Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 756247
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa. Exp. 6026/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa

L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 20 d'octubre de 2022 va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, per Providència de Batllia s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins aleshores provisional.

De conformitat amb l'establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, s'insereix a continuació el text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial dels Illes Balears:

Es deroga l'article 9 i es modifiquen els articles 6 i 8 quedant de la següent manera:

“ARTICLE 6. Quota tributària

1. Quan per llicència municipal s'autoritzi la instal·lació de taules i cadires, la quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex de l'ordenança, aplicades en funció de la categoria de la via pública de què es tracti.

2. Als efectes previstos per a l'aplicació de l'apartat 2 anterior, es considerarà el següent:

a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fos sencer, s'arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada.

b) Si a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars es delimita una superfície major a l'ocupada per taules i cadires, s'agafarà aquella com a base de càlcul.

c) Els aprofitaments seran anuals. 

d) L'annex d'aquesta ordenança conté els carrers classificats per categories.

ARTICLE 7. Meritació

1. Conforme disposa l'article 26 del R.D. 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol·licitar l'ús privatiu o l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.

2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa es meritarà en el moment d'inici de l'aprofitament.        

ARTICLE 8. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran reduïbles pel període anual, excepte en el supòsit d'inici o cessament amb l'aprofitament especial, en que s'estarà a l'article 7 d'aquesta ordenança.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar, prèviament, la corresponent llicència, i formular una declaració on consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi han d'instal·lar, així com un plànol detallat de la superfície que es vol ocupar i la seva situació dins el municipi.

3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades per les persones interessades, concedint les autoritzacions si no troben diferències amb les peticions de llicències; si es trobessin diferències, es notificaran als interessats, i les autoritzacions es concediran quan se n'esmenin les diferències i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que pertoqui.

4. L'Ajuntament exigirà el pagament de la totalitat de la taxa en el moment de presentar-se la sol·licitud per aconseguir l'autorització. En el seu cas no es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat i s'hagi obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquest mandat podrà comportar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoquin.

5. En cas de denegar les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar a l'Ajuntament la devolució dels imports depositats en el seu cas.

6. Totes les llicències que s'atorguin, encara que no hi consti expressament, tindran una validesa temporal limitada, que no podrà ser superior al 31 de desembre de l'any en curs. Aquesta validesa es renovarà automàticament si l'interessat no expressa el contrari. Les noves sol·licituds, modificacions, actualitzacions o no conformitat en la renovació d'ofici es sol·licitaran de l'1 de gener al 31 de març (excepte nous establiments i cessaments).

7. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a terceres persones. L'incompliment d'aquest mandat comportarà l'anul·lació de la llicència.»”

 

Capdepera, en data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2022)

El batle Rafel Fernández Mallol