Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 757919
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE 2019 0008. Aprovació definitiva de l’estudi de detall relatiu a la implantació d’una estació de servei al carrer d’Hort de les Ànimes, 30

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 24 de novembre de 2022, va aprovar definitivament l'estudi de detall relatiu a la implantació d'una estació de servei al carrer d'Hort de les Ànimes, 30, promogut per BERNAL GALINDO, VICENTE en representació de ESTACION DE SERVICIO THADER SLU.

Complint amb l'art. 181 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, es publica perquè es prengui general coneixement i als efectes pertinents.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, i els articles 45 i ss. de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic­ció contenciosa administrativa, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seva publicació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

En compliment de l'art. 12.4.d)  de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, el contingut íntegre del Planejament aprovat està disponible a través del següent enllaç:

https://ajtpalma.sharepoint.com/:b:/s/Planejament/EQUT0CQvEkRCoWjemAt1PwgBPaIGl46bC-KPksshKo5A4A?e=P7fu4a

Així mateix i d'acord amb l'art. 70 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, es publica tot seguit el text complet de les ordenances d'aquest estudi de detall:

Els paràmetres edificatoris del vigent PGOU de Palma no es modifiquen.

L'estació de servei s'haurà d'ajustar a l'estudi de detall aprovat (documentació gràfica i escrita).

 

(Signat electrònicament: 13 de desembre de 2022)

El cap del Departament p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de  4-03-2014) Jaume Horrach Font