Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 756823
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i rodatge cinematogràfic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 20 d'octubre de 2022, la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic recull la tarifa corresponent a l'ocupació de la via pública i autorització de parades per a minitrens i transports col·lectius similars, ha estat exposada al públic durant trenta dies hàbils sense que s'hagin presentat reclamacions. D'acord amb l'establert a l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'acord s'entén definitivament adoptat i se'n publica el seu texts íntegres.

ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Article 1 Fonament i naturalesa

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els arti­cles 15 a 19 del R. D. 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajunta­ment estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 58 de l'esmentat R.D. 2/2004.

Article 2 Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa consisteix en la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública en els termes establerts a l'article 6 d'aquesta Ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar.

Article 3 Subjecte passiu

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les que es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària a favor de les quals s'atorgui la corresponent llicència per gaudir de l'aprofitament especial, o qui es beneficiïn de l'aprofitament, si es va procedir sense la corresponent autorització.

Article 4 Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària.

2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a les que es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les esmentades Entitats.

3. Els Administradors de persones jurídiques que no varen realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament de les deutes següents:

 - quan s'hagi comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

 - quan s'hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat de la deute exigible.

 - en els casos de finalització de l'activitat de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents a la data de finalització.

4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb l'establert a la Llei General Tributària.

Article 5 Exempcions, reduccions i modificacions

1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicació que explotin directament i per altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

Article 6 Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda a l'apartat següent.

2. La tarifa es basa en la superfície ocupada pels elements o aprofitaments que constitueixen l'objecte d'aquesta Ordenança.

3. La tarifa serà la següent:

A) En els nuclis de Sant Llorenç i Son Carrió:

Llicència o permís

Euros/m2

Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer. Per dia.

0,56

A) En la Zona Costanera

Llicència o permís

Euros

Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer. Per dia i m2

0,78

Ocupació de la via pública i autorització de parades per a minitrens i transports col·lectius similars, per mes

1.200

Utilització de punts d'atracament. Per embarcació.

258,04

La llicència anual per utilització de trast de mercat es fixa en 30,18 euros/m2 pels nuclis de Sant Llorenç i Son Carrió i en 33,17 euros/m2 per la zona costanera. En el cas de sol·licitar-se la utilització de trast de mercat per un períodes inferiors es prorratejarà l'import a pagar en funció del nombre de mesos sol·licitats, computant-se mensualitats completes. 

Article 7 Meritació

1. La taxa es meritarà quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa va ésser sol·licitada.

2. Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior, es podrà exigir dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per gaudir especialment el domini públic local en benefici particular.

3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació es produeix en el moment de l'inici de l'aprofitament.

4. La duració de l'autorització ve definida a la llicència.

Article 8 Declaració i ingrés

1. Les quantitats exigibles d'acord a les tarifes es liquidaran per cada aprofitament demanat o realitzat i seran irreductibles pel període autoritzat.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança, i no trets a licitació pública, hauran de demanar prèviament la corresponent llicència, realitzar, en el seu cas, el dipòsit i formular declaració on consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran, així com un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

En els casos de fires, festes o altres esdeveniments que puguin donar lloc a l'aprofitament de la via pública regulat a aquesta Ordenança, els interessats hauran de demanar l'autorització amb un mes d'antelació. Si no es compleix aquest requisit la Corporació podrà denegar l´autorització.

Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades per les persones interessades, concedint les autoritzacions si no s'hi troben diferències. Si se n'hi torbessin, es notificaran a les persones interessades i es giraran, si s'escau, les liquidacions complementàries que pertoquin, concedint les autoritzacions una vegada reparades les diferències i, si és el cas, realitzats els ingressos complementaris que corresponguin.

En cas de denegar les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar a l'Ajuntament la devolució de l'import ingressat.

3.Els emplaçaments, les instal·lacions, les parades, etc. podran treure's a licitació pública abans de la celebració de les Fires, i el tipus de licitació, serà la quantia fixada a les tarifes d'aquesta ordenança.

Es procedirà, amb antelació a la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles per ser subhastats, numerant les parcel·les que hagin de ser objecte de licitació, i assenyalant-ne la superfície. Així mateix, s'indicaran les parcel·les que puguin dedicar-se a autos de xoc, circs, teatres, exposicions d'animals, restaurants, conservadores, bijuteries, etc.

Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzés una major superfície de l'adjudicada en subhasta, satisfarà per cada metre quadrat utilitzat de més el 100 % de l'import de la licitació, a més de la quantia fixada a les tarifes.

4. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat i obtingut la llicència corresponent.

5. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a terceres persones. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que les persones interessades hagin d'abonar.

Article 9 Infraccions i sancions

Les Infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament .

 

Sant Llorenç des Cardassar, en la data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert