Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 de cessament i nomenament de vocal del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears

    Número de registre 2729 - Pàgines 16170-16171

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 2712 - Pàgina 16172

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Nomenament d'arquitecte/a funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 2714 - Pàgina 16173

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Constitució de borsí de tècnics/es de l'administració general, funcionaris interins, de l'ajuntament de Lloseta

    Número de registre 2694 - Pàgina 16174

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci de constitució del borsí d'arquitectes funcionaris interins de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 2720 - Pàgina 16175

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs, d’1 plaça d’Educador/a Social com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2676 - Pàgines 16176-16177

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs, d’1 plaça d’Auxiliar Informador/a com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2697 - Pàgines 16178-16179

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs, d’1 plaça de Tècnic/a Superior en Psicologia com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2702 - Pàgines 16180-16181

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs, d’1 plaça de Tècnic/a Superior en Economia com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2704 - Pàgines 16182-16183

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs, d’1 plaça de Tècnic/a Superior en Arquitectura com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2705 - Pàgines 16184-16185

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs oposició, d’1 plaça d’arquitecte/a com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2707 - Pàgines 16186-16187

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs, de 2 places de Tècnic/a mitjà/ana en Informàtica com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2708 - Pàgines 16188-16189

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura, per concurs, de 2 places de Treballador/a Social com a personal laboral del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 2709 - Pàgines 16190-16192

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Llista definitiva de la borsa de feina personal laboral temporal d’operari/ària peó de manteniment

    Número de registre 2726 - Pàgines 16193-16194

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d'operari/ària de residus sòlids urbans

    Número de registre 2738 - Pàgines 16195-16200

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0619 de data 17 de març de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir sis (6) places d’auxiliar administratiu/va, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 2686 - Pàgines 16201-16208

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0620 de data 17 de març de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir quatre (4) places d'auxiliar administratiu/va, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal; i la constitució d'una borsa de treball

    Número de registre 2687 - Pàgines 16209-16216

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0622 de 17 de març de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir dues (2) places d’oficial 2ª electricista, personal laboral fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 2689 - Pàgines 16217-16224