Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 212315
Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El dia 27 de maig de 2016 el Consell de Govern va aprovar l'Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d'aprovació de l'Acord de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016.

L'any 2019, degut a la situació econòmica, es va haver d'interrompre l'execució de l'Acord, del qual queden pendents d'aplicació algunes mesures, com són:

 • completar l'equiparació retributiva amb el professorat de l'educació pública, sense tenir en compte l'antiguitat ni els sexennis, per a algunes categories professionals respecte de les quals l'equiparació encara no s'ha completat.
 • completar la reducció a 23 hores lectives del professorat de secundària amb jornades parcials, mitjançant l'adequació de les taules salarials.
 • completar la negociació dels imports i calendari d'aplicació dels sexennis 2n, 3r, 4t i 5è.

L'Acord de 2016 va suposar una millora significativa de les condicions sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat, i ara és precís completar la seva aplicació.

A més, des de 2016 s'han signat altres acords de millora no previstos en aquell moment, com han estat els dos acords de jubilacions parcials i també s'han incorporat altres millores com l'increment de la dotació bàsica de professorat d'atenció a la diversitat o l'assumpció, per part de l'administració, de les indemnitzacions per acomiadament en determinats supòsits derivats de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

D'ençà d'aquests acords s'han produït esdeveniments significatius de molta complexitat que han incidit en l'exercici de la professió docent i en la resposta que el conjunt del professorat pot donar a les noves realitats. D'una part, l'aparició de la pandèmia de la COVID-19 va trastocar el sistema educatiu i va requerir nous mètodes d'ensenyament, especialment de caràcter digital, per poder arribar a tot l'alumnat. D'altra part, la promulgació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, coneguda com LOMLOE ha implicat i encara implica un esforç considerable per canviar continguts, metodologies d'ensenyament, materials i formes d'avaluació d'una manera ràpida donada la immediatesa en l'aplicació de la norma que preveu el calendari d'aplicació que la mateixa norma estableix.

L'aprovació de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, també suposa compromisos per part del Govern de les Illes Balears per avançar vers la millora de la qualitat educativa i de les condicions sociolaborals dels docents. En l'àmbit de l'ensenyament privat concertat, la Llei 1/2022 estableix en la seva disposició addicional quarta que l'Administració educativa ha d'abonar els salaris del personal docent dels centres concertats com a pagament delegat i en nom de l'entitat titular del centre i ha de realitzar el pagament directe a les cooperatives acollides al mòdul íntegre, d'acord amb la normativa bàsica estatal. Aquests salaris han de tendir a l'equiparació gradual amb les retribucions del professorat de l'ensenyament públic, en les condicions que s'estableixin i en funció dels acords que es puguin assolir en la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat.

En relació amb el mòdul de despeses de funcionament, l'Informe 184/2021 sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, assenyala que no consta en els darrers 10-11 anys una actualització dels preus o un sistema de càlcul, ni de l'Estat ni de la CAIB, que tingui en compte les necessitats dels centres o les variacions en els preus de les despeses de funcionament que suporten les escoles.

Així, doncs, entre 2009 i 2021 no es va produir cap revisió d'aquests mòduls excepte els eventuals increments puntuals establerts en les Lleis de Pressuposts de l'Estat, pel que es considera oportú fer una revisió total de conformitat amb l'article 117.3 de la LOMLOE.

En concordança amb l'anterior, el Consell de Govern de 13 de març de 2023 va aprovar l'increment del 7,5 per cent del mòdul de despeses de funcionament dels centres concertats per al l'exercici 2023 (BOIB 32 de 14 de març de 2023).

​​​​​​​La sessió ordinària de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears, de dia 14 de març de 2023, va ratificar per unanimitat l'Acord de “Reactivació de l'Acord de 2016 i nou Acord Marc (2023-2027) de Millora per a l'Ensenyament Privat Concertat".

Així mateix, d'acord amb l'informe de la Cap de Departament de Centres Concertats de 17 de març de 2023, queda acreditat que hi ha crèdit adequat i suficient a les partides 13501G/423B04/48101/00; G/413G01/48101/00; G/422B01/48101/00; G/422B02/48101/00, G/422B03/48101/00, G/422B04/48101/00 i 422B024810100MR018, dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2023 per fer front a les despeses derivades de l'Acord pel 2023.

Finalment, s'informa que cap centre concertat rebrà més de 500.000 € com a conseqüència de l'aplicació d'aquest Acord en l'exercici 2023 i, per tant, no resulta aplicable l'article 10.2 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

En qualsevol cas, el desenvolupament de les mesures que conté l'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives, s'ha d'ajustar als principis i objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 27 de març de 2023, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat.

Segon. Les mesures contingudes en aquest acord seran d'aplicació a mesura que es produeixin, si escau, les reformes normatives que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

Tercer. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest Acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 de març de 2023

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX REACTIVACIÓ DE L'ACORD DE 2016 I NOU ACORD MARC (2023-2027) DE MILLORA PER A L'ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT

Parts

Martí X. March i Cerdà, conseller d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears, nomenat pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

Per les entitats patronals de l'ensenyament privat concertat:

 • Llúcia Salleras Julià, presidenta de l'Associació Autonòmica Educació i Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears (EiG-ECIB) i de la Federació Espanyola de Religiosos d'Ensenyança Titulars de Centres Concertats a les Illes Balears (FERE-CECA-ECIB).
 • Ventura Blach Amengual, president de l'Associació de Centres d'Ensenyança de les Illes Balears i Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyança de les Illes Balears (ACENEB-CECEIB).
 • Francisca Picornell Darder, presidenta de la Federació d'Escoles Infantils de la Petita I Mitjana Empresa de Balears (FEIPIMEB).
 • Jesús María Luna Fernández, president de Fòrum per la Qualitat (FOQUA).
 • Escolástico Muñoz Juárez, representant de la Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares (UNAC).

Per les organitzacions titulars, Malena Riudavets Suárez, presidenta de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB).

Per les organitzacions sindicals:

 • Juan Carlos Lorenzo González, secretari d'organització de la Federació d'Ensenyament USO Illes Balears (USO Illes Balears).
 • Ramon Mondéjar Coll, secretari d'Ensenyament Privat del Sindicat de Treballadores i Treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears (STEI).
 • Antoni Sacarés Mas, secretari general de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE Illes Balears).
 • Constantino Davia Ladrón, secretari del sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics Illes Balears (UGT Illes Balears)
 • Mario Miguel Devis Lujan, secretari general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres (FE-CCOO Illes Balears).

Antecedents

El 27 de maig de 2016 el Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar l'Acord de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016.

L'any 2019, atesa la situació econòmica, es va haver d'interrompre l'execució de l'Acord, del qual queden pendents d'aplicació algunes mesures, com són:

 • completar l'equiparació retributiva amb el professorat de l'educació pública, sense tenir en compte l'antiguitat ni els sexennis, per a algunes categories professionals respecte de les quals l'equiparació encara no s'ha completat.
 • completar la reducció a 23 hores lectives de tot el professorat de secundària, mitjançant l'adequació de les taules salarials.
 • completar la negociació dels imports i el calendari d'aplicació dels sexennis 2n, 3r, 4t i 5è.

L'Acord de 2016 va suposar una millora significativa de les condicions sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat, i ara és precís completar la seva aplicació.

A més, des de 2016 s'han signat altres acords de millora no previstos en aquell moment, com han estat els dos acords de jubilacions parcials i també s'han incorporat altres millores, com l'increment de la dotació bàsica de professorat d'atenció a la diversitat o l'assumpció, per part de l'Administració, de les indemnitzacions per acomiadament en determinats supòsits derivats de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

Així mateix, la Conselleria d'Educació i Formació Professional planteja incorporar a l'acord altres mesures de millora per al sector que, a més de les condicions sociolaborals dels docents, tenguin en compte altres aspectes que també representaran una millora per al conjunt del sector, com puguin ser, per exemple, la revisió dels mòduls d'altres despeses, completar la concertació de l'orientació educativa a les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària o el reconeixement de la consideració de centres d'atenció preferent de determinats centres privats concertats en funció de les característiques i les necessitats de l'alumnat.

En aquest procés, caldrà incloure-hi també altres qüestions que, inicialment, no tenen una repercussió econòmica immediata, però que poden suposar millores significatives, com puguin ser un acord de recol·locació del professorat de concertada que es pugui veure afectat per la reducció d'unitats o un acord per a la reducció progressiva de les ràtios.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest acord, segons els següents

Pactes

Primer

Àmbit d'aplicació

1.1. Àmbit subjectiu

Aquest acord és d'aplicació als col·lectius següents:

a. El personal docent afectat pel conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

b. El personal docent afectat pel conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat.

c. El personal docent afectat pel conveni col·lectiu d'àmbit estatal d'assistència a centres d'educació infantil, en els termes que estableix el pacte vuitè d'aquest acord.

d. El personal docent cooperativista de les cooperatives de treball associat, en els termes que estableix el pacte novè d'aquest acord.

e. El personal docent religiós autònom, en els termes que estableix el pacte desè d'aquest acord.

f. El personal d'administració i serveis i l'afectat pel complement retributiu de les Illes Balears (CRIB) finançat mitjançant el mòdul de despeses de funcionament.

g. El personal complementari del centres d'educació especial pel que fa al finançament del mòdul de despeses de funcionament.

1.2. Àmbit normatiu

Aquest acord s'aplicarà sense perjudici de la normativa legal aplicable i dels convenis col·lectius vigents.

 

​​​​​​​Segon

Relatiu a l'activació de l'Acord de 2016. Equiparació retributiva

2.1. Criteris per a l'equiparació retributiva

En compliment del que disposa l'apartat 1 del pacte quart de l'Acord de 2016, a l'efecte d'assolir el compromís d'equiparació gradual de la remuneració del personal docent concertat amb la del personal docent públic fins a arribar al 100 %, s'estableixen els criteris per al càlcul de l'equiparació següents:

— No s'inclouen els conceptes salarials d'antiguitat com són els triennis, els sexennis i les pagues extraordinàries de 25 anys d'antiguitat o conceptes equivalents.

— No es tenen en compte les hores d'activitat lectiva o, en el seu cas, complementàries, establertes per als docents dels diferents nivells educatius a l'ensenyament públic i concertat. Per tant, pel que fa a l'equiparació retributiva aquests conceptes no hi intervenen.

— L'equiparació retributiva es du a terme en relació al còmput anual i no al mensual.

— La comparativa es fa tenint en compte la remuneració dels funcionaris de carrera, criteri aplicat en base a l'informe jurídic de la Direcció General de Personal Docent de 15 de maig de 2018.

— Les remuneracions tingudes en compte són les retribucions i les taules salarials aplicables en el mes de gener de 2023 per al personal docent de l'ensenyament públic i de l'ensenyament concertat, respectivament.

— Els conceptes salarials que es tenen en compte per calcular l'equiparació retributiva són els següents:

L'equiparació retributiva s'articularà mitjançant l'increment del complement retributiu de les Illes Balears (CRIB) a partir de l'1 de gener de 2023, moment en el qual es consolidaran en la nòmina de pagament delegat, prenent com a referència la jornada completa.

Tercer

Relatiu a activació de l'Acord de 2016. Reducció de 24 hores lectives màximes setmanals a 23 hores lectives màximes setmanals al personal de secundària, formació professional i batxillerat

3.1 Objecte

Completar la reducció de 24 hores lectives a 23 hores lectives màximes setmanals per a tot el personal docent dels nivells educatius de 1r i 2n cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i Superior i Batxillerat, a partir de l'1 de setembre de 2023, prèvia modificació legislativa del primer paràgraf de l'article 30.2 i del text de l'annex 21 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, en el sentit de modificar la referència a les vint-i-quatre hores lectives per vint-i-tres hores lectives, amb efectes des d'1 de setembre de 2023.

3.2 Situacions especials

El personal docent que realitza activitats lectives setmanals superiors a 24 hores en virtut de contractes a temps parcial amb diversos centres, podrà reduir la seva activitat lectiva setmanal en una hora. La reducció només es podrà dur a terme en virtut d'acord amb una de les titularitats, a petició del docent, i no suposarà en cap cas una modificació substancial de la seva jornada anual total.

Per a la resta de situacions respecte de l'activitat lectiva setmanal del professorat, els centres concertats han de fer els ajustos corresponents a la jornada laboral dels treballadors per adequar-se al que disposa el primer paràgraf, i informar a l'Administració, quan correspongui, dels ajustos realitzats.

​​​​​​​​​​​​​​Respecte al personal dels nivells especificats en aquest punt que actualment desenvolupa una activitat lectiva setmanal de 23 hores en virtut d'un contracte a temps parcial, s'aplicaran les mesures següents:

 

1. Atès el caràcter de novació contractual que suposa el canvi d'una jornada parcial a una jornada completa, sols es podrà fer el canvi en virtut d'un acord entre l'empresa i el treballador.

2. En conseqüència, i atès que a partir de l'entrada en vigor d'aquest acord es considerarà que el professorat que desenvolupa una activitat lectiva setmanal de 23 hores està vinculat a l'empresa amb un contracte a jornada completa (1.180 hores total anuals), la titularitat i el docent afectat, en el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest acord, han de pactar allò que correspongui, la qual cosa el centre ha de comunicar a l'Administració. Els pactes al respecte podran ser els següents:

a. Mantenir l'activitat lectiva en el màxim de 23 hores setmanals, supòsit en què, amb efectes de dia 1 de setembre de 2023, es considerarà la jornada del docent com a completa.

b. Mantenir la naturalesa jurídica de contracte a temps parcial i reduir l'activitat lectiva setmanal del docent per davall de 23 hores.

c. Adequar proporcionalment la jornada anual del docent a efectes de cotització a la seguretat social, en qualsevol dels casos.

Es manifesta expressament que la totalitat del contingut d'aquest punt relatiu a situacions especials recull un acord al qual han arribat exclusivament els sindicats i les patronals i que, per tant, no vincula l'Administració, en tant que part no negociadora de l'acord.

3.3 Modificació de l'activitat lectiva màxima setmanal

A partir de l'1 de setembre de 2023, l'activitat lectiva màxima setmanal del professorat dels nivells educatius de primer i segon cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat serà de 23 hores lectives setmanals. El professorat amb jornada parcial als nivells educatius esmentats cobrarà el salari en proporció a les taules salarials fetes sobre 23 hores de càrrega lectiva setmanal. La jornada completa anual total (suma d'activitats lectives i no lectives) continuarà essent la que marqui el conveni col·lectiu en vigor.

Es constituirà una comissió tècnica per analitzar les dificultats que l'aplicació d'aquest acord de reducció pot presentar per als treballadors i per a l'organització horària dels centres i acordi les mesures que es proposin per facilitar-ne l'aplicació i que els docents puguin acollir-se a la reducció. La comissió tècnica es constituirà en el termini màxim de dues setmanes a partir de la data de la signatura d'aquest acord.

3.4 Simultaneïtat amb altres nivells educatius

En el primer semestre de 2023, en el marc de la comissió tècnica constituïda, es determinarà el tractament a donar als casos en què un professor tingui simultàniament assignades hores als nivells esmentats al punt 3.2 i als nivells de Primària i d'Infantil.

Quart

Paga extraordinària de 25 anys d'antiguitat

4.1. Objecte

La Conselleria d'Educació i Formació Professional es compromet a abonar, segons les disponibilitats econòmiques que compleixin els principis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i en les condicions previstes en els apartats 4.2 a 4.6 d'aquest Pacte, la paga extraordinària d'antiguitat prevista en els convenis col·lectius següents:

— VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics (article 62 bis).

— VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics (article 67).

— XIV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat (article 122),

— XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat (article 113).

4.2. Beneficiaris

Poden percebre la paga extraordinària d'antiguitat els col·lectius següents:

a. El personal docent afectat pel VI i VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics; el personal docent afectat pel XI i XII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal d'assistència a centres d'educació infantil; el personal cooperativista de les cooperatives de treball associat i el personal docent religiós autònom, inclosos en la nòmina de pagament delegat o mòdul íntegre de pagament directe, segons pertoqui, que acrediti haver assolit 25 anys d'antiguitat en centres de la mateixa empresa o titularitat durant la vigència dels VI i VII convenis col·lectius d'empreses de l'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, sempre que compleixi els requisits que s'especifiquen en l'apartat 4.3 d'aquest pacte.

b. El personal docent afectat pel XIV i XV convenis col·lectius general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, així com, si n'hi ha, el personal docent cooperativista i el personal docent religiós autònom d'aquests centres, inclòs en la nòmina de pagament delegat o pagament directe, segons pertoqui, que acrediti haver assolit 25 anys d'antiguitat en centres de la mateixa empresa o titularitat durant la vigència dels XIV i XV convenis col·lectius generals de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, sempre que compleixi els requisits que s'especifiquen en l'apartat 4.3 d'aquest pacte.

4.3. Requisits per al pagament de la paga extraordinària d'antiguitat

Percebrà la paga extraordinària d'antiguitat el personal docent indicat en l'apartat 4.2. anterior, sempre que, en el moment d'acomplir el requisit d'antiguitat, acompleixi els dos requisits següents:

a. Estar en règim de pagament delegat o de pagament directe, en excedència forçosa sempre que hi hagi accedit des d'un nivell concertat, o en d'altres situacions en què l'antiguitat computi.

b. Haver romàs en pagament delegat o directe un mínim de tres anys.

Per determinar l'obligació de l'Administració d'abonar la paga extraordinària d'antiguitat cal examinar individualment l'expedient i el compliment dels requisits.

4.4. Criteris per determinar l'import de la paga extraordinària d'antiguitat

Per calcular l'import de la paga extraordinària d'antiguitat s'han de tenir en compte els criteris següents:

a. S'abonaran un màxim de 5 mensualitats, independentment dels quinquennis complerts pel professor en el moment de l'abonament. En cap cas s'abonaran interessos de demora.

b. No obstant l'anterior, s'aplicaran les taules salarials vigents en el moment de l'abonament.

c. Per calcular les mensualitats que ha d'abonar l'Administració, es consideraran:

c.1. Els nivells educatius en què hagi treballat l'any que acompleix el requisit de l'antiguitat.

c.2. La mitjana de les hores realitzades en la jornada de l'any que acompleix el requisit d'antiguitat i els dos anteriors en pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe.

En el cas que el professor acompleixi el requisit d'antiguitat quan està en situació de jubilació parcial, s'ha de calcular la mitjana de les hores realitzades en la jornada tenint en compte la jornada que ha fet el professor durant els darrers tres cursos escolars abans de la jubilació parcial.

d) Els conceptes que s'han de computar en cada una de les mensualitats són les retribucions següents: sou, triennis, complement retributiu de les Illes Balears, complement de llicenciat, complement de diplomat i complement de batxillerat i residència (insularitat).

e) En el cas que el professor desenvolupi la jornada en diferents nivells educatius, els imports de les retribucions a les quals es refereix el punt d) anterior seran el resultat d'aplicar la proporció entre la mitjana d'hores —resultat d'aplicar el que disposa el punt c.2. anterior— i les hores impartides a cada un dels nivells.

f) De conformitat amb els principis de compensació i absorció establerts en l'article 26.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, el concepte de complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat no es pot acumular a l'import de la paga de 25 anys d'antiguitat. Per aquest motiu, de l'import de la paga d'antiguitat que resulti de l'aplicació dels punts anteriors s'han de deduir totes les quantitats percebudes pel professor en concepte del segon, tercer, quart i cinquè sexennis en l'àmbit de l'ensenyament concertat fins al moment en què es jubili.

En aquest sentit, si les quantitats percebudes en concepte de sexennis són inferiors a la quantitat que resulti a pagar en concepte de paga extraordinària d'antiguitat, s'ha d'abonar la diferència per aquest darrer concepte.

4.5. Paga única

Només es pot percebre una única paga d'antiguitat al llarg de la vida laboral del treballador, la qual és incompatible amb d'altres premis de jubilació, fidelitat i permanència passats, presents o futurs.

4.6. Moment de l'abonament

La paga extraordinària d'antiguitat s'abonarà en els casos següents:

a. En el moment de la jubilació del professor.

b. En el moment en què sigui definitiva la condició d'incapacitat permanent.

c. Com a conseqüència de la defunció del professor. En aquest cas, els hereus han de ser els que tramitin la sol·licitud de la paga dels 25 anys.

A l'hora de fer l'abonament, s'ha de pagar segons l'ordre de prelació següent:

1. Per ordre d'antiguitat dels convenis col·lectius corresponents.

2. Per ordre descendent d'edat.

En cas que s'hagin de fer pagaments en el mes de desembre, si les disponibilitats pressupostàries ho exigeixen, es pot abonar la paga de manera fraccionada; és a dir, un pagament en el mes de desembre i un pagament en el mes de gener de l'any següent, sense que això generi interessos de demora per a l'Administració.

4.7. Sol·licituds

Les sol·licituds de finançament de la paga extraordinària d'antiguitat s'han de regular mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres en la qual s'ha d'establir el procediment administratiu per tramitar la paga de 25 anys.

4.8. Calendari previst de 2023 a 2027

Cinquè

Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (sexenni)

5.1. Objecte

S'estableix el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat per un import anual igual al del primer sexenni i per al segon, tercer, quart i cinquè sexenni.

L'import a què es refereix el paràgraf anterior correspon a una jornada completa; és a dir, a una activitat lectiva setmanal màxima de 24 hores pels nivells d'Educació Infantil i Primària i 23 hores lectives setmanals pels nivells de 1r cicle d'ESO, 2n cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat, en la nòmina de pagament delegat o de pagament directe.

En el cas de jornades parcials, s'ha de fer el càlcul proporcional a la jornada contractada. En el cas que el treballador estigui en nòmina delegada en més d'un centre, percebrà la quantitat del complement de manera proporcional a les hores lectives que ha fet incloses en pagament delegat a cadascun dels centres. En el cas de docents que desenvolupin una activitat lectiva setmanal superior a 24 hores lectives pels nivells d'Educació Infantil i Primària o 23 hores lectives pels nivells de 1er cicle d'ESO, 2n cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat, l'import del sexenni serà el màxim establert en paràgraf anterior; és a dir, l'equivalent a realitzar una jornada completa de 24 hores d'activitat lectiva màxima setmanal pels nivells d'Educació Infantil i Primària i/o 23 hores d'activitat lectiva màxima setmanal pels nivells de 1er cicle d'ESO, 2on cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat.

El segon, tercer, quart i cinquè complement lligats a l'antiguitat i a la formació del professorat tenen la naturalesa de bestreta de la paga de 25 anys d'antiguitat fins que es cobreixi el 100 % d'aquesta.

Aquests complements salarials aniran a càrrec de l'Administració educativa exclusivament i, en cap cas, no seran abonats pels centres. El calendari establert al punt 5.6 està condicionat a les disponibilitats econòmiques que compleixin els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

​​​​​​​5.2. Requisits per ser perceptor

Percebran el segon complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (segon sexenni), els professors amb 12 anys o més d'antiguitat en pagament delegat durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe.

Percebran el tercer complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (tercer sexenni), els professors amb 18 anys o més d'antiguitat en pagament delegat durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe.

Percebran el quart complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (quart sexenni), els professors amb 24 anys o més d'antiguitat en pagament delegat durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe.

Percebran el cinquè complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (cinquè sexenni), els professors amb 30 anys o més d'antiguitat en pagament delegat durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe.

A més del requisit d'antiguitat, s'han d'acreditar 100 hores de formació homologada per cada sexenni. Les hores de formació acumulades durant el període de vigència d'un sexenni només es poden tenir en compte per al reconeixement del següent i no de successius.

El sexenni no es percebrà mentre no s'acreditin els dos requisits que el conformen: els 6 anys d'antiguitat i les hores de formació homologada. En conseqüència, si el docent únicament pot acreditar l'antiguitat no se li podrà reconèixer el sexenni fins al moment en que acrediti la formació requerida.

Els efectes administratius del reconeixement es retrotrauran a la data del compliment del requisit de l'antiguitat de manera que, una vegada acreditades 100 hores més de formació homologada, es podrà reconèixer un nou sexenni.

5.3. Reconeixement del segon sexenni

El reconeixement del segon sexenni s'ha d'ajustar a les regles generals previstes en el punt 5.2

5.4. Reconeixement extraordinari del tercer, quart i cinquè sexennis entre els anys 2023 i 2027

Entre l'1 de gener de 2023 i l'1 de gener de 2027, una vegada reconegut el segon sexenni i acreditada l'antiguitat exigida pel punt 5.2 per al reconeixement del tercer, quart i/o cinquè sexenni, el requisit de la formació es verificarà de la manera següent:

a. S'han d'acreditar 100 hores de formació homologada per cada sexenni.

b. No computen les hores de formació homologada que varen ser requisit per al reconeixement del primer i segon sexenni.

c. Es tindran en compte, una vegada reconegut el segon sexenni, totes les hores de formació homologada acumulades, amb independència de la data de realització, fins al moment del reconeixement del sexenni o dels sexennis que corresponguin per antiguitat i hores de formació.

d. Una vegada reconegut el sexenni o sexennis que corresponguin, l'excés d'hores acumulades no pot computar per al reconeixement dels sexennis successius.

5.5 Efectes econòmics del reconeixement d'un sexenni

En tot cas, els efectes econòmics del reconeixement del sexenni es produiran al mes següent del reconeixement d'aquest.

5.6. Compensació i absorció amb la paga extraordinària de 25 anys d'antiguitat

En concordança amb l'apartat 4.4.f) del pacte quart, el segon, tercer, quart i cinquè sexennis es compensaran/absorbiran amb la paga extraordinària de 25 anys d'antiguitat.

Per aquest motiu, tot i que compleixin amb tots el requisits exigits per al reconeixement del sexenni que correspongui, els professors que hagin cobrat la paga extraordinària d'antiguitat no rebran cap quantitat en concepte de segon, tercer, quart i cinquè sexennis que els correspongui fins al moment en què l'import no percebut per aquests conceptes sigui equivalent a la quantitat percebuda en concepte de paga extraordinària.

Per determinar el moment en què es completa aquesta compensació, els centres als quals pertanyin els docents que hagin cobrat la paga d'antiguitat, han de presentar una sol·licitud a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en la qual facin constar aquesta circumstància i acreditin la formació homologada. S'aplicaran els criteris establerts en els punts 5.1 a 5.5., de manera que, quan les quanties així calculades igualin la quantitat percebuda en concepte de la paga d'antiguitat, es considerarà conclosa la compensació.

 

​​​​​​​5.7. Actualització de quanties

Les quanties esmentades en els apartats 5.1 d'aquest Pacte Cinquè s'actualitzaran d'acord amb el que estableixin les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.8. Calendari previst

ANUALITAT

Setembre 2023

Gener 2024

Gener 2025

Gener 2026

Gener 2027

2n sexenni

10 %

10 %

20 %

50 %

100 %

3r sexenni

10 %

12,5 %

20 %

75 %

100 %

4t sexenni

25 %

30 %

30 %

100 %

100 %

5è sexenni

25 %

50 %

50 %

100 %

100 %

5.9. Procediment

El reconeixement dels sexennis requereix la sol·licitud prèvia de finançament presentada pel centre concertat en el marc del procediment de reconeixement d'aquest complement que estableixi, mitjançant una resolució, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5.10. Equiparació de l'import dels sexennis

La Conselleria d'Educació i Formació Professional iniciarà la negociació, a partir de gener de 2025, de l'increment progressiu de l'import de tots els sexennis, inclòs el primer, per tal d'assolir l'equiparació retributiva amb el personal de l'ensenyament públic tenint en compte els conceptes salarials d'antiguitat com són els triennis, els sexennis i les pagues extraordinàries de 25 anys d'antiguitat o conceptes equivalents.

5.11. Calendari del pressupost

Les quantitats que consten en el quadre següent, destinades a les millores salarials recollides en els pactes segon, tercer, quart i cinquè, sotmeses a les disponibilitats econòmiques que compleixin els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'abonaran íntegrament en acabar la vigència d'aquest acord i, en cas que algun pacte requereixi una quantitat inferior a la prevista, la diferència s'aplicarà a avançar el finançament de la paga d'antiguitat.

Sisè

Revisió del mòdul de despeses de funcionament

6.1. Increment per a l'any 2023

L'any 2023 el mòdul de despeses de funcionament s'ha d'incrementar un 7,5 %, tant en la part estatal com en l'autonòmica, respecte del fixat per a 2022 en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'increment es quantifica en 1,69 milions d'euros.

Aquest increment absorbeix el que recullin els pressuposts generals de l'Estat per als mòduls de concert.

6.2. Increment per als anys 2024 a 2027

Per a cada un dels conceptes que formen el mòdul de despeses de funcionament s'han d'aplicar les regles següents:

a) Cada un dels conceptes que integren el mòdul B, «Altres despeses»; el mòdul C, «Personal complementari», i del mòdul «Altres despeses» dels cicles formatius establerts a l'annex 21 de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'incrementarà anualment, des de l'any 2024 fins a l'any 2027, en un 5 % respecte de les quanties establertes en els mòduls fixats l'any anterior. Els increments estaran sotmesos a les disponibilitats econòmiques que compleixin els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en cada exercici.

b) Els eventuals increments que s'estableixin en cada un dels conceptes integrants del mòdul «Altres despeses», del mòdul «Personal complementari» i del mòdul de «Altres despeses» dels cicles formatius en les lleis de pressuposts de l'Estat dels exercicis 2024 a 2027, s'aplicaran, addicionalment a l'increment establert a l'apartat anterior, exclusivament sobre els conceptes equivalents de la llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sobre el mòdul establert en l'any anterior.

En el moment en que, com a conseqüència de l'anterior, la partida global corresponent a tots els conceptes que formen el mòdul de despeses de funcionament s'hagi incrementat un 47,9 % respecte del mòdul de l'any 2021, dins el període d'un mes s'ha de convocar la comissió de seguiment —prevista en el pacte onzè d'aquest acord— perquè estableixi quin ha de ser el tant per cent d'increment addicional dels mòduls, per assegurar que es mantinguin actualitzats a la realitat socioeconòmica del moment, sotmès a les disponibilitats econòmiques que compleixin els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Si com a conseqüència dels acords als quals es pugui arribar eventualment, en el si de la Mesa establerta a la disposició addicional vint-i-novena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), per estudiar, entre d'altres qüestions, els mòduls de concerts i valorar el cost total de la impartició de l'ensenyament en condicions de gratuïtat, es deriva l'aplicació d'uns increments fins a l'any 2027 que impliquin que se superi en conjunt la limitació establerta en el paràgraf anterior, es revisaran els termes d'aquest pacte en el si de la comissió de seguiment prevista en el pacte onzè d'aquest acord.

6.3. Repercussió en el personal d'administració i serveis

Els centres concertats han de repercutir, anualment i en la mateixa proporció, els increments previstos en els punts 6.1 i 6.2, en el complement retributiu de les Illes Balears del personal d'administració i serveis.

L'increment del complement retributiu de les Illes Balears per al personal d'administració i serveis queda establerta segons la taula següent:

Any

% d'increment

2023

10,5 %

2024

5 % + increment efectivament abonat per la CAIB derivat dels PGE

2025

5 % + increment efectivament abonat per la CAIB derivat dels PGE

2026

5 % + increment efectivament abonat per la CAIB derivat dels PGE

2027

5 % + increment efectivament abonat per la CAIB derivat dels PGE

Els increments seran abonats en el moment en el qual l'Administració educativa faci efectiu l'increment del mòdul, amb efectes des d'1 de gener de cada any.

A partir de 2027, la quantia del CRIB del personal d'administració i serveis (PAS) estarà sotmesa a una revisió anual en relació amb l'increment del mòdul econòmic de despeses de funcionament, sempre que els increments del mòdul no es refereixin a partides finalistes derivades de situacions puntuals sobrevingudes.

Es manifesta expressament que la totalitat del contingut d'aquest punt, relatiu a repercussions en el personal d'administració i serveis, recull un acord al qual han arribat exclusivament els sindicats i les patronals i que, per tant, no vincula l'Administració, perquè no n' és part negociadora.

Les eventuals repercussions dels increments sobre el Complement Retributiu de les Illes Balears del personal d'administració i serveis, en cap cas suposaran un increment major de les despeses de funcionament finançades per l'Administració, establertes en els punts 6.1 i 6.2 d'aquest acord.

6.4. Mecanisme de control i de millora del procediment de justificació

L'acord sobre aquesta proposta haurà d'incorporar el mecanisme de control i de millora del procediment de justificació de les despeses de funcionament dels centres concertats, amb l'objectiu de garantir de manera progressiva el compliment de la gratuïtat en els concerts de règim general; aquest mecanisme s'incorporarà paral·lelament a l'estudi del cost escolar per assegurar la viabilitat econòmica dels centres.

6.5 Estudi del cost de funcionament per unitat concertada

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres iniciarà un estudi per determinar el cost de funcionament per unitat concertada, tenint en compte criteris d'eficiència i racionalitat, amb l'objectiu d'establir un finançament suficient per garantir la gratuïtat dels ensenyaments en els concerts de règim general.

L'estudi ha de tenir en compte totes les despeses imputables al concert educatiu en el futur, incloses les noves despeses sorgides des de l'any 2008 susceptibles de ser incorporades com a despeses de funcionament, d'acord amb l'establert a la legislació vigent.

L'estudi es realitzarà en paral·lel als treballs que, en aquesta matèria, es duguin a terme arreu de l'Estat i, en tot cas, s'ha d'iniciar a partir del curs escolar 2023-2024.

6.6. Revisió del pacte sisè

Abans del 31 de desembre de 2025, la Mesa de l'Ensenyament Concertat de les Illes Balears ha de revisar els termes d'aquest acord, tenint en compte l'evolució de la situació econòmica, en general, i de les despeses dels centres concertats, en particular.

En cap cas, la revisió no implicarà un empitjorament de les condicions establertes en aquest acord.

Setè

Altres millores sociolaborals

7.1 Al gener de 2023 s'han contractat les hores equivalents a 11 orientadors a jornada completa en els nivells educatius d'Educació Infantil i Primària i al setembre de 2023 es completarà la concertació d'orientadors als nivells esmentats amb 10 orientadors més.

7.2 A partir de gener de 2024, se signarà l'ampliació de l'Acord de jubilacions parcials del professorat nascut entre l'1 de gener de 1962 i 31 de desembre de 1963.

7.3 A partir de setembre de 2023, s'iniciaran les negociacions de l'Acord de recol·locació del professorat dels centres concertats.

7.4 A partir de març de 2023, s'iniciaran les negociacions per a la reducció de ràtios a partir del curs 2023-2024.

7.5 A partir de març de 2023, s'acordaran els termes del reconeixement com a centres d'atenció preferent de determinats centres privats concertats a partir del curs 2023-2024.

7.6 A partir de gener de 2024, s'iniciaran les negociacions per introduir millores que alleugereixin la càrrega lectiva i reconeguin la funció tutorial.

7.7 A partir de gener de 2024, s'iniciaran negociacions per estudiar els mòduls a aplicar per als auxiliars tècnics educatius (ATE) i la seva repercussió sobre els salaris de les persones que exerceixen aquesta funció als centres concertats.

Vuitè

Educació infantil no integrada

El personal docent inclòs en la nòmina de pagament delegat dels centres d'educació infantil no integrada es beneficiarà, en els mateixos termes i condicions, de totes les mesures previstes en aquest acord que s'apliquen al personal docent d'educació infantil integrada inclòs en l'àmbit d'aplicació del VI i VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

Novè

Cooperatives d'ensenyament

El personal docent cooperativista de les cooperatives de treball associat, inclosos en el mòdul íntegre de pagament, es beneficiaran de totes les mesures previstes en aquest acord.

Desè

Personal docent religiós autònom

El personal docent religiós autònom, inclòs en la nòmina de pagament delegat, es beneficiarà, en els mateixos termes i condicions, de totes les mesures previstes en aquest acord.

Onzè

Comissió de Seguiment

Es crea la Comissió de Seguiment amb la finalitat de vetllar per l'aplicació de l'acord. Així mateix, en cas que hi hagi dubtes en la interpretació d'aquest acord, la Comissió de Seguiment pot adoptar criteris interpretatius per unanimitat, que seran vinculants per a les parts signants.

La Comissió de Seguiment estarà presidida pel director general de Planificació, Ordenació i Centres, o per la persona en qui delegui, la integraran un representant de cada una de les organitzacions que signen l'acord, així com per un representant de la Conselleria d'Educació i Formació Professional designat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, els integrants de la Comissió de Seguiment poden assistir a les sessions acompanyats dels assessors que considerin necessaris.

La Comissió de Seguiment s'ha de reunir a final de cada any o a petició de les parts socials integrants per fer el seguiment de l'execució així com dels imports destinats a cada un dels pactes continguts en aquest acord.

Dotzè

Vigència

Aquest Acord és vigent indefinidament, sense perjudici dels pactes sotmesos a vigència determinada i que qualsevol de les parts pugui denunciar-lo amb sis mesos d'antelació.

Durant la vigència d'aquest acord se'n podrà negociar algun aspecte a instància de qualsevol de les parts i, si es considera necessari, modificar-ne algun apartat.

Les parts signatàries d'aquest Acord es comprometen a complir allò que s'hi ha pactat d'acord amb el principi de bona fe, així com a resoldre de manera amistosa qualsevol discrepància que pugui sorgir en aplicació d'aquest.

Tretzè

Jurisdicció

En cas que existeixi alguna discrepància o diferència entre les parts respecte de l'aplicació o del contingut d'aquest acord, la jurisdicció competent per conèixer sobre possibles litigis és la contenciosa administrativa, sense perjudici de la competència d'una altra jurisdicció.

Catorzè

Ratificació i publicitat

Aquest acord començarà a vigir el dia següent que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears l'acord del Consell de Govern que l'aprova.

Quinzè

Comissions paritàries

Per complir les obligacions establertes en els respectius convenis col·lectius afectats per aquest acord, s'ha de trametre el document a cadascuna de les comissions paritàries, per a dipòsit i registre com a acord salarial d'àmbit autonòmic; amb aquesta finalitat, s'ha de traduir a la llengua castellana.

Clàusula addicional

Les organitzacions sindicals i patronals signants d'aquest acord manifesten i reconeixen que, considerades globalment i per al conjunt del personal docent afectat, les condicions de meritació i percepció de la paga extraordinària d'antiguitat i els sexennis de formació (pactes quart i cinquè) suposen una millora per a aquest personal amb relació a la regulació de la paga extraordinària d'antiguitat establerta en el conveni col·lectiu sectorial.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en dotze exemplars.

 

Palma, 17 de març de 2023

Pel Govern de les Illes Balears

Per EiG-ECIB i FERE-CECA-ECIB, Escola Catòlica de les Illes Balears

Per l'ACENEB-CECEIB

Per la FEIPIMEB

Per la UNAC

Per FOQUA

Per la UCTAIB

Per USO Illes Balears

Per l'STEI

Per UGT Illes Balears

Per FE-CCOO Illes Balears

Per FSIE