Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 347883
Aprovació definitiva ordenança reguladora de l'ús de l'equipament de Can Mates

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el termini de trenta dies d'exposició pública de l'expedient relatiu a l'aprovació inicial per part d'aquest Ajuntament de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'equipament de Can Mates, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment sobre la mateixa, l'acord d'aprovació inicial s'ha transformat en definitiu en virtut del disposat  a l'art. 102 d) de la Llei autonòmica 20/2006.

En compliment del preceptuat a l'art. 103 de la Llei 20/2006, es transcriu íntegrament a continuació el contingut de l'esmentada Ordenança:

ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS DE L'EQUIPAMENT DE CAN MATES

Article 1.- Naturalesa i objecte. 

1. Naturalesa: Aquest Ordenança regeix el funcionament del refugi de muntanya de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, ja sigui de gestió directa o en règim de concessió administrativa, per a garantir un ús adequat, la correcta conservació del refugi, la convivència amb les persones usuàries, així com la prestació adequada dels serveis públics.

2. Objecte: Constitueix l'objecte d'aquesta ordenança l'especificació dels usos de l'equipament de Ca Ses Monges, regulant les normes i condicions a les quals s'han de subjectar les persones usuàries, per tal de garantir una correcta i adequada utilització d'aquest espai i dels serveis públics oferts per l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, atenent al Pla de Gestió de la finca de Can Mates.

Es defineix, per tant, el reglament d'ús públic de la finca Can Mates, que parteix de la base de zonificació i dels diferents usos permesos, autoritzables i prohibits que estableix el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat mitjançant el Decret 19/2007 (BOIB núm. 54 ext., d'11 d'abril de 2007), com a element normatiu d'àmbit supramunicipal al qual s'ha d'adaptar la present Ordenança.

El PORN de la Serra de Tramuntana estableix 4 tipus de zones diferenciades: Zona d'exclusió, Zona d'ús limitat, Zones d'ús compatible i Zones d'ús general. Així, a la finca pública Can Mates s'hi troben zones d'ús limitat i zones d'ús compatible. El PORN també defineix una regulació d'usos (permesos, autoritzables i prohibits).

Article 2.- Definició

El refugi de muntanya de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, situat al polígon 8 parcel·les 327, 319 i 326  a la zona coneguda popularment com a “Can Mates ” o “Ca Ses Monges” és una instal·lació d'ús públic destinada a facilitar la pràctica del senderisme i l'excursionisme a la zona de la Vall de Coanegra i voltants, en totes les seves modalitats, mitjançant l'oferta del servei d'allotjament. Consta de 5 casetes, un forn de calç, la síquia del Comellar des Guix i la part que correspon a la Síquia de Coanegra.

Article 3.- Objectiu

1. S'estableix com a principal objectiu de la present Ordenança garantir l'ús adequat de Can Mates, la correcta conservació d'aquest refugi i l'adequada prestació dels serveis públics.

2. Així mateix, són objectius concrets d'aquesta ordenança, d'acord amb el pla de Gestió:

a. Establir un marc normatiu per a la finca pública, basat en la normativa supramunicipal vigent,

b. Definir actuacions de manteniment del patrimoni natural i etnològic de la finca que permetin la seva conservació i millora.

c. Adequar la finca i els elements que l'integren per tal d'adaptar els diferents espais i equipaments a l'ús públic al qual es volen destinar, per garantir una accessibilitat i la disposició d'uns serveis bàsics.

d. Afavorir un ús públic compatible amb els objectius de protecció i conservació de la finca.

e.  Fomentar el caràcter socioeducatiu i divulgatiu dels valors naturals i etnològics de la finca.

Article 4.- Usos

Constitueix el fet imposable en aquesta Ordenança la utilització o realització, a l'entorn de Can Mates de Santa Maria del Camí, d'alguna o vàries de les activitats descrites a continuació, sempre amb l'autorització de l'ajuntament:

 1.  

1.a. Acampar a la zona acotada de l'àrea recreativa de Can Mates.

1.b. Fer ús del refugi de l'àrea recreativa de Can Mates amb dret a llenya i zona de torrada.

1.c. Realització de visites guiades o activitats d'educació ambiental amb o sense ànim de lucre a l'entorn de Can Mates de Santa Maria del Camí.

1.d. Organització de proves esportives a l'entorn Can Mates de Santa Maria del Camí.

1.e.Autorització de realitzar d'excursions, amb permís previ, a l'entorn de Can Mates de Santa Maria del Camí.

1.f. Realització d'activitats didàctiques a l'equipament de Can Mates de Santa Maria del Camí. Tant aquelles que incorporin un acompanyant de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, com les que no.

1.g La realització d'itineraris organitzats i/o acompanyats per un guia de l'Ajuntament de Santa Maria del camí.

Article 5.- Persones usuàries

Poden ser persones usuàries del refugi Can Mates la generalitat de les persones interessades d'acord amb el que estableix la present Ordenança, a les quals seran d'aplicació les normes establertes en la mateixa.

Article 6.- Normes generals

S'estableixen com a normes generals de l'ús públic de la finca Can Mates les següents:

 1. L'accés a la finca i la utilització dels diferents serveis i equipaments suposa l'acceptació del present reglament per part d'usuaris i visitants, que estaran subjectes al seu compliment i sota la seva pròpia responsabilitat.

 2. L'accés general a la finca és lliure, una de les barreres es troba permanentment oberta per a que s'hi pugui accedir a peu. No es permet l'accés en vehicle privat motoritzat, excepte en els casos autoritzats.

 3. L'horari de silenci de la finca és de 00:00 h a 08:00 h.

 4. No es permet l'abandonament de residus en l'entorn. La finca no disposa de punts de recollida de residus, cada visitant ha d'emportar-se els seus residus.

 5. No es permet l'ús del foc en tot el perímetre de la finca, excepte dins els refugis o en els casos autoritzats per l'ajuntament. S'haurà de respectar sempre el període de prohibició d'ús del foc.

 6. No es permet la caça i/o activitats derivades dins del recinte de la finca.

 7. Els animals domèstics o mascotes han d'anar fermats en tot moment per evitar danys a la flora i fauna de la finca. Necessitat de prèvia autorització.

 8. No es permet la utilització d'equips de so que puguin causar molèsties a la fauna salvatge i a la resta d'usuaris.

 9. No es permet la realització de qualsevol activitat o la utilització de qualsevol substància capaç de contaminar els ecosistemes naturals.

 10. No es permet la instal·lació de cartells, excepte en els casos autoritzats per l'ajuntament.

 11. No es permet la introducció i utilització de qualsevol tipus d'arma.

 12. Les autoritats i els seus agents podran ordenar l'expulsió de la finca d'aquells visitants i usuaris que incompleixin el que disposa el present reglament.

 13. Es podran prohibir o restringir temporalment les activitats o usos permesos quan es perjudiqui la conservació, defensa i millora de les condicions de la finca.

 14. L'ajuntament no es fa responsable de qualsevol incidència que pugui ocórrer degut a l'incompliment del present reglament i/o a la realització de males pràctiques, així com de la pèrdua d'objectes.

Article 7.- Normes de gestió del refugi

Com que el refugi és una instal·lació d´ús públic, la persona usuària ha de:

a. Formalitzar la sol·licitud per l'ús del refugi davant el departament corresponent de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí d'acord al model de l'Annex I. Per motius de seguretat és imprescindible presentar el DNI en vigor de la persona responsable inscrites en el full de reserva i facilitar les dades i DNI de la resta d'usuaris assistents. En el cas de les persones estrangeres hauran de presentar el passaport o document equivalent.

b. La reserva per a l'ús del refugi es podrà fer amb una antelació màxima de seixanta dies naturals.

c. L'ús del refugi i del seus serveis serà per dies, sense que la duració del mateix pugui ser inferior a un dia ni superior a set dies consecutius.

d. L'ús, en cap de setmana, es computarà com a dos dies i podran recollir-se les claus fins a les 13:00h del divendres matí, havent de tornar-les el dilluns al matí abans de les 12 h.

e. La recollida de les claus del refugi es farà a les dependències municipals el dia abans de la reserva, de les 9:00h a les 12:45 hores.

f. L'usuari està obligat a retornar les claus a l'encarregat municipal, en hores d'oficina i, en tot cas, abans de les 12 h, del dia hàbil següent de l'ús del refugi.

g. L'Ajuntament es reserva el dret d'autoritzar l'ús dels refugis municipals a les entitats com ara escoles, AMPAS, associacions de defensa de la natura, etc, per la qual cosa el primer cap de setmana de cada mes estarà reservat a l'efecte.

h. El refugi romandrà tancat el dilluns i dimarts per neteja de les instal·lacions.

i. La persona responsable (major d'edat) de la reserva serà la interlocutora vàlida durant el procés de petició i el període d'estança.

j. Atendre, en tot moment, les indicacions del personal de l'Ajuntament.

k. Accedir al refugi a peu o amb un altre mitjà de locomoció no motoritzat, llevat dels casos en què l'ús d'aquest mitjà s'autoritzi expressament.

l. Reduir al màxim el consum d'energia i aigua, i la generació de residus.

ll. Respectar en tot moment les normes de seguretat, i també les que resulten dels cartells i dels avisos col·locats a la vista.

m. Els usuaris dels refugis estan obligats a la neteja dels mateixos. Per aquesta finalitat l'Ajuntament s'encarregarà de facilitar els estris necessaris. Així com traslladar els fems als contenidors reservats per a tal fi dins els nuclis urbans.

n. Portar sempre, per raons d'higiene, els sacs de dormir.

ny. S'han d'evitar comportaments i actuacions que ocasionin desperfectes als refugis. Comunicar al personal de l'Ajuntament qualsevol desperfecte ocasionat o observat.

o. Fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats per una mala utilització de les instal·lacions, excepte quan són causats per força major.

p. Respectar la normativa en matèria d'incendis forestals al seu voltants.

q. Es recomana dur un telèfon mòbil i una llanterna.

r. L'Ajuntament pot anul·lar les reserves ja concertades per motius tècnics d'índole justificada.

s. No es permet excedir la capacitat màxima de cada refugi.

t. Les persones menors d'edat han d'anar acompanyats d'una persona major d'edat, que se n'ha de fer responsable.

D'altra banda, queda expressament prohibit que la persona usuària pugui:

 1. Encendre foc o cuinar fora dels llocs destinats a aquest efecte.

 2. Moure mobles del seu lloc habitual.

 3. Fumar en tot el refugi.

 4. Menjar o encendre espelmes dins els dormitoris.

 5. Utilitzar aparells de música i similars que poden molestar a les persones usuàries.

 6. Dormir fora del lloc indicat (excepte els casos que s'autoritzen expressament).

 7. Consumir begudes alcohòliques si és menor d'edat.

 8. Celebrar qualsevol tipus de festa o activitat que pugui pertorbar el refugi i el seu entorn.

 9. Els usuaris no poden re llogar el refugi ni els seus voltants ni serveis.

Article 8.- Normes de gestió de la zona d'acampada lliure

 1. Per accedir a la zona d'acampada lliure s'ha de disposar de l'autorització de l'ajuntament de Santa Maria del Camí.

 2. Les tendes d'acampada s'han de col·locar exclusivament dins la zona delimitada a tal fi.

 3. No es permet excedir la capacitat màxima de la zona d'acampada, havent de respectar els límits establerts per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat en relació al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

 4. L'entorn i les zones comunes han d'estar en bon estat en tot moment, evitant l'acumulació de materials, tendals supletoris, roba estesa, etc.

 5. Els desperfectes que puguin causar els usuaris s'han de comunicar immediatament a la persona encarregada. Si es comprova que han estat produïts per un mal ús, les despeses aniran a càrrec de les persones causants.

 6. Els usuaris han de respectar l'entorn i han de col·laborar en les bones pràctiques ambientals, estalviant aigua i demés recursos.

 7. Es recomana fer un ús responsable de les begudes alcohòliques. Si es produeix qualsevol incident per ometre aquestes recomanacions, l'ajuntament no se'n farà responsable.

 8. La signatura de la sol·licitud d'autorització per utilitzar la zona d'acampada lliure suposa l'acceptació d'aquest reglament i de les normes concretes de cada instal·lació.

Article 9.- Normativa d'elements patrimonials

 1. No es permet la recollida i/o extracció de material arqueològic, antropològic i/o paleontològic que es pugui trobar a la finca.

 2. No es permet la destrucció dels elements patrimonials de la finca.

 3. No es permet l'accés a l'interior del forn de calç i demés elements de la finca, excepte els adaptats i destinats a l'ús públic.

Article 10.- Normativa d'elements naturals

 1. No es permet atemptar contra la flora i la fauna de l'entorn.

 2. No es permet la introducció d'espècies invasores i exòtiques.

 3. No es permet emetre renous o sorolls estridents que puguin alterar el comportament de la fauna pròpia de la finca.

 4. No es permet l'aprofitament de recursos naturals de la finca amb finalitats comercials.

 5. No es permet escriure o marcar l'escorça dels arbres i/o les pedres.

Article 11.- Normativa de circulació interna                          

 1. Per accedir amb vehicle privat motoritzat i estacionar-lo a la finca s'ha de disposar de l'autorització de l'ajuntament, només serà autoritzable per tasques de gestió, per l'accés de persones amb mobilitat reduïda o bé tasques de suport en la celebració de diades i activitats de grup.

 2. La circulació de vehicles per dins la finca es restringeix a la zona de l'entrada propera a la Caseta 1 o bé per a tasques de gestió i/o manteniment.

 3. No es permet la circulació en bicicleta per dins la finca.

Article 12.- Normativa de diades i activitats en grup

 1. Per a la realització de diades i activitats en grup s'ha de disposar de l'autorització de l'ajuntament.

 2. No es permet la realització d'activitats que puguin ocasionar danys en el patrimoni natural, elements etnològics i equipaments de la finca.

Article 13.- Emergències

En cas d'emergència, informar al telèfon 112 i al responsable de la finca.

Article 14.- Reserves

1. Tenen prioritat en l'ús del refugi les persones que han fet prèviament la reserva corresponent, d'acord amb el que s'estableix en aquest article.

2. La sol·licitud de reserva d'allotjament es farà personalment a les dependències de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí al registre d'entrada de 8 a 13 hores. Les dubtes corresponents es faran a través del correu electrònic (ajuntament@ajsantamariadelcami.net). Anualment es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament els dies oberts per fer les reserves.

3. Les taxes i/o preus públics aplicables a les reserves de Can Mates es regiran per l'Ordenança Fiscal corresponent.

Article 15.- Reclamacions

A cada refugi hi ha a disposició de les persones usuàries un full de reclamacions (Annex II), del contingut del qual es dona compte a l'autoritat competent, amb un informe previ, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

Article 16.- Responsabilitat

1. L'Ajuntament de Santa Maria del Camí resta exempt de responsabilitat per robatoris, danys, accidents derivats de la pràctica de l'excursionisme o supòsits similars.

2. En cas de que l'Ajuntament de Santa Maria del Camí incorri en responsabilitat patrimonial, seran d'aplicació les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 17.- Infraccions

1. Es considerarà infracció el no compliment de les disposicions de la present Ordenança i de la resta de normes que, de manera subsidiària, siguin d'aplicació en aquesta matèria. En concret  seran considerades com a infraccions lleu, greu i molt greu, les següents:

Infracció lleu:

A. No respectar l'horari de silenci de 00:00 h a 08:00 h.

B. Utilitzar equips de so que puguin causar molèsties a la fauna salvatge i a la resta d'usuaris.

C. No fermar ni controlar els animals domèstics o mascotes en tot moment per evitar danys a la flora i fauna de la finca.

D. Instal·lar  cartells, excepte en els casos autoritzats per l'ajuntament.

E. Excedir la capacitat màxima de cada refugi i de la zona d'acampada.

F. Causar i no comunicar desperfectes ocasionats a la finca

G. Realitzar diades i activitats en grup sense disposar de l'autorització de l'ajuntament.

H. Ocupar zones comunes o zones no autoritzades amb l'acumulació de materials, tendals etc.

I. Circular en bicicleta per dins la finca.

J. Accedir a l'interior del forn de calç i demés elements de la finca, excepte els adaptats i destinats a l'ús públic.

 

Infracció greu:

A. Escriure o marcar l'escorça dels arbres i/o les pedres.

B. Circular amb vehicles per dins la finca es restringeix a la zona de l'entrada propera a la Caseta 1 o bé per a tasques de gestió i/o manteniment.

C. Aprofitar recursos naturals de la finca amb finalitats comercials.

D. Utilitzar el refugi o la zona d'acampada sense autorització.

E. Accedir a la finca amb vehicle privat motoritzat, sense autorització prèvia.

F. Abandonar residus en l'entorn. La finca no disposa de punts de recollida de residus, cada visitant ha d'emportar-se els seus residus.

G. No abandonar la finca si les autoritats i els agents ordenen la seva expulsió .

H. No respectar la prohibició o restricció temporal de les activitats o usos permesos quan es perjudiqui la conservació, defensa i millora de les condicions de la finca.

I. No respectar l'entorn i no col·laborar en les bones pràctiques ambientals, estalviant aigua i demés recursos.

J. No fer un ús responsable de les begudes alcohòliques. Si es produeix qualsevol incident per ometre aquestes recomanacions, l'ajuntament no se'n farà responsable.

K. Atemptar contra la flora i la fauna de l'entorn.

L. Emetre renous o sorolls estridents que puguin alterar el comportament de la fauna pròpia de la finca.

Infracció molt greu

A. Introducció d'espècies invasores i exòtiques.

B. Realitzar foc en tot el perímetre de la finca, excepte dins els refugis o en els casos autoritzats per l'ajuntament. S'haurà de respectar sempre el període de prohibició d'ús del foc.

C. Caçar i/o realitzar activitats derivades dins del recinte de la finca.

D. Realització de qualsevol activitat o la utilització de qualsevol substància capaç de contaminar els ecosistemes naturals.

E. Recollir  i/o extreure material arqueològic, antropològic i/o paleontològic que es pugui trobar a la finca.

F. Destruir elements patrimonials de la finca

G. Realitzar activitats que puguin ocasionar danys en el patrimoni natural, elements etnològics i equipaments de la finca.

Article 18. Sancions

La resolució dels expedients sancionadors correspondrà a la Batlia. Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix l'article anterior es poden imposar les sancions següents, en  funció del que estableix l'article 141 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local :

 • Per a infraccions lleus: multa fins a 750 Euros.
 • Per a infraccions greus: multa de 751 Euros a 1.500 Euros.
 • Per a infraccions molt greus: multa de 1.501 Euros a 3.000 Euros.

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduaran tenint en compte els següents criteris: l'afectació de la salut i la seguretat de la persona, la causa del fet infractor, la possibilitat de reparació, el benefici derivat de la infracció, la intencionalitat i altres circumstàncies concurrents.

Article 19. Procediment sancionador

El procediment sancionador per a la imposició de sancions com a conseqüència de les infraccions d'aquesta Ordenança serà el regulat per les disposicions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i del Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora.

Article 20. Reiteració

S'entén que hi ha reiteració quan l'infractor ha estat sancionat per raó d'haver comès una infracció de la mateixa natura dins el període de l'any immediatament anterior.

En tal cas, l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, per mitjà de resolució de Batlia i prèvia tramitació del corresponent expedient, podrà prohibir a les persones infractores l'ús de les instal·lacions del refugi per un període màxim de:

 1. un any, en cas de dos incompliments.

 2. dos anys, en cas de tres incompliments.

 3. tres anys, en cas de més de tres incompliments.

Tot això sense perjudici de donar-ne trasllat a l'autoritat competent i amb independència de les sancions que puguin correspondre.

Disposició final primera.- Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor un cop transcorreguts quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final segona.- Interposició de recursos

Contra la present Ordenança es pot interposar recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes davant l'òrgan que l'ha dictada; o interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en un termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació de la mateixa.

Tot això d'acord amb el previst en l'article 107 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal y de règim local de les Illes Balears, i en els articles 10.1.b) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Santa Maria del Camí, (signat electrònicament: 25 de maig de 2023)

El batle-president Nicolau Canyelles