Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 346944
Aprovació definitiva imposició i regulació ordenança fiscal taxa ús finca Ca'n Mates Ca Ses Monges

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el termini de trenta dies d'exposició pública de la imposició i la regulació de l'ordenança fiscal de la taxa per l'ús de la finca de Ca'n Mates (Ca Ses Monges), sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'acord d'aprovació provisional d'aquesta ordenança s'ha convertit en definitiu en virtut del que estableix l'art. 17.4 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Es transcriu a continuació el text íntegre de l'ordenança esmentada, en funció del que preveu l'art. 17.4 del R.D Legislatiu 2/2004:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LA FINCA DE CA'N MATES (CA SES MONGES)

Article 1.- Disposició general.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per usos de l'equipament de la finca de Ca'n Mates (Ca Ses Monges), de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2.- Definició i finalitat

La finca municipal Ca'n Mates, de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, situada al polígon 8, parcel·les 327,319 i 326, a la zona coneguda popularment com a “Ca Ses Monges” o “Ca'n Mates” és una instal·lació d'ús públic destinada a facilitar la pràctica del senderisme i excursionisme a la zona de la Vall de Coanegra i voltants, en totes les seves modalitats, mitjançant l'oferta del servei d'allotjament.

Article 3.- Subjecte passiu

Poden ser persones usuàries dels serveis la generalitat de les persones interessades d'acord amb el que estableix l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'equipament de Ca'n Mates.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis d'ús de la finca municipal de “Ca'n Mates”, propietat de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

L'ús dels serveis serà per dies, sense que la duració del mateix pugui ser inferior a un dia ni superior a sis dies consecutius. La reserva per a l'ús dels serveis es podrà fer amb una antelació màxima de seixanta dies naturals.

Article 4.- Tarifes per a l'ús de la finca de “Ca'n Mates”:

1. Tarifes

1.1 Import de les tarifes

Servei d'allotjament a la finca

Dormitori a la finca, per major de 16 anys (preu/persona i dia)......…. 9,00€

Dormitori a la finca, per menors de 16 anys (preu/persona i dia)....... 6,00€

 

Servei de venta de llenya

Preu per la torradora i 10 kg de llenya..........…............................... 4,00€

 

Servei d'acampada

Preu per tenda de campanya...............…........................................ 3,00€

 

Servei de lloguer com a sala de reunions

Ús de la sala de reunions (5 hores ) ……………………………….30,00€

La taxa es meritarà quan, per part de l'Ajuntament, es comuniqui la liquidació al sol·licitant.

1.2 Bonificacions

Prèvia sol·licitud, els usuaris empadronats a Santa Maria del Camí gaudiran d'una bonificació del 50 %, i els usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada d'una bonificació del 10%, en la tarifa del serveis d'allotjament a la finca.

2. Pagament

L'obligació de pagament de les tarifes regulades en aquesta ordenança neix des del moment en que es presta qualsevol servei especificat al punt 1 d'aquest mateix article.

El pagament s'ha d'efectuar com a màxim 3 dies abans del lliurament de les claus als usuaris per a poder fer ús de l'activitat sol·licitada.

3. Anul·lació

a) Es retornarà el 100 % de l'import total de la tarifa de la reserva en cas de que hi manquin més de 15 dies naturals per a la data reservada, prèvia sol·licitud.

b) En cas de que hi manquin entre 15 i 6 dies naturals per a la data reservada es retornarà un 50 % de l'import total de la tarifa de la reserva, prèvia sol·licitud.

c) En cas de que hi manquin 5 dies naturals o menys per a la data reservada, es perdrà el total de l'import abonat.

4. Fiança

Per motius de precaució es pagarà per l´ús dels serveis de la finca, a part de l'import de la taxa, ja sigui pernoctar com utilitzar les instal·lacions i la zona d'acampada, una fiança de 50€ com a garantia. Aquesta es retornarà al responsable mitjançant ingrés al compte proporcionat per l'usuari, una vegada revisat i confirmat el bon estat de les dependències del refugi.

Article 5.- Normes de gestió de la finca

S'han de complir totes les normes i prohibicions esmentades a la ordenança d'usos de la finca pública Ca'n Mates.

La finca està gestionada directament per l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, per la qual cosa, després de cada visita, el responsable corresponent farà un informe de l'estat en que es trobi el refugi i la zona d'acampada.

Article 6.- Aspectes no previstos

En els aspectes no prevists expressament a la present ordenança fiscal, s'aplicarà el que es preveu en el Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el qual es va aprovar el text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i qualsevol altra norma que resulti d'aplicació.

Article 7.- Procediment de constrenyiment

Els deutes tributaries de les tarifes regulades en aquesta Ordenança pendents de pagament a la fi dels períodes legalment establerts s'exigiran mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, d'acord amb les normes del reglament general de recaptació vigent.

Article 8.- Reserves

Tenen prioritat en l'ús de la finca les persones que han fet prèviament la reserva corresponent, d'acord amb el que s'estableix en aquest article.

Quan la reserva estigui confirmada per part de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, s'haurà de procedir a abonar l'import de la tarifa corresponent, tal i com preveu l'ordenança fiscal.

Prèviament a l'obtenció de les claus la persona responsable del grup haurà de notificar el pagament de la tarifa corresponent per correu electrònic (ajuntament@ajsantamariadelcami.net), adjuntant el comprovant de l'ingrés. Si no ho fa, es considerarà que la persona interessada renuncia a la reserva. Un cop rebuda la transferència, l'Ajuntament confirmarà la recepció remetent la reserva corresponent a l'interessat.

Article 9.- Reclamacions

A la finca Ca'n Mates hi ha a disposició de les persones usuàries un full de reclamacions, del contingut del qual es dona compte a l'autoritat competent, amb un informe previ, d'acord amb la normativa vigent aplicable. El model esta annexat a l'ordenança d'usos de Ca'n Mates.

 

Article 10.- Responsabilitat

L'Ajuntament de Santa Maria del Camí resta exempt de responsabilitat per robatoris, danys, accidents derivats de la pràctica de l'excursionisme o supòsits similars. Tampoc es fa responsable de la qustòdia dels estris i pertinences dels usuaris.

En cas de que l'Ajuntament de Santa Maria del Camí incorri en responsabilitat patrimonial, seran d'aplicació les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Disposició final primera.- Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor un cop es publiqui l'acord definitiu i el text d'aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 103.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Disposició final segona.- Interposició de recursos

Contra la present Ordenança es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en un termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació de la mateixa al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el previst per l'article 19.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Contra aquest acord es pot interposar Recurs Contenciós Administratiu en la forma i els terminis assenyalats en les normes reguladores de l'esmentada Jurisdicció, de conformitat amb el que preveu l'art. 19.1 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Santa Maria del Camí, (signat electrònicament: 24 de maig de 2023)

El batle-president Nicolau Canyelles