Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 211931
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de març de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, finançats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El coneixement d'un idioma diferent del propi contribueix de manera essencial a la formació integral de l'alumnat. El seu aprenentatge s'ha convertit en un objectiu fonamental dels sistemes educatius, tant per afavorir la lliure circulació i la comunicació com per les exigències del mercat de treball.

2. És un objectiu prioritari de la Unió Europea que tots els ciutadans europeus tenguin competència lingüística en dues llengües estrangeres, a més de la pròpia. El Consell d'Europa ha plantejat com a objectiu per al conjunt de l'alumnat el coneixement de dues llengües estrangeres i ha proposat el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR) i el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) com a documents que promouen i afavoreixen el plurilingüisme, la diversitat cultural i la mobilitat a Europa. Les Conclusions del Consell Europeu de desembre de 2017 han reiterat la importància d'aquest objectiu. Així mateix, la Recomanació del Consell de 22 de maig de 2019, relativa a un enfocament global de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes, recomana que els estats membres de la Unió Europea cerquin maneres d'ajudar tots els joves a adquirir, abans de finalitzar l'educació i formació secundària postobligatòria, a més de les llengües d'escolarització, quan sigui possible, un nivell de competència en almenys una altra llengua europea que els permeti utilitzar-la de manera eficaç amb fins socials, d'aprenentatge i professionals, i promoure l'adquisició d'una segona llengua a un nivell que els permeti interactuar amb fluïdesa suficient.

3. En l'àmbit internacional, el domini de llengües estrangeres esdevé prioritari pel paper primordial que tenen en la cohesió social, en el desenvolupament personal i econòmic i en la mobilitat professional. El plurilingüisme, per tant, és un valor bàsic per afavorir la convivència i per augmentar les perspectives d'inserció laboral.

4. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s'orientarà a la consecució, entre d'altres finalitats, de la capacitació per a la comunicació en les llengües oficials, i en una o més llengües estrangeres, i fixa com a objectiu a cada etapa educativa l'adquisició de competències en llengua estrangera.

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, reconeix la importància de l'aprenentatge d'almenys una llengua estrangera com a mitjà per a la formació de ciutadans encara més competents lingüísticament en un món cada vegada més interrelacionat.

6. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'organització i integració de la Formació Professional, estableix que el Sistema de Formació Professional incorporarà l'ensenyament de les  llengües estrangeres als processos de formació professional per capacitar els professionals, en contextos progressivament plurinacionals i de gran mobilitat, per a la comunicació en el corresponent àmbit professional. A més, estableix que les administracions amb competència en la matèria col·laboraran en l'adquisició de la competència lingüística del professorat adequada i suficient per impartir els mòduls professionals corresponents en una llengua estrangera.

7. L'ordenació acadèmica bàsica de la formació professional encara no inclou, de manera generalitzada, l'aprenentatge de llengües estrangeres, tot i que la comunicació en un idioma estranger és, en aquests moments, una competència clau per augmentar l'ocupabilitat i millorar l'acompliment professional. Incentivar el plurilingüisme en l'àmbit de la formació professional ha de constituir un objectiu estratègic, com ja assenyala l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que expressa, en el punt 4.4, la necessitat d'augmentar considerablement el nombre de joves i d'adults que tenen competències per accedir a l'ocupació i de potenciar l'emprenedoria i l'autoocupació, imprescindibles en el nou marc socioeconòmic cap al qual es dirigeix la nostra economia.

8. Així mateix, un dels objectius prioritaris de la Conselleria d'Educació i Formació Professional és potenciar l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears, per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants d'aquesta comunitat.

9. El 8 de juny de 2021, el Consell de Ministres va aprovar l'Acord pel qual s'autoritza la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el marc del component 20 «Pla estratègic d'impuls de la formació professional», del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR), en l'exercici pressupostari 2021, perquè sigui aprovat a la Conferència Sectorial d'Educació, per un import de 301.065.389,26 €.

10. La Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual es publica l'Acord de la Conferencia Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021, pel que s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes en el marc del component 20 «Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a l'exercici pressupostari 2021 (BOE núm. 249, de 18 d'octubre de 2021) concedeix a la Comunitat Autònoma Illes Balears, un import de 2.700.000,00€, per al finançament de la creació de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior  bilingües.

11. La Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual es publica l'Acord de la Conferencia Sectorial d'Educació de 23 de juny de 2022,  que aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes, en l'exercici pressupostari 2022, per al Pla de Modernització de la Formació Professional, amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el marc del component 20 «Pla Estratègic d'Impuls a la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 172, de 19 juliol de 2022), concedeix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un import de 3.402.000,00 € per finançar la creació de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior bilingües. A més, la Resolució estableix que les activitats susceptibles de finançament amb aquests crèdits són accions a realitzar des de l'1 de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.

12. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (BOIB núm. 96, de 29 de juliol de 2021), es va aprovar el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023.

13. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (BOIB núm. 130, de 6 d'octubre de 2022), es va aprovar la segona fase el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà que s'ha d'aplicar en centres públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional que s'inicien el curs 2022-2023 i s'acaben el curs 2023-2024.

14. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2022 (BOIB núm 69, de 28 de maig de 2022), es varen convocar els ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, projecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea–NextGenerationEU.

15. En les Instruccions relatives a la justificació econòmica i tècnica del Pla de Modernització de la Formació Professional «PCT Extraordinari», del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR), s'especifica que les estades formatives per a alumnes i professors a països de la Unió Europea són actuacions subvencionables per la conversió de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en bilingües, sempre que estiguin associades a la impartició de cicles bilingües.

16. De conformitat amb el que disposa el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especifica que l'exercici de les competències en matèria de formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa correspon a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

17. L'article 10.4 del Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius públics de les Illes Balears, determina que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de promoure la participació dels centres en projectes i activitats internacionals que estimulin l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat de l'alumnat i del personal docent per desenvolupar la competència comunicativa en llengües estrangeres.

18. Per aquest motiu, es convoquen ajuts per a la participació de l'alumnat i del professorat als programes d'immersió següents:

 • Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger, adreçat als alumnes de cicles de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger, adreçat als professors de cicles de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

19. Aquests programes es desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea–NextGenerationEU. L'organització, la coordinació i la impartició d'aquests programes d'immersió lingüística en llengua anglesa anirà a càrrec d'empreses especialitzades del sector, que la Conselleria d'Educació i Formació Professional contractarà a l'efecte.

20. L'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic–Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre), inclou en l'annex 2 la creació i/o conversió de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en bilingües en el projecte 16, Millora i increment de l'oferta de formació professional dins l'eix 4, Cohesió social a l'estratègia 06 Educació formació per a noves competències i polítiques d'ocupació.

21. Els ajuts que es concedeixen a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat atès que, d'acord amb l'apartat 2 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal conforme al que disposa l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 262/1, de 19 de juliol de 2016), l'educació pública organitzada dins del sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica. Aquests principis poden comprendre serveis d'educació pública, com és la formació professional.

22. Aquesta convocatòria s'ajusta als principis transversals del MRR i als principis de gestió prevists en l'article 2 de l'Ordre HFP/1030/2021.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

3. La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 171, de 31 de desembre).

4.  La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

6. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener).

7. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

8. L'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic–Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre).

9. La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre).

10. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

11. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

12. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

13. El Decret 11/2022, d'11 d'abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 12 d'abril).

14. L'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022).

15. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 234, de 30 de setembre).

16. L'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 21, de 25 gener de 2023).

Per tot això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i fent ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2023, la qual figura com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el model de sol·licitud, que figura com a annex 2; els models de declaració responsable, que figuren com a annexos 3 i 4, i els models d'acceptació de l'ajut, que figuren com a annexos 5 i 6.

3. Comunicar aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 23 de març de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les condicions per atorgar un mínim de 60 ajuts a alumnes i un mínim de 20 ajuts a professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per participar en dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2023, organitzats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Segon Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

Tercer Dotació i crèdit pressupostari

1. La quantia dels ajuts a què es refereix aquesta Resolució és d'un import màxim de 256.000,00 €, que s'abonarà directament a l'empresa o empreses que resultin adjudicatàries del contracte convocat a l'efecte pel procediment obert. Aquests seran finançats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb càrrec a la partida pressupostària 13901 421G01 48000 00 MR017 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2023.

2. Aquest projecte es desenvolupa en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea–NextGenerationEU.

Quart Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts convocats en aquesta Resolució són incompatibles amb altres ajuts o beques que es puguin rebre de l'Administració pública o d'altres entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat.

Cinquè Modalitats, nombre i import dels ajuts i beneficiaris

1. Es convoquen ajuts per a les modalitats següents:

a) Modalitat A (alumnes de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà): ajuts de l'import (preu unitari d'adquisició del servei) que resulti de la licitació del contracte administratiu vinculat a aquesta convocatòria, que pot ser com a màxim de 3.200 €, per a la participació en un curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger de dues setmanes de durada, amb un total de 40-50 hores lectives.

Aquesta modalitat s'adreça als alumnes que el curs escolar 2022-2023 estan matriculats de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que participen en el Pla Pilot esmentat.

El nombre mínim d'ajuts per a aquesta modalitat és de 60, distribuïts de la manera següent:

 • Un 75 % dels ajuts totals per a l'illa de Mallorca.
 • Un  5 % dels ajuts totals per a l'illa de Menorca.
 • Un 20 % dels ajuts totals per a les illes d'Eivissa i Formentera.

b) Modalitat B (professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà): ajuts de l'import (preu unitari d'adquisició del servei) que resulti de la licitació del contracte administratiu vinculat a aquesta convocatòria, que pot ser com a màxim de 3.200 €, per a la participació en un curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger de dues setmanes de durada, amb un total de 40-50 hores lectives.

Aquesta modalitat s'adreça als professors que al curs escolar 2022-2023 imparteixen docència al grup d'un cicle formatiu de grau mitjà associats al Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tenen alumnes que hi participen.

El nombre mínim d'ajuts per a aquesta modalitat és de 20, distribuïts per illes de la manera següent:

 • Un 68 % dels ajuts totals per a l'illa de Mallorca
 • Un 10 % dels ajuts totals per a l'illa de Menorca
 • Un 22 % dels ajuts totals per a les illes d'Eivissa i Formentera

2. En cas que el nombre de sol·licituds per alguna de les illes sigui inferior al nombre d'ajuts en espècie que aquesta té assignats, els ajuts que no es puguin atorgar per manca de sol·licituds en una illa, es podran atorgar a les illes en que romanguin participants en llista d'espera.

3. Els dos cursos tindran lloc a Irlanda, la modalitat A en el període comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost de 2023, i la modalitat B en el període comprès entre el 15 de juliol i el 31 d'agost de 2023. Els participants de tots aquests cursos es distribuiran en grups d'un màxim de quinze persones.

4. En les dues modalitats els ajuts són per fer front a totes les despeses derivades dels cursos: el desplaçament d'anada i tornada de Mallorca, Menorca i Eivissa al lloc on es farà el curs i els trasllats des de l'aeroport a la residència i de la residència a l'aeroport; les activitats complementàries amb els seus desplaçaments; l'allotjament; la manutenció en règim de pensió completa; la docència; el certificat d'assistència; els materials pedagògics; els tutors acompanyants (només a la modalitat A); l'assegurança mèdica, de responsabilitat civil i de cancel·lació i interrupció, així com altres despeses i imposts, si s'escau. El trasllat des del domicili de residència dels participants a l'aeroport de Mallorca, Menorca o Eivissa i des de l'aeroport al domicili de residència dels participants serà a càrrec d'ells o de les seves famílies, en cas dels menors d'edat.

5. El pagament dels ajuts es farà d'acord amb el que s'especifica en el punt vint-i-dosè d'aquesta Resolució.

Sisè Llocs de realització i dates dels programes d'immersió lingüística

1. Els dos cursos tindran lloc a Irlanda, la modalitat A en el període comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost de 2023, i la modalitat B en el període comprès entre el 15 de juliol i el 31 d'agost de 2023. L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de determinar les dates exactes, els diferents torns, i el lloc on es farà el curs.

2. Quan s'adjudiqui el contracte tramitat a l'efecte, es publicaran les localitats i dates exactes dels programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es) únicament a efectes informatius.

3. En el cas que quedi deserta la licitació d'algun dels lots del contracte administratiu vinculat a aquesta convocatòria que es corresponen amb els diferents programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres, o no s'executi dins termini el contracte corresponent, el conseller d'Educació i Formació Professional pot desistir del procediment de concessió del programa o programes corresponents de conformitat amb l'article 21 bis del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions. 

Setè Requisits de participació

1. Per optar als ajuts de la modalitat A, els alumnes sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Cursar un cicle formatiu de grau mitjà associat a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres durant el curs escolar 2022-2023.

b) Participar en el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en la data de publicació d'aquesta Resolució.

c) Complir la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda, en cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea.

d) Tenir la documentació necessària per poder viatjar a l'estranger, d'acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de fer l'activitat. Les dades personals dels beneficiaris seran tractades d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. Per optar als ajuts de la modalitat B, els professors sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Impartir docència en un centre educatiu públic de les Illes Balears en un cicle formatiu de grau mitjà associat a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres

b) Tenir alumnes que hi participin en el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres durant el curs escolar 2022-2023.

c) Complir la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda, en cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea.

d) Tenir la documentació necessària per poder viatjar a l'estranger, d'acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de realització de l'activitat. Les dades personals dels beneficiaris seran tractades d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

3. L'Administració educativa comprovarà d'ofici el compliment dels requisits per a cadascuna de les modalitats.

4. Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà associats al Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres durant el curs escolar 2022-2023 són:

a) Els que figuren en l'annex de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional per la qual s'aprova el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023, publicada en el BOIB núm. 96, de 20 de juliol de 2021.

b) Els que figuren en l'annex de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aprova la segona fase el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà que s'ha d'aplicar en centres públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional que s'inicien el curs 2022-2023 i s'acaben el curs 2023-2024, publicada en el BOIB núm. 130, de 6 d'octubre de 2022.

 En tots els casos, han de ser grups amb alumnat associat al Pla.

Vuitè Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les persones que compleixin els requisits establerts en el punt setè i que volen obtenir un dels ajuts convocats podran presentar la sol·licitud de manera telemàtica o presencial per a la modalitat A; per a la modalitat B, únicament es podrà presentar de manera telemàtica.

2. Per a la presentació telemàtica, s'ha d'emplenar i finalitzar el tràmit telemàtic de la Seu Electrònica de la CAIB amb el codi SIA 2981450 mitjançant alguns dels sistemes d'identificació següents:

 1.  Cl@ve
 2.  Certificat Digital
 3.  DNI electrònic

3. Per a la presentació presencial, s'ha de presentar la sol·licitud (annex 2) degudament emplenada i signada, juntament amb la declaració responsable (annex 3, en el cas de menors d'edat, o annex 4, en el cas de majors d'edat). Els annexos estaran a disposició dels interessats a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es); s'han d'emplenar preferentment amb ordinador. Es poden presentar a:

 1.  Oficines d'Assistència en Matèria de Registre del Govern de les Illes Balears (OAMR). Només amb cita prèvia, telefonant al 971 225 791. Disposau del llistat d'OAMR de la CAIB a: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/
 2.  Oficines d'assistència en matèria de registre de qualsevol altra administració (consells insulars, ajuntaments, etc), només amb cita prèvia.
 3.  Oficines de Correus (mitjançant registre electrònic ORVE).
 4.  Qualsevol altre lloc previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. No s'acceptaran les sol·licituds enviades per correu electrònic.

5. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Si quan s'hagin revisat les sol·licituds i la documentació presentada s'observa que hi ha defectes formals o que falten alguns dels documents exigits, l'òrgan competent per instruir el procediment ha de requerir al sol·licitant perquè en el termini de 3 dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Novè Instrucció del procediment

L'òrgan instructor del procediment és el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, el qual ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució, d'acord amb l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Desè Comissió Avaluadora

1. Es constitueix una comissió avaluadora, que ha d'exercir les funcions següents:

a)  Avaluar i qualificar les sol·licituds, d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta Resolució.

b) Emetre l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució, una vegada revisades totes les sol·licituds i la documentació annexa.

2. La composició de la Comissió Avaluadora serà la següent:

a) President: el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, o la persona en qui delegui.

b) Secretari: un funcionari de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

c) Vocals:

 • Un funcionari designat pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
 • Un inspector designat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.
 • Un funcionari designat per la cap del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. La Comissió Avaluadora pot demanar que l'òrgan instructor requereixi els documents complementaris necessaris per conèixer adequadament les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir el compliment de l'objecte de la convocatòria i l'aplicació correcta dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

Onzè Entitats col·laboradores

L'empresa o empreses adjudicatàries de l'expedient de contractació administrativa vinculat a aquesta convocatòria han de dur endavant una part de les funcions de gestió dels ajuts en espècie (gestió de les acceptacions, renúncies i substitucions dels candidats proposats com a beneficiaris), per la qual cosa tindran la condició d'entitats col·laboradores i estaran subjectes a les obligacions corresponents de conformitat amb els articles 26 a 28 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005).

Dotzè Verificació de l'absència de conflicte d'interessos

1. Tant en la valoració de les sol·licituds com en les fases de valoració de les sol·licituds i resolució de concessió, els òrgans competents i els membres col·legiats han de complir el que estableix l'Ordre HFP/55/2023.

2. Abans de comprovar que les sol·licituds compleixen els requisits, l'òrgan competent per fer la proposta de resolució de concessió de la subvenció, els membres de l'òrgan col·legiat que valora les sol·licituds i els treballadors que valoren o participen en el procediment de resolució de la convocatòria hauran de signar les declaracions d'absència de conflicte d'interès (DACI) respecte dels participants en el procediment, segons el model de l'annex I de l'Ordre HFP/55/2023.

3. Així mateix, abans de comprovar que les sol·licituds compleixen els requisits, l'òrgan de competent per a la concessió de la subvenció ha d'analitzar el risc de conflicte d'interessos mitjançant l'eina informàtica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) habilitada a aquest efecte. Així, doncs, aquesta eina s'ha d'emprar per analitzar les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals pugui haver-hi un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interessos entre les persones abans esmentades i els participants en cada procediment. En cas que es presentin més de cent sol·licituds al procediment, l'anàlisi es farà sobre un conjunt de cent sol·licituds, d'acord amb el que estableix l'annex III de l'Ordre esmentada, que estableix el següent:

a) S'ordenaran totes les sol·licituds per ordre de data i hora d'entrada.

b) El nombre total de sol·licituds es dividirà per 100 per obtenir el rang dels intervals que determinarà la selecció de les sol·licituds a comprovar, arrodonint al nombre enter inferior en cas que hi hagi decimals.

c) Se seleccionarà la primera sol·licitud i a continuació, les que ocupin el número d'ordre que resulti de sumar successivament el rang d'interval obtingut, fins a aconseguir les cent sol·licituds.

4. A aquest efecte, es considera que una vinculació societària és susceptible de generar un conflicte d'interès quan aquesta suposi titularitat real, o relació de vinculació de tipus administrador, directiu, o pertinença al consell d'administració de l'empresa en qüestió.

5. L'endemà que s'hagin creuat les dades, l'eina informàtica oferirà el resultat de l'anàlisi de risc de conflicte d'interès al responsable de l'operació. Aquest resultat podrà consistir en:

a) La detecció d'una o diverses banderes vermelles si es detecten circumstàncies que posen de manifest l'existència de risc de conflicte d'interessos. En aquest cas, l'òrgan responsable traslladarà el resultat de l'anàlisi a les persones subjectes a l'anàlisi del risc del conflicte d'interessos, a fi que s'abstenguin si s'ha identificat l'existència d'una situació de risc de conflicte d'interès respecte a aquestes, senyalitzada amb una bandera vermella, i es procedirà a aplicar el procediment establert en l'article 6 de l'Ordre HFP/55/2023.

L'anàlisi del risc de conflicte d'interessos es tornarà a dur a terme respecte de qui substitueixi a la persona que, en compliment d'aquest procés, s'hagi abstingut en el procediment i s'aplicarà novament l'anàlisi descrita.

b) La detecció d'una o diverses banderes negres si l'AEAT no disposa d'informació sobre algun dels participants en el procediment. Aquest resultat no implica la suspensió automàtica del procediment de concessió de subvencions. En aquest cas, s'haurà de seguir el procediment descrit en l'article 7 de l'Ordre HFP/55/2023.

L'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot sol·licitar als participants en el procediment la informació sobre la titularitat real, sempre que l'AEAT no en disposi. Aquesta informació haurà d'aportar-se a l'òrgan de concessió de subvencions en el termini de cinc dies hàbils des que es formuli la sol·licitud d'informació. La falta de lliurament d'aquesta informació en el termini assenyalat serà motiu d'exclusió del procediment.

Una vegada rebudes les dades, seran adequadament custodiades d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A través de l'eina informàtica, l'òrgan de competent per a la concessió de la subvenció durà a terme un nou control ex ante del risc de conflicte d'interès, indicant, en lloc del sol·licitant, els titulars reals recuperats per l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció.

c) No detecció de circumstàncies que posin de manifest el conflicte d'interessos. En aquest cas, el procediment de concessió de la subvenció seguirà el seu curs.

Tretzè Criteris objectius i de preferència que han de regir la concessió

En el cas que el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits establerts en el punt setè sigui superior al nombre d'ajuts oferts, per a la selecció dels candidats s'ha de seguir el procediment següent:

Per seleccionar els candidats de cada modalitat, la Comissió Avaluadora els ha d'ordenar per ordre alfabètic ascendent (de la A a la Z) del primer llinatge, seguit del segon llinatge i del nom del sol·licitant. Una vegada ordenats, els ha d'assignar un número correlatiu a cadascun. En el cas que hi hagi dos sol·licitants amb el mateix nom i llinatges, s'han d'ordenar a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Hi haurà una llista per cada modalitat.

Per determinar el número pel qual s'ha d'iniciar l'adjudicació, s'ha de fer un sorteig en què s'extraurà un número a través d'una plataforma digital. Es faran dos sorteigs, un per a cada modalitat (modalitat A, alumnat / modalitat B, professorat). A partir d'aquest número, els ajuts en espècie s'adjudicaran en ordre descendent.

Una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds, s'ha de publicar la data del sorteig a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microlloc web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

El sorteig s'ha de fer en un acte públic a la sala de reunions de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2n, 07009 Palma).

a) Modalitat A

Per seleccionar els candidats de la modalitat A, la Comissió Avaluadora ha d'ordenar els sol·licitants per blocs. Els blocs determinaran l'ordre de prelació per determinar la llista d'admesos i la llista de reserva:

 • Bloc 1: inclou els alumnes de primer curs que no han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022.
 • Bloc 2: inclou els alumnes de segon curs que no han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022.
 • Bloc 3: inclou els alumnes que han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022 i han fet l'estada.
 • Bloc 4: inclou els alumnes que han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022 i no han fet l'estada per motius aliens a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b)  Modalitat B

Per seleccionar els candidats de la modalitat B, la Comissió Avaluadora ha d'ordenar els sol·licitants per blocs. Els blocs determinaran l'ordre de prelació de la llista d'admesos i la llista de reserva:

 • Bloc 1: inclou els docents de les especialitats pròpies de la formació professional  del grup del cicle associat al Pla de Reforç en Llengües Estrangeres, que no són de l'especialitat d'anglès i que no han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022.
 • Bloc 2: inclou els docents de les especialitats  pròpies de la formació professional del grup del cicle associat al Pla de Reforç en Llengües Estrangeres, que no són de l'especialitat d'anglès i que han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022.
 • Bloc 3: inclou els docents del grup del cicle associat al Pla de Reforç en Llengües Estrangeres, que són de l'especialitat d'anglès i que no han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022.
 • Bloc 4: inclou els docents del grup del cicle associat al Pla de Reforç en Llengües Estrangeres, que són de l'especialitat d'anglès i que han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria del 2022.
 • Bloc 5: inclou els docents del grup del cicle associat al Pla de Reforç en Llengües Estrangeres, que han estat beneficiaris d'aquest ajut a la convocatòria de 2022 i no han fet l'estada per motius aliens a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Catorzè Tramitació del procediment

1. La Comissió Avaluadora, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, s'ha de reunir per revisar les sol·licituds presentades, ordenar-les d'acord amb els criteris objectius i de preferència establerts en el punt anterior i elaborar l'informe que ha de servir de base a la proposta de resolució.

2. La proposta de resolució ha d'incloure les llistes d'alumnes sol·licitants de la modalitat A següents:

 • Alumnes que resultin admesos, diferenciats per illes.
 • Alumnes en llista d'espera, diferenciats per illes.
 • Alumnes exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

3. La proposta de resolució ha d'incloure les llistes de professors sol·licitants de la modalitat B següents:

 • Professors que resultin admesos, diferenciats per illes.
 • Professors en llista d'espera, diferenciats per illes.
 • Professors exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

4. Els  alumnes i els professors admesos que no confirmin l'assistència al curs en els termes que s'estableixen en el punt divuitè, o que hi renunciïn o no hi participin per qualsevol altre motiu, s'han de substituir amb els participants que figuren en les llistes d'espera, segons l'ordre rigorós de prelació per blocs de l'illa corresponent.

5. Les sol·licituds dels alumnes i dels professors que apareguin en la llista d'espera i que no siguin seleccionats per obtenir l'ajut s'han d'entendre denegades.

Quinzè Proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts

1. Sobre la base de l'informe de la Comissió Avaluadora, correspon al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors formular la proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts, que ha d'incloure, per modalitats i per illes, la llista d'alumnes i de professors admesos, els que queden en llista d'espera i els que resulten exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

2. La proposta de resolució provisional es farà pública a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microlloc web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

3. L'òrgan instructor ha d'incorporar a l'expedient el certificat acreditatiu d'aquesta publicació que, en tot cas, ha d'especificar el lloc i la data en què s'ha produït.

Setzè Reclamacions a la proposta de resolució provisional

1. Les persones interessades poden presentar les reclamacions que considerin oportunes en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microlloc web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

2. En el cas dels professors (modalitat B), les reclamacions s'han de presentar de forma telemàtica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu electrònica d'aquesta Administració. En el cas d'alumnes (modalitat A), les reclamacions es podran presentar de forma telemàtica o presencial

3. La presentació presencial de les reclamacions es poden realitzar a:

 1.  Oficines d'Assistència en Matèria de Registre del Govern de les Illes Balears (OAMR). Només amb cita prèvia, telefonant al 971 225 791. Disposau del llistat d'OAMR de la CAIB a: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/
 2.  Oficines d'assistència en matèria de registre de qualsevol altra administració (consells insulars, ajuntaments, etc), només amb cita prèvia.
 3.  Oficines de Correus (mitjançant registre electrònic ORVE). Qualsevol altre lloc previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. En cap cas s'acceptaran reclamacions presentades fora de termini o enviades per correu electrònic.

5. En el supòsit que es presentin reclamacions, la Comissió Avaluadora les ha de revisar i, si n'és el cas, ha d'elaborar un nou informe que ha de servir de base a la proposta de resolució definitiva, en què s'ha de fer referència a l'anàlisi d'aquestes reclamacions.

Dissetè Proposta de resolució definitiva de concessió i de denegació dels ajuts

1. En haver examinat les reclamacions que han presentat els interessats, si s'escau, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva de concessió o de denegació dels ajuts en espècie, la qual ha d'incloure, per modalitats i illes, la llista d'admesos, la llista de persones en llista d'espera i la llista de persones excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

2. La proposta de resolució definitiva s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microlloc web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

3. L'òrgan instructor ha d'incorporar a l'expedient el certificat acreditatiu d'aquesta publicació que, en tot cas, ha d'especificar el lloc i la data en què s'ha produït.

Divuitè Acceptació, renúncia i informació als beneficiaris i a les famílies

1. L'empresa o empreses adjudicatàries del contracte corresponent contactaran amb l'alumnat i el professorat proposat com a candidat dels ajuts en espècie en la proposta de resolució definitiva i els comunicaran per correu electrònic la localitat i les  dates en què tindrà lloc el programa, juntament amb l'altra informació rellevant i la documentació complementària.

L'alumnat i el professorat no podrà modificar les destinacions adjudicades ni les dates de realització del programa.

2. El candidat proposat —o el pare, la mare o el tutor legal del candidat proposat, en el cas que sigui menor d'edat— disposarà de 3 dies hàbils a partir d'aquesta comunicació per acceptar l'ajut i autoritzar la participació del candidat al programa corresponent mitjançant l'enviament de l'annex 5 (en cas de menors d'edat) o l'annex 6 (en cas de majors d'edat) signat i escanejat a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'empresa adjudicatària del contracte administratiu corresponent.

Transcorregut el termini sense que s'hagi produït l'acceptació expressa, s'entendrà que el participant renuncia a l'ajut en espècie i serà substituït, d'acord amb el procediment del punt catorzè de la convocatòria.

3. L'acceptació de l'ajut comporta el compromís de compliment de les obligacions que s'especifiquen en el punt vintè, així com de totes les condicions i normes que la Conselleria d'Educació i Formació Professional pugui establir quant al desenvolupament del programa, trasllats i allotjament en els casos que pertoqui.

Dinovè Resolució de la convocatòria

1. Una vegada que s'hagi acceptat expressament la proposta de resolució definitiva, el conseller d'Educació i Formació Professional ha de resoldre motivadament el procediment i notificar la resolució en el termini de sis mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar les sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui i notifiqui en el termini establert anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds.

2. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microlloc web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

Vintè Obligacions dels beneficiaris i terminis

A més de les obligacions que estableix l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i els compromisos que estableix l'article 11.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, els beneficiaris estan obligats a:

a) Posar a disposició de l'empresa adjudicatària del programa corresponent la informació i la documentació necessàries per viatjar a l'estranger, d'acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de realització del curs, així com altres dades personals i mèdiques d'interès (necessitats educatives especials, dietes especials, al·lèrgies, condicions mèdiques preexistents, etc.) dins el termini que l'empresa estableixi.

b) Assistir a la reunió informativa que s'ha de convocar abans de l'inici dels programes, organitzada conjuntament per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'empresa adjudicatària corresponent.

c) Presentar-se amb puntualitat a l'aeroport de l'illa de sortida en la data i l'hora especificades per l'empresa adjudicatària corresponent i seguir les instruccions dels tutors acompanyants, en el cas de la modalitat A, durant tot el viatge i el  programa.

d) Assistir al curs i a totes les activitats dels programes i participar-hi activament. Els beneficiaris han d'assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives dels programes per obtenir el certificat d'assistència corresponent.

e) Complir les lleis i les normes de conducta del país i del centre de formació de destí, així com les normes de convivència amb la família assignada.

f) En el termini d'un mes des de la finalització del programa d'immersió corresponent, el beneficiari ha d'emplenar una enquesta de valoració que li proporcionarà la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Vint-i-unè Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquests ajuts es justifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per beneficiar-se'n.

Vint-i-dosè Pagament dels ajuts en espècie

El pagament dels ajuts en espècie es durà a terme mitjançant l'expedient de contractació administrativa vinculat a aquesta convocatòria. A més, a l'expedient de la convocatòria s'hi ha d'incorporar la certificació de les empreses adjudicatàries de la contractació administrativa, en què s'ha de fer constar els beneficiaris que ha participat als programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. La certificació ha de tenir el vistiplau de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors on consti que l'activitat s'ha fet satisfactòriament.

Les dades de les empreses adjudicatàries s'han de registrar a la Base de dades de beneficiaris dels ajuts, de contractistes i subcontractistes prevista en l'article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021.

Vint-i-tresè Obligacions de les empreses adjudicatàries

Les empreses adjudicatàries, com a perceptores finals dels fons, tenen les obligacions següents:

a) Complir les obligacions assumides per l'aplicació del principi de no causar un dany significatiu (DNSH, Do No Significant Harm), en el marc del Reglament 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 (Reglament de taxonomia) i l'Ordre HFP/1030/2021. D'acord amb el document del Component 20 de Recuperació, Transformació i Resiliència, la mesura C20.I3 no requereix una avaluació substantiva del principi DNHS. L'objecte d'aquesta convocatòria són ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, per tant, no implica cap impacte negatiu en el medi ambient.

b) Permetre l'accés a la Comissió Europea, a l'OLAF (Oficina Europea de Lluita Contra el Frau), al Tribunal de Comptes de la UE i, en el seu cas, a la Fiscalia Europea, tal com preveu l'article 22.2 del Reglamento 241/2021 i 129.1 del Reglament Financer de 2018/1046.

c) Subscriure la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d'acord amb el model annex IV.C de l'ordre HFP/1030/2021.

d) Subscriure la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI).

e) Conservar els documents relatius a aquesta convocatòria, d'acord amb l'article 132 del Reglament Financer 2018/1046.

f) Fer constar expressament, en totes les actuacions de comunicació, convocatòria, publicitat, resolució i notificació d'aquests programes, així com en tots els documents i materials que es reprodueixin i utilitzin per a la difusió i publicitat d'aquests programes, la menció «finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU », juntament amb el logotip del PRTR, d'acord amb l'article 34 del RMRR.

Vint-i-quatrè Control de la subvenció

1. Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2. Els òrgans de l'Administració educativa han d'exercir un control rigorós que asseguri la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a aquests ajuts.

3. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedit.

4. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Vint-i-cinquè Revocació i reintegrament dels ajuts concedits

1. D'acord amb el que disposen els articles 43, 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

2. Per valorar i quantificar els possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, s'han d'aplicar els criteris de gradació establerts en l'article 20 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 esmentada anteriorment.

3. Per al reintegrament, s'han d'aplicar els procediments prevists a aquest efecte en la legislació de finances, d'acord amb els quals s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades. També s'ha d'aplicar l'establert en l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 ja esmentada. I en el cas que es declari la procedència del reintegrament, la previsió específica per als ajuts en espècie de l'apartat 3 de l'article 21 esmentat abans, que estableix que es considera quantitat rebuda per reintegrar un import equivalent al preu d'adquisició del bé, dret o servei. En tot cas, és exigible l'interès de demora corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. Concretament, en el cas que es produeixin renúncies de beneficiaris dins del termini de 4 dies hàbils abans del viatge al país on ha de tenir lloc el curs, així com en el cas que no es presenti el dia d'inici del programa d'immersió corresponent, el beneficiari haurà de reintegrar el 40 % del preu unitari d'adquisició del servei, sempre que la causa de la renúncia no estigui coberta per l'assegurança de cancel·lació i interrupció.

En el cas que un beneficiari abandoni el programa abans de la finalització sense justificada o expulsió (per absències injustificades que superin el nombre d'absències permeses o de conducta negativa o impròpia durant l'activitat, entre d'altres), aquest haurà de reintegrar un 60 % del preu unitari d'adquisició del servei i haurà d'assumir les despeses del vol de tornada a la seva localitat de residència.

5. No es consideraran incompliments totals o parcials, als efectes de la revocació i el reintegraments dels ajuts en espècie, els casos de no presentació o abandonament del programa abans de la finalització per motiu de malaltia, hospitalització del beneficiari o mort d'un familiar del beneficiari fins al 2n grau de parentiu o afinitat i/o situacions anàlogues.

Vint-i-sisè Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que les despleguen.

Vint-i-setè Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.

a) Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu de concessió d'ajudes per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà, de conformitat amb el  Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i l'article 6.1, apartats a i c, del Reglament general de protecció de dades.

b) Responsable del tractament: la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

c) Destinataris de les dades: la Conselleria d'Educació i Formació Professional, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, als efectes de complir les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

d) Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà d'aplicació la normativa d'arxius i patrimoni documental de la CAIB.

e) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (fins i tot, de retirada del consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Vint-i-vuitè Conservació de documents

Els documents relatius a aquesta convocatòria s'han de conservar de conformitat amb l'article 132 del Reglament Financer 2018/1046.

Vint-i-novè Informació, comunicació i publicitat

1. Aquests programes són finançats per  la Unió Europea – NextGenerationEU. Conforme a l'article 34 del RMRR, en totes les actuacions de comunicació, convocatòria, publicitat, resolució i notificació d'aquests programes, així com en tots els documents i materials que es reprodueixin i utilitzin per a la difusió i publicitat d'aquests programes s'haurà de fer constar expressament la menció «finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU», juntament amb el logotip del PRTR.

2. Totes les convocatòries, licitacions, convenis i resta d'instruments jurídics que es desenvolupin en aquest àmbit han de contenir, tant en l'encapçalament com en el cos de desenvolupament, la referència següent: «Pla de Recuperació, Transmissió i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU ». 

Documents adjunts