Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 755869
Departament financer. Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal de Subvencions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al Ple de l'Ajuntament de 27 d'octubre de 2022 es va adoptar el següent acord:

PRIMER.- Desestimar les tres al·legacions presentades per la Federació d'associacions de veïns de Palma.

SEGON.- Aprovar definitivament  la modificació de l'Ordenança Municipal de Subvencions de 26 de febrer de 2015 d'acord amb el que s'especifica:

Modificació de l'Ordenança Municipal de Subvencions de 26 de febrer de 2015

Article únic. Es modifica l'Ordenança Municipal de Subvencions de 26 de febrer de 2015 en els termes que s'indiquen a continuació:

Un.- L'article 3.2 i 3.3.e) queden redactats en els termes següents:

3.2 No tenen caràcter de subvenció els supòsits que preveu l'article 2.2, 2.3 I 2.4 de la Llei 38/2003 i l'article 2.3 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions .

3.3.e. Les prestacions socials de caràcter econòmic del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears no tenen caràcter de subvenció, d'acord al que regula l'article 22.3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears i altra normativa que sigui aplicable.

Dos.- El primer paràgraf de l'article 4.1 queda redactat en els termes següents:

Per acord de la Junta de Govern, en el cas de l'Ajuntament i els organismes autònoms, o de l'òrgan competent en la resta d'ens subjectes a la present norma, amb caràcter previ a la tramitació de les convocatòries de subvenció, s'han d'aprovar un o diversos plans estratègics de subvencions d'acord amb la informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les regidories i els ens públics atorgants.

Dos bis.- El primer paràgraf de l'article 4.1 queda redactat en els termes següents:

Es corregeix el canvi normatiu 4.3.e). Allà on diu “Decret llei 10/2020, de 12 de juny” ha de dir “Decret llei 7/2022, d'11 de juliol”.

Tres.- L'article 10.2.b i 10.2.d queden redactats en els termes següents:

10.2.b. Haver sol∙licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar‐se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conformement a la normativa concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

10.2.d. Estar sotmès –la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que detinguin la representació legal d'altres persones jurídiques–, a algun dels supòsits de la Llei  3/2015, de 30 de març, reguladora de l‘exercici d'alt  càrrec de l'Administració General de l'Estat); de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar‐se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s'hi estableixen, o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

Quatre.- L'article 13.6 queda redactat en els termes següents:

13.6 El contracte, que ha d'incloure el contingut mínim previst a l'apartat 2 d'aquest article, com també el que sigui preceptiu d'acord amb la normativa reguladora dels contractes administratius, ha de fer esment exprés a la submissió de l'entitat col·laboradora, en qualitat de contractista, a la resta de les obligacions imposades per la Llei 38/2003 i el Decret Legislatiu 2/2015.

Cinc.- L'article 14 queda redactat en els termes següents:

S'estarà al que disposi la normativa estatal bàsica i l'autonòmica.

Sis.- L'article 15 queda redactat en els termes següents:

“Article 15. Publicitat de les subvencions

1. La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions. Les àrees gestores seran les responsables de remetre a la BDNS informació sobre les convocatòries, les resolucions de concessió i la resta d'informació sobre les subvencions concedides en els termes establerts als articles 18 i 20 de la Llei 38/2003.

Les àrees gestores seran les responsables de subministrar a la BDNS la informació pertinent d'acord amb la Llei 38/2003 i el Decret Legislatiu 2/2015 de forma exacta, completa, en termini i respectant la modalitat de transmissió establerta.

2. L'entitat atorgant ha de publicar una llista detallada de les subvencions concedides en el tauler d'edictes electrònic del web de l'Ajuntament de Palma i al de l'organisme autònom o l'entitat atorgant, si s'escau. Aquesta publicació s'ha de fer el mes següent del trimestre natural en el qual es dicti l'acte de concessió.

3. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, quan la notificació de la resolució de concessió es fa a través de publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), s'entén complerta l'obligació de publicitat”.

Set.- L'article 19.1.a queda redactat en els termes següents:

19.1.a Les previstes nominativament al pressupost general de l'entitat. No poden tenir caràcter nominatiu els crèdits creats mitjançant eventuals modificacions creditícies, excepte les que hagi aprovat el Ple. No podran adquirir-se compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs.

Vuit.- L'article 36.1 i 36.2 queden redactats en els termes següents:

36.1 La convocatòria ha d'establir el percentatge màxim de finançament o import fix, que en general, no superarà el 80% del cost total de l'actuació subvencionada, i ha d'indicar en qualsevol cas la quantia màxima que s'ha d'atorgar. L'eventual excés de finançament públic, una vegada finalitzat el projecte o l'activitat, es calcula prenent com a referència la proporció que ha d'aconseguir aquesta aportació respecte del cost real justificat.

36.2 Quan  així es prevegi expressament a la convocatòria i quedi degudament justificat mitjançant informe motivat del servei gestor competent, es pot arribar al 100% del cost de l'activitat subvencionada. Aquest informe ha de ser enviat prèviament a l'Àrea d'Hisenda perquè ho autoritzi.

Nou.- L'article 38.3 queda redactat en els termes següents:

38.3 Quan l'import de despesa subvencionable superi les quantitats establertes a la normativa de contractes del sector públic i el que disposen les bases d'execució del pressupost vigent per al contracte menor, la persona o entitat beneficiària ha de sol∙licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves especials característiques no

Deu.- L'article 40.1 i 40.2  queda redactat en els termes següents:

40.1 Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la seva concessió directa, l'òrgan atorgant ha d'autoritzar la despesa. Per determinar l'òrgan atorgant s'estarà al que disposin les bases d'execució del pressupost vigent.

40.2La resolució de la concessió de subvencions o la signatura dels convenis implica l'aprovació de la disposició o el compromís de la despesa corresponent. Per a determinar l'òrgan competent s'estarà al que disposin les bases d'execució del pressupost vigent.

Onze.- L'article 41.2, 41.3 i 41.6 queda redactat en els termes següents:

41.2 Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, poden efectuar‐se pagaments fraccionats. Pagaments que han de respondre al ritme de l'execució de les accions subvencionades i abonar‐se per la quantia equivalent a la justificació presentada. S'estarà al que disposen les bases d'execució del pressupost vigent.

41.3 Es poden realitzar pagaments  anticipats, parcials o únics, de l'import subvencionat segons el que disposen les bases d'execució del pressupost vigent.​​​​​​​

41.6 En el cas d'efectuar‐se pagaments anticipats, pot exigir‐se la presentació de garanties mitjançant dipòsits, avals, assegurances de caució o garanties personals i solidàries i drets reals de garanties, regulats a la legislació vigent, que ha de determinar‐se a la convocatòria de cada subvenció, o al conveni. Aquestes garanties s'han d'establir en el supòsit de bestretes superiors a 18.000 €.

Poden quedar exonerades de presentar garanties les entitats beneficiàries que siguin una entitat integrant del sector públic o siguin entitats no lucratives, federacions, confederacions, o agrupacions de les mateixes, sempre que no hagin tingut incidències relacionades amb subvencions rebudes els darrers 3 anys. En tal cas, la Junta de Govern en aprovar les bases o convenis que regulen la subvenció, haurà d'aprovar expressament eximir de la prestació de garanties.

Dotze.-  El segon paràgraf de l'article 46 queda redactat en els termes següents:

En el cas de subvencions destinades a cobrir dèficits d'explotació, s'aportaran els comptes o estats financers degudament auditats, on s'apreciï el dèficit o la realització del programa o l'activitat parcialment subvencionats perquè pugui ser abonada la subvenció al beneficiari. A més, s'adjuntarà l'informe complementari d'auditoria regulat en la disposició addicional cinquena “Mecanismes de coordinació amb òrgans o institucions públiques amb competències de control o inspecció” del Reial decret 2/2021, de 12 de gener, per el qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 22/2015, de 20 de juliol, de Auditoria de Comptes.

Tretze.- Correcció d'errades als paràgrafs primer i segon de l'article 58 queda redactat en els termes següents:

El control financer de les subvencions ha de ser exercit per la Intervenció Municipal i pels òrgans de control extern. Així mateix, els serveis i els organismes atorgants han d'exercir l'autoavaluació dels plans estratègics de subvencions.

Correspon a la Intervenció Municipal, amb caràcter ordinari, el control econòmic i financer de les subvencions regulades en aquesta ordenança, sense perjudici de les facultats d'inspecció que corresponen a l'òrgan atorgant de la subvenció.

Catorze.- En tot el text allà on diu “LGS” ha de dir “Llei 38/2003” (d'acord amb el llibre d'estil).

Quinze. Allà on diu “RLGS” ha de dir “Reial Decret 887/2006” (d'acord amb el llibre d'estil).

Setze. S'actualitza la normativa: allà on diu la Llei 30/1992 s'ha substituït per la nova Llei 39/2015 o Llei 40/2015 (quan cal) amb l'article corresponent. Les actualitzacions són les següents:

Setze.1.  A l'article 23 allà on diu “article 58 de la Llei 30/1992” ha de dir “article 40 de la Llei 39/2015”.

Setze 2. A l'article 29.3 allà on diu “article 38 de la Llei 30/1992” ha de dir “article 16 de la Llei 39/2015”.

Setze 3. A l'article 30 allà on diu “article 42.1 i 71 de la Llei 30/1992” ha de dir “articles 21,1 i 68 de la Llei 39/2015”.

Setze.4. A l'article 28.1.m allà on diu “article 42 i 43 de la Llei 30/1992” ha de dir “article 42 i 43 de la Llei 39/2015”.

Setze 5. A l'article 34 allà on diu “articles 58 i 59 de la Llei 30/1992” ha de dir “article 40 i 41 de la Llei 39/2015”.

Setze.6. A l'article 57.1 allà on diu “títol VI de la Llei 30/1992” ha de dir “títol IV de la Llei 39/2015”.

Setze 7. A l'article 57.5 allà on diu “apartats 5 i 6 de l'article 42 de la Llei 30/1992” ha de dir “article 21.5 i 22.1 de la Llei 39/2015”.

Setze.8. A l'article 67.2 allà on diu “article 132.2 de la Llei 30/1992” ha de dir “article 30 de la Llei 40/2015”.

Setze.9. A l'article 70 allà on diu “article 132.3 de la Llei 30/1992” ha de dir “article 30.3 de la Llei  40/2015”.

Setze.10. A l'article 72 allà on diu “capítol II del títol IX de la Llei 30/1992” ha de dir “capítol III del títol I de la Llei 40/2015”.

TERCER.- Que una vegada adoptat l'acord es publiqui en el BOIB, y publicar el text definitiu de l'ordenança municipal de subvencions en la pàgina web municipal.

QUART.- Una vegada aprovada definitivament, aquest modificació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats que han presentat al·legacions durant el termini d'informació pública, amb indicació dels pertinents recursos.

 

Palma, en la fecha de la firma electrónica: (15 de desembre de 2022 )

El regidor de l'Àrea de d'Hisenda Innovació i Funció Pública

p.d. decret de batlia núm. 13009,de 19/07/2022

(BOIB núm. 95, de 23/07/2022)