Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia per la qual aprova el projecte i es declara, en concret, d’utilitat pública del projecte «Green Hysland» d’instal·lació de recepció i canalització de transport d’hidrogen per injecció en xarxa de gasoductes a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 7695 - Pàgines 42137-42150

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 7602 - Pàgines 42151-42152

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 10 d’agost de 2023 per la qual s’estableix un termini extraordinari per sol·licitar l’adhesió a la xarxa complementària d’escoles infantils

    Número d'edicte 7722 - Pàgines 42153-42154

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per la qual s’aprova la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres dels Consells Reguladors de la Denominació d’Origen Protegida Oli de Mallorca, Denominació d’Origen Protegida Oliva de Mallorca, Indicació Geogràfica Protegida Ametlla de Mallorca, Indicació Geogràfica Protegida Ensaïmada de Mallorca i Indicació Geogràfica Protegida Sobrassada de Mallorca

    Número d'edicte 7712 - Pàgines 42155-42160

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural de 8 d’agost de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a la renovació dels òrgans gestors de les confraries de pescadors i de les seves federacions a les Illes Balears

    Número d'edicte 7713 - Pàgina 42161

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord adoptat pel Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears de 4 d’abril de 2023 pel qual s'aprova el plànol de distribució d'amarraments de gestió directa del port de Cala Figuera

    Número d'edicte 7725 - Pàgines 42162-42163

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la direcció competent en matèria de recursos humans i relacions laborals i en les persones titulars de les gerències territorials

    Número d'edicte 7735 - Pàgines 42164-42165

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques per al manteniment i la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d'Eivissa entre l'1 d'octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023

    Número d'edicte 7736 - Pàgines 42166-42193

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Estructura organitzativa i competencial del Consell Insular de Formentera, així com de les delegacions de presidència i del Ple, per al mandat 2023-2027

    Número d'edicte 7696 - Pàgines 42194-42231

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 9 d’agost de 2023 de convocatòria de la concertació social pel procediment d’urgència del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 7741 - Pàgines 42232-42241

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Règim d'indemnitzacions i assistències pels membres de la Corporació

    Número d'edicte 7733 - Pàgina 42242

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Delegació de competències de l'Ajuntament de Banyalbufar

    Número d'edicte 7737 - Pàgines 42243-42244

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de Batlia núm. 258, de 9 d'agost de 2023, per la qual es delega en favor de regidor de la Corporació Local l'exercici de la competència corresponent a l'autorització de l'acte de celebració de matrimoni civil

    Número d'edicte 7703 - Pàgina 42245

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de les Bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions municipals 2023 per al foment de la rehabilitació de façanes de béns immobles situats en el nucli històric, en les zones de respecte i altres edificis catalogas de la vila de Muro

    Número d'edicte 7704 - Pàgines 42246-42255

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Revocació temporal de competències de la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 7729 - Pàgina 42256

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de la tarifa del contracte de gestió d’instal·lacions esportives del centre poliesportiu

    Número d'edicte 7724 - Pàgina 42257