Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 587458
Aprovació inicial expedient 18/2022 suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 11 d'octubre de 2022, l'expedient número 18/2022 de suplement de crèdits en el Pressupost de la Corporació.

De conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fa públic que l'expedient de modificació de crèdits estarà exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats el podran examinar i, si escau, presentar reclamacions davant el Ple.

Transcorregut el termini anterior, i cas que no es presenti cap reclamació, es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdits, en virtut de la presumpció de l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre'ls, que es comptarà a partir del dia següent de la finalització de l'exposició al públic.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (13 d'octubre de 2022)

El batle Juan Rodríguez Ginard