Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 756258
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems. Exp. 5975/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 d'octubre de 2022 va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per recollida de fems.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, per Providència de Batllia s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins aleshores provisional.

De conformitat amb l'establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, s'insereix a continuació el text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial dels Illes Balears:

Es modifica quedant de la següent manera:

“- S'afegeix l'article 8:

« Programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR). Normes de gestió.

ARTICLE 8

1. Amb la finalitat d'incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s'estableix una quota diferenciada de la taxa de tractament fixada a l'article 6 per totes les persones físiques o jurídiques usuàries que s'adhereixin al programa ITR.

2. Per a l'admissió al programa ITR les persones interessades hauran de presentar la seva adhesió a l'esmentat programa i acceptar les seves condicions. Els subjectes passius que vulguin adherir-se presentaran l'imprès de compromís abans del dia 30 de març de l'any corresponent a la meritació de la taxa. Durant la resta d'any només es podran adherir al programa els contribuents que formalitzin alta nova o canvi de titular. A més hauran d'acceptar les següents condicions:

•    Compromís de complir amb la separació dels residus en el seu domicili o establiment comercial i aportar aquest residus correctament a les àrees d'aportació i contenidors ubicats en el municipi o al servei de recollida. 

•    Consentir l'accés a l'habitatge o establiment, amb la persona propietària o arrendatària, de les persones autoritzades per l'Ajuntament de Capdepera per controlar que es separin efectivament les cinc fraccions de residus (paper, vidre, envasos, rebuig i orgànica), sempre que estigui establert el sistema de recollida, i sense presentar impropis en cada una de les fraccions.

•    Consentir el control dels residus que es dipositin a les àrees d'aportació i al parc verd.

3. S'hauran de portar a terme un mínim als grans productors (hotels) de tres inspeccions anuals, amb aixecament de la corresponent acta, permetent-se una única inspecció amb acta desfavorable. S'entendrà inspecció desfavorable quan es determini que no es compleix amb la correcta separació de residus. Amb la segona acta desfavorable s'entendrà que no s'han donat els requisits per aplicar la tarifa diferenciada i es procedirà a la corresponent liquidació complementària de la tarifa normal sense que aquesta es pugui prorratejar per aquest motiu.

4. En relació als petits productors serà suficient amb una sola inspecció favorable. En cas que la primera inspecció no sigui favorable es durà a terme una segona inspecció que haurà de tenir resultat favorable.

5. No obstant l'anterior, l'Ajuntament tindrà potestat d'inspecció per realitzar les inspeccions que estimi adients, encara que les anteriors hagin estat favorables.

6. En cas que les inspeccions previstes en el present article no es portin a terme per causa imputable a l'ajuntament s'entendrà que s'han donat els requisits per aplicar la tarifa diferenciada.

7. En el cas de no complir les condicions establertes a la norma segona d'aquest article es perdrà el dret de gaudir de la tarifa diferenciada ITR i s'haurà d'abonar la tarifa ordinària de tota l'anualitat. Per tornar a gaudir de la tarifa ITR durant el següent any s'haurà de tornar a presentar la sol·licitud pel següent exercici en el termini establert a l'esmentada norma segona.

8. Les persones físiques o jurídiques contribuents adherides al programa ITR a 31 de desembre conservaran per a l'exercici següent l'adscripció a la tarifa corresponent llevat de renúncia expressa sempre que s'hagin complert les condicions anteriors.»

- L'article 8 anterior és l'article 9 actual.

- Es modifica l'ANNEX quadre de tarifes de l'ordenança. La redacció proposta és:

 

«ANNEX QUADRE DE TARIFES DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS

Epígraf

Tarifa recollida 

Tarifa tractament

Totals

Adherits ITR 

NO adherits ITR

Tarifa total adherits ITR 

Tarifa total 

NO ITR 

CAPDEPERA, CALA RATJADA

Habitatges

68,97 €

51,99 €

81,70 €

120,96 €

150,67 €

Ports i Clubs Nàutics esportius de fins a 5.000 m²

1.379,35 €

1.336,91 €

1.634,00 €

2.716,26 €

3.013,35 €

Ports i Clubs Nàutics esportius de més de 5.000 m²

3.093,71 €

2.998,56 €

3.664,90 €

6.092,27 €

6.758,61 €

Places hoteleres (per plaça i any)

38,89 €

37,70 €

46,08 €

76,59 €

84,97 €

Apartaments turístics (per plaça i any)

35,00 €

33,93 €

41,47 €

68,93 €

76,47 €

Habitatges turístics de vacances i estades turístiques. Per plaça.

27,23 €

26,39 €

32,25 €

53,62 €

59,48 €

Restaurants fins 75 m2

1.034,51 €

1.002,68 €

1.225,50 €

2.037,19 €

2.260,01 €

Restaurants més 75 m2

1.034,51 €

1.002,68 €

1.225,50 €

2.037,19 €

2.260,01 €

Restaurants de més de 75 m2. S'exigirà la tarifa anterior incrementant­-se en la següent quantitat per m2

4,41 €

0,00 €

0,00 €

4,41 €

4,41 €

Bars , pubs i altres locals que no serveixen menjar fins 75 m2

551,74 €

534,76 €

653,60 €

1.086,50 €

1.205,34 €

Bars , pubs i altres locals que no serveixen menjar més 75 m2

551,74 €

534,76 €

653,60 €

1.086,50 €

1.205,34 €

Bars , pubs i altres locals que no serveixen menjar de més de 75, S'exigirà la tarifa anterior incrementant­-se en la següent quantitat per m2

2,94 €

0,00 €

0,00 €

2,94 €

2,94 €

Cafeteries fins 75 m2

758,64 €

735,30 €

898,70 €

1.493,94 €

1.657,34 €

Cafeteries més 75 m2

758,64 €

735,30 €

898,70 €

1.493,94 €

1.657,34 €

Cafeteries de més de 75 m2. S'exigirà la tarifa anterior incrementant-­se en la següent quantitat per m2

3,68 €

0,00 €

0,00 €

3,68 €

3,68 €

Cinemes i Teatres

551,74 €

534,76 €

653,60 €

1.086,50 €

1.205,34 €

Discoteques i sales de festa

1.551,76 €

1.504,02 €

1.838,24 €

3.055,78 €

3.390,00 €

Altres Comerços fins 100 m2

172,42 €

167,11 €

204,25 €

339,53 €

376,67 €

Altres Comerços des de 101 m2 fins a 200 m2

344,84 €

334,22 €

408,50 €

679,06 €

753,34 €

Altres Comerços des de 201 m2 fins a 400 m2

517,26 €

501,35 €

612,76 €

1.018,61 €

1.130,02 €

Altres Comerços de més de 400 m2

689,67 €

668,45 €

816,99 €

1.358,12 €

1.506,66 €

Locals sense activitat

96,56 €

93,58 €

114,38 €

190,14 €

210,94 €

Tallers fins 150 m2

96,56 €

93,58 €

114,38 €

190,14 €

210,94 €

Tallers de més de 150 m2

137,93 €

133,69 €

163,39 €

271,62 €

301,32 €

Oficines Bancàries

241,39 €

233,96 €

285,96 €

475,35 €

527,35 €

Despatxos professionals (oficines i gestories)

172,42 €

167,11 €

204,25 €

339,53 €

376,67 €

Establiments d'alimentació fins 100 m2

689,67 €

668,46 €

817,00 €

1.358,13 €

1.506,67 €

Establiments d'alimentació des de 101 m2 fins 200 m2

1.034,51 €

1.002,68 €

1.225,50 €

2.037,19 €

2.260,01 €

Establiments d'alimentació des de 201 m2 fins 400 m2

1.379,35 €

1.336,91 €

1.634,00 €

2.716,26 €

3.013,35 €

Establiments d'alimentació de 400 m2 a 900 m2

1.896,60 €

1.838,24 €

2.246,74 €

3.734,84 €

4.143,34 €

Establiments d'alimentació de més de 900 m2 i hipermercats

7.071,58 €

6.854,00 €

8.377,11 €

13.925,58 €

15.448,69 €

Parades de mercats

49,13 €

47,61 €

58,19 €

96,74 €

107,32 €

SA PEDRUSCADA, ES CARREGADOR, N'AGÜAIT, ES MARISC, NA TACONERA, CALA PROVENÇALS, CANYAMEL, CALA MESQUIDA, SA FONT DE SA CALA.

Habitatges, Urbanitzacions, xalets i habitatges amb jardins

89,65 €

67,58 €

106,19 €

157,23 €

195,84 €

Places hoteleres (per plaça i any)

42,02 €

40,73 €

49,79 €

82,75 €

91,81 €

Apartaments turístics (per plaça i any)

37,82 €

36,66 €

44,80 €

74,48 €

82,62 €

Habitatges turístics de vacances i estades turístiques. Per plaça.

29,42 €

28,51 €

34,85 €

57,93 €

64,27 €

Restaurants fins 75 m2

1.120,57 €

1.086,10 €

1.327,46 €

2.206,67 €

2.448,03 €

Restaurants més 75 m2

1.120,57 €

1.086,10 €

1.327,46 €

2.206,67 €

2.448,03 €

Restaurants de més de 75 m2. S'exigirà la tarifa anterior incrementant-se en la següent quantitat per m2

4,41 €

0,00 €

0,00 €

4,41 €

4,41 €

Bars , pubs i altres locals que no serveixen menjar fins 75 m2

597,64 €

579,25 €

707,97 €

1.176,89 €

1.305,61 €

Bars , pubs i altres locals que no serveixen menjar de més de 75. S'exigirà la tarifa anterior incrementant-se en la següent quantitat per m2

2,94 €

0,00 €

0,00 €

2,94 €

2,94 €

Cafeteries fins 75 m2

821,75 €

796,46 €

973,46 €

1.618,21 €

1.795,21 €

Cafeteries més 75 m2

821,75 €

796,46 €

973,46 €

1.618,21 €

1.795,21 €

Cafeteries de més de 75 m2. S'exigirà la tarifa anterior incrementant-se en la següent quantitat per m2

3,68 €

0,00 €

0,00 €

3,68 €

3,68 €

Cinemes i Teatres

597,64 €

579,25 €

707,97 €

1.176,89 €

1.305,61 €

Discoteques i sales de festa

1.344,69 €

1.303,32 €

1.592,94 €

2.648,01 €

2.937,63 €

Altres Comerços fins 100 m2

186,76 €

181,02 €

221,24 €

367,78 €

408,00 €

Altres Comerços des de 101 m2 fins a 200 m2

373,53 €

362,03 €

442,49 €

735,56 €

816,02 €

Altres Comerços des de 201 m2 fins a 400 m2

560,29 €

543,05 €

663,73 €

1.103,34 €

1.224,02 €

Altres Comerços de més de 400 m2

747,05 €

724,06 €

884,96 €

1.471,11 €

1.632,01 €

Locals sense activitat

104,59 €

101,37 €

123,89 €

205,96 €

228,48 €

Tallers fins 150 m2

104,59 €

101,37 €

123,89 €

205,96 €

228,48 €

Tallers de més de 150 m2

149,41 €

144,81 €

176,99 €

294,22 €

326,40 €

Oficines Bancàries

209,18 €

202,74 €

247,80 €

411,92 €

456,98 €

Despatxos professionals (oficines i gestories)

186,76 €

181,02 €

221,24 €

367,78 €

408,00 €

Establiments d'alimentació fins 100 m2

597,64 €

579,25 €

707,97 €

1.176,89 €

1.305,61 €

Establiments d'alimentació des de 101 m2 fins 200 m2

896,46 €

868,88 €

1.061,96 €

1.765,34 €

1.958,42 €

Establiments d'alimentació des de 201 m2 fins 400 m2

1.195,28 €

1.158,51 €

1.415,95 €

2.353,79 €

2.611,23 €

Establiments d'alimentació de 400 m2 a 900 m2

1.643,51 €

1.592,95 €

1.946,93 €

3.236,46 €

3.590,44 €

Establiments d'alimentació de més de 900 m2 i hipermercats

7.660,22 €

7.424,52 €

9.074,42 €

15.084,74 €

16.734,64 €

Instal·lacions de golf

4.202,16 €

4.072,87 €

4.977,95 €

8.275,03 €

9.180,11 €

Parades de mercats

49,13 €

47,62 €

58,20 €

96,75 €

107,33 €

DISSEMINATS

Agroturismes. Per plaça

42,02 €

39,28 €

48,00 €

81,30 €

90,02 €

Habitatges

6,90 €

49,17 €

77,26 €

56,07 €

84,16 €

Habitatges turístics de vacances i estades turístiques. Per plaça.

2,72 €

28,51 €

34,85 €

31,24 €

37,57 €

Restaurants

1.120,57 €

1.047,31 €

1.280,05 €

2.167,88 €

2.400,62 €

En el cas que l'oficina o establiment es trobi situat al mateix habitatge, sense separació, s'hi aplicarà únicament la tarifa precedent, que quedarà inclosa en la de l'epígraf primer.”

 

Capdepera, en data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2022)

El batle Rafel Fernández Mallol