Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 1668 - Pàgines 9918-9920

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball

    Número d'edicte 1669 - Pàgines 9921-9923

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre de 2022 pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 1660 - Pàgines 9924-9959

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 1614 - Pàgines 9960-9962

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1617 - Pàgines 9963-9977

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 1618 - Pàgines 9978-9979

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1619 - Pàgines 9980-9994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 1616 - Pàgines 9995-9996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es classifica com de lliure designació la forma de provisió de dos llocs de secretaria delegada de classe tercera del Consell Insular de Mallorca, llocs reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (codis 24902 i 24903)

    Número d'edicte 1652 - Pàgines 9997-9998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 048/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 1620 - Pàgina 9999

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la convocatòria de les ajudes de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d'allotjament turístic, destinada a la compra de mecanismes d'elevació de llits, per donar compliment al que s'estableix en l'article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears (BOIB 155, de 29/11/2022), en el sentit d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds i de modificar la composició de la Comissió Avaluadora

    Número d'edicte 1634 - Pàgines 10000-10002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la quarta modificació de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 1651 - Pàgines 10003-10006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 23 de febrer de 2023 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 97/2023 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 1602 - Pàgina 10007

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes complementàries per a l’alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 1594 - Pàgines 10008-10017

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de 22 de febrer de 2023, per la que es modifica la resolució de 22 de juliol de 2019 per la qual s’estableix la suplència dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria

    Número d'edicte 1549 - Pàgina 10018

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’aprova la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres del Consell Regulador de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada de les Illes Balears

    Número d'edicte 1650 - Pàgines 10019-10031

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 17 de desembre de 2021, per la qual es convoquen per a l’any 2021 ajudes per a la recerca aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 1530 - Pàgines 10032-10033

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de convocatòria, per a l’any 2023, dels ajuts corresponents a les intervencions en forma de pagaments directes previstos al Pla estratègic de la PAC (PEPAC)

    Número d'edicte 1636 - Pàgines 10034-10064

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 22 d’agost de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria «SOIB Dual Vulnerables» per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un règim d’alternança entre l’ocupació i l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, per al període 2023-2026

    Número d'edicte 1587 - Pàgines 10065-10067

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'ordenació turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística d'establiments d'allotjament: turisme d'interior

    Número d'edicte 1643 - Pàgines 10068-10074

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'ordenació turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística d'establiments d'allotjament: hotel rural

    Número d'edicte 1644 - Pàgines 10075-10082

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística d'establiments d'allotjament: Agroturisme

    Número d'edicte 1645 - Pàgines 10083-10090

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Pla estratègic d'envelliment i canvi demogràfic de Calvià 2022 - 2025

    Número d'edicte 1261 - Pàgines 10091-10103

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria i bases reguladores de subvencions per a entitats veïnals per a l’organització de festes d'estiu i altres activitats que promoguin la participació de la ciutadania del municipi de Calvià

    Número d'edicte 1622 - Pàgines 10104-10112

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria i bases reguladores de subvencions destinades a associacions i entitats, inscrites al registre municipal d'entitats de Calvià, per despeses corrents i de funcionament a l'exercici 2023

    Número d'edicte 1623 - Pàgines 10113-10119

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Incorporació del regidor Sr. Gabriel Francisco Rosales Garza

    Número d'edicte 1578 - Pàgina 10120