Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Ordre 26/2022 conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’aprova la setena modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19

    Número d'edicte 8687 - Pàgines 41722-41725

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de l’acord de ple del Consell Insular d’Eivissa de modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 8686 - Pàgina 41726

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificació pressupostària (MC014) (Ajuts nominatius Presidència), competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (Exp. 0426-2022-000014)

    Número d'edicte 8704 - Pàgina 41727

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número d'edicte 8654 - Pàgines 41728-41730

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions

    Número d'edicte 8682 - Pàgina 41731

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva d'ordenança reguladora del renou i vibracions al municipi de Lloseta

    Número d'edicte 8671 - Pàgines 41732-41759

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de vehicles de mobilitat personal

    Número d'edicte 8642 - Pàgines 41760-41765

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat: Proposta d'acord de resolució d'al·legacions presentades en el termini d'informació pública de l'expedient d'actualització del vigent Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma (PMUS), resolució d'esmenes i aprovació definitiva

    Número d'edicte 8631 - Pàgines 41766-41768

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació augment de la dotació inicial de la convocatòria pública del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris d’ajuts a la rehabilitació edificatòria d’ús residencial en els barris de Son Gotleu, Camp Redó i Verge de Lluc de Palma

    Número d'edicte 8698 - Pàgina 41769

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Municipal de Circulació de l'Ajuntament de Sa Pobla

    Número d'edicte 8666 - Pàgina 41770