre de 2023

    Número de registre 8361 - Pàgina 44704

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de setembre de 2023 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 8329 - Pàgina 44705

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit informació pública execució Sentencia sector 2 Torre-solí Nou Pb 3.1

    Número de registre 8417 - Pàgina 44706

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit informació pública modificació Pressupost municipal exercici 2023

    Número de registre 8419 - Pàgines 44707-44708

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit d'audiència Acord del Ple execució Sentència sector 2 Torre-solí Nou Pb 3.1

    Número de registre 8423 - Pàgines 44709-44710

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 13/2023

    Número de registre 8405 - Pàgina 44711

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei de Teleassistència

    Número de registre 8360 - Pàgina 44712

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei de Menjar a domicili

    Número de registre 8362 - Pàgina 44713

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança de la prestació del servei d´Ajuda domiciliària

    Número de registre 8363 - Pàgina 44714

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei d'estada Centre de dia

    Número de registre 8365 - Pàgina 44715

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Acord de suspensió del cobrament de les quotes dels alumnes matriculats en el primer cicle d'educació infantil a l’escoleta infantil 0-3 anys

    Número de registre 8367 - Pàgina 44716

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de data 6 de setembre de 2023 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 11/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit finançat amb càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria

    Número de registre 8406 - Pàgina 44717

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de data 6 de setembre de 2023 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 12/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

    Número de registre 8407 - Pàgina 44718

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits nº 13/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Transferència de crèdit de diferent grup de funció

    Número de registre 8408 - Pàgina 44719

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial transferència de crèdit

    Número de registre 8409 - Pàgina 44720

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial preus escoleta 2023

    Número de registre 8410 - Pàgina 44721

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 480/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8328 - Pàgina 44722

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de les bases reguladores per a la Convocatòria Pública de Subvencions per al desenvolupament de plans i/o actuacions de millora de les associacions veïnals i les seves federacions 2023

    Número de registre 8344 - Pàgines 44723-44724

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 530/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8327 - Pàgina 44725