Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 360 - Pàgines 2240-2241

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publica la relació de convenis subscrits per aquesta Conselleria en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 422 - Pàgina 2242

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la presidenta del patronat de la Fundació per a l’Esport Balear de correcció d'errors per la qual es modifica la resolució de la presidenta del patronat de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de la Fundació per a l’Esport Balear

    Número d'edicte 439 - Pàgines 2243-2250

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la presidenta del patronat de la Fundació per a l’Esport Balear de correcció d'errors per la qual es modifica la resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació per a l’Esport Balear

    Número d'edicte 440 - Pàgines 2251-2254

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2023 per la qual es publiquen i aproven les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d'inspectors d'educació

    Número d'edicte 411 - Pàgines 2255-2256

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2023 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

    Número d'edicte 413 - Pàgines 2257-2456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

    Número d'edicte 414 - Pàgines 2457-2675

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de gener de 2023 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Rin Tin Tin, de Palma

    Número d'edicte 417 - Pàgines 2676-2677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el «Projecte de modificació i ampliació d’edifici comercial per a supermercat al carrer Quartó de Portmany 12-14, TM Eivissa (100a/2022)

    Número d'edicte 361 - Pàgines 2678-2680

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte de canvi de conductor de la LSMT, TM Muro (51A/2022)

    Número d'edicte 433 - Pàgines 2681-2688

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Parc fotovoltaic Es Pelai, TM Binissalem (125A/2022)

    Número d'edicte 434 - Pàgines 2689-2703

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2023000038, de suplència del president

    Número d'edicte 415 - Pàgina 2704

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2023000026, de data 13 de gener de 2023, de nova designació i modificació dels membres de la Comissió de Declaració de Risc i de Desemparament i Tutela del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 410 - Pàgines 2705-2706

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Aprovació definitiva de l'acord del projecte executiu de l'àrea recreativa de Can Canut ubicat al Parc de Tecnologies Ambientals a Marratxí

    Número d'edicte 427 - Pàgina 2707

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Ampliació del Conveni de col·laboració regulador de l’encàrrec de gestió del Consell de Mallorca a la Cambra oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per a la col·laboració en l’impuls d’una Oficina de Projectes Europeus per coordinar i gestionar els fons Next Generation del Consell de Mallorca i dels municipis de Mallorca de menys de 20.000 habitants més Alcúdia

    Número d'edicte 444 - Pàgines 2708-2710

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació del Decret de la Presidència de dia 19 d’octubre de 2012, d’aplicació de mesures específiques sobre reducció voluntària de jornada, excedència voluntària especial i llicència especial per a assumptes propis al personal del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen

    Número d'edicte 421 - Pàgines 2711-2712

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució de concessió de subvenció, reconeixement de l’obligació i proposta el pagament dins la convocatòria de subvencions anuals per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial per a l’any 2022

    Número d'edicte 403 - Pàgines 2713-2716

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació horaris dels subinspectors de policia, policia administrativa i policia tutor

    Número d'edicte 366 - Pàgina 2717

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nou horari del lloc de feina d’encarregada de mercats

    Número d'edicte 363 - Pàgina 2718

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació quadrant i horari dels oficials de la Policia Local

    Número d'edicte 364 - Pàgina 2719

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació dels articles 29 C b) apartat 5 i 29 BIS del pacte/conveni col·lectiu dels empleats públics de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 402 - Pàgines 2720-2721

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Joventut - notificació concessió de subvencions per a federacions i agrupaments d’entitats juvenils de Palma per a l’any 2022 de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 404 - Pàgines 2722-2723

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Absència batle del terme municipal

    Número d'edicte 399 - Pàgina 2724