Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 758017
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d’Escoles Infantils

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella en sessió ordinària celebrada el dia 20.10.22 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'Escoles Infantils.

En el BOIB núm. 139 de data 27.10.22 es publicà l'anunci de l'esmentada aprovació.

Atès que durant el període establert a l'efecte no s'han presentat al·legacions.

Atesa la legislació vigent, es publica íntegrament el preu públic esmentat.

PREU PÚBLIC 1.3 DE SERVEIS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES INFANTILS

«NORMATIVA ESPECÍFICA

ARTICLE 1r OBJECTE I FONAMENT

De conformitat amb el que disposa l'article 41 de l'RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament acorda establir en aquest terme municipal el preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l'escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys.

Serà d'aplicació al preu públic d'aquesta ordenança, a l'empara del que disposen els articles que van del 41 al 48 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.

ARTICLE 2n OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligats al pagament de les quanties contingudes en aquesta normativa:

a. Els pares, les mares o qui ostenti la tutoria dels infants que es beneficiïn dels serveis prestats per les escoles infantils públiques o d'altres serveis educatius de 0 a 3 anys.

b. O, si escau, qui pugui estar obligat al pagament dels aliments d'aquests conformement al que preveu el Codi civil.

ARTICLE 3r QUANTIA

La quantia a exigir per a la prestació dels serveis es determinarà en funció de les tarifes següents, segons els serveis que s'utilitzin:

1. Quota inicial del curs per a material..……………..............75 €

a) Centres d'educació infantil, infants d'EI 1 i d'EI 2:

CONCEPTES

10 MESADES

11 MESADES

IMPORT ANUAL

Aula de nadons (EI 1)

315,36

286,69

3.153,60

Aula horari parcial nadons (4 hores/dia)

206,35

187,59

2.063,47

Resta de fillets i filletes del centre (EI 2 i EI 3)

190,80

173,46

1.908,05

b) Centres d'educació infantil, infants d'EI 3: aquestes quotes quedaran suspeses mentre es mantenguin els convenis per a la gratuïtat d'aquest nivell amb les conselleries d'Educació, tant del GOIB com del CIM.

CONCEPTES

10 MESADES

IMPORT ANUAL

MENSUAL

Tram 1: escolarització bàsica (EI 3, de 9 a 13 h)

150 €

1500

 

Ampliació horària

Tram 2: de 8 a 9 h

30

300

 

Tram 3: de 13 a 14 h

30

300

 

Tram 4: de 14 a 15 h

30

300

 

Ampliació calendari (juliol). Horari de 8 a 14 h

 

 

275 €

Per a l'EI Joguina el tram 2 serà de 8.45 a 9 h i de 13 a 13.45 h; i els trams 3 i 4, de 16 a 18 h, a causa de l'horari especial que té el centre.

Per a l'EI Francesc de Borja Moll el tram 2 serà de 8.30 a 9 h i l'import a pagar serà de 15 € per a aquest tram.

c) Espais Familiars, de nadons, de jocs:

Quota mensual d'activitats d'infància i família, 2 h setmanals ........ 18 €

d) Tallers de massatges, ioga, música. Psicomotricitat:

Quota mensual.......................... 18 €

e) Menjador a les escoles d'educació infantil municipals:

 • Per tot el curs escolar, menú triturats 48,43 € al mes (11 rebuts, l'agost no)
 • Per tot el curs escolar, menú sòlid 87,27 € al mes (11 rebuts, l'agost no)
 • Quan es comptabilitzi per dies o el menjador no sigui utilitzat durant tot el curs escolar, el preu serà de 5,71 € per dia per menú sòlid i de 3,24 € per menú de triturats; aquest serà l'import utilitzat durant el mes de setembre per motius d'adaptació.
 • Quan es comptabilitzin setmanalment dos dies fixos durant tot el curs escolar els preus seran de 4,85 € per dia per menú sòlid i de 2,70 € per menú de triturats.

ARTICLE 4t LIQUIDACIÓ I INGRÉS

L'import de la quota de material del curs es pagarà anualment abans de la finalització del procediment d'admissió. (En el cas que la sol·licitud comporti una autoliquidació, a aquesta s'hi haurà d'adjuntar el justificant de pagament corresponent.)

En cas de realitzar una sol·licitud de bonificació de les previstes en aquesta ordenança, el pagament de la quota de material del curs s'haurà de pagar en el termini de 15 dies naturals posteriors a la resolució de la sol·licitud.

Si l'alta es realitza amb el curs ja iniciat, el pagament s'haurà de realitzar en el moment de l'alta. En aquest supòsit, si es realitza una sol·licitud de bonificació de les previstes en aquesta ordenança, el pagament de la matrícula s'haurà de fer en el termini de 15 dies naturals posteriors a la resolució de la sol·licitud.

Excepte en casos excepcionals que impedeixin la incorporació a l'escola infantil, no es retornarà l'import abonat en concepte de la quota de material del curs.

El cobrament s'efectuarà de la manera següent: l'import total anual serà repartit de la forma que decideixi l'Ajuntament (en 10 o 11 mesades...); en el cas dels Espais Familiars, massatges, o d'altres serveis complementaris, el pagament es repartirà durant els mesos en els quals funcioni i estigui actiu el servei.

Les quotes s'hauran de liquidar mensualment i anticipadament.

Les quotes s'abonaran mitjançant càrrec en compte bancari; amb aquesta finalitat, el subjecte passiu haurà d'estendre la corresponent ordre bancària, i domiciliar el pagament en el moment de la inscripció. Excepcionalment, l'Ajuntament podrà autoritzar altres tipus de pagament.

L'obligació de pagament persisteix fins que la persona usuària no causi baixa voluntària del servei, i tindrà efectes el dia primer del mes següent. Aquesta obligació persisteix si per causes justificades no assisteixen al centre, ja que la matrícula inclou el compromís d'assistència al centre i el pagament de les quotes mensuals. Es gestionarà la cobrança mitjançant la domiciliació bancària al llarg dels primers dies del mes.

En cas d'impagament o de retorn de rebuts domiciliats en els terminis establerts a aquest efecte es podran tramitar els corresponents expedients de constrenyiment per a la recaptació de les quotes meritades, i se n'haurà d'haver informat prèviament la direcció del centre.

Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, l'escola no es desenvolupi o no es dugui a terme, es retornarà l'import corresponent o bé es durà a terme el canvi d'escola.

La inassistència a l'escola o al servei d'alimentació no comporta dret a devolucions de preus públics

ARTICLE 5è BONIFICACIONS DE LES QUOTES

1. Les bonificacions de la quota de material del curs i les quotes dels preus públics de les escoles infantils públiques de Ciutadella de Menorca s'estableixen d'acord amb el que disposa l'article 44.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que permet la bonificació de les quanties dels preus públics quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin.

2. L'òrgan competent per a concedir les bonificacions de la quota de material del curs i les quotes és la Comissió Executiva del Patronat Municipal d'Escoles Infantils, que determina la concessió de les bonificacions de les quanties dels diferents preus públics quan es donen els requisits establerts en els presents preus públics.

3. Requisits de les bonificacions:

a) Es podrà sol·licitar bonificació per a aquells alumnes que es matriculin a les escoles infantils públiques. S'haurà de fer una sol·licitud per a cada alumne; la bonificació s'aplicarà a la quota de material del curs i a les quotes previstes a l'article 3.

a. Referent a la bonificació de les quotes corresponents a l'article 3.1., a l'article 3. 1 a) i b) (centres d'educació infantil), s'aplicarà l'indicat a l'apartat b). (Mentre es mantenguin els convenis per a la gratuïtat d'aquest nivell amb les conselleries d'Educació, tant del GOIB com del CIM, les bonificacions no es podran aplicar a les quotes establertes al 3.1.b), ja que aquest nivell serà gratuït.

b. Referent a la bonificació de les quotes corresponents a l'article 3.e) (menjador a les escoles d'educació infantil públiques), s'aplicarà l'indicat a l'apartat b).

c. Quan els infants estiguin escolaritzats als grups d'educació infantil 1, a més dels requisits econòmics (b) hauran de complir els requisits que s'estableixen a l'apartat c).

b) El factor determinant serà el total de renda familiar disponible associat al nombre de membres de la unitat familiar. Per a establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i saber en quin tram de bonificació es troba, es calcula la suma dels ingressos anuals que, per qualsevol concepte, percep aquesta unitat i es relaciona el total d'ingressos amb el nombre total de membres de la unitat familiar.

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l'any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada convocatòria.

A l'efecte del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:

 • per al qual se sol·licita la bonificació.
 • El pare i la mare o les persones tutores legals de l'alumnat (ingressos considerats al 100%). En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l'infant és compartida, es tindran en compte igualment les dues rendes. Si la guàrdia i custòdia de l'infant s'atribueix a una sola persona tutora, no serà membre computable aquell excònjuge que no convisqui amb l'infant.
 • Els germans i les germanes menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar el 31 de desembre de l'any anterior (ingressos considerats al 50%).
 • Els germans i les germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial (els seus ingressos, si escau, es consideren al 50%).

La renda es calcularà de la manera següent:

Per als membres de la família que hagin presentat declaració de l'IRPF, se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, i se n'exclouran els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l'estalvi corresponent a exercicis anteriors.

Per als membres de la família que obtenguin ingressos propis però que no hagin presentat declaració de l'IRPF, que presentaran certificat d'imputacions d'Hisenda, se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, i se n'exclouran els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l'estalvi corresponent a exercicis anteriors.

Sobre aquest càlcul dels ingressos per unitat familiar es podran aplicar una sèrie de factors de correcció en els casos següents:

 • Quan hi hagi un infant en acolliment, es considerarà com a membre de la unitat familiar.

Llindars de renda:

Els llindars de renda anual que no pot superar la unitat familiar per a tenir dret a bonificació, i que es calcularan anualment en funció de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) són els següents:

 

Membres de la unitat familiar

Llindar màxim de renda (€/any)

2 MEMBRES

IPREM X 2,475

3 MEMBRES

IPREM X 2,775

4 MEMBRES

IPREM X 3,025

5 MEMBRES

IPREM X 3,275

6 MEMBRES

IPREM X 3,525

7 MEMBRES

IPREM X 3,775

8 MEMBRES

IPREM X 4,025

A partir del vuitè membre de la unitat familiar, s'afegirà un 10% per cada nou membre computable de la unitat familiar.

Quantia de les bonificacions per a escolarització a les escoles infantils públiques:

Es determinen quatre tipus de bonificacions (100%, 75%, 50% i 25 %), en funció de la renda calculada per a la unitat familiar i el nombre de membres d'aquesta. La renda familiar anual no pot superar les quantitats de la taula següent:

Membres de la unitat familiar

0% de les quotes

25 % de les quotes

50 % de les quotes

75% de les quotes

2 MEMBRES

IPREM X 1,5

IPREM X 1,825

IPREM X 2,15

IPREM X 2,475

3 MEMBRES

IPREM X 1,65

IPREM X 2,025

IPREM X 2,4

IPREM X 2,775

4 MEMBRES

IPREM X 1,725

IPREM X 2,125

IPREM X 2,525

IPREM X 3,025

5 MEMBRES

IPREM X 1,8

IPREM X 2,225

IPREM X 2,65

IPREM X 3,275

6 MEMBRES

IPREM X 1,875

IPREM X 2,325

IPREM X 2,775

IPREM X 3,525

7 MEMBRES

IPREM X 1,95

IPREM X 2,425

IPREM X 2,9

IPREM X 3,775

8 MEMBRES

IPREM X 2,025

IPREM X 2,525

IPREM X 3,023

IPREM X 4,025

Un cop determinat el percentatge de bonificació que li correspon en funció del tram assignat segons els ingressos familiars, es farà un salt de tram si la persona beneficiària de la bonificació compleix algun dels requisits següents (si li correspon abonar el 75 passarà al 50, i així successivament):

 • Si té un infant en acolliment.
 • Si coexisteixen dos o més germans matriculats durant en el mateix curs escolar en les escoles infantils públiques del municipi.
 • Si l'infant o algun altre membre de la unitat familiar té una discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • Família nombrosa.
 • Famílies monoparentals.
 • Malaltia crònica o de salut mental.
 • Víctima de violència de gènere.

c) Quan els infants estiguin escolaritzats a educació infantil 1, a més dels requisits econòmics, hauran de complir els requisits següents:

Han de justificar documentalment la impossibilitat dels tutors legals per atendre els infants afectats en l'horari d'escolarització d'aquests. Ho podran fer mitjançant contractes de treball, certificat d'horari de treball i vida laboral.

Si la necessitat d'escolarització és una altra diferent al treball dels familiars, s'haurà de justificar documentalment segons el cas:

 • En cas de motius educatius: amb informe de l'Equip d'Atenció Primerenca
 • En cas de malaltia: amb certificat mèdic.
 • En cas d'estudis: amb certificat de matrícula.

d) En els casos on així ho manifesti un informe de Serveis Socials, les persones sol·licitants podran accedir a una bonificació de fins al 100% de la matrícula i de les quotes.

ARTICLE 6è TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

a) Sol·licituds i documentació a presentar:

Sens perjudici d'allò que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds de bonificació s'hauran d'adreçar a l'Ajuntament, preferentment de manera telemàtica i subsidiàriament de forma presencial.

Si la bonificació se sol·licita per a més d'un membre de la família, s'haurà de presentar un imprès per a cada membre; però només caldrà lliurar un exemplar de la documentació adjunta, sempre que l'alumnat estigui matriculat en el municipi mateix.

A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent (o, si escau, autorització específica del sol·licitant per a consultar les dades requerides en poder de l'administració:

1. Declaració anual de l'IRPF (amb segell de l'entitat bancària o certificat de presentació per Internet), o certificat d'imputacions de l'Agència Tributària corresponents al darrer exercici fiscal liquidat.

2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.

3. Fotocòpia del llibre de família complet.

4. Fotocòpia del resguard de la matrícula.

5. Certificat de convivència.

En tots els casos, si és procedent:

a) Certificat que acrediti la discapacitat dels membres del nucli familiar i el grau de discapacitat.

b) Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

c) Sentència o conveni de separació o divorci.

d) Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

e) En cas que la família estigui atesa pels Serveis Socials, persona i centre que els atén (el Patronat sol·licitarà informe i valoració directament als Serveis Socials).

En casos d'infants escolaritzats a educació infantil 1, si és procedent:

a) Justificants de treball dels tutors: contracte de treball, certificat d'horari de l'empresa i vida laboral.

b) En cas de malaltia d'algun tutor legal: certificat mèdic.

c) En cas d'estudis d'algun tutor legal: certificat de matrícula.

d) En cas de motius educatius: informe de l'Equip d'Atenció Primerenca.

Les persones sol·licitants hauran d'aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres documents que puguin justificar la seva situació. No s'acceptaran declaracions jurades ni justificacions de despeses.

ARTICLE 7è PROCEDIMENT

El Patronat Municipal d'Escoles Infantils revisarà les sol·licituds i la documentació presentada, comprovarà que l'imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat i que s'ha aportat la documentació requerida, i farà un càlcul provisional del percentatge de bonificació a atorgar a la persona sol·licitant en funció del compliment dels requisits econòmics i familiars.

En el supòsit que les dades siguin incompletes o hi manqui documentació, l'Ajuntament o el Patronat Municipal d'Escoles Infantils establirà un termini de 15 dies hàbils per a efectuar les correccions pertinents i perquè les persones interessades puguin esmenar o completar les dades o adjuntar-hi la documentació no presentada inicialment.

En el cas de les persones interessades que, transcorregut aquest termini, no esmenin les errades esmentades, es considerarà que desisteixen de la seva petició, la qual s'arxivarà sense cap altre tràmit.

L'Ajuntament, en vista de la documentació presentada, resoldrà la concessió o denegació de la sol·licitud de bonificació en el termini de 15 dies hàbils comptadors des del moment que la documentació sigui completa.

Contra aquesta resolució en matèria d'ingressos de dret públic es podrà interposar recurs d'alçada davant de l'alcalde, amb l'efecte de reposició, en el termini d'un mes, tot aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ARTICLE 8è INCOMPATIBILITATS

La suma de les quanties d'ajudes rebudes no podrà superar el total de les quotes previstes amb caràcter general, i el beneficiari haurà d'informar l'Ajuntament de la concessió d'altres ajuts pels mateixos conceptes.

ARTICLE 9è SUPÒSITS DE REVISIÓ DELS AJUTS I DE LES BEQUES

1. Els requisits econòmics de les bonificacions, establertes amb caràcter general o en cada preu públic en concret, s'hauran d'acreditar en el moment de formalitzar-se la sol·licitud, i únicament es podran revisar amb posterioritat quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- Canvi de la situació familiar per causa de decés d'algun progenitor o tutor legal dels menors no emancipats; en aquest cas, s'haurà de presentar la sol·licitud juntament amb la còpia del certificat de defunció.

- Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal. Si el divorci o la separació legal considera la guàrdia i custòdia compartida, es computaran les rendes dels dos tutors legals (pare i mare) i no hi haurà revisió de les bonificacions.

Si la guàrdia i custòdia de l'infant s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell excònjuge que no convisqui amb l'infant, però tanmateix sí que serà membre computable el nou cònjuge unit per anàloga relació, així com la seva renda. En aquest supòsit, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la sentència o el conveni de divorci i/o separació.

- Contingències econòmiques sobrevingudes posteriors a la matrícula reflectides en un informe de Serveis Socials on es posi de relleu el canvi socioeconòmic de la unitat familiar i s'estableixi el corresponent grau de qualificació de la situació, sempre que es tenguin els requisits de llindar de renda establerts a l'apartat 3 de l'article 5 de la present regulació en el moment d'emetre aquest nou informe. Els efectes de la revisió de la corresponent bonificació seran els de la data de presentació de la nova sol·licitud de bonificació, acompanyada de l'informe de Serveis Socials, així com de tota aquella documentació que sigui necessària per a acreditar els llindars de renda de les dues persones tutores de l'exercici en curs (fulls de salari de tots els mesos, les pagues extra inclusivament; indemnització per acomiadament, si escau; certificat de cobraments o drets de cobraments fins al final de l'any de rendes d'inserció; prestació d'atur, de viudetat o no contributives, així com altra documentació que pugui requerir l'Administració a l'efecte d'acreditar la nova renda familiar disponible).

- Infants en acollida en centres de serveis socials especialitzats, on s'haurà de tramitar la sol·licitud amb còpia de la sentència judicial, la resolució administrativa o l'informe de l'organisme competent que determina la tutoria de l'infant als serveis socials.

2. En els casos en què es plantegin dubtes o incògnites respecte a l'oportunitat de donar l'ajut sol·licitat, les famílies demandants queden obligades a presentar qualsevol informació que se'ls sol·liciti. I, a més a més, han d'estar disposades a realitzar les entrevistes necessàries amb els Serveis Socials Municipals o l'EAP per aclarir la situació familiar i econòmica en què es troben en qualsevol moment i durant el curs escolar en què reben ajuda.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el cas d'infants que en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa estiguin matriculats a l'escola infantil pública i tenguin concedida una bonificació d'igual naturalesa que la regulada a la present ordenança, d'acord amb la normativa municipal vigent a l'entrada en vigor d'aquesta norma, se'ls actualitzarà aquesta d'acord amb la normativa aprovada fins a la finalització del curs escolar. L'actualització de les bonificacions comportarà la renúncia a les concedides anteriorment.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Tot el que no estigui previst en aquesta ordenança es regirà pel text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com per la Llei general tributària i el Reglament general de recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta normativa específica s'aplicarà per als centres d'educació infantil i Espais Familiars a partir del dia de la seva publicació al BOIB, per a tots els nous matriculats i per als ja escolaritzats per al curs 2022-2023, i estarà en vigor mentre l'Ajuntament no n'acordi la modificació o derogació.

Tot el que es publica de conformitat amb el disposat a l'article 17.4 del RD 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.

 

Ciutadella de Menorca, 15 de desembre de 2022

L'alcaldessa Joana Gomila LLuch