Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 155, de 29 de novembre de 2022

    Número d'edicte 11202 - Pàgina 55070

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 5/2022, de 19 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11215 - Pàgina 55071

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 53/2022 de 19 de desembre, pel qual s’aprova el Pla Especial d’Emergència Exterior de la subestació de Maó de Repsol Butano, SA

    Número d'edicte 11210 - Pàgines 55072-55205

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 54/2022 de 19 de desembre, pel qual s’aprova el Pla Especial d’Emergència Exterior de la subestació d’Eivissa de Repsol Butano, SA

    Número d'edicte 11211 - Pàgines 55206-55339

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 55/2022, de 19 de desembre, pel qual es regula el busseig en les modalitats professional, extractiu, científic i per a fins de servei públic en aigües marítimes i continentals de les Illes Balears

    Número d'edicte 11213 - Pàgines 55340-55350

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 35/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria d’ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023

    Número d'edicte 11133 - Pàgines 55351-55386

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 34/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova l'ampliació de crèdit consignat en l'Ordre 27/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2022 al lloguer d'habitatge, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025

    Número d'edicte 11027 - Pàgines 55387-55388

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’immobilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos mal estacionats o abandonats a la via pública o en altres indrets del terme municipal. Exp. 6028/2022

    Número d'edicte 11124 - Pàgina 55389

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques del serveis socials de l'Ajuntament de Capdepera

    Número d'edicte 11134 - Pàgines 55390-55404

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns Immobles. Exp. 6074/2022

    Número d'edicte 11122 - Pàgines 55405-55406

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa. Exp. 6026/2022

    Número d'edicte 11125 - Pàgines 55407-55408

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems. Exp. 5975/2022

    Número d'edicte 11126 - Pàgines 55409-55411

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d’Escoles Infantils

    Número d'edicte 11150 - Pàgines 55412-55417

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 12.2022, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 11151 - Pàgines 55418-55422

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer. Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal de Subvencions

    Número d'edicte 11116 - Pàgines 55423-55425

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE 2019 0008. Aprovació definitiva de l’estudi de detall relatiu a la implantació d’una estació de servei al carrer d’Hort de les Ànimes, 30

    Número d'edicte 11147 - Pàgina 55426

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i rodatge cinematogràfic

    Número d'edicte 11137 - Pàgines 55427-55429

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de l’estructura de costs per a la gestió del servei de recollida de residus i neteja als municipis que integren la Mancomunitat Pla de Mallorca

    Número d'edicte 11011 - Pàgina 55430