Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número de registre 8660 - Pàgines 42098-42104

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2022/01094E relatiu al projecte de legalització de construcció i ampliació local sense ús determinat situat al c/ Ciutat, núm. 151, en el terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

    Número de registre 8068 - Pàgina 42105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 exps. 200 i 231 de data 3 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, per a l’ any 2019

    Número de registre 8695 - Pàgines 42106-42107

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1_NoRev de data 5 de juliol de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de data 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen ajudes per la Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització mijançant accions de promoció, per a l’ any 2020

    Número de registre 8696 - Pàgines 42108-42110

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R11 de data 3 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 8697 - Pàgines 42111-42114

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 8677 - Pàgina 42115

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit d'informació pública Compte General 2021

    Número de registre 8653 - Pàgina 42116

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura sector F

    Número de registre 8625 - Pàgina 42117

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 29 de setembre de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment l'Ordenança Fiscal Reguladora de de la taxa per a la concurrència a processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 8675 - Pàgina 42118

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador dels usos de l’escola rural de Son Proenç. Audiència a associacions veïnals

    Número de registre 8664 - Pàgina 42119

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit

    Número de registre 8700 - Pàgina 42120

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit

    Número de registre 8702 - Pàgina 42121

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial modificació pressupostària (per concessió de crèdits extraordinaris) en el vigent pressupost municipal

    Número de registre 8644 - Pàgina 42122

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial ordenança reguladora municipal estacionament i circulació a àrees de circulació restringida (ACIRE) en el casc urbà de Petra

    Número de registre 8645 - Pàgina 42123

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Anunci relatiu a la transmissió de drets funeraris del cementiri municipal de Porreres

    Número de registre 8100 - Pàgines 42124-42125

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial modificació plantilla pressupostos

    Número de registre 8669 - Pàgina 42126

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple d’11 d’octubre de l'Ajuntament de Selva per la qual s’aprova inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal que regula Impost sobre béns immobles (IBI)

    Número de registre 8706 - Pàgina 42127

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Selva pel qual s'aprova provisionalment la Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'escoleta municipal

    Número de registre 8707 - Pàgina 42128

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits de dit Pressupost sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb el Romanent de Tresoreria

    Número de registre 8678 - Pàgina 42129

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d’atenció a la primera infància

    Número de registre 8679 - Pàgina 42130

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Sencelles pel qual s'aprova inicialment la Modificació Puntual de les NNSS per errada material sobre la qualificació d'un equipament públic en sòl rústic “Ses Garrigues d'Amunt” (Polígon 9, Parcel.la 215- TM de Sencelles)

    Número de registre 8676 - Pàgina 42131

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial expedient 18/2022 suplement de crèdit

    Número de registre 8668 - Pàgina 42132