Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 756234
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns Immobles. Exp. 6074/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 d'octubre de 2022 va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, per Providència de Batllia s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins aleshores provisional.

De conformitat amb l'establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, s'insereix a continuació el text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial dels Illes Balears:

Quedant de la següent manera, es deroga l'article 9 i es modifica l'article 6 de la següent manera:

«ARTICLE 6. Bonificacions

1. De conformitat amb l'article 74.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableix una bonificació a la quota de l'impost a favor d'aquells subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa, en relació a l'immoble que constitueix el domicili familiar, sempre que el seu valor cadastral no superi els 100.000€. El percentatge d'aquesta bonificació serà el següent:

    - Bonificació del 70 per 100 per a valors cadastrals de fins a 80.000,00 €.

    - Bonificació del 30 per 100 per a valors cadastrals entre 80.000,01 € i 100.000,00 €.

Als efectes de les bonificacions anteriors, hom s'estarà al que disposa l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

Per poder gaudir d'aquesta bonificació serà necessari que ni el beneficiari ni els membres de la unitat familiar siguin subjectes passius en aquest impost per cap altre habitatge distint a l'afectat per aquesta bonificació.

S'entén per habitatge habitual aquell on figuren com a empadronats la totalitat dels membres de la unitat familiar.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona interessada i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

    - Document Nacional d'Identitat de la persona sol·licitant.

    - Títol de Família Nombrosa.

La sol·licitud de la present bonificació s'haurà d'efectuar anualment entre l'1 de gener i el 31 de març.

2.- Poden gaudir de bonificació del 50% de la quota els immobles residencials on s'instal·lin sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i han d'incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació per part de l'administració competent; serà d'aplicació en els tres exercicis següents a la seva instal·lació. Si fos el cas, tindrà efectes des del període següent a aquell en què se sol·liciti. Per a l'exercici en curs, els interessats poden sol·licitar la bonificació fins al 31 de març. Per poder rebre la bonificació els Serveis Tècnics Municipals hauran d'acreditar que l'habitatge inspeccionat compleix amb les mesures d'eficiència energètica requerides.

3.- Tindran una bonificació del 50% en la quota integra de l'impost sempre que així es sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de les empreses, urbanitzacions, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els bens del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres períodes impositius».”

 

Capdepera, en data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2022)

El batle Rafel Fernández Mallol