Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística (RGE núm. 23/23)

    Número d'edicte 665 - Pàgina 3976

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 2/2023 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 26 de gener de 2023 per la qual es regula el Cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears (CEVIB)

    Número d'edicte 684 - Pàgines 3977-3979

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del terme municipal de Porreres, relativa a la incorporació de l’àmbit de l’autorització minera “Montision III” amb la qualificació de la zona d’ús extractiu

    Número d'edicte 680 - Pàgina 3980

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d'aprovació definitiva amb prescripcions de la modificació puntual número 4 de les Normes subsidiàries de Porreres per a l'ampliació d'equipaments docents

    Número d'edicte 681 - Pàgines 3981-3984

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Esmena errades de transcripció de diferents quantitats a l'anunci d'aprovació definitiva del pressupost 2023, dins l'apartat de despeses de l'OA Escola de Música

    Número d'edicte 689 - Pàgina 3985

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva del Pressupost Municipal per a l'exercici 2023 – Exp. Núm. 2196/2022

    Número d'edicte 705 - Pàgines 3986-3990