Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 27 de gener de 2023 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria d’Afers Socials i Esports

    Número de registre 675 - Pàgina 3991

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es corregeixen les errades detectades a la Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual s’aproven les convocatòries del procés d’estabilització per concurs oposició i del procés derivat de taxa de reposició ordinària per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 694 - Pàgines 3992-3994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’exclou a una aspirant del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 666 - Pàgines 3995-3996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència d´Atenció a Urgències 061 per la qual s’adjudican, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants d’infermera/er d’urgències d’Atenció Primària (A2) per a la Unitat de Transport Pediàtric de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061

    Número de registre 661 - Pàgines 3997-3998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 699 - Pàgines 3999-4002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la Zona Bàsica de Salut de Vila, de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària dependent de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_06)

    Número de registre 703 - Pàgines 4003-4006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la Zona Bàsica de Salut de Santa Eulària, de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària dependent de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_07)

    Número de registre 704 - Pàgines 4007-4010

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/59, de data 26 de gener de 2023, per la qual es modifiquen i nomenen de nou membres dels tribunals de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis, que diu:

    Número de registre 664 - Pàgines 4011-4015

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives d’accés, pel torn lliure, per a l’ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de personal d’administració i serveis d’aquesta universitat

    Número de registre 685 - Pàgines 4016-4019

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 669 - Pàgines 4020-4022

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament de Porreres

    Número de registre 671 - Pàgines 4023-4029