Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 568738
Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 29 d’agost de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La situació econòmica, social i pressupostària que es va donar l'any 2012 va obligar les autoritats públiques a prendre mesures de control de la despesa pública, la qual cosa va suposar la proliferació de normativa i d'adaptacions legislatives i/o administratives dirigides a garantir l'estabilitat pressupostària. Aquestes modificacions es van reflectir en el règim jurídic del sistema retributiu del personal inclòs en els diferents règims de la Seguretat Social durant la situació d'incapacitat temporal.

Quant al complement econòmic, la regulació de la prestació per incapacitat temporal va quedar configurada, en aquells moments, per l'article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat; per l'article 4 del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, que va modificar l'article 7 del Decret llei 5/2010, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, en el sentit establert en la normativa bàsica estatal; i per l'Acord del Consell de Govern de 30 de setembre de 2016 (BOIB núm. 125, d'1 d'octubre), que va modificar el de 9 de novembre de 2012 (BOIB núm. 168, de 13 de novembre).

No obstant això, , la millora de la situació econòmica va permetre aprovar mesures de recuperació de drets que afecten els empleats públics, de manera que s'han anat fent efectives aquestes millores progressivament. En aquest àmbit destaca l'adopció del II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, que, juntament amb el que es determina en la disposició addicional cinquantena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, han establert un nou marc normatiu per al règim de la incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques que elimina les restriccions vigents fins a aquest moment, si bé, estableix algunes condicions.

A més, l'article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol es va suprimir per la disposició final 21.2 de Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals per l'any 2023.

En conseqüència, la nova regulació permet que cada administració pública estableixi les retribucions que cal percebre durant la situació d'incapacitat temporal. Tanmateix, prèviament, la regulació ha de ser objecte de negociació en el si dels òrgans corresponents a cada cas, i l'Administració ha de regular la forma de justificació, des del primer dia, de les absències per malaltia i d'altres que donin lloc a una incapacitat temporal i ha de dissenyar un Pla de control de l'absentisme sotmès a normes de transparència.

Quant a la justificació de les incapacitats temporals s'ha de tenir en compte l'article 7 del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos d'incapacitat temporals en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada, en redacció donada pel Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre; així com l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, modificada per l'Ordre ISM/2/2023, d'11 de gener; preceptes que encarreguen a l'Institut Nacional de Seguretat Social la tramesa, per via telemàtica a les empreses, inclosa l'Administració, dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta dels treballadors adscrits al règim general de la Seguretat Social.

D'acord amb aquesta nova regulació, en el BOIB núm. 5, d'11 de gener de 2020, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2020 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, d'11 de desembre de 2019, que restableix el dret a percebre el complement d'incapacitat temporal.

Mitjançant l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació, de 27 de febrer de 2023, sobre mesures sociolaborals i millores educatives, s'adoptaren diferents acords en matèria de permisos i llicències, amb una aplicació temporalitzada en diferents cursos escolars. No obstant això, l'apartat segon de l'Acord del Consell de Govern, de 27 de març, que el ratificà, determina que les mesures contingudes en l'Acord seran d'aplicació a mesura que es produeixin, si escau, les reformes legislatives que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

L'acord núm 24 estableix:

24. Eliminació de la penalització retributiva per les absències per malaltia i accidents que donen lloc o no a una baixa laboral de menys de 5 dies, a partir del curs 2023-2024.

De conformitat amb l'article 38.1 del TRLEBEP, els representants de les administracions públiques poden concertar acords per determinar condicions de treball amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades en el si de les meses de negociació. En aquest sentit, en l'àmbit de l'Administració autonòmica, els representants d'aquesta i els de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació van subscriure, el 29 d'agost de 2023, un acord sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal que, en el marc establert tant per la normativa bàsica estatal com per la normativa autonòmica en matèria de funció pública, dona compliment a l'acord núm. 24 abans esmentat.

D'altra banda, l'article 38.3 del TRLEBEP disposa que, perquè els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan, i que:

Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sense perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si escau.

Així mateix, l'article 5.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix al Consell de Govern la competència de donar validesa i eficàcia als acords assolits en la negociació amb la representació sindical del personal funcionari mitjançant l'aprovació expressa i formal d'aquests.

El 7 de setembre de 2023 la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va emetre informe favorable, d'acord amb el que estableix l'article 4.1.a) del Decret 5/2017, de 27 de gener.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment, i amb l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació i del Comitè d'empresa dels professors de religió, que es va dur a terme, respectivament, en les reunions de 29 d'agost i 5 de setembre de 2023, el Consell de Govern, a proposta del conseller ‘Educació i Universitats, en la sessió de dia 8 de setembre de 2023, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 29 d'agost de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement d'incapacitat temporal, el qual s'adjunta com a annex.

Segon. Estendre l'aplicació de l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 29 d'agost de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement d'incapacitat temporal al personal laboral docent de l'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercer. Encomanar a la Direcció General de Personal Docent l'elaboració d'un Pla de control de l'absentisme, que haurà de ser objecte de difusió pública a través del Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears.

Quart. Ordenar la publicació íntegra de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 8 de setembre de 2023

La secretària del Consell de Govern Antònia Maria Estarellas Torrens

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 29 d'agost de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement d'incapacitat temporal

Parts

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el director general de Personal Docent.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial d'Educació, els quals consten com a signants d'aquest Acord.

Antecedents

La situació econòmica, social i pressupostària que es va donar l'any 2012 va obligar les autoritats públiques a prendre mesures de control de la despesa pública, la qual cosa va suposar la proliferació de normativa i d'adaptacions legislatives i/o administratives dirigides a garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat. Aquestes modificacions es van reflectir en el règim jurídic del sistema retributiu del personal inclòs en els diferents règims de la Seguretat Social durant la situació d'incapacitat temporal.

El punt 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, va suspendre, durant l'any 2012, excepte per alguns supòsits que es preveien expressament, el complement de les prestacions econòmiques que el personal del Servei de Salut de les Illes Balears en situació d'incapacitat temporal rebia de la Seguretat Social. L'article 7 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, va estendre aquesta suspensió fins al 31 de desembre de 2013 a tot el personal empleat públic inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret llei, sense perjudici de les excepcions que es recolliren a l'article 7 i en l'Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2012 (BOIB núm. 94, de 30 de juny).

Aquesta situació es va modificar amb l'article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ara suprimit per la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals per l'any 2023 , el qual disposava que les administracions públiques poden complementar, dins dels límits fixats en el punt 1 d'aquest article, les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el règim general de la Seguretat Social i el personal laboral al seu servei, en les situacions d'incapacitat temporal. Així mateix, en el punt 5, disposava que aquestes administracions podien determinar, amb relació al seu personal, els supòsits en què, amb caràcter excepcional i degudament justificats, es pogués establir un complement fins que s'assoleixi, com a màxim, el cent per cent de les retribucions de què gaudien en cada moment. A aquest efecte, es consideraven, en tot cas, degudament justificats, els supòsits d'hospitalització i d'intervenció quirúrgica. Com a conseqüència d'aquest canvi normatiu, l'article 4 del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, va modificar l'article 7 del Decret llei 5/2010.

En aquest sentit, en data 9 de novembre de 2012, el Consell de Govern va acordar la determinació de les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas. Aquest Acord, publicat al BOIB núm. 168, de 13 de novembre, va ser modificat per l'Acord del Consell de Govern de 30 de setembre de 2016 (BOIB núm. 125, d'1 d'octubre), el qual determina actualment les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas.

No obstant això, la millora de la situació econòmica va permetre aprovar mesures de recuperació de drets que afecten els empleats públics, de manera que s'han anat fent efectives aquestes millores progressivament. En aquest àmbit destaca l'adopció del II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, que, juntament amb el que determina la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, han establert un nou marc normatiu per al règim de la incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques que elimina les restriccions vigents fins a aquest moment, si bé, estableix algunes condicions:

Disposició addicional cinquanta-quatrena. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques i els organismes i les entitats públiques que en depenen.

U. Cada Administració pública pot determinar, prèvia negociació col·lectiva, les retribucions a percebre pel personal al seu servei o al dels organismes i les entitats públiques que en depenen, en situació d'incapacitat temporal i en el cas del personal funcionari al qual se li hagi expedit una llicència per malaltia, d'acord amb les regles següents:

1a. Respecte al personal funcionari inclòs en el règim general de Seguretat Social i al personal estatutari i laboral, es pot establir un complement retributiu des del primer dia d'incapacitat temporal que, sumat a la prestació del règim general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes del mes d'inici de la incapacitat temporal.

2a. Respecte al personal funcionari inclòs en el règim de mutualisme administratiu, d'acord amb el règim retributiu que estableix la seva normativa, a més del subsidi d'incapacitat temporal, cada Administració pública pot acordar, prèvia negociació col·lectiva, per al període de temps que no comprengui l'aplicació del subsidi d'incapacitat temporal, la percepció de fins al cent per cent de les retribucions, bàsiques i complementàries, corresponents a les seves retribucions fixes del mes d'inici de la incapacitat temporal. Durant la percepció del subsidi per incapacitat temporal, aquest el pot complementar l'òrgan encarregat de la gestió de personal, prèvia negociació col·lectiva, fins a assolir com a màxim el cent per cent de les retribucions que el funcionari hagi percebut el mes d'inici de la incapacitat temporal.

Per al període de temps en què ja s'apliqui el subsidi per incapacitat temporal, cal atenir-se al que preveu la seva normativa reguladora actual.

Dos. Per a la determinació del que preveuen els apartats anteriors, si s'escau, es poden establir diferents escenaris retributius en funció del tipus de contingència que hagi donat lloc a la incapacitat temporal o a la seva durada, sense que en cap cas el règim de seguretat social de pertinença pugui justificar un tracte més perjudicial per a un o un altre col·lectiu, i per a això computen tant les prestacions o els subsidis a què es tinguin dret, com les retribucions que aboni l'Administració respectiva, per a la qual cosa aquesta Administració ha d'aprovar, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior, l'abonament d'unes retribucions que permetin garantir aquesta equivalència de percepcions.

Els supòsits d'incapacitat temporal derivats de contingències professionals, així com els que afectin la dona gestant, han de tenir necessàriament el tracte més favorable dels que acordi l'Administració respectiva.

Tres. Les diferents administracions públiques han de regular la forma de justificació de les absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat temporal, mitjançant l'exigència del corresponent comunicat de baixa o documentació acreditativa, segons que correspongui, des del primer dia d'absència.

Quatre. Cada Administració pública ha de dissenyar un pla de control de l'absentisme, que ha de ser objecte de difusió pública, a través del portal de transparència respectiu. En aquest portal també són objecte de publicació les dades d'absentisme, classificades per la seva causa, amb una periodicitat almenys semestral.

[...]

Set. Aquesta disposició té caràcter bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149.1.7a, 149.1.13a i 149.1.18a de la Constitució.

En conseqüència, la nova regulació permet que cada administració pública estableixi les retribucions que cal percebre durant la situació d'incapacitat temporal. Tanmateix, prèviament, la regulació ha de ser objecte de negociació en el si dels òrgans corresponents a cada cas, i l'Administració ha de regular la forma de justificació, des del primer dia, de les absències per malaltia i d'altres que donin lloc a una incapacitat temporal i ha de dissenyar un Pla de control de l'absentisme sotmès a normes de transparència.

D'acord amb aquesta nova regulació, en el BOIB núm. 5, d'11 de gener de 2020, es va publicar l'Acord del Consell de Govern, de 10 de gener de 2020, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, d'11 de desembre de 2019, pel qual es restableix el dret a percebre el complement d'incapacitat temporal.

Mitjançant l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació, de 27 de febrer de 2023, sobre mesures sociolaborals i millores educatives, s'adoptaren diferents acords en matèria de permisos i llicències, amb una aplicació temporalitzada en diferents cursos escolars. No obstant això, l'apartat segon de l'Acord del Consell de Govern de 27 de març, que el ratificà, determina que les mesures contingudes en l'Acord seran d'aplicació a mesura que es produeixin, si escau, les reformes legislatives que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

L'acord núm. 24 estableix:

24. Eliminació de la penalització retributiva per les absències per malaltia i accidents que donen lloc o no a una baixa laboral de menys de 5 dies, a partir del curs 2023-2024.

Pertoca, per tant, en el marc establert tant per la normativa bàsica estatal com per la normativa autonòmica en matèria de funció pública, donar compliment a l'acord núm. 24.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment, la Mesa Sectorial d'Educació adopta, per unanimitat, el següent

Acord

Primer. Aprovació

Aprovar l'Acord sobre el restabliment del dret a percebre el complement d'incapacitat temporal.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquest Acord és aplicar, al curs 2023-2024, l'acord núm. 24 de l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació, de 27 de febrer de 2023, sobre mesures sociolaborals i millores educatives, en el marc de la normativa bàsica estatal.

Tercer. Àmbit d'aplicació

Aquest Acord és aplicable al personal docent representat en la Mesa Sectorial d'Educació.

Quart. Complement de la prestació per incapacitat temporal

Es reconeix el dret a percebre un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades per qualsevol situació d'incapacitat temporal.

Cinquè. Justificació d'absències

5.1. Les situacions d'incapacitat temporal s'han de justificar per mitjà del corresponent comunicat mèdic d'incapacitat temporal.

En el cas del personal docent sotmès al règim general de la Seguretat Social correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social comunicar a la Direcció General de Personal Docent, per mitjans electrònics, els comunicats mèdics de baixa, de confirmació i d'alta, tant els emesos pels serveis públics de salut o, si s'escau, per la mútua, com els emesos per la Inspecció Mèdica de l'INSS.

En el cas del personal docent sotmès al règim de mutualisme administratiu del funcionaris civils de l'Estat (MUFACE) correspon al personal presentar el corresponent document mèdic justificatiu.

2. Les absències per d'indisposició que no donin lloc a un comunicat mèdic d'incapacitat temporal s'han de justificar per mitjà del corresponent informe mèdic, sense perjudici d'allò que estableixi el Pla de control d'absentisme a què es refereix l'apartat següent.

Sisè. Pla de control d'absentisme

S'encomana al grup de treball, creat per la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 14 de juny de 2023, per a l'aplicació de l'Acord de 27 de febrer de 2023 de mesures sociolaborals i de millores educatives, l'estudi i anàlisi de les mesures que s'hagin d'incloure en el Pla d'absentisme laboral que exigeix la normativa bàsica estatal.

Setè. Efectes

Aquest Acord, una vegada ratificat pel Consell de Govern, s'aplica a les situacions d'incapacitat temporal i a les indisposicions iniciades a partir de l'1 de setembre de 2023.

 

Palma, 29 d'agost de 2023

Per l'Administració

Per les organitzacions sindicals

STEI-intersindical, ANPE, UOB, CCOO, UGT