Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 393,49 kWp i 388,3 kWn, sense excedents, sobre la coberta del Palma Aquarium, al carrer Manuela de los Herreros, 21 de Palma, promogut per Palma de Mallorca Aquarium S.A. (AU-02104/2022)

    Número d'edicte 331 - Pàgines 1964-1965

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta Constitució de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu sectorial d’Establiments Sanitaris Hospitalització Consulta i Assistència de Balears, de 28 de novembre de 2022 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000345011982)

    Número d'edicte 350 - Pàgines 1966-1968

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears de l’Acord d’adhesió al Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració de la CAIB del personal laboral de l’entitat pública empresarial SITIBSA i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

    Número d'edicte 351 - Pàgines 1969-1973

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de constitució de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de la neteja d'edificis i locals de les Illes Balears, de 25 d’octubre de 2022 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000535011982)

    Número d'edicte 352 - Pàgines 1974-1976

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l’àmbit de les Illes Balears per a fomentar el fet sindical

    Número d'edicte 353 - Pàgines 1977-1990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts per a fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears

    Número d'edicte 354 - Pàgines 1991-1996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives

    Número d'edicte 355 - Pàgines 1997-2009

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de gener de 2023 per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del centre singular d’educació infantil de primer cicle CEI Escoleta Sinapsis pel de CEI Es Niu de Sinapsis, del municipi de Manacor

    Número d'edicte 319 - Pàgines 2010-2011

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 16 de gener de 2023 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de febrer de 2021

    Número d'edicte 333 - Pàgines 2012-2014

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual s’ordena la publicació de les subvencions atorgades i denegades en el marc de la convocatòria per a l’any 2022 per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número d'edicte 342 - Pàgines 2015-2022

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’ Administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Agència Tributària de les Illes Balears en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 339 - Pàgina 2023

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2022

    Número d'edicte 322 - Pàgines 2024-2037

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans per a l’aprovació de la primera ordre de pagament del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022, 2023 i 2024

    Número d'edicte 334 - Pàgines 2038-2049

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans per a l’aprovació de la primera ordre de pagament del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022, 2023 i 2024

    Número d'edicte 335 - Pàgines 2050-2061

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans per a l’aprovació de la primera ordre de pagament del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022, 2023 i 2024

    Número d'edicte 336 - Pàgines 2062-2073

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans per a l’aprovació de la primera ordre de pagament del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022, 2023 i 2024

    Número d'edicte 337 - Pàgines 2074-2085

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans per a l’aprovació de la primera ordre de pagament del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022, 2023 i 2024

    Número d'edicte 338 - Pàgines 2086-2097

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament dels ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic i/o participar en el programa digitalització pel curs 2021-2022

    Número d'edicte 253 - Pàgines 2098-2100

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Adjudicació d’ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis fora de l'illa de Formentera per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 254 - Pàgines 2101-2103

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera curs 2021-2022

    Número d'edicte 255 - Pàgines 2104-2105

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Resolució de la Consellera de sostenibilitat i medi ambient de 16 de gener de 2023 d’autorització de l’increment de la capacitat anual de tractament de la planta de selecció d’envasos de Can Canut, modificació de la descripció de les característiques i capacitats a l’annex II al PDSRNPMA i autorització de la gestió externa temporal dels residus d’envasos que la planta no pugui assumir

    Número d'edicte 316 - Pàgines 2106-2108

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Resolució d’autorització de l’increment de la capacitat anual de gestió de residus de les CTP del servei públic insularitzat de transferència i tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i modificació de la descripció de les característiques i capacitats a l’annex II al PDSRNPMA

    Número d'edicte 318 - Pàgines 2109-2111

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 12 de gener de 2022 per la qual es convoca la concertació social del servei d'intervenció familiar en el domicili

    Número d'edicte 259 - Pàgines 2112-2124

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 13 de gener de 2023 d’aprovació de la convocatòria de la concertació social pel procediment ordinari del servei d’acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu

    Número d'edicte 294 - Pàgines 2125-2137

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 23 de desembre de 2022 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de desembre de 2022

    Número d'edicte 357 - Pàgines 2138-2142

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual s’aprova i es publica la llista definitiva del personal funcionari interí inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de 30 de novembre de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació de la Sindicatura de Comptes de 23 de novembre de 2022, de modificació de l’Acord de la Mesa de Negociació de 16 d’octubre de 2018, pel qual s’aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal de personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 343 - Pàgines 2143-2144

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Delegació a favor de la Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal, l’exercici de les atribucions pròpies de Batlia, els dies 28 i 29 de gener

    Número d'edicte 292 - Pàgina 2145

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Decret rectificació errada revocació delegacions Aitor Morrás Alzugaray

    Número d'edicte 314 - Pàgina 2146

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de batlessa accidental

    Número d'edicte 315 - Pàgina 2147

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Convocatòria pública del programa ajudes a la rehabilitació edificatoria d'ús residencia 2022

    Número d'edicte 233 - Pàgines 2148-2179

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Nomenament alcaldessa accidental

    Número d'edicte 332 - Pàgina 2180