Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 541921
Anunci relatiu a la transmissió de drets funeraris del cementiri municipal de Porreres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

VISTA la sol·licitud d'expedició de títol de sepultura presentada per les persones que s'indiquen a continuació:

Nº EXP.

IDENT.

SEPUL.

ANTERIOR/S

TITULAR/S

SOL·LICITANT/S NOU/S TITULAR/S

01/22

Sepultura 223 (cementiri vell)

MARGARITA i FRANCISCA ROIG FIOL

FRANCISCA SERVERA ROIG i COLOMA, FRANCISCA, MARGARITA i FRANCISCO MIGUEL BENNASSAR ROIG

COLOMA, FRANCISCA, MARGARITA i FRANCISCO MIGUEL BENNASSAR ROIG

02/22

 

Sepultura 247 (cementiri vell)

JUAN ROSSELLÓ BARCELÓ

MARGALIDA M. i RAFEL M. ROSSELLÓ FRAU, MARIA DE LOS ÁNGELES i ANTONI LLUÍS GUTIERREZ ROSSELLÓ

MARGALIDA M., MIQUEL ÀNGEL i RAFEL M. ROSSELLÓ FRAU, MARIA DE LOS ÁNGELES i ANTONI LLUÍS GUTIERREZ ROSSELLÓ

03/22

Nínxol 139 (Ampliació 2005)

FRANCISCA i BARTOLOMÉ AMENGUAL VAQUER

PONCIO BOVER AMENGUAL i MARIA CASTELLÓ PONS

PONCIO BOVER AMENGUAL i MARIA CASTELLÓ PONS i altres

04/22

Sepultura 221 (cementiri vell)

JUAN i JAIME ANDREU JULIÀ

ANTONIO, JUAN i FRANCISCO ANDREU MESTRE

ANTONIO, JUAN i FRANCISCO ANDREU MESTRE i altres

05/22

1/2 Sep. 151- part contigua amb sep. 150 (cementiri vell)

ANTÒNIA LLITERAS GORNALS

CLIMENT i BÀRBARA PICORNELL LLITERES

CLIMENT i BÀRBARA PICORNELL LLITERES

06/22

Sepultura 310 (cementiri vell)

RAFAEL BARCELÓ MESQUIDA

GABRIEL BARCELÓ GARÍ

RAFAEL i ANTÒNIA BARCELÓ BARCELÓ

07/22

Nínxols 12 i 13 de la Sepultura 340 (cementiri vell)

ANTONIA MESQUIDA GAYÀ

ANTONIA MESQUIDA GAYÀ

ESPERANZA, FEDERICO i ANTONIO CAMPOS MESQUIDA i ARIADNA i LAIA GIL CAMPOS

08/22

Sepultura 221 (cementiri vell)

JUAN i JAIME ANDREU JULIÀ

JAUME ANDREU SERVERA i MARGARITA ANDREU RAMIS

JOAN i JAUME ANDREU COLOM i MARGARITA ANDREU RAMIS i altres

09/22

Sepultura 20 (Ampliació 2005)

JOSÉ SOLIVELLAS MIRALLES

JOSÉ SOLIVELLAS MIRALLES

BERNARDO MORLÀ ROIG

10/22

Nínxols 1 i 2 - Bloc D- Subgrup 36

 

Nínxols 1 i 2 - Bloc D- Subgrup 37

(camí de Banyeres)

 

MARIA SERVERA LLANERAS

 

 

ANTONIO OLIVER MÁS

GASPAR i JOAQUIN OLIVER SERVERA

GASPAR OLIVER SERVERA

 

 

 

JOAQUIN OLIVER SERVERA

11/22

1/2 Sepultura 287- part dreta (cementiri vell)

MELCHOR MORA SAMPOL

PAU i JOAN MORA SITJAR

PAU MORA SITJAR

12/22

Nínxols 9 al 12 de la Sepultura 440 (cementiri vell)

BÀRBARA BARCELÓ BARCELÓ

ANDRÉS MESQUIDA BARCELÓ

ANDRÉS MESQUIDA BARCELÓ

13/22

Nínxols 1 al 5- Bloc A- Grup 1 (camí Banyers)

DAMIAN MORA BARCELÓ

DAMIAN MORA ROIG

DAMIAN MORA ROIG

14/22

Nínxol 7

(Ampliació 2005)

SEBASTIÀ GAYÀ SITJAR i FRANCISCA MOLL GARÍ

JUAN GAYÀ MOLL, BORJA i BEATRIZ GAYÀ AGRA

JUAN GAYÀ MOLL, BORJA i BEATRIZ GAYÀ AGRA

15/22

Sepultura 337 (cementiri vell)

CATALINA i APOLONIA SITJAR MIRÓ

BARTOLOMÉ SOLER SITJAR

JUAN SOLIVELLAS SABATER i JUANA MARIA NADAL FERRA

16/22

Nínxols 21, 22, 23, 24, 25 i ossera 2 de sepult. 338-339 (cem. vell)

ANTONIO SASTRE JUAN i JOANA SASTRE MESQUIDA

JOANA SASTRE MESQUIDA

JOANA SASTRE MESQUIDA, DOMÈNEC i MIQUELA CINTES SASTRE

17/22

Sepultura 225 (cem. vell)

MICAELA MESQUIDA NICOLAU i altres

MICAELA MESQUIDA NICOLAU

JOANA SASTRE MESQUIDA, DOMÈNEC i MIQUELA CINTES SASTRE i altres

18/22

Nínxols 26 i 27 de Sep. 341(cem. vell)

LLAR D'ESTELS

LLAR D'ESTELS

Mª ENCARNACIÓN, GABRIEL i AMPARO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

19/22

Nínxol 1- Bloc F- Subgrup 48 (camí Banyers)

GABRIEL GARÍ COLL

JAIME GARÍ SERVERA

JAIME GARÍ SERVERA

VISTA la documentació que consta a l'expedient i, de conformitat amb l'establert en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC

PRIMER.- Expedir el títol que acredita la concessió de dret funerari a les persones indicades i inscriure el títol en el Llibre Registre del cementeri.

SEGON.- Sotmetre aquesta resolució a informació pública per un termini de 15 dies als efectes de que totes aquelles persones que creguin tenir qualque dret exigible puguin presentar les corresponents reclamacions, en el ben entès de que transcorregut el període indicat sense que se'n presentin, els acords inicials quedaran elevats a definitius automàticament.

 

Porreres, (signat electrònicament:15 de setembre de 2022)

La batlessa Francisca Mora Veny