Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 212351
Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 de ratificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l’Acord del Comitè Intercentres, ambdós de 10 de març de 2023, pels quals s’aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l’àmbit del personal dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 16 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que el personal funcionari de carrera i el personal laboral tenen dret a la promoció professional, i que amb aquesta finalitat les administracions públiques han de promoure l'actualització i el perfeccionament professional dels empleats públics.

Després de definir la carrera professional com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, assenyala que les lleis de funció pública que es dictin en desenvolupament d'aquest Estatut han de regular la carrera professional aplicable en cada àmbit, que pot consistir, entre d'altres, en l'aplicació aïllada o simultània d'alguna o algunes modalitats de les que preveu el TREBEP, és a dir, la carrera horitzontal, la carrera vertical, la promoció interna vertical i la promoció interna horitzontal.

2. En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears manté el compromís de continuar avançant en la regulació d'un model de carrera professional per als empleats públics d'aquesta Administració.

Aquest camí, en l'àmbit dels empleats públics dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va començar amb l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008, que va acordar ratificar l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO pel qual es van determinar els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del personal laboral per al període 2008-2011, entre els quals, en el punt 5è, hi havia inclosa la implantació de la carrera professional. Aquest acord incloïa, amb caràcter extraordinari i per una sola vegada, que l'accés dels empleats públics afectats es faria mitjançant l'aplicació exclusiva del criteri de temps de serveis prestats fins a la data en què la implantació començàs a tenir efectes econòmics.

3. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 es van ratificar els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, sobre la carrera professional, de l'acord de l'any 2008. Aquest acord de maig del 2015, en la disposició transitòria quarta inicial, preveia que la progressió en el sistema ordinari de carrera professional no es pot dur a terme fins que no es faci el desplegament normatiu del sistema d'avaluació de l'acompliment. Posteriorment, altres acords signats els anys 2015, 2017 i 2022 han modificat l'acord de maig de l'any 2015.

En aquest sentit, el punt 5 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i el punt 5 de l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, estableixen que, per progressar en la carrera professional, es desenvolupa un model en què l'avaluació de l'acompliment i la millora contínua es configura com l'eix fonamental. Per tot això, s'estableix una avaluació gradual basada en tres blocs: avaluació de competències professionals (bloc I), avaluació dels resultats obtinguts (bloc II) i aprenentatge, docència i gestió del coneixement (bloc III).

4. Els punts 4 i 5 de l'article 62.bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableixen que el sistema de carrera professional horitzontal s'ha de desenvolupar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals, i que, a més, els efectes en la carrera professional horitzontal pels canvis de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups de titulació superior s'han de determinar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.

En compliment d'aquest mandat, l'Administració de la Comunitat Autònoma i les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit del personal de serveis generals han anat negociant els criteris de desenvolupament de la carrera professional horitzontal. Aquesta negociació s'ha plasmat en l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Acord del Comitè Intercentres, ambdós de 10 de març de 2023, pels quals s'aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit del personal dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Aquests acords ha estat informats favorablement per la Comissió Interdepartamental de Retribucions a la sessió de dia 21 de març de 2023.

5. L'article 38, punts 1 i 2, del TREBEP determina que en el si de les meses negociadores els representants de les administracions públiques poden concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades i que els acords han de versar sobre matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques. Per a la seva validesa i eficàcia, és necessària l'aprovació expressa i formal per part d'aquests òrgans. Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sens perjudici que als efectes formals es requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si s'escau.

6. D'altra banda, l'article 5.2, lletres c) i d), de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que correspon al Consell de Govern establir les instruccions i les directrius a què s'han de subjectar les persones que representen l'Administració de la Comunitat Autònoma en la negociació amb la representació sindical del personal funcionari en matèria de condicions d'ocupació i en la negociació col·lectiva del personal laboral, així com donar validesa i eficàcia als acords assolits mitjançant l'aprovació expressa i formal d'aquests acords.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 27 de març de 2023, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Acord del Comitè Intercentres, ambdós de 10 de març de 2023, pels quals s'aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit del personal dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els quals s'adjunten com a annex 1 i 2 d'aquest Acord.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 de març de 2023

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 10 de març de 2023 pel qual s'aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit del personal dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Parts

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals USO, STEI Intersindical, CSIF, CCOO, UGT i SINTTA, presents en la Mesa Sectorial de Serveis Generals, els quals consten com a signants d'aquest Acord.

Antecedents

1. L'article 16 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix la carrera professional com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

2. En l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 va acordar ratificar l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO pel qual es van determinar els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del personal laboral per al període 2008-2011, entre els quals hi havia inclosa la implantació de la carrera professional (punt 5è).

3. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 es van ratificar els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord esmentat en el punt anterior.

4. Per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 es van ratificar l'Acord de la Mesa de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, pels quals es van aprovar les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es va remodular l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

5. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018 es van ratificar l'Acord del Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del personal de l'àmbit de serveis generals esmentats en els punts anteriors.

6. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 es van ratificar els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

7. La disposició transitòria quarta dels acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015, esmentat en el punt 3 d'aquests antecedents, estableix que la progressió en el sistema ordinari de carrera professional no es pot dur a terme fins que no es faci el desplegament normatiu el sistema d'avaluació de l'acompliment, que ha de preveure que l'obtenció de resultats negatius en l'avaluació de l'acompliment donarà lloc a la no valoració del mèrit relatiu al treball desenvolupat durant el període avaluat en els processos de selecció i provisió i pot donar lloc a la remoció del lloc obtingut per concurs, sempre amb audiència a la persona interessada i mitjançant una resolució motivada.

8. Per tal de dur a terme una convocatòria ordinària, cal desenvolupar la carrera professional. En aquest sentit, el punt 5 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i el punt 5 de l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, esmentat en el punt 4 d'aquests antecedents, estableixen que, per progressar en la carrera professional, es desenvolupa un model en què l'avaluació de l'acompliment i la millora contínua es configura com l'eix fonamental. Per tot això, s'estableix una avaluació gradual basada en tres blocs: avaluació de competències professionals (bloc I), avaluació dels resultats obtinguts (bloc II) i aprenentatge, docència i gestió del coneixement (bloc III).

9. Els punts 4 i 5 de l'article 62.bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableixen que el sistema de carrera professional horitzontal s'ha de desenvolupar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals, i que, a més, els efectes en la carrera professional horitzontal pels canvis de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups de titulació superior s'han de determinar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.

10. L'article 38 del TREBEP determina que en el si de les meses negociadores els representants de les administracions públiques poden concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades i que els acords han de versar sobre matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques. Per a la seva validesa i eficàcia, és necessària l'aprovació expressa i formal per part d'aquests òrgans. Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sens perjudici que als efectes formals es requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si s'escau.

11. Aquest Acord, a més de determinar els criteris de desenvolupament de la carrera ordinària, incorpora els aspectes necessaris dels acords anteriors per així deixar-los sense efectes.

Per tot això, l'Administració i les organitzacions sindicals USO, STEI Intersindical, CSIF, CCOO, UGT i SINTTA amb representació a la Mesa Sectorial de Serveis Generals que signen aquest document, de conformitat amb l'article 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

1. Objecte

L'objecte d'aquest Acord és aprovar el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit dels serveis generals (annex 1) i el desenvolupament de l'àrea de valoració del bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement (annex 2).

2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Aquest Acord és aplicable a tot el personal funcionari de l'àmbit de serveis generals que presta serveis en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Efectes

Aquest Acord deixa sense efectes totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a l'annex 1, el contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Palma, 10 de març de 2023

Per l'Administració

La consellera de Presidència, La consellera d'Hisenda

Funció Pública i Igualtat i Relacions Exteriors

 

Per les organitzacions sindicals

USO STEI Intersindical CSIF

CCOO UGT SINTTA

 

 

ANNEX 1

Desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit dels serveis generals

1. Objecte

Aquest Acord té per objecte regular el sistema de carrera professional horitzontal del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació durant l'exercici professional en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'entén per carrera professional horitzontal el dret dels empleats públics de progressar professionalment, de manera individualitzada, en la seva carrera administrativa, sense necessitat de canviar de lloc de treball, quan compleixin els requisits i les condicions que s'estableixin en la Llei de funció pública i en les normes que la despleguen, relatives a la carrera professional horitzontal.

2. Àmbit d'aplicació subjectiu

1. Aquest Acord és aplicable al personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals que presta serveis en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en els ens del sector públic instrumental autonòmic, i al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals previst en el Conveni col·lectiu del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Aquest Acord no s'aplica al personal docent, al personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica, al personal funcionari APD, al personal funcionari adscrit al Servei de Salut procedent de l'extingit Complex Hospitalari de Mallorca i al personal laboral propi dels ens de l'article 2.1.b), c), d) i e) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a altres col·lectius de personal als quals la seva normativa específica els exclou de l'aplicació d'aquest sistema de carrera.

També hi resta exclòs el personal funcionari i laboral procedent d'altres administracions, o de la mateixa Administració autonòmica pertanyent a altres col·lectius, la carrera professional dels quals es regula per acords diferents d'aquests.

Tot això sens perjudici del que estableix el punt 15 respecte de l'homologació de la carrera professional.

3. Característiques

La carrera professional que es regula en aquest Acord té les característiques següents:

a) Voluntària: correspon al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació la decisió d'accedir als diferents nivells que la configuren, com també el ritme de progressió, tot complint els requisits establerts.

b) Personalitzada: el reconeixement dels nivells té caràcter personal i individual i s'ha d'efectuar considerant els mèrits presentats per la persona interessada de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

c) Progressiva: com a regla general, l'accés als diferents nivells reconeguts en la carrera professional s'ha d'efectuar successivament i de nivell en nivell, de tal manera que l'accés al nivell superior només s'assolirà si s'ha acreditat el reconeixement del nivell immediatament inferior.

d) Irreversible: el nivell reconegut té caràcter irrevocable i consolidat a tots els efectes, llevat del nivell IV adquirit tant en fase d'implantació extraordinària com ordinària i de la sanció de demèrit que preveu l'article 96.1 del TREBEP

e) Incentivada: el reconeixement de cada nivell està retribuït econòmicament mitjançant el complement de caràcter fix i mensual corresponent.

f) Transparent: les eines de mesurament dels paràmetres i dels criteris que s'hagin d'avaluar es basen en criteris objectius.

g) Avaluable: es basa en l'avaluació de l'acompliment professional i en el desenvolupament del lloc de treball per accedir a cada nivell de la carrera professional.

h) Oberta: no té limitacions d'accés, sempre que es compleixin els requisits bàsics establerts i els criteris definits per obtenir cada nivell.

i) Homologable: l'accés al sistema de carrera professional del personal que prové d'altres administracions s'ha de dur a terme d'acord amb els principis i els criteris d'homologació que es determinen en aquest Acord i la resta de normes aplicables.

j) Independent del lloc que s'ocupi: obtenir un nivell de carrera professional determinat o accedir a un altre no implica canviar el lloc de treball ni l'activitat que el professional desenvolupa.

k) Actualitzable: mitjançant la revisió periòdica dels elements que es consideren en l'avaluació, de manera que responguin a la realitat i a les necessitats canviants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus professionals, prèvia negociació amb la part social.

4. Configuració del model i objectius de l'avaluació

El model de carrera ordinària es configura com l'element clau de motivació i creixement professional en el si de la funció pública. Aquest esforç i creixement ha d'anar aparellat a la remuneració corresponent a cada nivell, així com al reconeixement i a la valoració del nivell de carrera.

Els objectius de l'avaluació són:

a) Fomentar la prestació de serveis d'atenció a la ciutadania.

b) Afavorir la qualitat a través de la millora continuada dels serveis que el ciutadà rep de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

c) Desenvolupar l'administració electrònica facilitant la informació al ciutadà dels serveis que presta l'Administració autonòmica.

d) Racionalitzar la gestió pública a través d'instruments de mesura de l'activitat que serveixin per aconseguir més eficiència del servei públic.

5. Àrees de valoració

1. Per progressar en la carrera professional, es desenvolupa un model en què l'avaluació de l'acompliment i la millora contínua es configuren com l'eix fonamental. És a dir, a més del requisit dels anys de permanència en el nivell d'origen, s'ha de superar l'avaluació corresponent.

2. Per tot això, s'estableix un període d'implantació de l'avaluació gradual basat en els ítems següents:

Bloc I. Avaluació de competències professionals

L'avaluació de les competències es fonamenta en l'avaluació de les conductes professionals relacionades amb les competències necessàries per dur a terme les funcions assignades al lloc de treball. La definició d'aquestes competències ha de permetre identificar els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors necessaris per desenvolupar la feina amb un grau d'eficàcia i eficiència òptim.

 

Bloc II. Avaluació dels resultats obtinguts

L'avaluació dels resultats obtinguts es fonamenta en la consecució dels objectius d'una unitat, així com l'establiment d'un sistema d'indicadors per conèixer-ne el grau de consecució. L'avaluació del compliment d'objectius té en compte la consecució dels assignats a cada persona, així com la implicació i contribució individual en la consecució dels objectius de la unitat.

 

Bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement

S'entén per aprenentatge el procés mitjançant el qual s'adquireix una determinada habilitat, s'assimila informació o s'adopta una nova estratègia per mantenir la competència professional i millorar-la, amb la finalitat de contribuir a elevar la qualitat dels serveis, a la consecució dels objectius estratègics de l'organització i al desenvolupament professional dels empleats públics. S'entén per docència el procés de transmissió de coneixements, tècniques i habilitats. D'altra banda, s'entén per gestió del coneixement les diferents accions encaminades a crear, capturar, transformar, difondre i utilitzar el coneixement per a la gestió efectiva del capital intel·lectual en el desenvolupament de l'organització.

3. La valoració del bloc I s'ha de fer d'acord amb l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals o la norma que el substitueixi, prèvia negociació amb la part social, com també amb el que estableix aquest Acord.

La valoració del bloc II s'ha de fer d'acord amb el desenvolupament que es dugui a terme, prèvia negociació amb la part social.

La valoració del bloc III s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'annex 2 d'aquest Acord.

6. Requisits

1. La carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord s'inicia, de manera automàtica, des de la presa de possessió com a personal funcionari o laboral. Així doncs, el treballador o treballadora inicia la carrera en el nivell d'entrada, després del primer nomenament o contracte en un cos, escala, especialitat o categoria professional, que ha de tenir la consideració de mínim i no pot ser retribuït. Una vegada complerts els requisits per poder obtenir un nivell de carrera, la progressió té caràcter voluntari. Tot això sens perjudici dels supòsits excepcionals establerts en els punts 11 a 15 i en la disposició addicional primera d'aquest Acord.

2. La progressió en el sistema de carrera professional horitzontal consisteix en l'ascens consecutiu a cada un dels nivells de carrera prevists en el grup, l'escala, l'especialitat o la categoria en què el personal estigui en actiu o en qualsevol altra situació que suposi reserva de lloc de treball i computi als efectes de carrera d'acord amb el que estableix aquest Acord.

3. Per a l'accés a un nivell personal superior és necessari complir els requisits següents:

a) Haver exercit el període de temps mínim establert en aquest Acord en el nivell de carrera immediatament anterior o des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, quan es tracti d'accedir al nivell I.

b) Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d'accedir als nivells II, III i IV.

c) Haver obtingut una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida. En el cas de l'avaluació de competències professionals, aquesta nota mitjana ha de ser com a mínim de 3 i en el cas de l'avaluació dels objectius ha d'arribar com a mínim al 50 % quan es tracti d'accedir als nivells I i II i al 60 % quan es tracti d'accedir als nivells III i IV. Han de computar en la mitjana totes les avaluacions obtingudes durant del període que es fa servir per accedir al nou nivell de carrera, independentment de si són positives o negatives.

d) Obtenir la puntuació mínima exigida en el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement en el període de temps que es fa servir per a l'accés al nou nivell.

4. Per obtenir la mitjana de totes les avaluacions realitzades s'ha de dividir la suma de les puntuacions obtingudes en cada avaluació entre el nombre d'avaluacions en les quals s'ha obtingut un informe vàlid, de manera que si una persona no ha tingut informe d'avaluació en algun període no resulti perjudicada per aquesta circumstància.

7. Estructura dels nivells de carrera professional horitzontal

1. La carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral s'estructura en nivells de carrera per a cada cos, escala, especialitat o categoria professional, en cadascun dels quals l'empleat públic ha de romandre un període de temps per adquirir les competències necessàries per accedir al nivell superior, sens perjudici del que estableixen els punts 12.2 i 14.2 d'aquest Acord respecte del temps de serveis prestats en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional d'origen.

2. El període mínim de serveis prestats necessaris per al personal funcionari o laboral, continus o discontinus, per accedir a cadascun dels nivells o esglaons és el següent:

— Nivell I: 5 anys des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria.

— Nivell II: 5 anys des de l'accés al nivell I.

— Nivell III: 5 anys des de l'accés al nivell II.

— Nivell IV: 5 anys des de l'accés al nivell III.

3. L'obtenció dels diferents nivells de carrera professional horitzontal dona dret al reconeixement públic d'aquests nivells.

8. Període de desenvolupament professional

1. Per accedir a un nivell de carrera professional superior és necessari romandre —de manera continuada o discontínua— en situació de servei actiu en un determinat cos, escala, especialitat o categoria professional o en qualsevol altra situació que suposi reserva de lloc de treball durant el període de temps mínim establert per a cada nivell de carrera.

2. S'entén com a situació computable als efectes de temps les situacions administratives següents:

a) Servei actiu.

b) Serveis especials.

c) Excedència forçosa laboral.

d) Excedència voluntària per raó de violència de gènere o violència sexual.

e) Excedència per cura de familiars.

f) Excedència per raó de violència terrorista.

g) Expectativa de destinació i excedència forçosa pel transcurs del temps màxim de durada de la situació d'expectativa de destinació.

h) Excedència voluntària especial regulada en el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques.

9. Complement retributiu de carrera professional horitzontal

1. El reconeixement de manera expressa dels diferents nivells de carrera obtinguts dona dret a la percepció del complement de carrera professional previst. Aquesta retribució té caràcter de complementària. Només es pot percebre el complement de carrera del darrer nivell que es tengui reconegut, corresponent al subgrup o grup professional en el qual es trobi en situació de servei actiu o situació assimilada.

2. La quantia, en còmput anual, del complement de carrera és la que s'estableix en el quadre següent:

 

Subgrup A1

Subgrup A2

Subgrup B

Subgrup C1

Subgrup C2

AP

Nivell I

3.000 €

2.400 €

2.200 €

2.000 €

1.700 €

1.300 €

Nivell II

6.000 €

4.560 €

4.080 €

3.600 €

2.900 €

2.200 €

Nivell III

9.000 €

6.660 €

5.960 €

5.250 €

4.200 €

3.000 €

Nivell IV

12.000 €

8.640 €

7.820 €

7.000 €

5.500 €

4.500 €

No obstant això, mentre no es derogui el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig), cal aplicar les minoracions que estableix la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic (BOIB núm. 94, de 22 de juny).

Aquesta quantia s'actualitzarà anualment d'acord amb els increments establerts per les lleis de pressuposts, inclosa l'actualització efectuada per a l'any 2023.

3. El personal que percebi el complement de carrera i accedeixi a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional s'ha d'ajustar a allò que disposen els punts 12 a 14 d'aquest Acord.

4. Durant els períodes d'alliberament sindical, el personal continuarà percebent la retribució corresponent al complement de carrera del nivell que tengui reconegut en el moment de passar a la condició d'alliberat sindical, o els que li siguin reconeguts després de passar a aquesta condició.

5. El treball a temps parcial o en jornada reduïda suposa la reducció proporcional de retribucions o la que correspon en cada cas del complement de carrera professional horitzontal assolit.

10. Reversibilitat del nivell IV

Les persones que han assolit el nivell IV han de continuar participant en els procediments d'avaluació de l'acompliment corresponents als blocs I i II.

Per poder mantenir el nivell IV, s'ha d'obtenir una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida durant un període de 5 anys naturals, d'acord amb el que assenyala el punt 6.3.c). En cas contrari, es retrocediria al nivell III tant econòmicament com administrativament.

El còmput d'aquest període s'iniciarà a partir de l'any següent de l'aprovació d'aquest Acord.

En el supòsit d'homologació de carrera professional del nivell IV, s'aplicarà el que estableix el punt anterior des de la data de la presa de possessió.

11. Personal funcionari de carrera docent no universitari

Al personal funcionari de carrera docent no universitari que accedeixi a llocs de treball de l'àmbit de serveis generals mitjançant un procediment de provisió ordinària, ja sigui per concurs o per lliure designació, i que acrediti deu anys de serveis prestats de manera ininterrompuda en el mateix grup de titulació, se li ha de reconèixer el nivell I de carrera horitzontal amb efectes des de la data de presa de possessió del lloc obtingut en el procediment de provisió corresponent.

En tot cas, els efectes econòmics no es poden retrotreure més enllà del límit màxim previst per la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la normativa que la substitueixi.

En el supòsit d'haver prestat serveis en diferents grups de titulació, s'ha de tenir en compte la regla de la ponderació establerta en el punt 16 d'aquest Acord per enquadrar-lo. Si hi ha interrupcions en la prestació dels serveis que no superen 20 dies, s'entén, als efectes d'aquest punt, que no hi ha interrupció.

12. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional dins el mateix grup o subgrup de titulació

1. Al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeix a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional dins el mateix grup o subgrup de titulació i té reconegut un determinat nivell de carrera professional, se li ha de reconèixer el nivell de carrera professional que ja tengui reconegut en el seu grup, subgrup o categoria professional de procedència, i accedirà als següents nivells de carrera horitzontal des del nou cos, escala, especialitat o categoria professional.

2. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou cos, escala, especialitat o categoria professional s'ha de dur a terme d'ofici i els efectes econòmics del reconeixement, si escau, seran des de la data de presa de possessió.

Pel que fa als efectes administratius, es mantenen els del reconeixement corresponent en el cos, l'escala o la categoria laboral d'origen.

13. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups o subgrups de titulació superior

1. Al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeix a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup o subgrup de titulació superior, no se li ha de reconèixer cap nivell de carrera professional en el grup, el subgrup o la categoria professional a què ha accedit.

2. El personal a què es refereix l'apartat anterior ha d'iniciar el progrés en el nou cos, escala, especialitat o categoria professional, sens perjudici de continuar percebent el complement de carrera corresponent al nivell de carrera que tengui reconegut en el grup, el subgrup o la categoria professional d'origen. Es manté aquest dret fins que es produeixi l'absorció pel reconeixement del nous nivells en el grup o subgrup al qual s'ha accedit. En cap cas no es pot percebre més d'un complement de carrera del mateix nivell encara que sigui de diferents grups, subgrups o categories professionals de titulació.

3. El canvi de cos, escala o especialitat per nomenament provisional per millora de l'ocupació suposa a tots els efectes, inclosos la consolidació de nou nivell de carrera, trobar-se en la situació de servei actiu en el cos d'origen.

4. El personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeixi a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup o subgrup de titulació superior per promoció interna ha d'iniciar la carrera professional en el nou grup o subgrup, si bé voluntàriament pot sol·licitar un nou enquadrament en què podrà fer valer per una sola vegada els serveis prestats amb anterioritat a la presa de possessió en el nou cos, escala, especialitat o categoria professional d'acord amb els criteris de ponderació de la disposició addicional segona en qualsevol moment posterior a la presa de possessió sempre que no hagi iniciat la progressió en el nou grup o subgrup de titulació.

El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup o subgrup de titulació té efectes econòmics i administratius des de la sol·licitud.

14. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups o subgrups de titulació inferior

1. Al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeixi a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup o subgrup de titulació inferior, se li ha de reconèixer en el nou grup, subgrup o categoria el nivell de carrera professional que ja té reconegut en el grup, el subgrup o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es produeix l'accés.

2. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup o subgrup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici i els efectes econòmics del reconeixement, si escau, tenen efectes des de la data de presa de possessió.

Pel que fa als efectes administratius, es mantenen els del reconeixement corresponent en el cos, l'escala o la categoria laboral d'origen.

15. Homologació de la carrera professional reconeguda per altres administracions públiques

1. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tengui reconegut en l'administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional en el mateix grup, subgrup o categoria professional de titulació pot sol·licitar l'homologació de la carrera professional sempre que aquest reconeixement sigui a un cos, escala, especialitat o categoria professional inclòs en el mateix grup o subgrup de titulació al del nomenament o contractació.

La resolució que estimi l'homologació suposa l'adaptació de la seva progressió a la regulació establerta en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell reconegut amb l'homologació. En tot cas, l'homologació ha de tenir efectes administratius i econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

Les retribucions que s'han de percebre són les establertes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada duita a terme aquesta homologació, la normativa aplicable a la carrera professional és la del personal de l'àmbit de serveis generals de la CAIB.

Els requisits exigits per a la progressió d'aquest personal es computen a partir de l'inici de la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tengui reconegut en l'administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional, en un grup, subgrup o categoria professional de titulació inferior a aquell al qual accedeix, pot sol·licitar l'homologació sols als efectes econòmics.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional i el grup, el subgrup o la categoria professional de titulació en què es reconeixen els efectes econòmics. Les retribucions que s'han de percebre són les de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada duita a terme aquesta homologació retributiva, la normativa aplicable a la carrera professional és la del personal de l'àmbit de serveis generals de la CAIB.

En tot cas, ha de tenir efectes econòmics des del dia primer del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

Els requisits per a la progressió en el nou cos, escala o categoria es computen a partir de l'inici de la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i són els que estableix aquest Acord. L'eventual progressió en el grup o subgrup d'accés de l'Administració de la CAIB suposa respecte als nivells de carrera ja reconeguts l'aplicació del que estableix el punt 13.2 d'aquest Acord.

3. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tengui reconegut en l'administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional en un grup, subgrup o categoria professional de titulació superior a aquell al qual accedeix pot sol·licitar l'homologació de la carrera professional reconeguda.

L'homologació de la carrera suposa reconèixer el nivell de carrera professional en el nou grup, subgrup o categoria professional de titulació que es tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes per al grup, el subgrup o la categoria professional en què es prestin serveis.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional i el grup, el subgrup o la categoria professional de titulació en què es reconeix.

Les retribucions que s'han de percebre són les de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada duita a terme aquesta homologació, la normativa aplicable a la carrera professional és la del personal de l'àmbit de serveis generals de la CAIB.

En tot cas, l'homologació té efectes econòmics des del dia primer del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

Els requisits per a la progressió en el nou cos, escala o categoria es computen a partir de l'inici de la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i són els que estableix aquest Acord. L'eventual progressió en el grup o subgrup d'accés de l'Administració de la CAIB suposa respecte als nivells de carrera ja reconeguts l'aplicació del que estableix el punt 14 d'aquest Acord.

4. El procediment d'homologació de la carrera regulada en els punts anteriors s'ha de dur a terme a instància de part, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud un original o una còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que acrediti el grau o nivell de carrera reconegut i grup de titulació, així com la referència a la normativa que regula la carrera professional en l'administració que l'ha reconeguda.

5. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i no tengui reconeguda carrera en cap administració pública ni en cap nivell o grau de carrera professional pot iniciar la progressió de carrera en el moment que inicia la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Si amb posterioritat al reconeixement de la carrera professional en un determinat grup o subgrup de titulació a la CAIB alguna administració pública en què ha prestat o presta serveis implanta sistemes d'avaluació i de reconeixement de carrera professional horitzontal, l'eventual enquadrament que es faci en aquella no pot ser homologat a l'Administració de la Comunitat Autònoma en el grup de titulació en què ja té iniciada la carrera professional.

6. En el supòsit de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears, de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes i del Consell Consultiu que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals, s'aplica el que estableixen els punts anteriors, si bé l'homologació és automàtica, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa corresponent.

16. Efectes de l'avaluació de competències professionals en la carrera professional horitzontal

1. La valoració obtinguda en el procés d'avaluació anual, o en el període que es determini, relativa al bloc d'avaluació de competències és la que s'especifica en l'annex 4 de l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals o la norma que, prèvia negociació amb la part social, el substitueixi.

2. Per aconseguir una valoració positiva anual o dins el període avaluable que es determini, s'ha d'assolir com a mínim la puntuació que s'especifica en l'annex 4 de l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals o la norma que, prèvia negociació amb la part social, el substitueixi. En cas contrari, la valoració serà negativa.

3. Al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord que no avaluï les persones que li hagi assignat el sistema d'avaluació implantat, sense cap causa justificada, no li serà comptabilitzat l'any objecte de l'avaluació en la qual han incomplert l'obligació d'avaluar als efectes del que estableix el punt 7.2 d'aquest Acord. Anualment s'ha de comunicar a les persones que no han participat en el procés d'avaluació aquesta circumstància. Les persones afectades disposen d'un termini de 15 dies per poder presentar al·legacions, que seran resoltes per la persona titular de la Direcció General de Funció Pública.

17. Efectes de l'avaluació dels resultats obtinguts en la carrera professional horitzontal

1. La valoració obtinguda en el procés d'avaluació anual o en el període que es determini relativa al bloc d'avaluació dels resultats obtinguts en la consecució dels objectius és de fins a un màxim de 10 punts.

2. Per obtenir una valoració positiva anual, s'han d'haver assolit com a mínim 5 punts.

18. Efectes de la valoració de l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement en la carrera professional horitzontal

1. La valoració d'aquest bloc s'ha d'efectuar per a la totalitat del període corresponent al nivell de carrera professional horitzontal en què la persona estigui progressant.

2. Per obtenir una valoració positiva en aquest bloc, s'ha d'assolir en el període corresponent al nivell de carrera professional horitzontal en el qual la persona estigui progressant la puntuació mínima següent:

— Personal funcionari del grup A i personal laboral dels nivells 1 i 2: 30 punts.

— Personal funcionari del grup C i personal laboral dels nivells 3 a 6: 20 punts.

— Personal funcionari del grup AP i personal laboral dels nivells 7 i 8: 10 punts.

19. Situacions particulars

1. Llocs de treball amb jornada inferior a l'ordinària o de caràcter fix discontinu

A les persones que ocupin llocs de treball amb jornada anual inferior a l'ordinària, així com a les que gaudeixin d'una reducció de jornada, als efectes de complir el requisit assenyalat en el punt 7.2 d'aquest Acord i poder participar en les convocatòries ordinàries de carrera per al reconeixement de nous nivells, se'ls computarà el temps de desenvolupament en els mateixos termes que al personal amb jornada de treball ordinària i se'ls aplicaran els criteris generals establerts en aquest Acord per a l'accés i la progressió en el sistema de carrera.

2. Serveis especials i excedència forçosa laboral per designació o elecció per a càrrec públic

2.1. En relació amb l'avaluació de l'acompliment i els efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal funcionari en situació de serveis especials i el personal laboral en excedència forçosa laboral per designació o elecció per a càrrec públic, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

2.1.1. Si el temps que roman en la situació coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior de carrera, s'entendran acomplerts els requisits mínims del procés d'avaluació necessaris per a l'ascens.

2.1.2. Si el temps que roman en la situació no coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior, s'han d'aplicar les regles següents:

a) Si el temps que roman en la situació esmentada coincideix amb un any natural, aquest s'ha de computar als efectes de carrera horitzontal i s'ha de donar per superada l'avaluació anual d'acord amb el que estableixen els punts 16 i 17 d'aquest Acord.

b) Si el temps que presta serveis efectius coincideix amb un any natural, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació.

c) Si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals roman en aquesta situació, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, s'ha de considerar període de serveis especials o excedència forçosa, si s'escau, tot el període i s'ha d'aplicar la regla del punt a) anterior.

2.2. En relació amb el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, es requereix la puntuació mínima necessària proporcionalment al temps de serveis efectius per accedir al nou nivell, respecte dels mèrits adquirits en el període de serveis efectius, en el supòsit de conviure durant un període la situació de serveis especials o excedència forçosa laboral i la de servei actiu.

3. Persones amb crèdit horari a temps total

3.1. En relació amb l'avaluació de l'acompliment i els efectes de progressió en la carrera professional horitzontal de les persones beneficiàries de crèdits horaris a temps total, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

3.1.1. Si el temps que roman en la situació coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior de carrera, s'entendran acomplerts els requisits mínims del procés d'avaluació necessaris per a l'ascens.

3.1.2. Si el temps que roman en la situació no coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior, s'han d'aplicar les regles següents:

a) Si el temps que roman en la situació esmentada coincideix amb un any natural, aquest s'ha de computar als efectes de carrera horitzontal i s'ha de donar per superada l'avaluació anual d'acord amb el que estableixen els punts 16 i 17 d'aquest Acord.

b) Si el temps que presta serveis efectius coincideix amb un any natural, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació.

c) Si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals roman en aquesta situació, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, es considerarà període de gaudi de crèdit horari a temps complet tot el període i s'ha d'aplicar la regla del punt a) anterior.

3.2. En relació amb el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, es requerirà la puntuació mínima necessària proporcionalment al temps de serveis efectius per accedir al nou nivell, respecte dels mèrits adquirits en el període de serveis efectius, en el supòsit de conviure durant un període la situació de gaudi de crèdit horari a temps complet i la de servei efectiu.

4. Incapacitat temporal

En relació amb el procés d'avaluació anual previst en aquest Acord i als efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal en situació d'incapacitat temporal, s'ha de tenir en compte que, si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals es roman en incapacitat temporal, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, no s'atorgarà puntuació en el procés d'avaluació corresponent.

5. Excedència per cura de familiars, excedència per motiu de violència de gènere, violència sexual, excedència per raó de violència terrorista, expectativa de destinació i excedència forçosa

En relació amb el procés d'avaluació anual previst en aquest Acord i als efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal en les situacions d'excedència per cura d'un familiar i per motiu de violència de gènere, violència sexual, i per raó de violència terrorista, expectativa de destinació i excedència forçosa de personal funcionari, s'ha de tenir en compte que si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals es roman en alguna d'aquestes situacions, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, no s'ha d'atorgar puntuació en el procés d'avaluació corresponent.

6. Acumulació de diferents permisos derivats de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

En relació amb el procés d'avaluació anual previst en aquest Acord i als efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal, en els supòsits de gaudi del permís per part, paternitat, adopció o acolliment, acumulació de lactància, permís de dona gestant i incapacitat temporal derivada de risc durant l'embaràs o la lactància, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, no s'ha d'atorgar puntuació en el procés d'avaluació corresponent.

20. Procediment per a l'obtenció de nous nivells de carrera professional

1. Procediment d'accés

1.1. El procediment d'accés als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal l'inicia d'ofici l'òrgan competent mitjançant l'aprovació de la convocatòria corresponent, que ha de tenir obligatòriament caràcter anual, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

En el supòsit que no hi hagi disponibilitat pressupostària, es durà a terme la convocatòria ordinària anual amb els efectes administratius corresponents a la convocatòria.

 

1.2. Les sol·licituds s'han de presentar per escrit o pel procediment telemàtic que es prevegi —d'acord amb la forma i dins el termini que estableixi la convocatòria— i s'hi han d'adjuntar els documents que justifiquin que es compleixen els requisits per participar en l'accés al nivell i també els documents que acreditin els mèrits necessaris per a la progressió.

El compliment dels requisits i dels mèrits corresponents es refereix al dia de l'expiració del termini que fixa la convocatòria per presentar-hi sol·licituds.

1.3. D'avaluar els mèrits aportats per la persona interessada, se n'encarreguen els comitès de valoració —regulats en aquest Acord—, que han de comprovar que s'assoleixen les puntuacions exigides per accedir al nivell corresponent. Cada comitè de valoració ha d'emetre un informe i elevar la proposta de reconeixement de nivell al conseller o consellera competent en matèria de funció pública.

1.4. El procediment ha de tenir una durada màxima de sis mesos i finalitza amb la resolució motivada del conseller o consellera competent en matèria de funció pública de concessió o de denegació del nivell sol·licitat. Contra aquesta resolució, es poden interposar els recursos que s'indiquin en la mateixa resolució.

1.5. Els efectes econòmics de l'obtenció de nivell s'han de retrotreure al dia de la publicació de la convocatòria respectiva.

 

2. Òrgans de valoració de la carrera professional

2.1. La valoració adequada dels requisits i dels mèrits necessaris per accedir als diferents nivells de carrera professional la duran a terme els comitès de valoració de carrera professional. Aquests comitès de valoració, que es poden constituir per a cada subgrup o grup professional, tenen la consideració d'òrgans col·legiats i el seu funcionament es regeix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2.2. Les persones membres del comitè estan obligades a mantenir sigil i secret sobre els informes, les avaluacions, les deliberacions i els comentaris fets sobre les persones avaluades.

2.3. Amb la finalitat de dur a terme funcions de coordinació i establir criteris homogenis de funcionament dels comitès de valoració, es pot designar un comitè coordinador de valoració, per a cada un dels àmbits.

3. Funcions dels comitès de valoració

Aquests comitès han de tenir el caràcter d'òrgans col·legiats, tècnics i especialitzats, han d'actuar amb objectivitat, imparcialitat i professionalitat, i hi han de ser presents els representants del personal.

Tenen les funcions següents:

a) Rebre les sol·licituds d'accés als nivells de la promoció i el desenvolupament professional.

b) Comprovar el compliment dels requisits de participació i avaluar els mèrits del personal que sol·liciti l'accés a cada nivell.

c) Supervisar i analitzar els informes emesos per l'òrgan competent.

d) Elevar a l'òrgan competent una proposta definitiva sobre l'estimació o la desestimació de la sol·licitud d'accés a cada nivell.

e) Altres funcions que els atribueixin.

Disposició addicional primera Enquadrament extraordinari del personal funcionari i laboral

1. L'enquadrament extraordinari de nivell en el qual només es té en compte el temps de serveis prestats, d'acord amb el que estableixen les disposicions transitòries primeres dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015, i els punts 3 dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, el pot sol·licitar en qualsevol moment el personal que tenia dret a aquest enquadrament en la data de referència que estableixen els acords, això és, en data 31 de desembre de 2015.

2. En tot cas, el temps de serveis prestats que es té en compte per ser enquadrat de manera extraordinària a un nivell només es pot fer servir en un cos, escala o categoria professional, sense que en cap cas aquest temps de serveis es pugui fer servir per a cap altre enquadrament, a excepció del que preveu el punt 13.4 d'aquest Acord.

3. El personal que, en la data d'efectes del reconeixement extraordinari, tengui la condició de personal funcionari o laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es trobi en alguna de les situacions administratives que s'assenyalen en el punt 8.2.b), c), d), e), f) i g) d'aquest Acord, o bé en la situació d'excedència voluntària per interès particular, o per prestació de serveis en el sector públic, pot sol·licitar el reconeixement esmentat sense necessitat de reingressar al servei actiu d'acord amb la forma i els efectes que preveu aquest punt.

4. Les persones a les quals, en aplicació del que establia la disposició transitòria segona de l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, se'ls va reconèixer, amb anterioritat a aquest Acord, un nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional determinat i que actualment també compleixen el requisit per ser enquadrades en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional pel fet que en data 31 de desembre de 2015 prestaven serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal, poden sol·licitar la revisió de l'enquadrament i optar per un nou enquadrament en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional que ocupaven efectivament en la data d'enquadrament.

La revisió de l'enquadrament extraordinari com a personal funcionari interí i laboral temporal suposa la renúncia al nivell de carrera d'origen. Els efectes administratius es retrotreuen a 1 de gener de 2016. Els efectes econòmics són des de la data de la sol·licitud.

5. Els requisits que s'enumeren en el punt 6 d'aquest Acord no són aplicables al personal que accedeixi a la carrera professional horitzontal a través del procediment extraordinari d'implantació.

Disposició addicional segonaPonderació de serveis prestats a l'efecte d'enquadrament

A l'efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats en el procés extraordinari d'implantació de la carrera professional horitzontal —que té per finalitat l'enquadrament inicial de nivell— s'aplicaran els criteris de ponderació de les taules següents i es computaran tots els períodes treballats en qualsevol cos o escala, o en qualsevol grup professional laboral:

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup A1, o en el grup professional A.

Subgrup A1 / grup

 prof. A

Subgrup A2 / grup 

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup 

prof. C

Subgrup C2 / grup

 prof. D

Altres agrup. / grup

 prof. E

1

0,60

0,50

0,50

0,40

0,30

 

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup A2, o en el grup professional B.

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

0,60

0,60

0,50

0,40

 

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del grup B

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

1

0,60

0,50

0,40

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup C1, o en el grup professional C

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

1

1

0,60

0,50

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup C2, o en el grup professional C i agrupacions professionals de la disposició addicional 7 de l'EBEP, o en els grups professionals D i E

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Disposició addicional tercera Efectes administratius del canvi de nivell per aplicació de la convocatòria de la carrera professional horitzontal de 22 de setembre de 2017

Els efectes administratius del canvi de nivell de carrera del personal funcionari o laboral que va accedir a la carrera professional horitzontal mitjançant enquadrament extraordinari o resolució judicial i que, posteriorment, van assolir un nou nivell com a conseqüència de l'aplicació de la convocatòria per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal, aprovada per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 159, de 28 de desembre), són els que estableix la convocatòria esmentada, llevat del supòsit assenyalat en la disposició transitòria cinquena.

Disposició addicional quarta Convocatòria ordinària de la carrera professional

Durant el mes d'abril de 2023 s'ha de dur a terme la convocatòria ordinària de carrera professional per al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord que compleixi els requisits establerts en el punt 6 i en la disposició transitòria primera d'aquest Acord.

Les persones sol·licitants poden assenyalar la data en la qual es compleixen els requisits per sol·licitar el canvi de nivell d'entre els assenyalats en la convocatòria i, una vegada comprovats, la resolució que reconegui el nou nivell ha de tenir efectes administratius des de la data assenyalada.

En tot cas, i com a màxim, els efectes econòmics han de ser d'1 de gener de 2023.

En el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, aquesta ha de ser l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament.

Disposició transitòria primera Requisits per poder participar en la convocatòria ordinària d'abril de 2023 per accedir a un nivell superior de carrera professional

1. Els requisits per poder participar seran els següents:

a) Haver exercit el període de temps mínim establert en aquesta norma en el nivell de carrera immediatament anterior o des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, en el supòsit d'accés al nivell I.

b) Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d'accedir als nivells II, III i IV.

c) Haver obtingut una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida. Respecte de l'avaluació de competències professionals, aquesta nota mitjana ha de ser com a mínim de 3. Han de computar en la mitjana totes les avaluacions obtingudes durant el període que es fa servir per accedir al nou nivell de carrera, independentment de si són positives o negatives. En el cas que una persona no hagi obtingut cap informe vàlid dins el període computable corresponent a la convocatòria ordinària d'abril de 2023, serà eximit d'aquest requisit.

d) Obtenir la puntuació mínima exigida en el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement en el període mínim establert de serveis prestats per accedir a cadascun dels nivells.

2. En relació amb el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement, per al personal que participi per primera vegada en una convocatòria ordinària de carrera professional, es tindran en compte mèrits obtinguts en els 15 anys immediatament anteriors a la convocatòria.

3. En la convocatòria ordinària d'abril de 2023 no serà aplicable el que estableix el punt 16.3 d'aquest Acord.

4. Les persones que, tot i complir els requisits de les lletres a) a c), no obtenguin la puntuació requerida del bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement poden presentar la sol·licitud corresponent dins el termini establert en la convocatòria corresponent, si bé disposen fins a final de l'any 2023 per acreditar el compliment d'aquest requisit.

Disposició transitòria segona Implantació progressiva del sistema de carrera professional horitzontal

1. En les quatre convocatòries posteriors a la que assenyala la disposició transitòria primera d'aquest Acord serà necessari, per accedir a un nivell personal de carrera superior, complir els requisits següents:

a) Tenir el període d'exercici professional establert en la norma, en el nivell de carrera immediatament anterior, o des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, en el supòsit d'accés al nivell I.

b) Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d'accedir als nivells II, III i IV.

c) Obtenir una valoració positiva del bloc relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement per a cada grup de titulació d'acord amb el que estableix el punt 18 d'aquest Acord.

d) Haver obtingut una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida. En el cas de l'avaluació de competències professionals, aquesta nota mitjana ha de ser com a mínim de 3 i en el cas de l'avaluació dels objectius ha d'arribar com a mínim al 50 %, quan es tracti d'accedir als nivells I i II, i al 60 %, quan es tracti d'accedir als nivells III i IV. Han de computar en la mitjana totes les avaluacions obtingudes durant del període que es fa servir per accedir al nou nivell de carrera, independentment de si són positives o negatives.

e) Haver complert les obligacions derivades de la participació en els sistemes d'avaluació de l'acompliment a partir de la data de la convocatòria ordinària de carrera d'abril de 2023.

2. Transitòriament i respecte de les quatre convocatòries a què fa referència aquesta disposició transitòria, en relació amb el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement, per al personal que no ha participat en cap convocatòria ordinària de carrera professional, es tindran en compte els mèrits obtinguts d'acord amb el règim transitori següent:

En la primera i la segona convocatòria a què fa referència aquesta disposició, es tindran en compte els mèrits obtinguts en els 10 anys immediatament anteriors, i en la tercera i quarta convocatòria, els 8 anys immediatament anteriors.

Disposició transitòria tercera Revisió i desenvolupament de l'avaluació de l'acompliment

Durant l'any 2023 s'ha de modificar l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals per determinar els llocs de treball exempts d'avaluació 360º ateses les peculiaritats de la prestació del servei.

Per a aquests llocs de treball, s'han d'establir altres sistemes d'avaluació compatibles amb la naturalesa d'aquests.

Mentre no s'aprovi la modificació esmentada, les persones que no hagin obtingut cap informe vàlid durant el període computable seran eximides d'aquest requisit.

Durant l'any 2023, s'ha de dur a terme la negociació amb la part social del desenvolupament de l'àrea de valoració del bloc II, «Avaluació dels resultats obtinguts».

Disposició transitòria quarta Revisió del reconeixement de carrera del personal que va accedir per promoció interna a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup de titulació superior abans de l'entrada en vigor d'aquest Acord

El personal que va accedir per promoció interna a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup de titulació superior i que, d'acord amb el que establien el punt 10 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i 9 de l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, va iniciar la progressió en el nivell I del nou grup de titulació, pot sol·licitar la revisió d'aquest reconeixement i sol·licitar un nou enquadrament d'acord amb el que estableix el punt 13.4 d'aquest Acord.

Disposició transitòria cinquena Revisió d'efectes administratius derivats de l'aplicació d'ofici de la convocatòria de la carrera professional horitzontal de 22 de setembre de 2017

L'Administració ha de revisar els expedients de les persones a les quals s'ha aplicat d'ofici la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 159, de 28 de desembre) i no han pogut acreditar el mèrit necessari establert en el punt 4.1 relatiu a la formació específica sobre l'avaluació 360º promoguda per l'EBAP per causes imputables a l'Administració, per tal que, si escau, el reconeixement administratiu del nou nivell de carrera tengui efectes en data 1 de gener de 2018. En el supòsit que es dugui a terme aquesta revisió, els efectes econòmics seran en data 1 de gener de 2023.

 

ANNEX 2 Desenvolupament de l'àrea de valoració del bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement

A. Aprenentatge

1. S'entén per aprenentatge el procés mitjançant el qual s'adquireix una determinada habilitat, s'assimila informació o s'adopta una nova estratègia per al manteniment i la millora de la competència professional, amb la finalitat de contribuir a elevar la qualitat dels serveis, la consecució dels objectius estratègics de l'organització i el desenvolupament professional dels empleats públics.

2. S'inclouen en aquest apartat les activitats formatives per a l'actualització i el perfeccionament professional, la formació acadèmica, la formació en llengües del Marc europeu comú de referència i els coneixements de llengua catalana, en els termes que s'especifiquen en els punts següents.

1. Activitats formatives rebudes per a l'actualització i el perfeccionament professional

1. Es valoren per a aquest apartat els cursos, els congressos, les jornades, les conferències, els seminaris, els tallers i les altres accions formatives següents:

— Les impartides per les escoles d'administració pública o homologades per aquestes escoles.

— Els cursos impartits en el marc dels acords de formació contínua i per a l'ocupació de les administracions públiques, promoguts per qualsevol administració pública o sindicat.

— Els cursos certificats per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut per als llocs de treball que tenen com a requisit pertànyer a un cos de l'escala sanitària o una titulació sanitària. En aquests casos, els cursos es valoren d'acord amb els crèdits certificats per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

— Els cursos certificats pels centres de professorat per als llocs de treball que estan oberts a la participació del personal docent.

— Les impartides o promogudes per les administracions públiques, les universitats, les corporacions de dret públic, les federacions o associacions d'entitats locals, les mútues d'accidents de treball i malalties professionals, els organismes del sector públic instrumental administratiu (organismes autònoms i consorcis), els organismes del sector públic instrumental empresarial amb personificació pública que es regeixen pel dret privat (entitats públiques empresarials) i les fundacions del sector públic.

2. Els certificats han d'indicar les hores de durada o els crèdits dels cursos. Cada crèdit es valora a raó de 10 hores de durada, excepte quan el certificat indica una altra cosa. En el supòsit que es tracti de fraccions diferents a 10 hores, es valorarà amb la part proporcional.

3. En el supòsit que l'acció formativa no sigui organitzada o homologada per l'EBAP, aquesta ha de tenir relació amb els àmbits competencials i funcionals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, per tant, adreçada a la qualificació o capacitació específica per als llocs de treball d'aquesta Administració.

2. Formació acadèmica

S'han de valorar les titulacions acadèmiques el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tengui reconegut i establert el ministeri competent en educació, així com les titulacions universitàries no oficials i els títols propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, diferent de l'exigida o acreditada per a l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria en què es progressa.

3. Formació en una llengua del Marc europeu comú de referència

1. Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les escoles oficials d'idiomes (EOI), així com de les universitats.

2. Els certificats del Marc europeu comú considerats equivalents són els que es detallen en la Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública, per establir les titulacions i certificats que, amb referència als nivells que estableix el Marc comú europeu de referència per a les llengües, acrediten el nivell de coneixement de llengües estrangeres en els processos de provisió de llocs de feina de l'Administració de la CAIB, o una altra que la substitueixi, i s'han de valorar amb la mateixa puntuació que els certificats indicats en el punt anterior.

3. Als efectes de la seva consideració com a títols que acrediten el coneixement en la llengua oficial de la Unió Europea corresponent, s'inclouen les llicenciatures en filologia i en traducció i interpretació o els graus en aquests àmbits, els quals s'equipararan al nivell C2 del MECR de la llengua de què es tracti.

4. També es reconeixeran com a estudis que acrediten el coneixement de llengües estrangeres del nivell que correspongui els estudis de l'àmbit de turisme cursats a la Universitat de les Illes Balears (tècnic en Activitats Turístiques, títol superior de Turisme, diplomat en Turisme i grau de Turisme), d'acord amb l'annex de la Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública.

4. Coneixements de llengua catalana

1. Es valoren els certificats expedits per l'EBAP, els expedits o homologats per l'òrgan competent de la conselleria competent en matèria de política lingüística o els que s'hagin declarat equivalents.

2. En tots els casos, només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti.

B. Docència, gestió i transferència del coneixement

1. En aquest apartat, es valora la impartició d'accions formatives en les diferents modalitats i segons els criteris definits en el punt 1 de l'apartat A. També s'inclouen les activitats relacionades amb el disseny i la planificació d'aquesta formació.

2. D'altra banda, es valoren diferents activitats que tenen com a objecte la gestió i transferència del coneixement dins i fora de l'organització.

1. Docència i col·laboració en el disseny i la planificació de la formació

1. Es valoren les activitats següents:

— Docència, definida com a acció d'impartir accions formatives de qualsevol modalitat d'acord amb els criteris que estableix l'apartat A.1.

— Realització de tasques de coordinació d'àrees de formació de l'EBAP.

— Realització de les funcions encomanades per l'EBAP com a responsable de formació d'una conselleria o entitat.

— Coordinació d'activitats d'aprenentatge o de gestió del coneixement, amb nomenament de l'EBAP.

— Col·laboració en el disseny i la direcció d'accions formatives de nova creació o dels mòduls de pràctiques d'un curs, amb nomenament de l'EBAP.

2. En el supòsit que les activitats de docència no siguin organitzades o homologades per l'EBAP, han de tenir relació amb els àmbits competencials i funcionals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, per tant, adreçada a la qualificació o capacitació específica per als llocs de treball d'aquesta Administració.

2. Gestió i transferència del coneixement

1. S'entén per gestió i transferència del coneixement les diferents accions encaminades a crear, capturar, transformar, difondre i utilitzar el coneixement per a la gestió efectiva del capital intel·lectual en el desenvolupament de l'organització.

2. Es valoren les activitats següents:

— Participació en grups i comunitats d'aprenentatge relacionats amb l'activitat professional o institucional organitzats per l'EBAP.

— Participació com a mentor o mentora, tutor o tutora o qualsevol altra figura anàloga, en els programes organitzats per l'EBAP.

— Elaboració de material didàctic de les accions formatives organitzades per l'EBAP.

— Publicacions com a autor o coautor amb ISBN o ISSN o dipòsit legal relacionades amb l'Administració pública o amb l'activitat professional o institucional, tant en format digital com en paper, sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals.

— Obtenció de reconeixements públics i premis relacionats amb l'àmbit de l'Administració pública o amb l'activitat professional o institucional.

— Tutorització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants.

— Participació com a ponent en congressos, jornades i conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional organitzades o promogudes per institucions públiques alienes a l'EBAP.

Criteris de valoració de l'àrea d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement

A. APRENENTATGE

1. APRENENTATGE REBUT PER A L'ACTUALITZACIÓ I EL PERFECCIONAMENT:

Puntuació

1.1

Activitats formatives amb certificat d'aprofitament

2,5 punts per crèdit

1.2

Activitats formatives amb certificat d'assistència

1,5 punts per crèdit

2. FORMACIÓ ACADÈMICA:

Puntuació

2.1

Títol de doctorat

18 punts per títol

2.2

Títol de postgrau universitari: màsters oficials universitaris

15 punts per títol

2.3

Títol de postgrau universitari: títols propis universitaris (màster, especialista universitari i expert universitari)

0,20 punts per crèdit ECTS. Màxim 12 punts

0,15 punts per crèdit LRU o no especificat el tipus de crèdit, equivalent a 10 hores. Màxim 9 punts

2.4

Títol de grau universitari. Nivell 3 de MECES. Títol de llicenciatura

25 punts

2.5

Títol de grau universitari. Nivell 2 de MECES. Títol de diplomatura

22 punts

2.6

Títol propi de grau universitari

15 punts

2.6

Títol de tècnic superior de formació professional. Nivell 1 de MECES

8 punts

2.7

Títol de tècnic mitjà de formació professional i títol de batxiller

5 punts

2.8

Títol de graduat en educació secundària obligatòria

3 punts

3. FORMACIÓ EN UNA LLENGUA DEL MARC EUROPEU COMÚ

Certificats dels nivells del Marc europeu comú

Puntuació

3.1

Nivell A1

1 punts

3.2

Nivell A2

1,5 punts

3.3

Nivell B1

2 punts

3.4

Nivell B2

3 punts

3.5

Nivell C1

4 punts

3.6

Nivell C2

5 punts

4. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Puntuació

4.1

Certificat de nivell B1

4 punts

4.2

Certificat de nivell B2 (abans, certificat B)

5 punt

4.3

Certificat de nivell C1 (abans, certificat C)

6 punts

4.4

Certificat de nivell C2 (abans, certificat D)

7 punts

4.5

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (certificat E)

2 punts 

 

B. DOCÈNCIA, GESTIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

1. DOCÈNCIA I COL·LABORACIÓ EN EL DISSENY I LA PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ

Puntuació

1.1

Docència

2,5 punts per crèdit

1.2

Coordinació d'àrees de formació

2 punts per any complet

1.3

Responsable de formació d'una conselleria o entitat

1 punt per any complet

1.4

Coordinació d'activitats d'aprenentatge o de gestió de coneixement

1 punt per activitat

1.5

Col·laboració en el disseny i la direcció d'accions formatives de nova creació

0,5 punts per col·laboració

2. GESTIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Puntuació

2.1

Participació en grups de treball i comunitats d'aprenentatge

0,15 punts per hora de participació certificada

2.2

Participació com a mentor o mentora o tutor o tutora en els programes desenvolupats per l'EBAP

1 punt per programa

2.3

Preparació de material didàctic

1 punt per crèdit de formació a la qual es destina el material

Actualització de material didàctic

0,50 punts per crèdit de formació a la qual es destina el material

2.4

Autoria de llibres, reculls normatius comentats o edicions equivalents en altres suports audiovisuals

3 punts per autoria individual i 2 punts per coautoria

2.5

Autoria d'articles divulgatius en revistes i publicacions periòdiques especialitzades

1 punt per autoria individual i 0,5 punts per coautoria

2.6

Obtenció de reconeixements públics i premis

2 punts

2.7

Tutorització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants

1 punt per cada alumne i curs tutoritzat

2.8

Participació com a ponent en congressos, jornades i conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional organitzades per institucions alienes a l'EBAP

1,5 punts per cada intervenció

 

Acord del Comitè Intercentres de 10 de març de 2023 pel qual s'aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit del personal dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Parts

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals CSIF, UGT, USO STEI Intersindical i CCOO, presents en el Comitè Intercentres, les quals consten com a signants d'aquest Acord.

Antecedents

1. L'article 16 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix la carrera professional com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

2. En l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 va acordar ratificar l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO pel qual es van determinar els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del personal laboral per al període 2008-2011, entre els quals hi havia inclosa la implantació de la carrera professional (punt 5è).

3. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 es van ratificar els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord esmentat en el punt anterior.

4. Per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 es van ratificar l'Acord de la Mesa de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, pels quals es van aprovar les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es va remodular l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

5. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018 es van ratificar l'Acord del Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del personal de l'àmbit de serveis generals esmentats en els punts anteriors.

6. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 es van ratificar els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

7. La disposició transitòria quarta dels acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015, esmentat en el punt 3 d'aquests antecedents, estableix que la progressió en el sistema ordinari de carrera professional no es pot dur a terme fins que no es faci el desplegament normatiu el sistema d'avaluació de l'acompliment, que ha de preveure que l'obtenció de resultats negatius en l'avaluació de l'acompliment donarà lloc a la no valoració del mèrit relatiu al treball desenvolupat durant el període avaluat en els processos de selecció i provisió i pot donar lloc a la remoció del lloc obtingut per concurs, sempre amb audiència a la persona interessada i mitjançant una resolució motivada.

8. Per tal de dur a terme una convocatòria ordinària, cal desenvolupar la carrera professional. En aquest sentit, el punt 5 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i el punt 5 de l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, esmentat en el punt 4 d'aquests antecedents, estableixen que, per progressar en la carrera professional, es desenvolupa un model en què l'avaluació de l'acompliment i la millora contínua es configura com l'eix fonamental. Per tot això, s'estableix una avaluació gradual basada en tres blocs: avaluació de competències professionals (bloc I), avaluació dels resultats obtinguts (bloc II) i aprenentatge docència i gestió del coneixement (bloc III).

9. Els punts 4 i 5 de l'article 62.bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableixen que el sistema de carrera professional horitzontal s'ha de desenvolupar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals, i que, a més, els efectes en la carrera professional horitzontal pels canvis de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups de titulació superior s'han de determinar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.

10. L'article 38 del TREBEP determina que en el si de les meses negociadores els representants de les administracions públiques poden concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades i que els acords han de versar sobre matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques. Per a la seva validesa i eficàcia, és necessària l'aprovació expressa i formal per part d'aquests òrgans. Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sens perjudici que als efectes formals es requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si s'escau.

11. Aquest Acord, a més de determinar els criteris de desenvolupament de la carrera ordinària, incorpora els aspectes necessaris dels acords anteriors per així deixar-los sense efectes.

Per tot això, l'Administració i les organitzacions sindicals UGT, CSIF, USO, STEI Intersindical i CCOO amb representació al Comitè Intercentres que signen aquest document, de conformitat amb l'article 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

1. Objecte

L'objecte d'aquest Acord és aprovar el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit dels serveis generals (annex 1) i el desenvolupament de l'àrea de valoració del bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement (annex 2).

2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Aquest Acord és aplicable a tot el personal laboral de l'àmbit de serveis generals que presta serveis en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Efectes

Aquest Acord deixa sense efectes totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a l'annex 1, el contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Palma, 10 de març de 2023

Per l'Administració

La consellera de Presidència, La consellera d'Hisenda

Funció Pública i Igualtat i Relacions Exteriors

 

Per les organitzacions sindicals

USO STEI Intersindical CSIF

CCOO UGT

 

ANNEX 1 Desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit dels serveis generals

1. Objecte

Aquest Acord té per objecte regular el sistema de carrera professional horitzontal del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació durant l'exercici professional en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'entén per carrera professional horitzontal el dret dels empleats públics de progressar professionalment, de manera individualitzada, en la seva carrera administrativa, sense necessitat de canviar de lloc de treball, quan compleixin els requisits i les condicions que s'estableixin en la Llei de funció pública i en les normes que la despleguen, relatives a la carrera professional horitzontal.

2. Àmbit d'aplicació subjectiu

1. Aquest Acord és aplicable al personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals que presta serveis en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en els ens del sector públic instrumental autonòmic, i al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals previst en el Conveni col·lectiu del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Aquest Acord no s'aplica al personal docent, al personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica, al personal funcionari APD, al personal funcionari adscrit al Servei de Salut procedent de l'extingit Complex Hospitalari de Mallorca i al personal laboral propi dels ens de l'article 2.1.b), c), d) i e) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a altres col·lectius de personal als quals la seva normativa específica els exclou de l'aplicació d'aquest sistema de carrera.

També hi resta exclòs el personal funcionari i laboral procedent d'altres administracions, o de la mateixa Administració autonòmica pertanyent a altres col·lectius, la carrera professional dels quals es regula per acords diferents d'aquests.

Tot això sens perjudici del que estableix el punt 15 respecte de l'homologació de la carrera professional.

​​​​​​​3. Característiques

La carrera professional que es regula en aquest Acord té les característiques següents:

a) Voluntària: correspon al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació la decisió d'accedir als diferents nivells que la configuren, com també el ritme de progressió, tot complint els requisits establerts.

b) Personalitzada: el reconeixement dels nivells té caràcter personal i individual i s'ha d'efectuar considerant els mèrits presentats per la persona interessada de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

c) Progressiva: com a regla general, l'accés als diferents nivells reconeguts en la carrera professional s'ha d'efectuar successivament i de nivell en nivell, de tal manera que l'accés al nivell superior només s'assolirà si s'ha acreditat el reconeixement del nivell immediatament inferior.

d) Irreversible: el nivell reconegut té caràcter irrevocable i consolidat a tots els efectes, llevat del nivell IV adquirit tant en fase d'implantació extraordinària com ordinària i de la sanció de demèrit que preveu l'article 96.1 del TREBEP

e) Incentivada: el reconeixement de cada nivell està retribuït econòmicament mitjançant el complement de caràcter fix i mensual corresponent.

f) Transparent: les eines de mesurament dels paràmetres i dels criteris que s'hagin d'avaluar es basen en criteris objectius.

g) Avaluable: es basa en l'avaluació de l'acompliment professional i en el desenvolupament del lloc de treball per accedir a cada nivell de la carrera professional.

h) Oberta: no té limitacions d'accés, sempre que es compleixin els requisits bàsics establerts i els criteris definits per obtenir cada nivell.

i) Homologable: l'accés al sistema de carrera professional del personal que prové d'altres administracions s'ha de dur a terme d'acord amb els principis i els criteris d'homologació que es determinen en aquest Acord i la resta de normes aplicables.

j) Independent del lloc que s'ocupi: obtenir un nivell de carrera professional determinat o accedir a un altre no implica canviar el lloc de treball ni l'activitat que el professional desenvolupa.

k) Actualitzable: mitjançant la revisió periòdica dels elements que es consideren en l'avaluació, de manera que responguin a la realitat i a les necessitats canviants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus professionals, prèvia negociació amb la part social.

4. Configuració del model i objectius de l'avaluació

El model de carrera ordinària es configura com l'element clau de motivació i creixement professional en el si de la funció pública. Aquest esforç i creixement ha d'anar aparellat a la remuneració corresponent a cada nivell, així com al reconeixement i a la valoració del nivell de carrera.

Els objectius de l'avaluació són:

a) Fomentar la prestació de serveis d'atenció a la ciutadania.

b) Afavorir la qualitat a través de la millora continuada dels serveis que el ciutadà rep de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

c) Desenvolupar l'administració electrònica facilitant la informació al ciutadà dels serveis que presta l'Administració autonòmica.

d) Racionalitzar la gestió pública a través d'instruments de mesura de l'activitat que serveixin per aconseguir més eficiència del servei públic.

5. Àrees de valoració

1. Per progressar en la carrera professional, es desenvolupa un model en què l'avaluació de l'acompliment i la millora contínua es configuren com l'eix fonamental. És a dir, a més del requisit dels anys de permanència en el nivell d'origen, s'ha de superar l'avaluació corresponent.

2. Per tot això, s'estableix un període d'implantació de l'avaluació gradual basat en els ítems següents:

Bloc I. Avaluació de competències professionals

L'avaluació de les competències es fonamenta en l'avaluació de les conductes professionals relacionades amb les competències necessàries per dur a terme les funcions assignades al lloc de treball. La definició d'aquestes competències ha de permetre identificar els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors necessaris per desenvolupar la feina amb un grau d'eficàcia i eficiència òptim.

 

Bloc II. Avaluació dels resultats obtinguts

L'avaluació dels resultats obtinguts es fonamenta en la consecució dels objectius d'una unitat, així com l'establiment d'un sistema d'indicadors per conèixer-ne el grau de consecució. L'avaluació del compliment d'objectius té en compte la consecució dels assignats a cada persona, així com la implicació i contribució individual en la consecució dels objectius de la unitat.

 

Bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement

S'entén per aprenentatge el procés mitjançant el qual s'adquireix una determinada habilitat, s'assimila informació o s'adopta una nova estratègia per mantenir la competència professional i millorar-la, amb la finalitat de contribuir a elevar la qualitat dels serveis, a la consecució dels objectius estratègics de l'organització i al desenvolupament professional dels empleats públics. S'entén per docència el procés de transmissió de coneixements, tècniques i habilitats. D'altra banda, s'entén per gestió del coneixement les diferents accions encaminades a crear, capturar, transformar, difondre i utilitzar el coneixement per a la gestió efectiva del capital intel·lectual en el desenvolupament de l'organització.

3. La valoració del bloc I s'ha de fer d'acord amb l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals o la norma que el substitueixi, prèvia negociació amb la part social, com també amb el que estableix aquest Acord.

La valoració del bloc II s'ha de fer d'acord amb el desenvolupament que es dugui a terme, prèvia negociació amb la part social.

La valoració del bloc III s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'annex 2 d'aquest Acord.

6. Requisits

1. La carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord s'inicia, de manera automàtica, des de la presa de possessió com a personal funcionari o laboral. Així doncs, el treballador o treballadora inicia la carrera en el nivell d'entrada, després del primer nomenament o contracte en un cos, escala, especialitat o categoria professional, que ha de tenir la consideració de mínim i no pot ser retribuït. Una vegada complerts els requisits per poder obtenir un nivell de carrera, la progressió té caràcter voluntari. Tot això sens perjudici dels supòsits excepcionals establerts en els punts 11 a 15 i en la disposició addicional primera d'aquest Acord.

2. La progressió en el sistema de carrera professional horitzontal consisteix en l'ascens consecutiu a cada un dels nivells de carrera prevists en el grup, l'escala, l'especialitat o la categoria en què el personal estigui en actiu o en qualsevol altra situació que suposi reserva de lloc de treball i computi als efectes de carrera d'acord amb el que estableix aquest Acord.

3. Per a l'accés a un nivell personal superior és necessari complir els requisits següents:

a) Haver exercit el període de temps mínim establert en aquest Acord en el nivell de carrera immediatament anterior o des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, quan es tracti d'accedir al nivell I.

b) Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d'accedir als nivells II, III i IV.

c) Haver obtingut una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida. En el cas de l'avaluació de competències professionals, aquesta nota mitjana ha de ser com a mínim de 3 i en el cas de l'avaluació dels objectius ha d'arribar com a mínim al 50 % quan es tracti d'accedir als nivells I i II i al 60 % quan es tracti d'accedir als nivells III i IV. Han de computar en la mitjana totes les avaluacions obtingudes durant del període que es fa servir per accedir al nou nivell de carrera, independentment de si són positives o negatives.

d) Obtenir la puntuació mínima exigida en el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement en el període de temps que es fa servir per a l'accés al nou nivell.

4. Per obtenir la mitjana de totes les avaluacions realitzades s'ha de dividir la suma de les puntuacions obtingudes en cada avaluació entre el nombre d'avaluacions en les quals s'ha obtingut un informe vàlid, de manera que si una persona no ha tingut informe d'avaluació en algun període no resulti perjudicada per aquesta circumstància.

7. Estructura dels nivells de carrera professional horitzontal

1. La carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral s'estructura en nivells de carrera per a cada cos, escala, especialitat o categoria professional, en cadascun dels quals l'empleat públic ha de romandre un període de temps per adquirir les competències necessàries per accedir al nivell superior, sens perjudici del que estableixen els punts 12.2 i 14.2 d'aquest Acord respecte del temps de serveis prestats en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional d'origen.

2. El període mínim de serveis prestats necessaris per al personal funcionari o laboral, continus o discontinus, per accedir a cadascun dels nivells o esglaons és el següent:

— Nivell I: 5 anys des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria.

— Nivell II: 5 anys des de l'accés al nivell I.

— Nivell III: 5 anys des de l'accés al nivell II.

— Nivell IV: 5 anys des de l'accés al nivell III.

3. L'obtenció dels diferents nivells de carrera professional horitzontal dona dret al reconeixement públic d'aquests nivells.

8. Període de desenvolupament professional

1. Per accedir a un nivell de carrera professional superior és necessari romandre —de manera continuada o discontínua— en situació de servei actiu en un determinat cos, escala, especialitat o categoria professional o en qualsevol altra situació que suposi reserva de lloc de treball durant el període de temps mínim establert per a cada nivell de carrera.

2. S'entén com a situació computable als efectes de temps les situacions administratives següents:

a) Servei actiu.

b) Serveis especials.

c) Excedència forçosa laboral.

d) Excedència voluntària per raó de violència de gènere o violència sexual.

e) Excedència per cura de familiars.

f) Excedència per raó de violència terrorista.

g) Expectativa de destinació i excedència forçosa pel transcurs del temps màxim de durada de la situació d'expectativa de destinació.

h) Excedència voluntària especial regulada en el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques.

9. Complement retributiu de carrera professional horitzontal

1. El reconeixement de manera expressa dels diferents nivells de carrera obtinguts dona dret a la percepció del complement de carrera professional previst. Aquesta retribució té caràcter de complementària. Només es pot percebre el complement de carrera del darrer nivell que es tengui reconegut, corresponent al subgrup o grup professional en el qual es trobi en situació de servei actiu o situació assimilada.

2. La quantia, en còmput anual, del complement de carrera és la que s'estableix en el quadre següent:

 

Subgrup A1

Subgrup A2

Subgrup B

Subgrup C1

Subgrup C2

AP

Nivell I

3.000 €

2.400 €

2.200 €

2.000 €

1.700 €

1.300 €

Nivell II

6.000 €

4.560 €

4.080 €

3.600 €

2.900 €

2.200 €

Nivell III

9.000 €

6.660 €

5.960 €

5.250 €

4.200 €

3.000 €

Nivell IV

12.000 €

8.640 €

7.820 €

7.000 €

5.500 €

4.500 €

No obstant això, mentre no es derogui el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig), cal aplicar les minoracions que estableix la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic (BOIB núm. 94, de 22 de juny).

Aquesta quantia s'actualitzarà anualment d'acord amb els increments establerts per les lleis de pressuposts, inclosa l'actualització efectuada per a l'any 2023.

3. El personal que percebi el complement de carrera i accedeixi a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional s'ha d'ajustar a allò que disposen els punts 12 a 14 d'aquest Acord.

4. Durant els períodes d'alliberament sindical, el personal continuarà percebent la retribució corresponent al complement de carrera del nivell que tengui reconegut en el moment de passar a la condició d'alliberat sindical, o els que li siguin reconeguts després de passar a aquesta condició.

5. El treball a temps parcial o en jornada reduïda suposa la reducció proporcional de retribucions o la que correspon en cada cas del complement de carrera professional horitzontal assolit.

10. Reversibilitat del nivell IV

Les persones que han assolit el nivell IV han de continuar participant en els procediments d'avaluació de l'acompliment corresponents als blocs I i II.

Per poder mantenir el nivell IV, s'ha d'obtenir una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida durant un període de 5 anys naturals, d'acord amb el que assenyala el punt 6.3.c). En cas contrari, es retrocediria al nivell III tant econòmicament com administrativament.

El còmput d'aquest període s'iniciarà a partir de l'any següent de l'aprovació d'aquest Acord.

En el supòsit d'homologació de carrera professional del nivell IV, s'aplicarà el que estableix el punt anterior des de la data de la presa de possessió.

11. Personal funcionari de carrera docent no universitari

Al personal funcionari de carrera docent no universitari que accedeixi a llocs de treball de l'àmbit de serveis generals mitjançant un procediment de provisió ordinària, ja sigui per concurs o per lliure designació, i que acrediti deu anys de serveis prestats de manera ininterrompuda en el mateix grup de titulació, se li ha de reconèixer el nivell I de carrera horitzontal amb efectes des de la data de presa de possessió del lloc obtingut en el procediment de provisió corresponent.

En tot cas, els efectes econòmics no es poden retrotreure més enllà del límit màxim previst per la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la normativa que la substitueixi.

En el supòsit d'haver prestat serveis en diferents grups de titulació, s'ha de tenir en compte la regla de la ponderació establerta en el punt 16 d'aquest Acord per enquadrar-lo. Si hi ha interrupcions en la prestació dels serveis que no superen 20 dies, s'entén, als efectes d'aquest punt, que no hi ha interrupció.

12. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional dins el mateix grup o subgrup de titulació

1. Al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeix a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional dins el mateix grup o subgrup de titulació i té reconegut un determinat nivell de carrera professional, se li ha de reconèixer el nivell de carrera professional que ja tengui reconegut en el seu grup, subgrup o categoria professional de procedència, i accedirà als següents nivells de carrera horitzontal des del nou cos, escala, especialitat o categoria professional.

2. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou cos, escala, especialitat o categoria professional s'ha de dur a terme d'ofici i els efectes econòmics del reconeixement, si escau, seran des de la data de presa de possessió.

Pel que fa als efectes administratius, es mantenen els del reconeixement corresponent en el cos, l'escala o la categoria laboral d'origen.

13. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups o subgrups de titulació superior

1. Al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeix a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup o subgrup de titulació superior, no se li ha de reconèixer cap nivell de carrera professional en el grup, el subgrup o la categoria professional a què ha accedit.

2. El personal a què es refereix l'apartat anterior ha d'iniciar el progrés en el nou cos, escala, especialitat o categoria professional, sens perjudici de continuar percebent el complement de carrera corresponent al nivell de carrera que tengui reconegut en el grup, el subgrup o la categoria professional d'origen. Es manté aquest dret fins que es produeixi l'absorció pel reconeixement del nous nivells en el grup o subgrup al qual s'ha accedit. En cap cas no es pot percebre més d'un complement de carrera del mateix nivell encara que sigui de diferents grups, subgrups o categories professionals de titulació.

3. El canvi de cos, escala o especialitat per nomenament provisional per millora de l'ocupació suposa a tots els efectes, inclosos la consolidació de nou nivell de carrera, trobar-se en la situació de servei actiu en el cos d'origen.

4. El personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeixi a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup o subgrup de titulació superior per promoció interna ha d'iniciar la carrera professional en el nou grup o subgrup, si bé voluntàriament pot sol·licitar un nou enquadrament en què podrà fer valer per una sola vegada els serveis prestats amb anterioritat a la presa de possessió en el nou cos, escala, especialitat o categoria professional d'acord amb els criteris de ponderació de la disposició addicional segona en qualsevol moment posterior a la presa de possessió sempre que no hagi iniciat la progressió en el nou grup o subgrup de titulació.

El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup o subgrup de titulació té efectes econòmics i administratius des de la sol·licitud.

14. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups o subgrups de titulació inferior

1. Al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que accedeixi a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup o subgrup de titulació inferior, se li ha de reconèixer en el nou grup, subgrup o categoria el nivell de carrera professional que ja té reconegut en el grup, el subgrup o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es produeix l'accés.

2. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup o subgrup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici i els efectes econòmics del reconeixement, si escau, tenen efectes des de la data de presa de possessió.

Pel que fa als efectes administratius, es mantenen els del reconeixement corresponent en el cos, l'escala o la categoria laboral d'origen.

15. Homologació de la carrera professional reconeguda per altres administracions públiques

1. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tengui reconegut en l'administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional en el mateix grup, subgrup o categoria professional de titulació pot sol·licitar l'homologació de la carrera professional sempre que aquest reconeixement sigui a un cos, escala, especialitat o categoria professional inclòs en el mateix grup o subgrup de titulació al del nomenament o contractació.

La resolució que estimi l'homologació suposa l'adaptació de la seva progressió a la regulació establerta en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell reconegut amb l'homologació. En tot cas, l'homologació ha de tenir efectes administratius i econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

Les retribucions que s'han de percebre són les establertes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada duita a terme aquesta homologació, la normativa aplicable a la carrera professional és la del personal de l'àmbit de serveis generals de la CAIB.

Els requisits exigits per a la progressió d'aquest personal es computen a partir de l'inici de la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tengui reconegut en l'administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional, en un grup, subgrup o categoria professional de titulació inferior a aquell al qual accedeix, pot sol·licitar l'homologació sols als efectes econòmics.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional i el grup, el subgrup o la categoria professional de titulació en què es reconeixen els efectes econòmics. Les retribucions que s'han de percebre són les de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada duita a terme aquesta homologació retributiva, la normativa aplicable a la carrera professional és la del personal de l'àmbit de serveis generals de la CAIB.

En tot cas, ha de tenir efectes econòmics des del dia primer del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

Els requisits per a la progressió en el nou cos, escala o categoria es computen a partir de l'inici de la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i són els que estableix aquest Acord. L'eventual progressió en el grup o subgrup d'accés de l'Administració de la CAIB suposa respecte als nivells de carrera ja reconeguts l'aplicació del que estableix el punt 13.2 d'aquest Acord.

3. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tengui reconegut en l'administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional en un grup, subgrup o categoria professional de titulació superior a aquell al qual accedeix pot sol·licitar l'homologació de la carrera professional reconeguda.

L'homologació de la carrera suposa reconèixer el nivell de carrera professional en el nou grup, subgrup o categoria professional de titulació que es tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes per al grup, el subgrup o la categoria professional en què es prestin serveis.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional i el grup, el subgrup o la categoria professional de titulació en què es reconeix.

Les retribucions que s'han de percebre són les de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada duita a terme aquesta homologació, la normativa aplicable a la carrera professional és la del personal de l'àmbit de serveis generals de la CAIB.

En tot cas, l'homologació té efectes econòmics des del dia primer del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

Els requisits per a la progressió en el nou cos, escala o categoria es computen a partir de l'inici de la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i són els que estableix aquest Acord. L'eventual progressió en el grup o subgrup d'accés de l'Administració de la CAIB suposa respecte als nivells de carrera ja reconeguts l'aplicació del que estableix el punt 14 d'aquest Acord.

4. El procediment d'homologació de la carrera regulada en els punts anteriors s'ha de dur a terme a instància de part, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud un original o una còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que acrediti el grau o nivell de carrera reconegut i grup de titulació, així com la referència a la normativa que regula la carrera professional en l'administració que l'ha reconeguda.

5. El personal funcionari o laboral de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i no tengui reconeguda carrera en cap administració pública ni en cap nivell o grau de carrera professional pot iniciar la progressió de carrera en el moment que inicia la prestació dels serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Si amb posterioritat al reconeixement de la carrera professional en un determinat grup o subgrup de titulació a la CAIB alguna administració pública en què ha prestat o presta serveis implanta sistemes d'avaluació i de reconeixement de carrera professional horitzontal, l'eventual enquadrament que es faci en aquella no pot ser homologat a l'Administració de la Comunitat Autònoma en el grup de titulació en què ja té iniciada la carrera professional.

6. En el supòsit de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears, de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes i del Consell Consultiu que passi a prestar serveis en l'àmbit dels serveis generals, s'aplica el que estableixen els punts anteriors, si bé l'homologació és automàtica, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa corresponent.

16. Efectes de l'avaluació de competències professionals en la carrera professional horitzontal

1. La valoració obtinguda en el procés d'avaluació anual, o en el període que es determini, relativa al bloc d'avaluació de competències és la que s'especifica en l'annex 4 de l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals o la norma que, prèvia negociació amb la part social, el substitueixi.

2. Per aconseguir una valoració positiva anual o dins el període avaluable que es determini, s'ha d'assolir com a mínim la puntuació que s'especifica en l'annex 4 de l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals o la norma que, prèvia negociació amb la part social, el substitueixi. En cas contrari, la valoració serà negativa.

3. Al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord que no avaluï les persones que li hagi assignat el sistema d'avaluació implantat, sense cap causa justificada, no li serà comptabilitzat l'any objecte de l'avaluació en la qual han incomplert l'obligació d'avaluar als efectes del que estableix el punt 7.2 d'aquest Acord. Anualment s'ha de comunicar a les persones que no han participat en el procés d'avaluació aquesta circumstància. Les persones afectades disposen d'un termini de 15 dies per poder presentar al·legacions, que seran resoltes per la persona titular de la Direcció General de Funció Pública.

17. Efectes de l'avaluació dels resultats obtinguts en la carrera professional horitzontal

1. La valoració obtinguda en el procés d'avaluació anual o en el període que es determini relativa al bloc d'avaluació dels resultats obtinguts en la consecució dels objectius és de fins a un màxim de 10 punts.

2. Per obtenir una valoració positiva anual, s'han d'haver assolit com a mínim 5 punts.

18. Efectes de la valoració de l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement en la carrera professional horitzontal

1. La valoració d'aquest bloc s'ha d'efectuar per a la totalitat del període corresponent al nivell de carrera professional horitzontal en què la persona estigui progressant.

2. Per obtenir una valoració positiva en aquest bloc, s'ha d'assolir en el període corresponent al nivell de carrera professional horitzontal en el qual la persona estigui progressant la puntuació mínima següent:

— Personal funcionari del grup A i personal laboral dels nivells 1 i 2: 30 punts.

— Personal funcionari del grup C i personal laboral dels nivells 3 a 6: 20 punts.

— Personal funcionari del grup AP i personal laboral dels nivells 7 i 8: 10 punts.

19. Situacions particulars

1. Llocs de treball amb jornada inferior a l'ordinària o de caràcter fix discontinu

A les persones que ocupin llocs de treball amb jornada anual inferior a l'ordinària, així com a les que gaudeixin d'una reducció de jornada, als efectes de complir el requisit assenyalat en el punt 7.2 d'aquest Acord i poder participar en les convocatòries ordinàries de carrera per al reconeixement de nous nivells, se'ls computarà el temps de desenvolupament en els mateixos termes que al personal amb jornada de treball ordinària i se'ls aplicaran els criteris generals establerts en aquest Acord per a l'accés i la progressió en el sistema de carrera.

2. Serveis especials i excedència forçosa laboral per designació o elecció per a càrrec públic

2.1. En relació amb l'avaluació de l'acompliment i els efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal funcionari en situació de serveis especials i el personal laboral en excedència forçosa laboral per designació o elecció per a càrrec públic, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

2.1.1. Si el temps que roman en la situació coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior de carrera, s'entendran acomplerts els requisits mínims del procés d'avaluació necessaris per a l'ascens.

2.1.2. Si el temps que roman en la situació no coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior, s'han d'aplicar les regles següents:

a) Si el temps que roman en la situació esmentada coincideix amb un any natural, aquest s'ha de computar als efectes de carrera horitzontal i s'ha de donar per superada l'avaluació anual d'acord amb el que estableixen els punts 16 i 17 d'aquest Acord.

b) Si el temps que presta serveis efectius coincideix amb un any natural, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació.

c) Si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals roman en aquesta situació, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, s'ha de considerar període de serveis especials o excedència forçosa, si s'escau, tot el període i s'ha d'aplicar la regla del punt a) anterior.

2.2. En relació amb el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, es requereix la puntuació mínima necessària proporcionalment al temps de serveis efectius per accedir al nou nivell, respecte dels mèrits adquirits en el període de serveis efectius, en el supòsit de conviure durant un període la situació de serveis especials o excedència forçosa laboral i la de servei actiu.

3. Persones amb crèdit horari a temps total

3.1. En relació amb l'avaluació de l'acompliment i els efectes de progressió en la carrera professional horitzontal de les persones beneficiàries de crèdits horaris a temps total, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

3.1.1. Si el temps que roman en la situació coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior de carrera, s'entendran acomplerts els requisits mínims del procés d'avaluació necessaris per a l'ascens.

3.1.2. Si el temps que roman en la situació no coincideix amb la totalitat del període de temps exigit per a l'accés a un nivell superior, s'han d'aplicar les regles següents:

a) Si el temps que roman en la situació esmentada coincideix amb un any natural, aquest s'ha de computar als efectes de carrera horitzontal i s'ha de donar per superada l'avaluació anual d'acord amb el que estableixen els punts 16 i 17 d'aquest Acord.

b) Si el temps que presta serveis efectius coincideix amb un any natural, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació.

c) Si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals roman en aquesta situació, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, es considerarà període de gaudi de crèdit horari a temps complet tot el període i s'ha d'aplicar la regla del punt a) anterior.

3.2. En relació amb el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, es requerirà la puntuació mínima necessària proporcionalment al temps de serveis efectius per accedir al nou nivell, respecte dels mèrits adquirits en el període de serveis efectius, en el supòsit de conviure durant un període la situació de gaudi de crèdit horari a temps complet i la de servei efectiu.

4. Incapacitat temporal

En relació amb el procés d'avaluació anual previst en aquest Acord i als efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal en situació d'incapacitat temporal, s'ha de tenir en compte que, si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals es roman en incapacitat temporal, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, no s'atorgarà puntuació en el procés d'avaluació corresponent.

5. Excedència per cura de familiars, excedència per motiu de violència de gènere, violència sexual, excedència per raó de violència terrorista, expectativa de destinació i excedència forçosa

En relació amb el procés d'avaluació anual previst en aquest Acord i als efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal en les situacions d'excedència per cura d'un familiar i per motiu de violència de gènere, violència sexual, i per raó de violència terrorista, expectativa de destinació i excedència forçosa de personal funcionari, s'ha de tenir en compte que si dins un mateix any coexisteixen períodes de serveis efectius i períodes en els quals es roman en alguna d'aquestes situacions, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, no s'ha d'atorgar puntuació en el procés d'avaluació corresponent.

6. Acumulació de diferents permisos derivats de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

En relació amb el procés d'avaluació anual previst en aquest Acord i als efectes de progressió en la carrera professional horitzontal del personal, en els supòsits de gaudi del permís per part, paternitat, adopció o acolliment, acumulació de lactància, permís de dona gestant i incapacitat temporal derivada de risc durant l'embaràs o la lactància, s'han d'aplicar els criteris generals d'avaluació sempre que s'hagin prestat serveis efectius un mínim del 30 % de la jornada anual. En cas contrari, no s'ha d'atorgar puntuació en el procés d'avaluació corresponent.

20. Procediment per a l'obtenció de nous nivells de carrera professional

1. Procediment d'accés

1.1. El procediment d'accés als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal l'inicia d'ofici l'òrgan competent mitjançant l'aprovació de la convocatòria corresponent, que ha de tenir obligatòriament caràcter anual, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

En el supòsit que no hi hagi disponibilitat pressupostària, es durà a terme la convocatòria ordinària anual amb els efectes administratius corresponents a la convocatòria.

1.2. Les sol·licituds s'han de presentar per escrit o pel procediment telemàtic que es prevegi —d'acord amb la forma i dins el termini que estableixi la convocatòria— i s'hi han d'adjuntar els documents que justifiquin que es compleixen els requisits per participar en l'accés al nivell i també els documents que acreditin els mèrits necessaris per a la progressió.

El compliment dels requisits i dels mèrits corresponents es refereix al dia de l'expiració del termini que fixa la convocatòria per presentar-hi sol·licituds.

1.3. D'avaluar els mèrits aportats per la persona interessada, se n'encarreguen els comitès de valoració —regulats en aquest Acord—, que han de comprovar que s'assoleixen les puntuacions exigides per accedir al nivell corresponent. Cada comitè de valoració ha d'emetre un informe i elevar la proposta de reconeixement de nivell al conseller o consellera competent en matèria de funció pública.

1.4. El procediment ha de tenir una durada màxima de sis mesos i finalitza amb la resolució motivada del conseller o consellera competent en matèria de funció pública de concessió o de denegació del nivell sol·licitat. Contra aquesta resolució, es poden interposar els recursos que s'indiquin en la mateixa resolució.

1.5. Els efectes econòmics de l'obtenció de nivell s'han de retrotreure al dia de la publicació de la convocatòria respectiva.

2. Òrgans de valoració de la carrera professional

2.1. La valoració adequada dels requisits i dels mèrits necessaris per accedir als diferents nivells de carrera professional la duran a terme els comitès de valoració de carrera professional. Aquests comitès de valoració, que es poden constituir per a cada subgrup o grup professional, tenen la consideració d'òrgans col·legiats i el seu funcionament es regeix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2.2. Les persones membres del comitè estan obligades a mantenir sigil i secret sobre els informes, les avaluacions, les deliberacions i els comentaris fets sobre les persones avaluades.

2.3. Amb la finalitat de dur a terme funcions de coordinació i establir criteris homogenis de funcionament dels comitès de valoració, es pot designar un comitè coordinador de valoració, per a cada un dels àmbits.

3. Funcions dels comitès de valoració

Aquests comitès han de tenir el caràcter d'òrgans col·legiats, tècnics i especialitzats, han d'actuar amb objectivitat, imparcialitat i professionalitat, i hi han de ser presents els representants del personal.

Tenen les funcions següents:

a) Rebre les sol·licituds d'accés als nivells de la promoció i el desenvolupament professional.

b) Comprovar el compliment dels requisits de participació i avaluar els mèrits del personal que sol·liciti l'accés a cada nivell.

c) Supervisar i analitzar els informes emesos per l'òrgan competent.

d) Elevar a l'òrgan competent una proposta definitiva sobre l'estimació o la desestimació de la sol·licitud d'accés a cada nivell.

e) Altres funcions que els atribueixin.

Disposició addicional primera Enquadrament extraordinari del personal funcionari i laboral

1. L'enquadrament extraordinari de nivell en el qual només es té en compte el temps de serveis prestats, d'acord amb el que estableixen les disposicions transitòries primeres dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015, i els punts 3 dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, el pot sol·licitar en qualsevol moment el personal que tenia dret a aquest enquadrament en la data de referència que estableixen els acords, això és, en data 31 de desembre de 2015.

2. En tot cas, el temps de serveis prestats que es té en compte per ser enquadrat de manera extraordinària a un nivell només es pot fer servir en un cos, escala o categoria professional, sense que en cap cas aquest temps de serveis es pugui fer servir per a cap altre enquadrament, a excepció del que preveu el punt 13.4 d'aquest Acord.

3. El personal que, en la data d'efectes del reconeixement extraordinari, tengui la condició de personal funcionari o laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es trobi en alguna de les situacions administratives que s'assenyalen en el punt 8.2.b), c), d), e), f) i g) d'aquest Acord, o bé en la situació d'excedència voluntària per interès particular, o per prestació de serveis en el sector públic, pot sol·licitar el reconeixement esmentat sense necessitat de reingressar al servei actiu d'acord amb la forma i els efectes que preveu aquest punt.

4. Les persones a les quals, en aplicació del que establia la disposició transitòria segona de l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, se'ls va reconèixer, amb anterioritat a aquest Acord, un nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional determinat i que actualment també compleixen el requisit per ser enquadrades en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional pel fet que en data 31 de desembre de 2015 prestaven serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal, poden sol·licitar la revisió de l'enquadrament i optar per un nou enquadrament en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional que ocupaven efectivament en la data d'enquadrament.

La revisió de l'enquadrament extraordinari com a personal funcionari interí i laboral temporal suposa la renúncia al nivell de carrera d'origen.

Els efectes administratius es retrotreuen a 1 de gener de 2016. Els efectes econòmics són des de la data de la sol·licitud.

5. Els requisits que s'enumeren en el punt 6 d'aquest Acord no són aplicables al personal que accedeixi a la carrera professional horitzontal a través del procediment extraordinari d'implantació.

Disposició addicional segona Ponderació de serveis prestats a l'efecte d'enquadrament

A l'efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats en el procés extraordinari d'implantació de la carrera professional horitzontal —que té per finalitat l'enquadrament inicial de nivell— s'aplicaran els criteris de ponderació de les taules següents i es computaran tots els períodes treballats en qualsevol cos o escala, o en qualsevol grup professional laboral:

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup A1, o en el grup professional A.

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

0,60

0,50

0,50

0,40

0,30

 

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup A2, o en el grup professional B.

 

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

0,60

0,60

0,50

0,40

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del grup B

 

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

1

0,60

0,50

0,40

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup C1, o en el grup professional C

 

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

1

1

0,60

0,50

 

 

 

— Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup C2, o en el grup professional C i agrupacions professionals de la disposició addicional 7 de l'EBEP, o en els grups professionals D i E

 

Subgrup A1 / grup

prof. A

Subgrup A2 / grup

prof. B

Subgrup B

Subgrup C1 / grup

prof. C

Subgrup C2 / grup

prof. D

Altres agrup. / grup

prof. E

1

1

1

1

1

1

 

 

Disposició addicional tercera Efectes administratius del canvi de nivell per aplicació de la convocatòria de la carrera professional horitzontal de 22 de setembre de 2017

Els efectes administratius del canvi de nivell de carrera del personal funcionari o laboral que va accedir a la carrera professional horitzontal mitjançant enquadrament extraordinari o resolució judicial i que, posteriorment, van assolir un nou nivell com a conseqüència de l'aplicació de la convocatòria per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal, aprovada per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 159, de 28 de desembre), són els que estableix la convocatòria esmentada, llevat del supòsit assenyalat en la disposició transitòria cinquena.

Disposició addicional quarta Convocatòria ordinària de la carrera professional

Durant el mes d'abril de 2023 s'ha de dur a terme la convocatòria ordinària de carrera professional per al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord que compleixi els requisits establerts en el punt 6 i en la disposició transitòria primera d'aquest Acord.

Les persones sol·licitants poden assenyalar la data en la qual es compleixen els requisits per sol·licitar el canvi de nivell d'entre els assenyalats en la convocatòria i, una vegada comprovats, la resolució que reconegui el nou nivell ha de tenir efectes administratius des de la data assenyalada.

En tot cas, i com a màxim, els efectes econòmics han de ser d'1 de gener de 2023.

En el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, aquesta ha de ser l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament.

Disposició transitòria primera Requisits per poder participar en la convocatòria ordinària d'abril de 2023 per accedir a un nivell superior de carrera professional

1. Els requisits per poder participar seran els següents:

a) Haver exercit el període de temps mínim establert en aquesta norma en el nivell de carrera immediatament anterior o des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, en el supòsit d'accés al nivell I.

b) Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d'accedir als nivells II, III i IV.

c) Haver obtingut una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida. Respecte de l'avaluació de competències professionals, aquesta nota mitjana ha de ser com a mínim de 3. Han de computar en la mitjana totes les avaluacions obtingudes durant el període que es fa servir per accedir al nou nivell de carrera, independentment de si són positives o negatives. En el cas que una persona no hagi obtingut cap informe vàlid dins el període computable corresponent a la convocatòria ordinària d'abril de 2023, serà eximit d'aquest requisit.

d) Obtenir la puntuació mínima exigida en el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement en el període mínim establert de serveis prestats per accedir a cadascun dels nivells.

2. En relació amb el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement, per al personal que participi per primera vegada en una convocatòria ordinària de carrera professional, es tindran en compte mèrits obtinguts en els 15 anys immediatament anteriors a la convocatòria.

3. En la convocatòria ordinària d'abril de 2023 no serà aplicable el que estableix el punt 16.3 d'aquest Acord.

4. Les persones que, tot i complir els requisits de les lletres a) a c), no obtenguin la puntuació requerida del bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement poden presentar la sol·licitud corresponent dins el termini establert en la convocatòria corresponent, si bé disposen fins a final de l'any 2023 per acreditar el compliment d'aquest requisit.

Disposició transitòria segona Implantació progressiva del sistema de carrera professional horitzontal

1. En les quatre convocatòries posteriors a la que assenyala la disposició transitòria primera d'aquest Acord serà necessari, per accedir a un nivell personal de carrera superior, complir els requisits següents:

a) Tenir el període d'exercici professional establert en la norma, en el nivell de carrera immediatament anterior, o des de l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, en el supòsit d'accés al nivell I.

b) Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d'accedir als nivells II, III i IV.

c) Obtenir una valoració positiva del bloc relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement per a cada grup de titulació d'acord amb el que estableix el punt 18 d'aquest Acord.

d) Haver obtingut una nota mitjana positiva de totes les avaluacions de l'acompliment en les quals ha obtingut una valoració vàlida. En el cas de l'avaluació de competències professionals, aquesta nota mitjana ha de ser com a mínim de 3 i en el cas de l'avaluació dels objectius ha d'arribar com a mínim al 50 %, quan es tracti d'accedir als nivells I i II, i al 60 %, quan es tracti d'accedir als nivells III i IV. Han de computar en la mitjana totes les avaluacions obtingudes durant del període que es fa servir per accedir al nou nivell de carrera, independentment de si són positives o negatives.

e) Haver complert les obligacions derivades de la participació en els sistemes d'avaluació de l'acompliment a partir de la data de la convocatòria ordinària de carrera d'abril de 2023.

2. Transitòriament i respecte de les quatre convocatòries a què fa referència aquesta disposició transitòria, en relació amb el bloc de valoració relatiu a l'aprenentatge, la docència i la gestió del coneixement, per al personal que no ha participat en cap convocatòria ordinària de carrera professional, es tindran en compte els mèrits obtinguts d'acord amb el règim transitori següent:

En la primera i la segona convocatòria a què fa referència aquesta disposició, es tindran en compte els mèrits obtinguts en els 10 anys immediatament anteriors, i en la tercera i quarta convocatòria, els 8 anys immediatament anteriors.

Disposició transitòria tercera Revisió i desenvolupament de l'avaluació de l'acompliment

Durant l'any 2023 s'ha de modificar l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals per determinar els llocs de treball exempts d'avaluació 360º ateses les peculiaritats de la prestació del servei.

Per a aquests llocs de treball, s'han d'establir altres sistemes d'avaluació compatibles amb la naturalesa d'aquests.

Mentre no s'aprovi la modificació esmentada, les persones que no hagin obtingut cap informe vàlid durant el període computable seran eximides d'aquest requisit.

Durant l'any 2023, s'ha de dur a terme la negociació amb la part social del desenvolupament de l'àrea de valoració del bloc II, «Avaluació dels resultats obtinguts».

Disposició transitòria quarta Revisió del reconeixement de carrera del personal que va accedir per promoció interna a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup de titulació superior abans de l'entrada en vigor d'aquest Acord

El personal que va accedir per promoció interna a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup de titulació superior i que, d'acord amb el que establien el punt 10 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i 9 de l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, va iniciar la progressió en el nivell I del nou grup de titulació, pot sol·licitar la revisió d'aquest reconeixement i sol·licitar un nou enquadrament d'acord amb el que estableix el punt 13.4 d'aquest Acord.

Disposició transitòria cinquena Revisió d'efectes administratius derivats de l'aplicació d'ofici de la convocatòria de la carrera professional horitzontal de 22 de setembre de 2017

L'Administració ha de revisar els expedients de les persones a les quals s'ha aplicat d'ofici la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 159, de 28 de desembre) i no han pogut acreditar el mèrit necessari establert en el punt 4.1 relatiu a la formació específica sobre l'avaluació 360º promoguda per l'EBAP per causes imputables a l'Administració, per tal que, si escau, el reconeixement administratiu del nou nivell de carrera tengui efectes en data 1 de gener de 2018. En el supòsit que es dugui a terme aquesta revisió, els efectes econòmics seran en data 1 de gener de 2023.

 

 

ANNEX 2 Desenvolupament de l'àrea de valoració del bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement

A. Aprenentatge

1. S'entén per aprenentatge el procés mitjançant el qual s'adquireix una determinada habilitat, s'assimila informació o s'adopta una nova estratègia per al manteniment i la millora de la competència professional, amb la finalitat de contribuir a elevar la qualitat dels serveis, la consecució dels objectius estratègics de l'organització i el desenvolupament professional dels empleats públics.

2. S'inclouen en aquest apartat les activitats formatives per a l'actualització i el perfeccionament professional, la formació acadèmica, la formació en llengües del Marc europeu comú de referència i els coneixements de llengua catalana, en els termes que s'especifiquen en els punts següents.

1. Activitats formatives rebudes per a l'actualització i el perfeccionament professional

1. Es valoren per a aquest apartat els cursos, els congressos, les jornades, les conferències, els seminaris, els tallers i les altres accions formatives següents:

— Les impartides per les escoles d'administració pública o homologades per aquestes escoles.

— Els cursos impartits en el marc dels acords de formació contínua i per a l'ocupació de les administracions públiques, promoguts per qualsevol administració pública o sindicat.

— Els cursos certificats per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut per als llocs de treball que tenen com a requisit pertànyer a un cos de l'escala sanitària o una titulació sanitària. En aquests casos, els cursos es valoren d'acord amb els crèdits certificats per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

— Els cursos certificats pels centres de professorat per als llocs de treball que estan oberts a la participació del personal docent.

— Les impartides o promogudes per les administracions públiques, les universitats, les corporacions de dret públic, les federacions o associacions d'entitats locals, les mútues d'accidents de treball i malalties professionals, els organismes del sector públic instrumental administratiu (organismes autònoms i consorcis), els organismes del sector públic instrumental empresarial amb personificació pública que es regeixen pel dret privat (entitats públiques empresarials) i les fundacions del sector públic.

2. Els certificats han d'indicar les hores de durada o els crèdits dels cursos. Cada crèdit es valora a raó de 10 hores de durada, excepte quan el certificat indica una altra cosa. En el supòsit que es tracti de fraccions diferents a 10 hores, es valorarà amb la part proporcional.

3. En el supòsit que l'acció formativa no sigui organitzada o homologada per l'EBAP, aquesta ha de tenir relació amb els àmbits competencials i funcionals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, per tant, adreçada a la qualificació o capacitació específica per als llocs de treball d'aquesta Administració.

2. Formació acadèmica

S'han de valorar les titulacions acadèmiques el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tengui reconegut i establert el ministeri competent en educació, així com les titulacions universitàries no oficials i els títols propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, diferent de l'exigida o acreditada per a l'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria en què es progressa.

3. Formació en una llengua del Marc europeu comú de referència

1. Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les escoles oficials d'idiomes (EOI), així com de les universitats.

2. Els certificats del Marc europeu comú considerats equivalents són els que es detallen en la Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública, per establir les titulacions i certificats que, amb referència als nivells que estableix el Marc comú europeu de referència per a les llengües, acrediten el nivell de coneixement de llengües estrangeres en els processos de provisió de llocs de feina de l'Administració de la CAIB, o una altra que la substitueixi, i s'han de valorar amb la mateixa puntuació que els certificats indicats en el punt anterior.

3. Als efectes de la seva consideració com a títols que acrediten el coneixement en la llengua oficial de la Unió Europea corresponent, s'inclouen les llicenciatures en filologia i en traducció i interpretació o els graus en aquests àmbits, els quals s'equipararan al nivell C2 del MECR de la llengua de què es tracti.

4. També es reconeixeran com a estudis que acrediten el coneixement de llengües estrangeres del nivell que correspongui els estudis de l'àmbit de turisme cursats a la Universitat de les Illes Balears (tècnic en Activitats Turístiques, títol superior de Turisme, diplomat en Turisme i grau de Turisme), d'acord amb l'annex de la Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública.

4. Coneixements de llengua catalana

1. Es valoren els certificats expedits per l'EBAP, els expedits o homologats per l'òrgan competent de la conselleria competent en matèria de política lingüística o els que s'hagin declarat equivalents.

2. En tots els casos, només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti.

B. Docència, gestió i transferència del coneixement

1. En aquest apartat, es valora la impartició d'accions formatives en les diferents modalitats i segons els criteris definits en el punt 1 de l'apartat A. També s'inclouen les activitats relacionades amb el disseny i la planificació d'aquesta formació.

2. D'altra banda, es valoren diferents activitats que tenen com a objecte la gestió i transferència del coneixement dins i fora de l'organització.

1. Docència i col·laboració en el disseny i la planificació de la formació

1. Es valoren les activitats següents:

— Docència, definida com a acció d'impartir accions formatives de qualsevol modalitat d'acord amb els criteris que estableix l'apartat A.1.

— Realització de tasques de coordinació d'àrees de formació de l'EBAP.

— Realització de les funcions encomanades per l'EBAP com a responsable de formació d'una conselleria o entitat.

— Coordinació d'activitats d'aprenentatge o de gestió del coneixement, amb nomenament de l'EBAP.

— Col·laboració en el disseny i la direcció d'accions formatives de nova creació o dels mòduls de pràctiques d'un curs, amb nomenament de l'EBAP.

2. En el supòsit que les activitats de docència no siguin organitzades o homologades per l'EBAP, han de tenir relació amb els àmbits competencials i funcionals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, per tant, adreçada a la qualificació o capacitació específica per als llocs de treball d'aquesta Administració.

2. Gestió i transferència del coneixement

1. S'entén per gestió i transferència del coneixement les diferents accions encaminades a crear, capturar, transformar, difondre i utilitzar el coneixement per a la gestió efectiva del capital intel·lectual en el desenvolupament de l'organització.

2. Es valoren les activitats següents:

— Participació en grups i comunitats d'aprenentatge relacionats amb l'activitat professional o institucional organitzats per l'EBAP.

— Participació com a mentor o mentora, tutor o tutora o qualsevol altra figura anàloga, en els programes organitzats per l'EBAP.

— Elaboració de material didàctic de les accions formatives organitzades per l'EBAP.

— Publicacions com a autor o coautor amb ISBN o ISSN o dipòsit legal relacionades amb l'Administració pública o amb l'activitat professional o institucional, tant en format digital com en paper, sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals.

— Obtenció de reconeixements públics i premis relacionats amb l'àmbit de l'Administració pública o amb l'activitat professional o institucional.

— Tutorització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants.

— Participació com a ponent en congressos, jornades i conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional organitzades o promogudes per institucions públiques alienes a l'EBAP.

 

 

​​​​​​​Criteris de valoració de l'àrea d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement

A. APRENENTATGE

1. APRENENTATGE REBUT PER A L'ACTUALITZACIÓ I EL PERFECCIONAMENT:

Puntuació

1.1

Activitats formatives amb certificat d'aprofitament

2,5 punts per crèdit

1.2

Activitats formatives amb certificat d'assistència

1,5 punts per crèdit

2. FORMACIÓ ACADÈMICA:

Puntuació

2.1

Títol de doctorat

18 punts per títol

2.2

Títol de postgrau universitari: màsters oficials universitaris

15 punts per títol

2.3

Títol de postgrau universitari: títols propis universitaris (màster, especialista universitari i expert universitari)

0,20 punts per crèdit ECTS. Màxim 12 punts

0,15 punts per crèdit LRU o no especificat el tipus de crèdit, equivalent a 10 hores. Màxim 9 punts

2.4

Títol de grau universitari. Nivell 3 de MECES. Títol de llicenciatura

25 punts

2.5

Títol de grau universitari. Nivell 2 de MECES. Títol de diplomatura

22 punts

2.6

Títol propi de grau universitari

15 punts

2.6

Títol de tècnic superior de formació professional. Nivell 1 de MECES

8 punts

2.7

Títol de tècnic mitjà de formació professional i títol de batxiller

5 punts

2.8

Títol de graduat en educació secundària obligatòria

3 punts

3. FORMACIÓ EN UNA LLENGUA DEL MARC EUROPEU COMÚ

Certificats dels nivells del Marc europeu comú

Puntuació

3.1

Nivell A1

1 punts

3.2

Nivell A2

1,5 punts

3.3

Nivell B1

2 punts

3.4

Nivell B2

3 punts

3.5

Nivell C1

4 punts

3.6

Nivell C2

5 punts

4. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Puntuació

4.1

Certificat de nivell B1

4 punts

4.2

Certificat de nivell B2 (abans, certificat B)

5 punt

4.3

Certificat de nivell C1 (abans, certificat C)

6 punts

4.4

Certificat de nivell C2 (abans, certificat D)

7 punts

4.5

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (certificat E)

2 punts 

​​​​​​​​​​​​​​

B. DOCÈNCIA, GESTIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

1. DOCÈNCIA I COL·LABORACIÓ EN EL DISSENY I LA PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ

Puntuació

1.1

Docència

2,5 punts per crèdit

1.2

Coordinació d'àrees de formació

2 punts per any complet

1.3

Responsable de formació d'una conselleria o entitat

1 punt per any complet

1.4

Coordinació d'activitats d'aprenentatge o de gestió de coneixement

1 punt per activitat

1.5

Col·laboració en el disseny i la direcció d'accions formatives de nova creació

0,5 punts per col·laboració

2. GESTIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Puntuació

2.1

Participació en grups de treball i comunitats d'aprenentatge

0,15 punts per hora de participació certificada

2.2

Participació com a mentor o mentora o tutor o tutora en els programes desenvolupats per l'EBAP

1 punt per programa

2.3

Preparació de material didàctic

1 punt per crèdit de formació a la qual es destina el material

Actualització de material didàctic

0,50 punts per crèdit de formació a la qual es destina el material

2.4

Autoria de llibres, reculls normatius comentats o edicions equivalents en altres suports audiovisuals

3 punts per autoria individual i 2 punts per coautoria

2.5

Autoria d'articles divulgatius en revistes i publicacions periòdiques especialitzades

1 punt per autoria individual i 0,5 punts per coautoria

2.6

Obtenció de reconeixements públics i premis

2 punts

2.7

Tutorització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants

1 punt per cada alumne i curs tutoritzat

2.8

Participació com a ponent en congressos, jornades i conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional organitzades per institucions alienes a l'EBAP

1,5 punts per cada intervenció