Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 762335
Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 155, de 29 de novembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès l'escrit del president del Parlament de les Illes Balears de 30 de novembre de 2022, mitjançant el qual comunica que s'ha detectat l'existència d'una errada en les versions catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 155, de 29 de novembre de 2022, es publiquen les rectificacions següents:

En la versió catalana, en el punt 1 de la disposició final vuitena:

On hi diu:

B) Sobre l'impacte paisatgístic de la construcció, havent de determinar, amb informe tècnic previ, si el projecte no afecta el paisatge de manera apreciable o si, en canvi, té un impacte paisatgístic desfavorable. En cas que es resolgui que l'impacte paisatgístic és desfavorable, d'acord amb les disposicions o directrius de paisatge de cada consell insular.

Hi ha de dir:

B) Sobre l'impacte paisatgístic de la construcció, havent de determinar, amb informe tècnic previ, si el projecte no afecta el paisatge de manera apreciable o si, en canvi, té un impacte paisatgístic desfavorable, d'acord amb les disposicions o directrius de paisatge de cada consell insular.

En la versió castellana, en el punt 1 de la disposició final vuitena:

On hi diu:

B) Sobre el impacto paisajístico de la construcción, teniendo que determinar, con informe técnico previo, si el proyecto no afecta al paisaje de manera apreciable o si, en cambio, tiene un impacto paisajístico desfavorable. En caso de que se resuelva que el impacto paisajístico es desfavorable, de acuerdo con las disposiciones o directrices de paisaje de cada consejo insular.

Hi ha de dir:

B) Sobre el impacto paisajístico de la construcción, teniendo que determinar, con informe técnico previo, si el proyecto no afecta al paisaje de manera apreciable o si, en cambio, tiene un impacto paisajístico desfavorable, de acuerdo con las disposiciones o directrices de paisaje de cada consejo insular.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias