Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

   • Plaça vacant d’Acadèmic Numerari, Doctor en Ciències afins a la Medicina

    Número de registre 1646 - Pàgina 10121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius

    Número de registre 1591 - Pàgines 10122-10123

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública dels béns afectats per a l’execució de les obres del «Projecte d’execució del dipòsit prefabricat de la IDAM Formentera», en el terme municipal de Formentera

    Número de registre 1624 - Pàgines 10124-10125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial del Pla Especial de Desenvolupament d’Habitatge de Titularitat Pública de Can Escandell

    Número de registre 1667 - Pàgina 10126

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, Exp. 156, de data 9 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1609 - Pàgines 10127-10128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Parcial 12B (anualitat 2021) de data 21 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 1608 - Pàgines 10129-10133

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, Exp.112 de data 14 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1610 - Pàgines 10134-10135

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd3 de data 16 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2022

    Número de registre 1611 - Pàgines 10136-10138

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Parcial 1ª 12A pr122 (anualitat 2021) de data 10 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 1612 - Pàgines 10139-10142

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Parcial 12D pr125 (anualitat 2021) de data 6 d’ octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 1627 - Pàgines 10143-10146

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Parcial 12C pr124 (anualitat 2021) de data 6 d’ octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 1628 - Pàgines 10147-10151

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 828/2022, que es segueix al Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears, per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants a la categoria infermer/infermera d’urgències d’atenció primària

    Número de registre 1558 - Pàgina 10152

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 1603 - Pàgines 10153-10155

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial modificació del reglament d’organització i funcionament del ple de l’ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 1553 - Pàgina 10156

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci d'informació pública relatiu a la concessió d'ús gratuït de l'ala de l'edifici C del quarter de Santiago per a la instal·lació de la seu EBAP a Menorca

    Número de registre 1647 - Pàgina 10157

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Anunci aprovació inicial modificacions en el Pressupost General de 2023

    Número de registre 1606 - Pàgina 10158

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Anunci aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost Propi de 2023

    Número de registre 1607 - Pàgina 10159

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de la convocatòria de subvencions mitjançant vals descompte de PalmaActiva, primer semestre del 2023, en règim de concurrència no competitiva (Publicat extracte a la base de dades nacional de subvencions ID 677908)

    Número de registre 1595 - Pàgines 10160-10163

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen

    Número de registre 1639 - Pàgina 10164

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l'expedient 1330/2023 de modificació de crèdits per transferència en el Pressupost General per a 2023 de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 1625 - Pàgina 10165

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del servei de l'Escoleta Infantil de Sóller. Expedient 5949/2022

    Número de registre 1626 - Pàgina 10166