Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 12/2023 de 27 de febrer, pel qual es disposa el cessament d’alt càrrec de la Conselleria de Medi Ambient i Territori de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 1665 - Pàgina 9868

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 d’aprovació del nomenament del President del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic

    Número de registre 1661 - Pàgina 9869

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria psicòleg clínic / psicòloga clínica convocada per mitjà de la Resolució de 21 de desembre de 2018 (BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018)

    Número de registre 1557 - Pàgines 9870-9871

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Provisió de sis llocs de treball de secretari/secretària de direcció

    Número de registre 1631 - Pàgina 9872

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de funcionaris de carrera

    Número de registre 1633 - Pàgina 9873

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de febrer de 2023 per la qual s’adjudica pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 1640 - Pàgina 9874

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació de les Bases específiques per a la creació d’una borsa d’enginyer tècnic/enginyera tècnica agrícola i obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds (exp. núm. 2022/00022098A)

    Número de registre 1632 - Pàgines 9875-9886

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d'adjudicació pel procediment de lliure designació, dels llocs de feina vacants de personal funcionari de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número de registre 1545 - Pàgines 9887-9889

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs oposició, de 3 places de Tècnic/a Superior d'Educació Infantil per a l'Escola Municipal Infantil d'Algaida, personal laboral fix

    Número de registre 1600 - Pàgines 9890-9899

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’administratiu/va de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 1613 - Pàgines 9900-9908

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de provisió de llocs de feina de Caps d’Àrea del Patronat Municipal de l´Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris amb personal laboral fix d’aquest mateix organisme públic, mitjançant el procediment de concurs de mèrits

    Número de registre 1621 - Pàgines 9909-9917