Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 11033 - Pàgines 54704-54714

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2023 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 11058 - Pàgines 54715-54726

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 14 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per actuacions d’eficiència energètica i/o instal·lacions de generació elèctrica renovable per entitats locals i empreses de subministrament i tractament de l’aigua, dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 11062 - Pàgines 54727-54749

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 11081 - Pàgines 54750-54771

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials d’exclusió i concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària i entitats que desenvolupen projectes d'accés a esdeveniments culturals de persones en situació de risc social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2022, per accions a realitzar durant el 2023

    Número d'edicte 11022 - Pàgines 54772-54775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a la renovació de l’Acord d’acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Oasis, SA, el 23 de novembre de 2021

    Número d'edicte 11083 - Pàgines 54776-54778

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a la renovació de l’Acord d’acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Geriatros, SAU, el 23 de novembre de 2021

    Número d'edicte 11086 - Pàgines 54779-54781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a la renovació del concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Fundación Ignacio Wallis, el 16 de juny de 2018 i la seva ampliació el 24 de maig de 2019

    Número d'edicte 11087 - Pàgines 54782-54784

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la substitució d’un vocal suplent del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

    Número d'edicte 11021 - Pàgina 54785

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2022 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2022-2023

    Número d'edicte 11106 - Pàgines 54786-54790

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 692/2022 TSJIB interposat contra el Decret 30/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11046 - Pàgina 54791

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 690/2022 TSJ interposat contra el Decret 32/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11047 - Pàgina 54792

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 691/2022 TSJ interposat contra el Decret 31/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11048 - Pàgina 54793

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 689/2022 TSJ interposat contra el Decret 33/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11049 - Pàgina 54794

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic i projecte preliminar d'activitats per a bodega de productes de la pròpia explotació, polígon 17, parcel·la 1 (TM de Selva) (31a/2022)

    Número d'edicte 11010 - Pàgines 54795-54805

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Pla de Gestió de Risc d’Inundació (EPRI 2n CICLE) (98E/2021)

    Número d'edicte 11009 - Pàgines 54806-54815

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeix l’error de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 27 d’octubre de 2022 per la qual es convoquen ajudes de minimis per a fires agràries, concursos morfològics, fires agroalimentàries i esdeveniments singulars de l’any 2022

    Número d'edicte 11117 - Pàgina 54816

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges

    Número d'edicte 11118 - Pàgina 54817

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2022

    Número d'edicte 10947 - Pàgines 54818-54819

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 10948 - Pàgines 54820-54821

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de l’estudi informatiu del condicionament del «cruce cazadores», intersecció de les carreteres EI-200, EI-300 i EI-631 (exp. núm. 2022/00013932W)

    Número d'edicte 10998 - Pàgina 54822

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís de conductor local de 2023

    Número d'edicte 11096 - Pàgines 54823-54827

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Text refós dels Plans Estratègics de Subvencions del Consell de Mallorca, el Consorci Serra de Tramuntana, el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’any 2022

    Número d'edicte 11110 - Pàgines 54828-54943

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva del projecte de vial cívic a la Ma-2022 des de l’Avinguda Constitució fins al PK 3+740, Fase I, dins del terme municipal d’Alaró, amb Clau 19-01.0-ML

    Número d'edicte 11088 - Pàgines 54944-54956

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució de concessió i reconeixement de l’obligació derivada de la convocatòria de la IX Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2022

    Número d'edicte 11089 - Pàgines 54957-54960

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria CARB 2022 (exp. 3211-2022-000001)

    Número d'edicte 10925 - Pàgines 54961-54974

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Acord del Consell Rector de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) de 27 d’octubre de 2022 relatiu a la delegació en el president de l’entitat de l’aprovació de la proposta de pressupost per a l’any 2023 (Exp. I0026-2022-000001)

    Número d'edicte 11020 - Pàgina 54975

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es publica la llista provisional del personal funcionari interí inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de 30 de novembre de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació de la Sindicatura de Comptes de 23 de novembre de 2022, de modificació de l’Acord de la Mesa de Negociació de 16 d’octubre de 2018, pel qual s’aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal de personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 11050 - Pàgines 54976-54977

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accidental 15 i 16 desembre 2022

    Número d'edicte 11070 - Pàgina 54978

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Acord del Ple de 12 de desembre de 2022 de cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears dels terrenys destinats a ampliació de l'actual aparcament de l'equipament sanitari de l'Hospital de Manacor

    Número d'edicte 11098 - Pàgina 54979

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Secció de Gestió. Modificació de l’art. 79 de l’Acord de Ple de l’Ajuntament de Palma regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l’Ajuntament

    Número d'edicte 11038 - Pàgines 54980-54984

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Modificació de la resolució d'Alcaldia sobre creació de regidories delegades, nomenament de regidors delegats, i delegació de competències en els regidors delegats per al mandat 2019-2023

    Número d'edicte 11112 - Pàgines 54985-54987

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Modificació del decret de delegació de l'Alcalde en regidors per àrees geogràfiques per al mandat 2019-2023

    Número d'edicte 11113 - Pàgina 54988

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Modificació del decret de designació dels membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències a la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 11114 - Pàgina 54989

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la convocatòria de l'Ajuntament de Santa Eulalia del Riu per a la concessió d'ajudes per al lloguer de l'any 2022

    Número d'edicte 11085 - Pàgines 54990-54999

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 11025 - Pàgines 55000-55028