Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es declara d’interès autonòmic l’ampliació de la subestació Mercadal 132 kV i la instal·lació de bateries d’emmagatzematge a la subestació Mercadal 132 kV

    Número d'edicte 2728 - Pàgina 16225

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al «Projecte constructiu del passeig cívic de l’Ma-13A entre el Foro de Mallorca i Inca (TM de Lloseta i Inca)»

    Número d'edicte 2730 - Pàgines 16226-16229

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al «Projecte constructiu d’una rotonda en la intersecció de l’Ma-2022 amb el camí vell d’Orient, en el PK 3+660, terme municipal d’Alaró, clau 21-11.0-ML»

    Número d'edicte 2734 - Pàgines 16230-16233

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al «Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el coll de sa Gremola i la finca pública de Galatzó»

    Número d'edicte 2737 - Pàgines 16234-16238

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es delega en la consellera de Presidencia, Funció Pública i Igualtat la competència per autoritzar els convenis de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, els consells insulars i l'Institut Balear de la Dona per a l'execució del projecte «Creació de serveis d'atenció integral 24 h a víctimes de violència sexual (centres de crisi)», amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

    Número d'edicte 2740 - Pàgines 16239-16240

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 de ratificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l’Acord del Comitè Intercentres, ambdós de 10 de març de 2023, pels quals s’aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l’àmbit del personal dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2742 - Pàgines 16241-16276

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març pel qual s’adopten criteris orientatius per a la modificació contractual per restablir l’equilibri econòmic a causa de la concurrència de circumstàncies sobrevingudes determinants d’un desequilibri econòmic imprevisible a què fa referència la lletra b) de l’article 17.1, en relació amb l’article 16.2, del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

    Número d'edicte 2744 - Pàgines 16277-16279

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat

    Número d'edicte 2736 - Pàgines 16280-16291

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a la fase I de la reforma del CEIPIEEM Son Serra

    Número d'edicte 2739 - Pàgina 16292

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a les obres d’ampliació i reforma del CEIP Eleonor Bosch

    Número d'edicte 2741 - Pàgina 16293

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de febrer de 2023 sobre mesures sociolaborals i millores educatives

    Número d'edicte 2743 - Pàgines 16294-16300

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a les intervencions de millora previstes en el recinte de l’Hospital Can Misses

    Número d'edicte 2735 - Pàgines 16301-16302

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual la regeneració d’aigües depurades per a usos de la pròpia depuradora, urbans i/o ambientals es consideri política hidràulica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a efectes d’aplicació de la normativa al cànon de sanejament

    Número d'edicte 2731 - Pàgines 16303-16304

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 2683 - Pàgines 16305-16310

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 2684 - Pàgines 16311-16320

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a proposta del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual s’aproven els factors d’emissió per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les Illes Balears durant l’any 2021

    Número d'edicte 2685 - Pàgines 16321-16323

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de correcció d’errada material de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’exclou a tres entitats, es denega la sol·licitud a catorze entitats i es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de la resta d’entitats presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 2682 - Pàgines 16324-16326

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de març de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, finançats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 2722 - Pàgines 16327-16348

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de març de 2023 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària a Can Picafort (Santa Margalida)

    Número d'edicte 2674 - Pàgina 16349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als anys 2022 i 2023

    Número d'edicte 2488 - Pàgines 16350-16363

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de l’Autoritat Regional de Gestió del Pla estratègic de la PAC (PEPAC) per la qual es constitueix el Comitè Regional de Seguiment del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 a les Illes Balears i se’n regula la composició i el funcionament

    Número d'edicte 2716 - Pàgines 16364-16367

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Encàrrec de la gestió del Consell Insular d’Eivissa a FECOEV (Fires, Congresos i Esdeveniments d’Eivissa, SAU), mitjà propi de la Corporació, perquè dugui a terme la trobada d’associacions i clubs de gent gran de l’illa d’Eivissa «FESTA DELS MAJORS», que es realitzarà el dia 1 d’abril de 2023

    Número d'edicte 2727 - Pàgines 16368-16371

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Aprovació de l’acord que regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal del Consell de Mallorca i organismes autònoms que en depenen, adoptat per la mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca-IMAS

    Número d'edicte 2577 - Pàgines 16372-16397

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d’Esporles per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2673 - Pàgines 16398-16401

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d’Estellencs per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2691 - Pàgines 16402-16405

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Fornalutx per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2692 - Pàgines 16406-16409

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2693 - Pàgines 16410-16413

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Lloseta per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2696 - Pàgines 16414-16417

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Llubi per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2698 - Pàgines 16418-16421

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2701 - Pàgines 16422-16425

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de març de 2023, relatiu a l’aprovació definitiva i declaració d’utilitat pública del Projecte constructiu de millora de la carretera Me-3 per a l’accés al Cós Nou en el port de Maó, i necessitat d’ocupació i d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta actuació (exp. 03141-2020-000004)

    Número d'edicte 2549 - Pàgines 16426-16427

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Plantilla Orgànica 2023

    Número d'edicte 2678 - Pàgines 16428-16429

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Acord de publicació del text refós del Pla Especial de Protecció i Sanejament de l’Hort i Taronger PEP-2 de Sóller, en compliment de les prescripcions establertes per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 28 de gener de 2011

    Número d'edicte 2671 - Pàgines 16430-16482