Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 756241
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’immobilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos mal estacionats o abandonats a la via pública o en altres indrets del terme municipal. Exp. 6028/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 d'octubre de 2022 va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, per Providència de Batllia s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins aleshores provisional.

De conformitat amb l'establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, s'insereix a continuació el text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial dels Illes Balears:

Quedant de la següent manera, l'annex de tarifes:

 

«ANNEX

Epígraf 1.1 – Quota per la recollida i trasllat de vehicles i altres objectes pesats o voluminosos, de 8 a 19 hores en dies laborables:

Euros

Per retirada de motocicletes, vehicles i altres objectes de menys de 1.500kg

120,00

Per la retirada de vehicles i altres objectes de més de 1.500kg

132,00

Epígraf 1.2 – Quota per la recollida i trasllat de vehicles i altres objectes pesats o voluminosos, de 19 a 8 hores en dies laborables, festius i cap de setmana tot el dia:

 Euros

Per retirada de motocicletes, vehicles i altres objectes de menys de 1.500 kg.

152,00

Per la retirada de vehicles i altres objectes de més de 1.500kg

170,00

Les quanties dels epígrafs 1.1 i 1.2 es reduiran un 50% en cas que, una vegada que l'agent hagi sol·licitat el servei, el subjecte passiu retiri per si mateix el Vehicle o l'objecte.

 

Epígraf 2 Quota per dipòsit de vehicles i altres objectes pesats o voluminosos.

Euros

Per dipòsit de motocicletes o altres vehicles de dues rodes o tres

6,18

Per dipòsit de vehicles i altres objectes de menys de 1.500kg

6,18

Per dipòsit de vehicles i altres objectes de més de 1.500kg

10,27

Per quantificar els dies de dipòsit de vehicles i altres objectes no es té en compte el primer dia, però sí, en tot cas, el dia de recollida.

 

Epígraf 3 Quota per immobilització de vehicles i altres objectes.

Euros

Per immobilització de vehicles i objectes de qualsevol classe. Per unitat/dia.

30,00

 

Capdepera, en data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2022)

El batle Rafel Fernández Mallol