Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció de les errades advertides en la publicació de les bases específiques que regiran les convocatòries dels processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) regulats per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

    Número de registre 435 - Pàgines 2215-2216

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Correcció d'un error detectat a les bases reguladores de la convocatòria de la directora gerent de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) publicada al BOIB núm. 32, de data 6 de març de 2021 , per la qual s’aproven les bases que regulen la creació d’un borsí de feina d’auxiliar administratiu (grup D) a Mallorca i a Menorca

    Número de registre 432 - Pàgines 2217-2218

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la Resolució de 25 de novembre de 2022 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 406 - Pàgines 2219-2222

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es nomena el Tribunal Qualificador del procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir una plaça de subaltern del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 407 - Pàgina 2223

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es nomena el Tribunal Qualificador del procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir dues places d’auditor del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 408 - Pàgina 2224

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 17 de gener de 2023 per la qual s’aprova l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació FIOP per a l’any 2023

    Número de registre 390 - Pàgines 2225-2239