Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la tercera modificació de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 679 - Pàgines 4030-4033

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Correcció d’errades de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinada a proporcionar i facilitar l’adquisició d’immobilitzat material per a la practica d’esports adaptats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU (BOIB núm. 12, del 26/01/2023)

    Número d'edicte 673 - Pàgina 4034

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de gener de 2023 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir

    Número d'edicte 683 - Pàgines 4035-4062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de gener de 2023 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de l’ampliació de l’IES Damià Huguet amb quatre aules

    Número d'edicte 682 - Pàgina 4063

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’Adequació i restauració minera Can Xorret, núm. 489, TM Felanitx (169A/2016)

    Número d'edicte 658 - Pàgines 4064-4076

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2023 i se n’estableixen les bases

    Número d'edicte 633 - Pàgines 4077-4086

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Actualització del projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera a l’illa de Formentera

    Número d'edicte 693 - Pàgina 4087

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme pres en sessió de dia 27 de gener de 2023, relatiu a un expedient per a la declaració d’interès general en el terme municipal de Palma

    Número d'edicte 687 - Pàgina 4088

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 66/2023, de data 27 de gener de 2023, de delegació de determinades funcions de Secretaria en matèria de personal (exp. 1614-2022-000011)

    Número d'edicte 676 - Pàgines 4089-4090

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2023 de l’Ajuntament d’Inca

    Número d'edicte 697 - Pàgines 4091-4095

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Suspensió del cobrament del preu públic corresponent a les quotes dels alumnes matriculats al tercer nivell d'educació infantil

    Número d'edicte 667 - Pàgines 4096-4097

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació Oferta pública 2023

    Número d'edicte 698 - Pàgines 4098-4099

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Bases del concurs de disfresses de la rua de Sant Antoni de Portmany de 2023

    Número d'edicte 670 - Pàgines 4100-4101

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Proposta per a la concessió de la medalla d’or a la Sra. Isabel Martínez León

    Número d'edicte 663 - Pàgina 4102

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació de l'encàrrec de gestió que l'Ajuntament de Sóller realitza a la «Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre- Real Casa de la Moneda», per a l'execució d'activitats de caràcter material i tècnic amb la finalitat d'estendre dels serveis públics electrònics

    Número d'edicte 632 - Pàgines 4103-4122